20.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 47/70


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 18 februarie 2013

de aprobare a planului de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici și de vaccinare de urgență a porcilor sălbatici în anumite zone din Letonia

[notificată cu numărul C(2013) 720]

(Numai textul în limba letonă este autentic)

(2013/90/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice (1), în special articolul 16 alineatul (1) paragraful al doilea și articolul 20 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Directiva 2001/89/CE introduce măsurile minime pentru controlul pestei porcine clasice la nivelul Uniunii, inclusiv cele care trebuie aplicate în cazul confirmării prezenței pestei porcine clasice la porcii sălbatici.

(2)

În noiembrie 2012, Letonia a confirmat prezența pestei porcine clasice la porcii sălbatici în partea de est a teritoriul său, de-a lungul frontierei cu Rusia și Belarus.

(3)

După apariția unor astfel de cazuri la mistreți, în noiembrie 2012 au fost, de asemenea, confirmate focare de pestă porcină clasică în exploatații nonprofesionale de porcine din aceeași zonă.

(4)

Letonia a adoptat măsuri de control al bolii în conformitate cu Directiva 2001/89/CE, care au condus la eradicarea maladiei din exploatațiile respective de porcine.

(5)

Ținând cont de situația epidemiologică, la 15 ianuarie 2013 Letonia a transmis Comisiei, în conformitate cu Directiva 2001/89/CE, un plan de eradicare a pestei porcine clasice în zona în cauză. În plus, întrucât intenționează să introducă vaccinarea porcilor sălbatici, Letonia a transmis, de asemenea, Comisiei spre aprobare un plan de vaccinare, la aceeași dată.

(6)

Comisia a examinat planurile transmise de Letonia și a constatat ca acestea sunt conforme cu Directiva 2001/89/CE.

(7)

Pentru motive de transparență, este adecvat să se menționeze în prezenta decizie zonele geografice din Letonia vizate de punerea în aplicare a planului de eradicare și a celui de vaccinare de urgență a porcilor sălbatici.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă planul transmis de Letonia la 15 ianuarie 2013 pentru eradicarea pestei porcine clasice în zonele la care se face referire în partea 1 a anexei.

Articolul 2

Se aprobă planul transmis de Letonia la 15 ianuarie 2013 pentru vaccinarea de urgență a porcilor sălbatici în zonele la care se face referire în partea 2 a anexei.

Articolul 3

Letonia pune în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru implementarea planurilor menționate la articolele 1 și 2.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Letonia.

Adoptată la Bruxelles, 18 februarie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 316, 1.12.2001, p. 5.


ANEXĂ

PARTEA 1

Zonele vizate de planul de eradicare

În novads Alūksnes, pagasti Pededzes și Liepnas. În novads Rēzeknes, pagasti Pušas, Mākoņkalna și Kaunatas. În novads Daugavpils, pagasti Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes și Laucesas. În novads Balvu, pagasti Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu și Bērzpils. În novads Rugāju, pagasti Rugāju și Lazdukalna. În novads Viļakas, pagasti Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas și Šķilbēnu. În novads Baltinavas, pagasts Baltinavas. În novads Kārsavas, pagasti Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes și Mežvidu. În novads Ciblas, pagasti Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes și Blontu. În novads Ludzas, pagasti Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu și Istras. În novads Zilupes, pagasti Zaļesjes, Lauderu și Pasienes. În novads Dagdas, pagasti Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas și Andrupenes. În novads Aglonas, pagasti Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas și Aglonas. În novads Krāslavas, pagasti Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu și Izvaltas.

PARTEA 2

Zonele vizate de planul de vaccinare de urgență

În novads Alūksnes, pagasti Pededzes și Liepnas. În novads Rēzeknes, pagasti Pušas, Mākoņkalna și Kaunatas. În novads Daugavpils, pagasti Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes și Laucesas. În novads Balvu, pagasti Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu și Bērzpils. În novads Rugāju, pagasti Rugāju și Lazdukalna. În novads Viļakas, pagasti Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas și Šķilbēnu. În novads Baltinavas, pagasts Baltinavas. În novads Kārsavas, pagasti Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes și Mežvidu. În novads Ciblas, pagasti Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes și Blontu. În novads Ludzas, pagasti Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu și Istras. În novads Zilupes, pagasti Zaļesjes, Lauderu și Pasienes. În novads Dagdas, pagasti Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas și Andrupenes. În novads Aglonas, pagasti Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas și Aglonas. În novads Krāslavas, pagasti Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu și Izvaltas.