27.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/23


DECIZIA EUCAP NESTOR/3/2013 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 23 iulie 2013

privind numirea șefului misiunii Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR)

(2013/400/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 38 paragraful al treilea,

având în vedere Decizia 2012/389/PESC a Consiliului din 16 iulie 2012 privind misiunea Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR) (1), în special articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul Deciziei 2012/389/PESC a Consiliului, Comitetul politic și de securitate este autorizat, în conformitate cu articolul 38 din tratat, să adopte deciziile corespunzătoare în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice a misiunii Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR), inclusiv decizia de numire a unui șef al misiunii.

(2)

La 16 iulie 2012, Comitetul politic și de securitate a adoptat Decizia EUCAP NESTOR /1/2012 (2) de numire a dlui Jacques LAUNAY în calitate de șef al EUCAP NESTOR începând cu 17 iulie 2012.

(3)

La 12 iulie 2013, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a propus, ca succesor al dlui Jacques LAUNAY, numirea dlui Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS în calitate de șef al EUCAP NESTOR pentru perioada 16 iulie 2013 - 15 iulie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Dl Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS este numit în calitate de șef al misiunii Uniunii Europene referitoare la consolidarea capacităților maritime regionale în statele din Cornul Africii (EUCAP NESTOR), pentru perioada 16 iulie 2013 - 15 iulie 2014.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 iulie 2013.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

W. STEVENS


(1)  JO L 187, 17.7.2012, p. 40.

(2)  JO L 198, 25.7.2012, p.16.