9.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1045/2012 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2012

privind acordarea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește regulile de origine utilizate în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate, pentru a lua în calcul situația specială din El Salvador legată de exporturile anumitor produse pescărești către Uniune

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1), în special articolul 247,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (2), în special articolul 89 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (3) de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare începând cu 1 ianuarie 2009, Uniunea a acordat preferințe tarifare generalizate Republicii El Salvador.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 prevede definiția conceptului de „produse originare” aplicabilă în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate („SPG”). Articolul 89 din regulamentul respectiv prevede posibilitatea acordării unei derogări de la această definiție țărilor care beneficiază de SPG.

(3)

Printr-o scrisoare trimisă la data de 30 martie 2012, El Salvador a solicitat o derogare de la regulile de origine din cadrul SPG în temeiul articolului 89 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Prin scrisorile din 20 iunie 2012 și 30 iulie 2012, El Salvador a prezentat informații suplimentare în sprijinul cererii sale.

(4)

Cererea vizează o cantitate anuală totală de 4 000 de tone de fileuri de ton gătite, congelate și ambalate în vid (denumite în continuare „fileuri de ton”) de la codul NC 1604 14 16 pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2012.

(5)

Cererea demonstrează că, în absența derogării, capacitatea industriei de prelucrare a peștelui din El Salvador de a exporta în continuare fileuri de ton eligibile pentru un tratament tarifar preferențial către Uniunea Europeană ar fi afectată în mod semnificativ.

(6)

Derogarea este așadar necesară pentru a oferi Republicii El Salvador suficient timp pentru a-și pregăti industria de prelucrare a peștelui în vederea respectării regulilor pentru obținerea originii preferențiale a fileurilor de ton. Acest interval de timp este necesar pentru asigurarea unor fluxuri adecvate de ton originar către țară de către guvernul și întreprinderile de prelucrare din El Salvador.

(7)

Având în vedere fluxurile de aprovizionare și modelele de producție existente, este necesar ca derogarea să fie acordată pentru o cantitate anuală de 1 975 de tone de fileuri de ton de la codul NC ex 1604 14 16. Pentru ca derogarea temporară să se limiteze la perioada de timp necesară Republicii El Salvador în vederea respectării regulilor pentru obținerea originii preferențiale a fileurilor de ton, ea trebuie acordată de la 1 ianuarie 2012 până la 30 iunie 2013. Volumul contingentului pentru 2013 trebuie definit proporțional cu durata derogării acordate. În consecință, volumele contingentelor trebuie stabilite la 1 975 de tone pentru 2012 și 987,5 tone pentru 2013.

(8)

Pentru a asigura continuitatea exporturilor de pește prelucrat eligibil pentru un tratament tarifar preferențial din El Salvador către Uniune, derogarea trebuie acordată cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2012.

(9)

Din motive de claritate și pentru ca fileurile de ton de la codul NC ex 1604 14 16 să beneficieze de derogare, este oportun să se prevadă în mod explicit că singurul material neoriginar care poate fi utilizat la fabricarea respectivelor fileuri de ton este tonul de la pozițiile 0302 sau 0303 din Sistemul armonizat.

(10)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 prevede norme de gestionare a contingentelor tarifare. Pentru a asigura o gestionare eficientă, în contextul unei strânse cooperări între autoritățile din El Salvador, autoritățile vamale ale Uniunii și Comisie, este necesar ca aceste norme să se aplice mutatis mutandis cantităților importate în temeiul derogării acordate prin prezentul regulament.

(11)

Pentru a permite o monitorizare eficientă a utilizării derogării, este necesar să se prevadă obligația autorităților din El Salvador de a transmite periodic Comisiei date privind certificatele de origine tip A care au fost eliberate.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolele 72, 73 și 75-79 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, fileurile de ton gătite, congelate și ambalate în vid de la codul NC ex 1604 14 16 produse în El Salvador din ton neoriginar de la pozițiile 0302 sau 0303 din Sistemul armonizat sunt considerate originare din El Salvador în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolele 2, 3 și 4 din prezentul regulament.

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor exportate din El Salvador și declarate în vederea punerii în liberă circulație în Uniune în perioada 1 ianuarie 2012-30 iunie 2013 și în limita cantităților prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Cantitățile stabilite în anexa la prezentul regulament sunt gestionate în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 4

Autoritățile vamale din El Salvador iau măsurile necesare pentru a efectua controale cantitative asupra exporturilor produselor menționate la articolul 1.

Rubrica 4 a certificatelor de origine tip A eliberate de autoritățile competente din El Salvador în aplicarea prezentului regulament trebuie să cuprindă una dintre următoarele mențiuni:

„Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) No …/2012”;

„Excepción – Reglamento de Ejecución (UE) no …/2012 de la Comisión”.

Autoritățile competente din El Salvador transmit Comisiei, până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru, o declarație trimestrială a cantităților pentru care au fost eliberate certificate de origine tip A în conformitate cu prezentul regulament, precum și numerele de serie ale certificatelor respective.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.


ANEXĂ

Nr. de ordine

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Perioadă

Cantități

(greutate netă în tone)

09.1629

ex 1604 14 16

Fileuri de ton gătite, congelate și ambalate în vid

1.1.2012-31.12.2012

1 975

1.1.2013-30.6.2013

987,5