8.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/5


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 decembrie 2012

privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Polonia

(2013/3/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (1), în special articolul 2 alineatul (3) și articolul 25,

având în vedere Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI (2), în special articolul 20 și capitolul 4 din anexă,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Protocolul privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, actele instituțiilor, ale organismelor, ale oficiilor sau ale agențiilor Uniunii adoptate anterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona continuă să producă efecte juridice până la abrogarea, anularea sau modificarea respectivelor acte ca urmare a punerii în aplicare a tratatelor.

(2)

În consecință, articolul 25 din Decizia 2008/615/JAI se aplică, iar Consiliul trebuie să decidă în unanimitate dacă statele membre au pus în aplicare dispozițiile capitolului 6 din respectiva decizie.

(3)

Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI prevede că deciziile menționate la articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI se adoptă în temeiul unui raport de evaluare bazat pe un chestionar. În ceea ce privește schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI, raportul de evaluare se bazează pe o vizită de evaluare și pe un test-pilot.

(4)

Polonia a informat Secretariatul General al Consiliului cu privire la fișierele naționale de analiză ADN cărora li se aplică articolele 2-6 din Decizia 2008/615/JAI, precum și cu privire la condițiile pentru căutarea automatizată prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din decizia menționată, în conformitate cu articolul 36 alineatul (2) din respectiva decizie.

(5)

În conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se referă la fiecare dintre schimburile automatizate de date și statele membre trebuie să răspundă la acesta de îndată ce consideră că îndeplinesc condițiile pentru schimbul de date din categoria de date corespunzătoare.

(6)

Polonia a completat chestionarul privind protecția datelor și chestionarul referitor la schimbul de date ADN.

(7)

Polonia a derulat cu succes un test-pilot împreună cu Slovacia.

(8)

A fost efectuată o vizită de evaluare în Polonia și echipa de evaluare slovacă a elaborat un raport privind vizita de evaluare respectivă, care a fost transmis grupului de lucru competent al Consiliului.

(9)

A fost prezentat Consiliului un raport de evaluare global, care sintetizează rezultatele chestionarului, ale vizitei de evaluare și ale testului-pilot referitoare la schimbul de date ADN,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul căutării și comparării automatizate a datelor ADN, Polonia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI și poate primi și furniza date cu caracter personal în temeiul articolelor 3 și 4 din respectiva decizie începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

E. FLOURENTZOU


(1)  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210, 6.8.2008, p. 12.