25.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/18


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 23 aprilie 2013

de definire a modalităților practice, a modelelor uniforme și a unei metodologii referitoare la inventarul privind spectrul de frecvențe radio instituit prin Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio

[notificat cu numărul C(2013) 2235]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/195/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

A fost instituit, prin Decizia nr. 243/2012/UE, un inventar al utilizărilor existente ale spectrului de frecvențe radio, atât în scopuri comerciale, cât și în scopuri publice. Pentru a pune în aplicare acest inventar, se adoptă un act de punere în aplicare pentru a dezvolta, pe de o parte, modalități practice și modele uniforme pentru colectarea și furnizarea de date de către statele membre către Comisie privind utilizările existente ale spectrului de frecvențe radio și pentru a dezvolta, pe de altă parte, o metodologie pentru analiza tendințelor tehnologice, a necesităților viitoare și a cererii în materie de spectru de frecvențe radio în domeniile de politică vizate de programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPP), cu scopul de a identifica utilizările în dezvoltare și pe cele cu potențial semnificativ ale spectrului de frecvențe radio, în special în intervalul de frecvențe cuprins între 400 MHz și 6 GHz (denumit în continuare „spectrul de frecvențe radio relevant”).

(2)

Inventarul ar trebui să faciliteze identificarea benzilor de spectru de frecvențe radio în care eficiența utilizărilor existente ale spectrului de frecvențe radio ar putea fi îmbunătățită, în special benzile care ar putea fi adecvate pentru realocare și oportunitățile de partajare a spectrului de frecvențe radio, astfel încât să se sprijine politicile UE stabilite în RSPP, pentru a corespunde tendințelor tehnologice și necesităților viitoare pentru spectrul de frecvențe radio pe baza, printre altele, a cererii consumatorilor și operatorilor în domenii de politici ale Uniunii. În scopul de a contribui la analizarea diferitelor tipuri de utilizări ale spectrului de frecvențe radio de către utilizatori privați, adică în principal comerciali, și publici, adică guvernamentali, este necesar să se îmbunătățească nivelul de detaliu, în special datele cantitative disponibile privind cererea și oferta pentru anumite părți ale spectrului de frecvențe radio sau pentru anumite utilizări, întrucât datele disponibile în prezent variază considerabil, în funcție de utilizarea spectrului de frecvențe radio în scopuri private, comerciale sau publice și în funcție de statul membru.

(3)

Inventarul privind spectrul de frecvențe radio ar trebui să fie construit progresiv, pentru a reduce sarcina administrativă a statelor membre, fiind necesară, în același timp, o stabilire a priorităților în funcție de tipul de utilizare, prin concentrarea în primul rând pe benzile identificate la articolul 6 din Decizia nr. 243/2012/UE și pe benzile referitoare la politicile Uniunii identificate la articolul 8 din respectiva decizie. Scopul este de a crea un inventar care este îmbunătățit continuu și ar putea contribui la realizarea unei gestionări eficiente a spectrului de frecvențe radio în toate benzile relevante pentru politicile Uniunii prin îmbunătățirea treptată a disponibilității și analizei datelor. Unele dintre cele mai urgente contribuții ale inventarului ar trebui să fie identificarea a cel puțin 1 200 MHz de spectru de frecvențe radio adecvat pentru serviciile fără fir în bandă largă, în conformitate cu articolul 3 litera (b) din Decizia nr. 243/2012/UE, precum și sporirea eficienței și flexibilității, printre altele prin promovarea, după caz, a utilizării colective și partajate a spectrului de frecvențe radio, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din decizia respectivă.

(4)

Datele ar trebui să fie furnizate de statele membre în modul cel mai coerent posibil, fie prin intermediul Sistemului de informații referitoare la frecvențe al biroului european de comunicații, fie direct Comisiei, în cazuri, de exemplu, în care datele colectate de la utilizatorii publici și autoritățile naționale trebuie să fie tratate pe o bază cu difuzare restrânsă sau confidențială. Modelele uniforme specifice pentru colectarea de date pot varia considerabil în funcție de tipul de utilizare și de banda de frecvență în cauză, iar datele pot, în unele cazuri, să nu fie disponibile într-un anumit format uniform. Pentru a garanta totuși că datele disponibile sunt furnizate Comisiei în mod eficient pentru analiză, statele membre ar trebui să colecteze date într-un format care poate fi citit de calculator pentru a permite același format electronic pentru schimbul de date cu Comisia și cu Sistemul de informații referitoare la frecvențe al biroului european de comunicații.

