28.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 357/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1271/2012 AL COMISIEI

din 21 decembrie 2012

de derogare de la anumite dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 în ceea ce privește posibilitățile de depunere a cererilor de ajutor în cadrul schemei de plată unică pentru 2012 și de alocare a drepturilor la plată, sau de majorare a valorii unitare a acestora, din rezerva națională în 2012, și în ceea ce privește conținutul cererii unice, din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009, în ceea ce privește declararea drepturilor la plată în 2012 și din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește verificarea condițiilor de eligibilitate înainte de efectuarea plăților și data la care parcelele trebuie să fie la dispoziția fermierilor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (1), în special articolul 142 literele (c) și (r),

întrucât:

(1)

Articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 prevede că statele membre care nu aplică articolul 68 alineatul (1) litera (c) din respectivul regulament pot utiliza rezerva națională în anumite condiții. Când aplică articolul respectiv, statele membre pot majora valoarea unitară și/sau numărul de drepturi la plată alocate fermierilor. În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei (2), cererile pentru alocarea sau majorarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată unică în sensul articolului 41 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 trebuie depuse la o dată care urmează a fi stabilită de către statele membre. Această dată nu trebuie să depășească data de 15 mai sau, în cazul Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Finlandei și Suediei, data de 15 iunie.

(2)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, un fermier care depune o cerere de ajutor în cadrul uneia dintre schemele de ajutor pe suprafață poate depune numai o cerere pe an.

(3)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cererea unică trebuie depuse până la o dată care urmează a fi stabilită de statele membre, dar care nu trebuie să depășească data de 15 mai sau, în cazul Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Finlandei și Suediei, data de 15 iunie.

(4)

Ca urmare a unei creșteri continue a prețurilor la furaje din cauza condițiilor climatice nefavorabile care afectează unii dintre cei mai importanți furnizori de cereale, mai multe state membre se confruntă cu o agravare a situației economice a exploatațiilor agricole care, la sfârșitul anului 2012, întâmpină mari dificultăți financiare. Având în vedere că agravarea situației economice a exploatațiilor agricole ar putea avea, de asemenea, consecințe mai vaste pe termen lung, trebuie să se permită statelor membre să aplice, pentru anul 2012, articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(5)

Dat fiind că termenul limită pentru alocarea drepturilor la plată din rezerva națională sau pentru majorarea valorii unitare a acestora în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, pentru anul 2012, a expirat deja, este necesar să se permită statelor membre care doresc să aplice articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul 2012 să stabilească un nou termen limită pentru depunerea cererilor de alocare a drepturilor la plată din rezerva națională sau de majorare a valorii unitare a acestora.

(6)

În plus, este necesar ca pentru fermierii din aceste state membre să se prevadă o derogare de la cerința prevăzută la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 privind depunerea unei singure cereri pe an.

(7)

În plus, este necesară o derogare de la termenul limită prevăzut la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 pentru fermierii care doresc să beneficieze de articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(8)

În conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, în primul an de aplicare a schemei de plată unică sau în primul an de integrare a unor noi sectoare în schema de plată unică, statele membre pot acorda derogări de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 122/2009 în ceea ce privește drepturile la plată, cu condiția ca drepturile la plată să nu fi fost încă stabilite definitiv la data limită fixată pentru depunerea cererii unice. Este necesar să se prevadă o derogare similară privind drepturile la plată care vor fi alocate sau a căror valoare unitară va fi majorată în temeiul articolului 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în cazul în care o astfel de alocare sau creștere nu a fost stabilită în mod definitiv.

(9)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 (3), drepturile la plată pot fi declarate pentru plată numai o dată pe an de către fermierul care le deține, până la data limită de depunere a cererii unice. Este necesar să se prevadă o derogare de la această cerință.

(10)

În conformitate cu articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, parcelele corespunzătoare hectarelor eligibile, care sunt declarate ca fiind aferente unui drept la plată, trebuie să fie la dispoziția fermierului la o dată stabilită de statul membru. Această dată nu trebuie să fie ulterioară datei stabilite în statul membru respectiv pentru modificarea cererii de ajutor.

(11)

În ceea ce privește drepturile la plată care vor fi alocate sau a căror valoare unitară va fi majorată ca urmare a aplicării articolului 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, este necesar să se prevadă o derogare de la obligația fermierilor în ceea ce privește data menționată la articolul 35 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(12)

În conformitate cu articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, plățile din cadrul schemelor de ajutoare enumerate în anexa I la regulamentul menționat nu trebuie să se efectueze înainte de finalizarea verificării condițiilor de eligibilitate, care trebuie efectuată de statul membru conform articolului 20 din respectivul regulament.

