18.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 251/11


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 827/2012 AL COMISIEI

din 29 iunie 2012

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la mijloacele de publicare a pozițiilor nete pe acțiuni, la formatul informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe în ceea ce privește pozițiile scurte nete, tipurile de acorduri, înțelegeri și măsuri pentru a garanta în mod adecvat că acțiunile sau instrumentele de datorie suverană sunt disponibile pentru decontare, precum și la datele și perioada pentru determinarea locului principal de tranzacționare al unei acțiuni în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 236/2012 din 14 martie 2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (1), în special articolul 9 alineatul (6), articolul 11 alineatul (4), articolul 12 alineatul (2), articolul 13 alineatul (5) și articolul 16 alineatul (4),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

Prezentul regulament vizează determinarea listei de acțiuni exceptate, ca pas necesar pentru publicarea pozițiilor scurte pe toate acțiunile neexceptate și a condițiilor în care informațiile respective ar trebui trimise către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (denumită în continuare „AEVMP”). Prin urmare, este esențială stabilirea unor norme privind înțelegerile și măsurile care trebuie adoptate în privința acestor acțiuni neexceptate. În vederea asigurării coerenței între dispozițiile privind vânzarea în lipsă care trebuie să intre în vigoare în același timp, precum și pentru a permite persoanelor supuse acestor obligații să își formeze o imagine cuprinzătoare și sintetică în privința dispozițiilor, este oportun ca toate standardele tehnice de punere în aplicare impuse prin Regulamentul (UE) nr. 236/2012 să fie incluse într-un singur regulament.

(2)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate AEVMP de către autoritățile competente, precum și pentru prelucrarea eficientă a acestor informații, acestea ar trebui transmise utilizând modalități electronice sigure, cu ajutorul unui formular standard.

(3)

Este important ca datele privind pozițiile scurte nete care sunt aduse la cunoștința piețelor prin intermediul unor site-uri web centrale operate sau supravegheate de o autoritate competentă să fie ușor accesibile și să poată fi refolosite. În acest scop, datele ar trebui să fie furnizate într-un format care să permită utilizarea flexibilă a acestora și care să nu ofere numai posibilitatea unor documente statice, de tip copie. În toate cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, ar trebui utilizate formate care pot fi citite de mașină, pentru a permite utilizatorilor să prelucreze informațiile într-o manieră structurată și eficace din punctul de vedere al costurilor.

(4)

Pentru a asigura disponibilitatea publică a acestor informații pe piață, pe lângă publicarea pe site-ul web central operat sau supravegheat de o autoritate competentă, ar trebui ca punerea la dispoziția publicului a detaliilor privind pozițiile scurte nete să se poată realiza și prin alte modalități.

(5)

Este esențial ca utilizatorii să aibă la dispoziție două tipuri de formate pentru publicarea pozițiilor scurte nete individuale pe acțiuni care depășesc pragul de publicare relevant. Acestea ar trebui să constea într-o listă sau un tabel sintetic cuprinzând pozițiile scurte nete care depășesc pragul de publicare și sunt deținute la momentul consultării site-ului web central și o listă sau un tabel cu datele istorice privind toate pozițiile scurte nete individuale publicate.

(6)

Atunci când valoarea unei poziții scurte nete pe acțiuni scade sub un prag de publicare relevant, ar trebui publicate detaliile aferente, inclusiv dimensiunea efectivă a poziției respective. Pentru a nu induce în eroare utilizatorii site-urilor web centrale, publicarea pozițiilor a căror valoare a scăzut sub 0,5 % din capitalul social emis al societății în cauză ar trebui să nu rămână pe o durată nedefinită alături de pozițiile publicate în timp real, ci ar trebui să fie disponibile sub formă de date istorice după ce acestea au fost afișate timp de 24 de ore.

(7)

În vederea oferirii unui cadru consecvent și clar, care să fie în același timp flexibil, este important să se precizeze tipurile de acord de împrumut sau de alte drepturi exigibile cu efect similar, tipurile de înțelegeri cu o terță parte care dau garanții adecvate că acțiuni sau instrumente de datorie suverană vor fi disponibile pentru decontare, precum și criteriile care trebuie îndeplinite de astfel de acorduri și înțelegeri.

(8)

Utilizarea drepturilor de subscriere a unor acțiuni noi în legătură cu o vânzare în lipsă poate garanta în mod adecvat disponibilitatea decontării numai în cazul în care înțelegerea în cauză garantează decontarea vânzării în lipsă la scadență. Prin urmare, este esențială precizarea unor norme care să asigure că acțiunile rezultate din drepturi de subscriere sunt disponibile la data decontării sau înaintea acestei date, într-un volum care să fie cel puțin echivalent cu numărul de acțiuni care se intenționează să fie vândute.

