20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 373/16


Declarații ale Comisiei (reguli de participare)

2013/C 373/03

Declarație privind calea rapidă spre inovare (FTI – Fast track to Innovation)

„Comisia are intenția de a conferi FTI o vizibilitate adecvată în rândul comunității de cercetare și inovare prin acțiuni de sensibilizare și de comunicare înaintea lansării cererii-pilot în 2015.

Comisia nu intenționează să limiteze durata acțiunilor FTI ex ante. Factori precum gradul de urgență și situația concurențială internațională sunt luați în considerare suficient în momentul evaluării «impactului» unei propuneri, pentru a permite o anumită flexibilitate, în funcție de specificitățile diferitelor domenii ale cercetării aplicate.

Pe lângă evaluarea aprofundată efectuată în cadrul evaluării intermediare a programului Orizont 2020, acțiunea-pilot FTI va face obiectul unei monitorizări continue a tuturor aspectelor practice legate de depunerea, evaluarea, selectarea și finanțarea propunerilor în cadrul cererii de propuneri privind FTI, începând cu primul termen din 2015.

Pentru a permite acțiunii-pilot să fie eficientă și pentru a se asigura desfășurarea unei evaluări corespunzătoare, acest lucru ar putea necesita sprijinirea a până la o sută de proiecte.”

Declarație privind orientările referitoare la criteriile de aplicare a „bonusului”

„În ceea ce privește remunerația suplimentară, intenția Comisiei este de a emite, fără întârziere, orientări cu privire la criteriile pentru aplicarea sa, după adoptarea regulilor de participare și diseminare aferente programului Orizont 2020.”

Declarație privind articolul 42 din regulile de participare

„Intenția Comisiei este de a stabili termene în acordul-model de grant cu privire la protejarea rezultatelor, luând în considerare termenele PC7.”

Declarație privind stabilirea costurilor directe ale infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni

„Ca răspuns la cerințele exprimate de părțile interesate, Comisia s-a angajat să clarifice problema costurilor directe ale infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni în conformitate cu principiile menționate în această declarație.

Orientările privind calcularea costurilor directe pentru infrastructurile de cercetare de mari dimensiuni în cadrul programului Orizont 2020 se vor aplica în cazul costurilor acestui tip de infrastructuri cu o valoare totală de cel puțin 20 de milioane EUR pentru un anumit beneficiar, calculată ca sumă a valorilor activelor istorice ale infrastructurilor de cercetare individuale, așa cum apar în ultimul bilanț închis al beneficiarului în cauză, înainte de data semnării acordului de finanțare, sau astfel cum au fost determinate pe baza costurilor de închiriere și de leasing ale infrastructurilor de cercetare.

Sub acest prag, nu se aplică orientările privind calcularea costurilor directe pentru infrastructurile de cercetare de mari dimensiuni în cadrul programului Orizont 2020. Anumite elemente de cost pot fi declarate ca fiind costuri eligibile directe în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale acordului de finanțare.

În general, sunt acceptate drept costuri directe toate costurile care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate, sunt legate în mod direct de punerea în aplicare a acțiunii și, prin urmare, pot fi atribuite direct acesteia.

Pentru o infrastructură de cercetare de mari dimensiuni utilizată pentru un proiect, acesta va fi de regulă cazul pentru costurile capitalizate și pentru costurile de exploatare.

«Costurile capitalizate» sunt costurile suportate pentru crearea și/sau renovarea infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni, precum și unele costuri specifice privind repararea și întreținerea infrastructurii de cercetare de mari dimensiuni, precum și costurile pieselor de schimb sau ale componentelor esențiale.

«Costurile de exploatare» sunt costurile pe care beneficiarul le suportă în mod specific pentru gestionarea infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni.

Prin contrast, unele costuri nu vor putea fi declarate ca fiind costuri directe, dar vor putea fi rambursate prin sumele forfetare acordate pentru costuri indirecte, de exemplu costurile asociate cu închirierea, leasingul sau costurile de amortizare ale clădirilor administrative și ale sediului.

În cazul în care costurile au fost cauzate doar parțial de activitățile desfășurate în cadrul proiectului, doar partea care se măsoară direct relativ la proiect poate fi declarată.