(13)

Condițiile de eligibilitate care trebuie verificate de statele membre pentru alocarea drepturilor la plată sau majorarea valorii unitare a acestora în temeiul articolului 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, pe baza uneia sau a mai multora dintre derogările prevăzute în prezentul regulament, pot fi diferite de condițiile de eligibilitate pentru sprijinul acordat în prezent în cadrul schemei de plată unică. În acest caz, verificarea noilor condiții de eligibilitate, în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, ar împiedica efectuarea, înainte de verificarea acestor noi condiții de eligibilitate, a plăților pentru schemele de ajutoare care nu decurg din aplicarea articolului 41 alineatul (3) din respectivul regulament. Pentru a se evita o astfel de situație, este necesar să se prevadă o derogare de la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 referitoare la alocarea drepturilor la plată sau la majorarea valorii unitare a acestora în temeiul articolului 41 alineatul (3) din respectivul regulament.

(14)

În plus, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, plățile trebuie efectuate în perioada cuprinsă între 1 decembrie și 30 iunie a următorului an calendaristic. Prin derogare de la această dispoziție, Comisia poate să acorde avansuri înainte de 1 decembrie. O astfel de derogare se acordă prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 776/2012 al Comisiei (4), conform căruia statele membre pot plăti, de la 16 octombrie 2012, avansuri până la o anumită limită a plăților directe pentru cererile depuse în 2012. Prin urmare, derogarea de la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 trebuie să fie acordată retroactiv, începând cu data de 16 octombrie 2012, pentru a permite efectuarea plăților, sub rezerva finalizării verificării condițiilor de eligibilitate, pentru acele scheme de ajutoare care nu decurg din aplicarea articolului 41 alineatul (3) din respectivul regulament.

(15)

Derogările prevăzute în prezentul regulament se referă la anul calendaristic 2012. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(16)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Derogări de la Regulamentul (CE) nr. 1122/2009

1.   Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, pentru anul 2012, statele membre pot permite fermierilor să depună cereri de alocare a drepturilor la plată sau de majorare a valorii unitare a acestora în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 până la 31 ianuarie 2013 cel târziu.

2.   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, pentru anul 2012, fermierii care au depus cererea unică de ajutor în cadrul oricăreia dintre schemele de ajutoare pe suprafață până la o dată stabilită de către statele membre în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul menționat și care, în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, au depus o cerere de alocare a drepturilor la plată sau de majorare a valorii unitare a acestora pot depune o cerere separată de ajutor în sensul articolului 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 până la 31 ianuarie 2013 cel târziu.

3.   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, pentru anul 2012, statele membre pot permite fermierilor care, în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, au depus o cerere de alocare a drepturilor la plată sau de majorare a valorii unitare a acestora și care nu au depus cererea unică menționată la paragraful al doilea din prezentul articol să depună o cerere unică de ajutor în temeiul articolului 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 până la 31 ianuarie 2013 cel târziu.

4.   Cererea de alocare a drepturilor la plată sau de majorare a valorii unitare a acestora depusă în temeiul alineatului (1) este considerată cerere separată de ajutor sau cerere unică de ajutor în temeiul alineatelor (2) și (3).

5.   Atunci când aplică alineatul (1) din prezentul articol, statele membre pot prevedea o derogare de la dispozițiile articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 referitoare la drepturile la plată, în cazul în care alocarea acestora sau majorarea valorii lor unitare nu este încă stabilită definitiv la data limită fixată în alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

Articolul 2

Derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009

Prin derogare de la articolul 8 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009, pentru anul 2012, drepturile la plată a căror valoare unitară face obiectul unei majorări în temeiul articolului 1 din prezentul regulament pot fi declarate pentru plata sumei aferente creșterii valorii lor unitare de către fermierul care le deține la 31 ianuarie 2013.

Drepturile la plată recent alocate fermierilor și majorările drepturilor la plată a căror valoare unitară face obiectul unei creșteri în temeiul articolului 1 din prezentul regulament se consideră declarate pentru anul calendaristic 2012.

Articolul 3

Derogare de la Regulamentul (CE) nr. 73/2009

1.   Nu se poate efectua nicio plată aferentă alocării drepturilor la plată sau majorării valorii unitare a drepturilor la plată în temeiul articolului 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, pentru anul calendaristic 2012, înainte de finalizarea verificării condițiilor de eligibilitate aplicabile sprijinului respectiv, efectuată de către statul membru în cauză, dacă s-a recurs la una sau mai multe dintre derogările prevăzute la articolele 1 și 2 din prezentul regulament.

2.   Prin derogare de la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, plățile în cadrul schemelor de ajutoare enumerate în anexa I la regulamentul menționat, altele decât sprijinul menționat la alineatul (1) din prezentul articol, pot fi efectuate pentru anul calendaristic 2012 fără a se ține cont de finalizarea verificării condițiilor de eligibilitate aplicabile sprijinului menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

3.   Prin derogare de la articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, parcelele care corespund hectarelor eligibile aferente unor drepturi la plată recent alocate sau a căror valoare unitară a fost majorată, în temeiul articolului 41 alineatul (3) din respectivul regulament, pe baza uneia sau mai multor derogări prevăzute la articolele 1 și 2 din prezentul regulament, trebuie să fie la dispoziția fermierilor în cauză la 31 ianuarie 2013.

Articolul 4

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3 alineatele (1) și (2) se aplică de la 16 octombrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316, 2.12.2009, p. 65.

(3)  JO L 316, 2.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 231, 28.8.2012, p. 8.