16.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 936/2012 AL COMISIEI

din 4 octombrie 2012

de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (1), în special articolul 30,

întrucât:

(1)

De la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006, era evident că sunt necesare modificări la toate anexele respectivului regulament, pentru a le actualiza și pentru a îmbunătăți aplicarea practică a regulamentului, precum și pentru a facilita utilizarea electronică a procedurii în cadrul Atlasului judiciar european în materie civilă. Formularele standard din anexele la regulament trebuie modificate pentru a încorpora Bulgaria și România, pentru a actualiza monedele și a le face mai ușor de completat de către reclamanți, pârâți și instanțe.

(2)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament și, prin urmare, nu îi revin obligații în virtutea acestuia și nici nu îi sunt aplicabile dispozițiile sale.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 ar trebui modificat în mod corespunzător.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 se înlocuiesc cu textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 4 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 399, 30.12.2006, p. 1.


ANEXA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

Image

Image


ANEXA III

Image

Image


ANEXA IV

Image

Image


ANEXA V

Image

Image

Image


ANEXA VI

Image

Image


ANEXA VII

Image

Image