(9)

La definirea înțelegerilor de confirmare cu durată limitată, este importantă precizarea perioadei de acoperire a unei vânzări în lipsă prin achiziții realizate în mod compatibil cu diferitele cicluri de decontare din diverse jurisdicții.

(10)

Pentru a se garanta în mod adecvat disponibilitatea instrumentelor de decontare în cazul în care o persoană fizică sau juridică ce devine parte a unei vânzări în lipsă are o înțelegere cu o terță parte prin care terța parte în cauză a confirmat că instrumentul a fost localizat, este esențial să existe certitudinea că terța parte, în cazul în care aceasta își are sediul într-o țară terță, este supusă unei supervizări adecvate și că există înțelegeri adecvate pentru schimbul de informații între autoritățile de supraveghere. Astfel de înțelegeri adecvate ar putea include semnarea de către partea în cauză a unui memorandum de înțelegere al Organizației Internaționale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO).

(11)

Pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a obligației de a determina dacă locul principal de tranzacționare al unei acțiuni este situat în afara Uniunii, trebuie să existe dispoziții tranzitorii pentru a determina pentru prima dată lista acțiunilor exceptate în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012. În plus, deși lista acțiunilor exceptate este valabilă timp de doi ani, este necesar să existe o anumită flexibilitate, întrucât există cazuri în care ar putea fi necesară revizuirea listei respective pe parcursul celor doi ani.

(12)

În vederea asigurării unui cadru consecvent, data aplicării prezentului regulament ar trebui să fie identică cu data aplicării Regulamentului (UE) nr. 236/2012. Cu toate acestea, pentru a acorda persoanelor fizice și juridice suficient timp pentru prelucrarea listei de acțiuni exceptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 236/2012, pregătirea listei și publicarea ulterioară a acesteia pe site-ul web al AEVMP ar trebui să intervină cu suficient timp înainte de data aplicării Regulamentului (UE) nr. 236/2012. Prin urmare, este nevoie ca dispozițiile referitoare la data și perioada calculelor privind locul principal de tranzacționare, la data notificării către AEVMP a acțiunilor al căror loc principal de tranzacționare este situat în afara Uniunii și la valabilitatea listei de acțiuni excluse să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(13)

Deoarece în Regulamentul (UE) nr. 236/2012 se recunoaște că se vor adopta standarde tehnice obligatorii înainte ca aplicarea regulamentului în cauză să fie posibilă în mod practic și că este esențială precizarea până la 1 noiembrie 2012 a elementelor-cheie nonesențiale necesare pentru a facilita respectarea de către participanții la piață a prezentului regulament și asigurarea punerii sale în aplicare de către autoritățile competente, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în ziua următoare publicării sale.

(14)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de AEVMP.

(15)

AEVMP a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește standardele tehnice de punere în aplicare care precizează următoarele elemente:

(a)

mijloacele prin care informațiile privind pozițiile scurte nete pot fi făcute publice de persoane fizice sau juridice, precum și formatul informațiilor care trebuie furnizate Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (denumită în continuare „AEVMP”) de către autoritățile competente în temeiul articolului 9 alineatul (6) și al articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012;

(b)

tipurile de acorduri, înțelegeri și măsuri care garantează în mod adecvat disponibilitatea acțiunilor pentru decontare și tipurile de acorduri sau înțelegeri care garantează în mod adecvat că instrumentele de datorie suverană vor fi disponibile pentru decontare în temeiul articolului 12 alineatul (2) și al articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012;

(c)

data și perioada aplicabile pentru calculele privind locul principal de tranzacționare, pentru notificarea trimisă AEVMP și pentru eficacitatea listei relevante în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

CAPITOLUL II

MIJLOACE DE PUBLICARE A POZIȚIILOR SCURTE NETE SEMNIFICATIVE PE ACȚIUNI

[ARTICOLUL 9 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2012]

Articolul 2

Mijloace prin care informațiile pot fi făcute publice

Informațiile privind pozițiile scurte nete pe acțiuni se fac cunoscute prin publicarea acestora pe un site web central operat sau supravegheat de autoritatea competentă relevantă în temeiul articolului 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012. Informațiile sunt făcute publice prin mijloace care:

(a)

utilizează formatul prevăzut în anexa I într-o manieră care să permită publicului care consultă site-ul web accesul la unul sau mai multe tabele care să ofere toate informațiile relevante privind pozițiile aferente fiecărui emitent de acțiuni;

(b)

permit utilizatorilor să identifice și să filtreze dacă la momentul accesării site-ului web pozițiile scurte nete pe acțiunile unui emitent de acțiuni au atins sau au depășit pragul de publicare relevant;

(c)

furnizează date istorice privind pozițiile scurte nete pe acțiunile unui emitent de acțiuni;

(d)

includ, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, fișiere descărcabile cu pozițiile scurte nete publicate și istorice, într-un format care să poată fi citit de mașină, mai exact astfel încât fișierele să fie suficient de structurate pentru ca programele informatice să poată identifica în mod fiabil fiecare declarație individuală și structura internă a acesteia;

(e)

timp de o zi, arată, pe lângă informațiile prevăzute la litera (b), pozițiile scurte nete publicate din cauză că valoarea acestora a scăzut sub pragul de publicare de 0,5 % din capitalul social emis, înainte de eliminarea informațiilor și transferarea acestora în secțiunea cu date istorice.

CAPITOLUL III

FORMATUL INFORMAȚIILOR CARE TREBUIE FURNIZATE AEVMP DE AUTORITĂȚILE COMPETENTE CU PRIVIRE LA POZIȚIILE SCURTE NETE

[ARTICOLUL 11 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2012]

Articolul 3

Formatul informațiilor periodice

1.   Informațiile care trebuie furnizate trimestrial AEVMP cu privire la pozițiile scurte pe acțiuni, datorie suverană și swapuri pe riscul de credit în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 sunt furnizate de autoritățile competente relevante în formatul prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

2.   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt trimise AEVMP în format electronic, prin intermediul unui sistem instituit de AEVMP care garantează caracterul exhaustiv, integritatea și confidențialitatea informațiilor în cursul transmisiei.

Articolul 4

Formatul informațiilor care trebuie furnizate la cerere

1.   O autoritate competentă relevantă furnizează informațiile privitoare la pozițiile scurte nete pe acțiuni și pe datoria suverană sau la pozițiile neacoperite referitoare la swapurile pe riscul de credit suveran în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 în formatul precizat de AEVMP în solicitarea sa.

2.   Dacă informațiile solicitate se referă la informații conținute în notificarea primită de autoritatea competentă în temeiul articolelor 5, 7 și 8 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, aceste informații trebuie furnizate în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 2 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 826/2012 al Comisiei (3).

3.   Informațiile solicitate sunt trimise de autoritatea competentă în format electronic, utilizând un sistem instituit de AEVMP pentru schimbul de informații, care să garanteze caracterul exhaustiv, integritatea și confidențialitatea informațiilor în cursul transmisiei.

CAPITOLUL IV

ACORDURI, ÎNȚELEGERI ȘI MĂSURI PENTRU A GARANTA ÎN MOD ADECVAT DISPONIBILITATEA DECONTĂRILOR

[ARTICOLELE 12 ȘI 13 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2012]

Articolul 5

Acorduri de împrumut și alte drepturi exigibile cu efect similar

1.   Un acord de împrumut sau un alt drept exigibil menționat la articolul 12 alineatul (1) litera (b) și la articolul 13 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 trebuie realizat prin intermediul următoarelor tipuri de acorduri, contracte sau drepturi care au caracter juridic obligatoriu pe durata vânzării în lipsă:

(a)

contracte futures și swap: contractele futures și swap care conduc la o decontare fizică a acțiunilor sau a datoriei suverane relevante și care au ca obiect un număr de acțiuni sau un volum al datoriei publice cel puțin egal cu cele a căror vânzare în lipsă este propusă de către persoana fizică sau juridică, contracte încheiate înainte de vânzarea în lipsă sau în același timp cu aceasta și care precizează o dată de livrare sau de expirare care garantează decontarea vânzării în lipsă la scadență;

(b)

opțiuni: contractele cu opțiuni care conduc la o decontare fizică a acțiunilor sau a datoriei suverane relevante și care au ca obiect un număr de acțiuni sau un volum al datoriei publice cel puțin egal cu cele a căror vânzare în lipsă este propusă de către persoana fizică sau juridică, contracte încheiate înainte de vânzarea în lipsă sau în același timp cu aceasta și care precizează o dată de expirare care garantează decontarea vânzării în lipsă la scadență;