(5)

Pe lângă furnizarea datelor relevante care sunt disponibile, statele membre, împreună cu Comisia, ar trebui să se angajeze într-un proces de colaborare pentru a îmbunătăți calitatea și comparabilitatea datelor, în scopul de a spori eficiența inventarului, după caz și după relevanța pentru banda specifică în cauză și pentru a găsi un format comparabil pentru date, fără a impune o sarcină administrativă suplimentară.

(6)

S-ar putea obține date suplimentare, de asemenea, în cadrul consultărilor publice și în urma studiilor. În plus, inventarul ar putea utiliza datele furnizate, pe bază de voluntariat, de către statele membre și părțile din sectorul privat care monitorizează spectrul de frecvențe radio în permanență pentru a gestiona spectrul de frecvențe radio la nivel local, pentru a verifica încrucișat valabilitatea datelor privind licențele, pentru a determina densitatea de utilizare în anumite tipuri de regimuri de autorizare, cum ar fi benzile scutite de licență, și pentru a evalua nivelul de utilizare a spectrului de frecvențe radio în cadrul Uniunii, în special pentru benzile cu cerere ridicată.

(7)

Pentru a reduce la minimum sarcina administrativă și obligațiile pentru statele membre, metodologia aleasă pentru inventar ar trebui să ia în considerare, cât mai mult posibil, datele furnizate de către statele membre în temeiul Deciziei 2007/344/CE a Comisiei din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informațiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio în cadrul Comunității (2). Informațiile suplimentare colectate prin mijloace neobligatorii, cum ar fi studiile, inclusiv de la Conferința Europeană a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor, ar putea fi, de asemenea, utilizate pentru a completa inventarul.

(8)

Identificarea benzilor de frecvență care ar putea fi folosite mai eficient și care ar fi adecvate pentru realocarea sau partajarea spectrului de frecvențe radio presupune o cunoaștere detaliată a utilizării efective a spectrului de frecvențe radio, de preferință demonstrată prin date cantitative. O astfel de identificare ar contribui la găsirea de soluții pentru a ține cont de tendințele tehnologice, de necesitățile viitoare și de cererea în materie de spectru de frecvențe radio care ar fi identificate în urma analizei care urmează să fie desfășurată.

(9)

Inventarul ar trebui să conducă la o îmbunătățire continuă a utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio pentru a satisface o cerere în continuă evoluție în ceea ce privește politicile Uniunii, luând în considerare evoluția tehnologică. Pe această bază și în vederea realizării obiectivelor stabilite la articolul 9 alineatul (1) din Decizia nr. 243/2012/UE, Comisia ar elabora rapoarte pe care le-ar prezenta Parlamentului European și Consiliului. Acest lucru s-ar realiza în mod regulat, în funcție de perioada de timp necesară pentru a efectua analiza inventarului și de ritmul de evoluție al utilizării spectrului de frecvențe radio.

(10)

Deși transparența utilizării spectrului de frecvențe radio este esențială pentru inventar, acesta este supus protecției datelor cu caracter personal și a vieții private, secretelor de afaceri și secretelor de stat în temeiul legislației UE. Aceste prevederi includ articolul 346 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care permite statelor membre să se abțină de la furnizarea de informații contrare intereselor esențiale ale siguranței acestora, articolul 8 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio) (3), Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (4), precum și anexa la regulamentul de procedură al Comisiei, care reglementează procesarea informațiilor clasificate ale UE, inclusiv informații originare din UE sau care sunt primite de la statele membre, state terțe sau organizații internaționale (5).