În acest scop, sistemul de măsurare al beneficiarului trebuie să prevadă un mijloc precis de cuantificare a valorii reale a costurilor proiectului (și anume să indice consumul real și/sau utilizarea reală a proiectului). Acesta va fi cazul dacă măsurarea este obținută din factura furnizorului.

Evaluarea costurilor este, în general, asociată cu timpul utilizat pentru proiect, care trebuie să corespundă cu numărul efectiv de ore/zile/luni de utilizare a infrastructurii de cercetare în scopul proiectului. Numărul total de ore/zile/luni productive trebuie să corespundă cu potențialul total de utilizare (capacitatea totală) al infrastructurii de cercetare. Calculul întregii capacități va include orice moment în care infrastructura de cercetare este utilizabilă, dar neutilizată. Cu toate acestea, calculul capacității totale va ține seama în mod corespunzător de constrângerile reale, cum ar fi orarul de lucru al entității, timpul de reparație și întreținere (inclusiv calibrarea și testările).

Dacă un cost poate fi măsurat direct în raport cu infrastructura de cercetare, dar nu în raport cu proiectul, din cauza constrângerilor tehnice, o alternativă acceptabilă va fi măsurarea acestor costuri prin intermediul unităților de utilizare efectivă, relevante pentru proiect, susținute de specificații tehnice exacte și de date reale și determinate pe baza sistemului de contabilitate analitică a costurilor al beneficiarului.

Costurile și măsurarea directă a acestora în raport cu proiectul trebuie să fie justificate de documente adecvate, care să ofere informații suficiente pentru efectuarea unui audit.

Beneficiarul poate demonstra legătura directă prin dovezi alternative convingătoare.

Serviciile Comisiei vor recomanda cele mai bune practici pentru măsurarea directă și pentru documentele justificative (de exemplu, în cazul costurilor capitalizate: evidențele contabile însoțite de politica de amortizare a beneficiarului, ca parte a principiilor contabile uzuale ale acestuia, ilustrând modul de calculare a posibilei utilizări și a duratei de viață economică a activului, și dovezi privind folosirea efectivă în scopul proiectului; în cazul cheltuielilor de exploatare: factura specifică, etichetată în mod explicit, legată de infrastructurile de cercetare de mari dimensiuni, contractul, perioada de desfășurare a proiectului etc.).

La cererea unui beneficiar de infrastructuri de cercetare de mari dimensiuni și ținând seama de resursele disponibile și de principiul rentabilității, Comisia este pregătită să efectueze o evaluare ex ante a metodologiei de calcul al costurilor directe ale beneficiarului într-un mod simplu și transparent, pentru a asigura certitudinea juridică. Aceste evaluări ex ante vor fi luate pe deplin în considerare în timpul auditurilor ex post.

În plus, Comisia va institui un grup format din reprezentanți ai organizațiilor părților interesate relevante, pentru a evalua gradul de utilizare a orientărilor.

Comisia confirmă că va adopta fără întârziere orientări privind calcularea directă a costurilor pentru infrastructurile de cercetare de mari dimensiuni după adoptarea reglementărilor referitoare la programul Orizont 2020.”

Declarație privind articolele 3 și 4 (reguli de participare)

„Comisia intenționează să includă în acordul de grant trimiteri la legislația națională privind accesul public la documente și confidențialitatea, în vederea obținerii unui echilibru corespunzător între diferitele interese.”

Declarație privind articolul 28

(opțiunea unei rate de rambursare de 100 % pentru acțiuni inovatoare realizate de entități juridice fără scop lucrativ)

„Comisia observă că până și entitățile fără scop lucrativ pot desfășura activități economice care sunt aproape de piață și a căror subvenționare poate crea denaturări ale pieței interne. Prin urmare, Comisia va evalua ex ante dacă activitățile eligibile sunt de natură economică, dacă subvenționarea transversală a activităților economice este împiedicată în mod efectiv și dacă rata de finanțare a activităților economice eligibile are efecte negative asupra concurenței în cadrul pieței interne, necompensate prin efectele sale pozitive.”