(c)

acorduri de răscumpărare: acordurile de răscumpărare care au ca obiect un număr de acțiuni sau un volum al datoriei publice cel puțin egal cu cele a căror vânzare în lipsă este propusă de către persoana fizică sau juridică, contracte încheiate înainte de vânzarea în lipsă sau în același timp cu aceasta și care precizează o dată de răscumpărare care garantează decontarea vânzării în lipsă la scadență;

(d)

acorduri permanente sau instrumente revolving: un acord sau un instrument semnat înainte de vânzarea în lipsă sau simultan cu aceasta, vizând un volum predefinit de acțiuni sau de datorie suverană identificat în mod precis, care are ca obiect, pe durata vânzării în lipsă, un număr de acțiuni sau un volum al datoriei publice cel puțin egal cu cele a căror vânzare în lipsă este propusă de către persoana fizică sau juridică, încheiat înainte de vânzarea în lipsă sau în același timp cu aceasta și care precizează o dată de răscumpărare care garantează decontarea vânzării în lipsă la scadență;

(e)

acorduri referitoare la drepturi de subscriere: acorduri referitoare la drepturi de subscriere în care persoana fizică sau juridică deține drepturi de a subscrie acțiuni noi ale aceluiași emitent, din aceeași clasă și având ca obiect un număr de acțiuni cel puțin egal cu cel propus spre vânzare în lipsă, cu condiția ca persoana fizică sau juridică să aibă dreptul de a primi acțiunile la data decontării vânzării în lipsă sau înaintea acestei date;

(f)

alte drepturi de creanță sau acorduri care conduc la livrarea de acțiuni sau de datorie suverană: acordurile sau drepturile de creanță care au ca obiect un număr de acțiuni sau un volum al datoriei publice cel puțin egal cu cele a căror vânzare în lipsă este propusă de către persoana fizică sau juridică, încheiate înainte de vânzarea în lipsă sau în același timp cu aceasta și care precizează o dată de livrare sau de execuție care garantează decontarea vânzării în lipsă la scadență.

2.   Acordul, contractul sau dreptul de creanță se furnizează persoanei fizice sau juridice pe un suport durabil de către contraparte, ca dovadă a existenței acordului de împrumut sau a altui drept de creanță exigibil.

Articolul 6

Înțelegeri și măsuri care trebuie întreprinse în legătură cu vânzarea în lipsă a unei acțiuni acceptate la tranzacționare într-un loc de tranzacționare

[articolul 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012]

1.   Alineatele 2, 3 și 4 stabilesc înțelegerile și măsurile care trebuie adoptate în legătură cu vânzarea în lipsă a unei acțiuni acceptate la tranzacționare într-un loc de tranzacționare în temeiul articolului 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

2.   Înțelegeri și măsuri standard de localizare înseamnă înțelegeri, confirmări și măsuri care includ toate elementele următoare:

(a)

în cazul confirmărilor de localizare: o confirmare transmisă de terța parte înainte de efectuarea vânzării în lipsă de către o persoană fizică sau juridică, atestând că terța parte consideră că poate pune acțiunile la dispoziție pentru decontare la timp, ținând cont de volumul eventualei vânzări și de condițiile de piață și care indică perioada pentru care este localizată acțiunea;

(b)

în cazul confirmărilor de reținere (put on hold): o confirmare transmisă de terța parte înainte de efectuarea vânzării în lipsă, atestând că terța parte a luat cel puțin măsura de a reține numărul de acțiuni solicitat pentru persoana în cauză.

3.   Înțelegeri și măsuri standard de localizare în aceeași zi înseamnă înțelegeri, confirmări și măsuri care includ toate elementele următoare:

(a)

în cazul cererilor de confirmare: o cerere de confirmare din partea persoanei fizice sau juridice către terța parte, care menționează că vânzarea în lipsă va fi acoperită prin achiziții în cursul zilei în care aceasta are loc;

(b)

în cazul confirmărilor de localizare: o confirmare transmisă de terța parte, înainte de efectuarea vânzării în lipsă, atestând că terța parte consideră că poate pune acțiunile la dispoziție pentru decontare la timp, ținând cont de volumul eventualei vânzări și de condițiile de piață și care indică perioada pentru care sunt localizate acțiunile;

(c)

în cazul confirmărilor ușurinței de împrumutare sau de achiziționare: o confirmare transmisă de terța parte înainte de efectuarea vânzării în lipsă, atestând că acțiunea este ușor de împrumutat sau de achiziționat, în cantitatea necesară, ținând cont de condițiile de piață și de alte informații disponibile terței părți în cauză în ceea ce privește oferta de acțiuni sau, în absența acestei confirmări, că terța parte a luat cel puțin măsura de a reține numărul de acțiuni solicitat pentru persoana fizică sau juridică;