(11)

În conformitate cu articolul 15 din Decizia nr. 243/2012/UE, eficiența inventarului ar trebui să fie reexaminată periodic pentru a se asigura că obiectivele enumerate în această decizie sunt puse în aplicare în mod eficient și pentru a verifica dacă acestea trebuie adaptate. Statele membre ar trebui să prezinte Comisiei informațiile relevante.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie iau în considerare punctele de vedere ale grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio și sunt conforme cu avizul comitetului pentru spectrul de frecvențe radio,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectiv

Prezenta decizie stabilește modalitățile practice și modelele uniforme pentru colectarea și furnizarea de date de către statele membre către Comisie privind utilizările existente ale spectrului de frecvențe radio cuprins între 400 MHz și 6 GHz (denumit în continuare „spectrul de frecvențe radio pertinent”) și metodologia pentru analiza tendințelor tehnologice, a necesităților viitoare și a cererii în materie de spectru de frecvențe radio în domenii ale politicilor Uniunii, în conformitate cu articolul 9 din Decizia nr. 243/2012/UE de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio.

Articolul 2

Colectarea și furnizarea datelor

În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din Decizia nr. 243/2012/UE, statele membre colectează și furnizează, pentru schimburile electronice de date cu Comisia, date care le sunt puse la dispoziție privind drepturile de utilizare și utilizarea efectivă a spectrului de frecvențe radio pertinent, în conformitate cu următoarele modalități:

1.

statele membre se asigură că informațiile relevante colectate deja în conformitate cu Decizia 2007/344/CE sunt furnizate de către biroul european de comunicații Comisiei, astfel încât să se reducă la minimum sarcina administrativă;

2.

pe lângă datele prevăzute la punctul 1, statele membre trebuie să furnizeze Comisiei date, în cazul în care sunt disponibile la nivel național, în formatul care poate fi citit de calculator ales la nivel național, inclusiv date referitoare la utilizarea publică a spectrului de frecvențe radio și care sunt necesare pentru a permite Comisiei să își îndeplinească sarcinile în conformitate cu prezenta decizie și Decizia nr. 243/2012/UE;

3.

statele membre cooperează cu Comisia pentru a spori volumul datelor disponibile privind utilizarea spectrului de frecvențe radio destinate furnizării în conformitate cu punctul 2, în special prin furnizarea de date cantitative precum numărul de emițătoare, durata de utilizare și informații privind coordonatele sau amplasarea informațiilor care indică întinderea geografică a utilizării spectrului de frecvențe radio, precum și tehnologiile în uz și condițiile de partajare, cu excepția cazului în care consideră că acest lucru este imposibil ținând seama de circumstanțele naționale, aceste date trebuind să fie furnizate într-un format comparabil în toate statele membre. Pentru limitarea sarcinii administrative, datele privind acele benzi relevante pentru punerea în aplicare a obiectivelor prevăzute de Decizia nr. 243/2012/UE, ținând seama de avizul grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, vor fi colectate și furnizate în primul rând în conformitate cu prezentul articol. Datele privind toate benzile de frecvență din spectrul de frecvențe radio pertinent trebuie să fie colectate și furnizate de statele membre în cadrul unei abordări pas cu pas până la 31 decembrie 2015.

Articolul 3

Identificarea cererii viitoare în materie de spectru de frecvențe radio

(1)   Pentru a contribui la identificarea cererii viitoare în materie de spectru de frecvențe radio, precum și a benzilor de spectru de frecvențe radio specifice care ar putea corespunde cel mai bine necesităților și cererii viitoare în materie de spectru de frecvențe radio, ținând cont, în același timp, în cea mai mare măsură, de avizul grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, Comisia analizează toate datele colectate în conformitate cu articolul 2 sau prin alte mijloace, cum ar fi consultările publice și studiile, luând în considerare:

eficiența tehnică a utilizării actuale;

eficiența economică a utilizării actuale prin compararea posibilităților și opțiunilor disponibile pentru ca benzile individuale să corespundă necesităților viitoare;

impactul socioeconomic asupra utilizatorilor existenți ai benzilor relevante și ai benzile adiacente.

(2)   Analiza menționată la alineatul (1) are ca scop identificarea tendințelor tehnologice, necesităților viitoare și cererii în materie de spectru de frecvențe radio în domenii ale politicilor Uniunii legate de aplicațiile grupate în funcție de caracteristici tehnice și funcționalități similare în partea I din anexă, precum și identificarea evoluțiilor semnificative și a utilizărilor potențiale ale spectrului de frecvențe radio. Această analiză, în cazul în care este necesar și posibil, trebuie să conțină cel puțin informațiile enumerate în partea II a anexei. Comisia asigură transparența prin efectuarea de ateliere sau de consultări publice.

