27.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/55


DECIZIA CONSILIULUI

din 21 iunie 2013

de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorul extern al Suomen Pankki

(2013/325/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 27.1,

având în vedere Recomandarea BCE/2013/12 a Băncii Centrale Europene din 26 aprilie 2013 adresată Consiliului Uniunii Europene privind auditorul extern al Suomen Pankki (1),

întrucât:

(1)

Conturile Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro se auditează de către auditori externi independenți, recomandați de Consiliul Guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(2)

Mandatul auditorilor externi ai Suomen Pankki va înceta după efectuarea auditului aferent exercițiului financiar 2012. Prin urmare, este necesar să se numească auditori externi începând cu exercițiul financiar 2013.

(3)

Suomen Pankki a selectat PricewaterhouseCoopers Oy în calitate de auditor extern pentru exercițiile financiare 2013-2019.

(4)

Consiliul Guvernatorilor BCE a recomandat numirea PricewaterhouseCoopers Oy în calitate de auditor extern al Suomen Pankki pentru exercițiile financiare 2013-2019.

(5)

Este oportun să se dea curs recomandării Consiliului Guvernatorilor BCE și să se modifice Decizia 1999/70/CE (2) a Consiliului în consecință.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (11) din Decizia 1999/70/CE se înlocuiește cu următorul text:

„(11)   Se aprobă desemnarea PricewaterhouseCoopers Oy în calitate de auditor extern al Suomen Pankki pentru exercițiile financiare 2013-2019.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează BCE.

Adoptată la Luxemburg, 21 iunie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

M. NOONAN


(1)  JO C 126, 3.5.2013, p. 1.

(2)  JO L 22, 29.1.1999, p. 69.