(d)

în cazul monitorizării: angajamentul luat de persoana fizică sau juridică de monitorizare a volumului vânzării în lipsă care nu este acoperit de achiziții;

(e)

în cazul instrucțiunilor în caz de neacoperire: angajamentul luat de persoana fizică sau juridică potrivit căreia în cazul în care vânzările în lipsă executate nu sunt acoperite de achiziții în aceeași zi, atunci persoana fizică sau juridică va trimite imediat terței părți instrucțiunea de achiziționare a acțiunilor necesare pentru acoperirea vânzării în lipsă, pentru a garanta decontarea în timp util.

4.   Înțelegeri și măsuri privind ușurința de împrumutare sau de achiziționare înseamnă înțelegeri, confirmări și măsuri pentru cazul în care persoana fizică sau juridică efectuează o vânzare în lipsă a unor acțiuni care îndeplinesc cerințele privind lichiditatea stabilite la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei (4), sau a altor acțiuni care sunt incluse în principalul indice național pe acțiuni identificat de autoritatea competentă relevantă din fiecare stat membru și care reprezintă instrumentul suport al unui contract cu instrumente derivate acceptat la tranzacționare într-un loc de tranzacționare, care includ elementele următoare:

(a)

în cazul confirmărilor de localizare: o confirmare transmisă de terța parte, înainte de efectuarea vânzării în lipsă, atestând că terța parte consideră că poate pune acțiunile la dispoziție pentru decontare la timp, ținând cont de volumul eventualei vânzări și de condițiile de piață și care indică perioada pentru care sunt localizate acțiunile;

(b)

în cazul confirmărilor ușurinței de împrumutare sau de achiziționare: o confirmare transmisă de terța parte înainte de efectuarea vânzării în lipsă, atestând că acțiunea este ușor de împrumutat sau de achiziționat în cantitatea necesară, ținând cont de condițiile de piață și de alte informații disponibile terței părți în cauză privind oferta de acțiuni sau, în absența acestei confirmări, că terța parte a luat cel puțin măsura de a reține numărul de acțiuni solicitat pentru persoana fizică sau juridică;

(c)

în cazul instrucțiunilor de acoperire: în cazul în care vânzarea în lipsă executată nu va fi acoperită de achiziții sau împrumuturi, un angajament potrivit căruia persoana fizică sau juridică va trimite imediat o instrucțiune terței părți pentru ca aceasta din urmă să achiziționeze acțiunile necesare pentru acoperirea vânzării în lipsă, asigurând astfel decontarea la timp.

5.   Înțelegerile, confirmările și instrucțiunile menționate la alineatele (2), (3) și (4) se furnizează persoanei fizice sau juridice pe un suport durabil de către terța parte, ca dovadă a existenței înțelegerilor, a confirmărilor și a instrucțiunilor.

Articolul 7

Înțelegeri cu terțe părți în legătură cu datoria suverană

[articolul 13 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012]

1.   Alineatele (2)-(5) stabilesc înțelegerile cu terțe părți care trebuie încheiate în legătură cu datoria suverană în temeiul articolului 13 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

2.   Înțelegere standard privind localizarea datoriei suverane înseamnă o confirmare transmisă de terța parte înainte de efectuarea vânzării în lipsă, atestând că terța parte consideră că poate pune instrumentele de datorie suverană la dispoziție pentru decontare la timp, ținând cont de volumul eventualei vânzări și de condițiile de piață și care indică perioada pentru care este localizată datoria suverană.

3.   Înțelegere de confirmare cu durată limitată înseamnă o înțelegere prin care persoana fizică sau juridică declară terței părți că vânzarea în lipsă va fi acoperită prin achiziții în ziua vânzării în lipsă, iar terța parte confirmă, înainte de efectuarea vânzării în lipsă, că instrumentele de datorie suverană pot fi achiziționate în cantitatea relevantă ținând cont de condițiile de piață și de alte informații disponibile terței părți în cauză privind oferta de instrumente ale datoriei suverane în ziua efectuării vânzării în lipsă.