Articolul 4

Raportarea către Parlamentul European și Consiliu

(1)   Comisia include rezultatele analizei efectuate în conformitate cu prezenta decizie și informațiile enumerate în partea II a anexei în rapoarte periodice care trebuie prezentate în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Decizia nr. 243/2012/UE.

(2)   În vederea îndeplinirii obiectivelor de la articolul 9 alineatul (1) din Decizia nr. 243/2012/UE și luând în considerare analiza tendințelor tehnologice, a necesităților viitoare și a cererii în materie de spectru de frecvențe radio, precum și analiza datelor colectate în conformitate cu articolul 2 din prezenta decizie, Comisia poate include în aceste rapoarte posibile opțiuni specifice pentru a răspunde la necesitățile identificate și pentru a maximiza eficiența utilizării spectrului de frecvențe radio luând în considerare dezavantajele (inclusiv costurile pentru utilizatori, producători și bugetul financiar al Uniunii, pe de o parte, și al statelor membre în cauză, pe de altă parte) și avantajele, inclusiv o analiză a efectelor globale ale acestor opțiuni.

Articolul 5

Confidențialitate și informații clasificate

Statele membre și Comisia asigură protecția informațiilor care sunt considerate confidențiale sau clasificate de un stat membru, de o instituție internațională, de Comisie sau de orice terț, în conformitate cu legislația națională și a UE, în special:

informații comerciale confidențiale;

informații cu privire la protecția vieții private; și

informații cu privire la siguranța publică și la apărare.

Aceasta se realizează fără a aduce atingere dreptului autorităților competente de a divulga informații, în cazul în care acest lucru este permis în temeiul legislației naționale și în cazul în care o astfel de divulgare este esențială pentru îndeplinirea îndatoririlor acestora. O astfel de divulgare este proporțională și are în vedere interesul legitim al părții în cauză privind protecția oricăreia dintre informațiile menționate mai sus.

Articolul 6

Revizuire

În scopul de a sprijini Comisia în procesul de raportare cu privire la funcționarea inventarului privind spectrul de frecvențe radio, statele membre furnizează Comisiei informații privind aplicarea și eficiența prezentei decizii.

Articolul 7

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Vicepreședinte


(1)  JO L 81, 21.3.2012, p. 7.

(2)  JO L 129, 17.5.2007, p. 67.

(3)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(4)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(5)  JO L 317, 3.12.2001, p. 1.


ANEXĂ

PARTEA I

Grupările de aplicații

Următoarele grupări de aplicații sunt relevante pentru analiza, de către Comisie, a tendințelor, necesităților și cererii și nu restrânge termenii utilizați de către statele membre atunci când furnizează date. Aceste grupări sunt destinate să ofere un punct de plecare pentru o evaluare structurată a utilizării spectrului de frecvențe radio cu caracteristici tehnice și funcționalități similare și pot fi dezvoltate în continuare, după caz, pentru evaluarea tendințelor tehnologice, a necesităților viitoare și a cererii în materie de spectru de frecvențe radio.

1.

Sisteme aeronautice, maritime și de navigație și radiolocație civilă

2.

Radiodifuziune (terestră)

3.

Celular/BWA

4.

Sisteme de apărare

5.

Legături fixe

6.

Sisteme inteligente de transport (ITS)

7.

Meteorologie

8.

PMR/PAMR

9.

PMSE

10.

PPID

11.

Radioastronomie

12.

Sisteme prin satelit

13.

Dispozitive cu acțiune pe distanță scurtă (SRD)

14.

WLAN/RLAN

PARTEA II

Conținutul raportului care trebuie prezentat de Comisie în conformitate cu articolul 4

În cazul în care este posibil, în funcție de nivelul datelor colectate, raportul care trebuie prezentat de Comisie în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Decizia nr. 243/2012/UE include cel puțin următoarele informații:

1.

tendințele evoluției tehnologice pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio pertinent în domenii ale politicilor Uniunii vizate de programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio;

2.

necesitățile și cererea viitoare în materie de spectru de frecvențe radio.