20.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/24


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 martie 2013

de numire a unui membru spaniol și a trei supleanți spanioli în cadrul Comitetului Regiunilor

(2013/141/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere propunerea guvernului spaniol,

întrucât:

(1)

La 22 decembrie 2009 și la 18 ianuarie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2009/1014/UE (1) și Decizia 2010/29/UE (2) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015.

(2)

Un loc de membru a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ. Trei locuri de supleanți au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ, domnului Senén FLORENSA I PALAU și doamnei Elvira SAINT-GERONS HERRERA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor, pentru perioada rămasă a mandatului în curs, respectiv până la 25 ianuarie 2015:

(a)

în calitate de membru:

domnul Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco

și

(b)

în calitate de supleanți:

doamna María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco;

domnul Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña;

doamna Maria Sol CALZADO GARCÍA, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  JO L 348, 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12, 19.1.2010, p. 11.