19.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 349/45


REGULAMENTUL (UE) NR. 1224/2012 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2), în special articolul 92,

întrucât:

(1)

Pentru a lua în considerare anumite modificări în legislația unor state membre sau dorința lor de a simplifica aplicarea sistemului de coordonare din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009, statele membre au înaintat solicitări către Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în vederea modificării anumitor anexe la Regulamentul (CE) nr. 883/2004, precum și la Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

(2)

Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială a fost de acord cu modificările solicitate și a făcut propuneri relevante Comisiei pentru adaptările tehnice ale anexelor.

(3)

Comisia poate fi de acord cu propunerile relevante.

(4)

Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa VI se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următoarele noi secțiuni după secțiunea „LETONIA”:

„UNGARIA

Începând cu 1 ianuarie 2012, în temeiul Legii CXCI din 2011 privind prestațiile pentru persoanele cu capacitate de lucru modificată și modificările aduse anumitor alte acte:

(a)

alocația de reabilitare;

(b)

prestația de invaliditate.

SLOVACIA

Pensie de invaliditate pentru o persoană care a devenit invalidă având statutul de copil aflat în întreținere sau în timpul studiilor de doctorat cu program de zi înainte de vârsta de 26 de ani și în legătură cu care se consideră întotdeauna că a realizat perioada de asigurare necesară [articolul 70 alineatul (2), articolul 72 alineatul (3) și articolul 73 alineatele (3) și (4) din Legea nr. 461/2003 privind asigurarea socială, modificată].”;

(b)

în secțiunea „SUEDIA”, „(Legea 1962:381, modificată de Legea 2001:489)” se înlocuiește cu „[Capitolul 34 din Codul de asigurare socială (2010:110)]”;

(c)

secțiunea „REGATUL UNIT” se înlocuiește cu următorul text:

„REGATUL UNIT

Alocația pentru încadrare în muncă și sprijin

(a)   Regatul Unit

Partea 1 din Legea privind reforma protecției sociale 2007.

(b)   Irlanda de Nord

Partea 1 din Legea privind reforma protecției sociale (Irlanda de Nord) 2007.”

2.

Anexa VIII se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 1, secțiunea „AUSTRIA” se modifică după cum urmează:

(i)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text: „(c) Toate cererile de pensii de urmaș bazate pe sistemul de conturi de pensii în temeiul Legii generale a pensiilor (APG) din 18 noiembrie 2004, cu excepția cazurilor prevăzute în partea 2.”;

(ii)

se adaugă următoarea literă nouă (g): „(g) Toate cererile de prestații în conformitate cu Legea privind securitatea socială a notarilor din 3 februarie 1972 – NVG 1972.”;

(b)

în partea 1, secțiunea „SUEDIA” se înlocuiește cu următorul text:

„SUEDIA

(a)

Cererile de pensii garantate sub formă de pensii pentru limită de vârstă [capitolele 66 și 67 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)].

(b)

Cererile de pensii garantate sub formă de pensie de urmaș [capitolul 81 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)].”;

(c)

în partea 2, după secțiunea „BULGARIA” se introduce următoarea secțiune nouă:

„DANEMARCA

(a)

Pensii personale.

(b)

Prestații în caz de deces (drepturi dobândite pe baza contribuțiilor la Arbejdsmarkedets Tillægspension corespunzând perioadei de dinainte de 1 ianuarie 2002).

(c)

Prestații în caz de deces (drepturi dobândite pe baza contribuțiilor la Arbejdsmarkedets Tillægspension corespunzând perioadei de după 1 ianuarie 2002) menționate în Legea consolidată privind pensiile suplimentare pentru piața forței de muncă (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.”;

(d)

în partea 2, secțiunea „SUEDIA” se înlocuiește cu următorul text:

„SUEDIA

Pensiile bazate pe venit și primele de pensii [capitolele 62 și 64 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)].”

3.

Anexa IX se modifică după cum urmează:

(a)

în partea I, în secțiunea „SUEDIA”, „(Legea 1962:381)” se înlocuiește cu „[Capitolul 34 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)]”;

(b)

în partea II, în secțiunea „SLOVACIA”, litera (b) se elimină;

(c)

în partea II, secțiunea „SUEDIA” se înlocuiește cu următorul text:

„SUEDIA

Indemnizație de boală și indemnizație de activitate sub formă de prestații de garantare [capitolul 35 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)].”

Pensia de soție supraviețuitoare/soț supraviețuitor calculată pe baza perioadelor de asigurare în cursul cărora s-au plătit contribuții [capitolul 84 din Codul asigurărilor sociale (2010:110)].”

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 987/2009 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa 1, în secțiunea „SPANIA-PORTUGALIA”, litera (a) se elimină.

2.

Anexa 3 se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunile „ITALIA” și „MALTA” se elimină;

(b)

o nouă secțiune „CIPRU” se adaugă după secțiunea „SPANIA”.

3.

În anexa 5, o nouă secțiune „DANEMARCA” se adaugă după secțiunea „REPUBLICA CEHĂ”.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284, 30.10.2009, p. 1.