4.   Confirmare de răscumpărare necondiționată înseamnă o confirmare prin care terța parte confirmă, înainte de efectuarea vânzării în lipsă, că se așteaptă în mod rezonabil ca decontarea să se poată realiza la scadență ca urmare a participării sale la un mecanism permanent operat sau gestionat de o bancă centrală, de un oficiu de gestionare a datoriilor sau de un sistem de decontare a titlurilor de valoare care oferă acces necondiționat la instrumentele de datorie suverană în cauză într-o cantitate care corespunde volumului vânzării în lipsă.

5.   Confirmare a ușurinței de achiziționare a datoriei suverane înseamnă o înțelegere prin care terța parte declară, înainte de efectuarea vânzării în lipsă, că se așteaptă în mod rezonabil ca decontarea să se poată realiza la scadență deoarece instrumentele de datorie suverană în cauză sunt ușor de împrumutat sau de achiziționat în cantitatea relevantă ținând cont de condițiile de piață și de orice alte informații disponibile terței părți în cauză privind oferta de datorie suverană.

6.   Înțelegerile, confirmările și instrucțiunile menționate la alineatele (2)-(5) se furnizează persoanei fizice sau juridice pe un suport durabil de către terța parte, ca dovadă a existenței înțelegerilor, a confirmărilor și a instrucțiunilor.

Articolul 8

Terțe părți cu care se încheie înțelegeri

1.   La realizarea unei înțelegeri menționate la articolele 6 și 7 cu o terță parte, terța parte trebuie să aparțină unuia dintre tipurile următoare:

(a)

în cazul societăților de investiții: o societate de investiții care îndeplinește cerințele de la alineatul (2);

(b)

în cazul contrapărților centrale: o contraparte centrală care compensează acțiunile sau instrumentele de datorie suverană relevante;

(c)

în cazul sistemelor de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare: un sistem de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare, conform definiției din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5), care decontează plățile referitoare la acțiunile sau la instrumentele de datorie suverană relevante;

(d)

în cazul băncilor centrale: o bancă centrală care acceptă acțiunile sau instrumentele de datorie suverană relevante drept garanție sau care desfășoară tranzacții pe piața liberă sau repo în legătură cu acțiunile sau cu instrumentele de datorie suverană relevante;

(e)

în cazul entităților naționale de gestionare a datoriei: entitatea națională de gestionare a datoriei a emitentului relevant de datorie suverană;

(f)

orice altă persoană supusă cerințelor de autorizare sau de înregistrare în conformitate cu dreptul Uniunii de către un membru al Sistemului european al supraveghetorilor financiari și care îndeplinește cerințele stabilite la alineatul (2);

(g)

o persoană stabilită într-o țară terță, care este autorizată sau înregistrată, care face obiectul supervizării de către o autoritate din țara terță în cauză și care îndeplinește cerințele stabilite la alineatul (2), cu condiția ca autoritatea din țara terță în cauză să fie parte a unui acord de cooperare adecvat privind schimbul de informații cu autoritatea competentă relevantă.

2.   În sensul alineatului (1) literele (a), (f) și (g), terța parte trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

să participe la gestionarea împrumutului sau a achiziției de acțiuni sau de datorie suverană relevante;

(b)

să prezinte dovezi ale acestei participări;

(c)

să poată prezenta, la cerere, dovezi, inclusiv de natură statistică, ale capacității sale de a livra sau de a prelucra livrarea de acțiuni sau de instrumente de datorie suverană către contrapărțile sale, la datele la care se angajează să facă acest lucru.

CAPITOLUL V

DETERMINAREA LOCULUI PRINCIPAL DE TRANZACȚIONARE ÎN VEDEREA EXCEPTĂRII

[ARTICOLUL 16 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2012]

Articolul 9

Data și perioada calculelor privind locul principal de tranzacționare

1.   Autoritățile competente relevante efectuează toate calculele pentru determinarea locului principal de tranzacționare al unei acțiuni cu cel puțin 35 de zile calendaristice înainte de data aplicării Regulamentului (UE) nr. 236/2012 în ceea ce privește perioada dintre 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2011.

2.   Calculele ulterioare se efectuează înainte de 22 februarie 2014 în ceea ce privește perioada dintre 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2013 și apoi la fiecare doi ani cu privire la perioada ulterioară de doi ani.

3.   În cazul în care acțiunea în cauză nu a fost acceptată la tranzacționare pe parcursul întregii perioade de doi ani în locul de tranzacționare din Uniune și în cel din țara terță, perioada de calcul este perioada în care acțiunea a fost acceptată la tranzacționare simultan în cele două locuri.

Articolul 10

Data notificării AEVMP

Autoritățile competente relevante notifică AEVMP în privința acțiunilor al căror loc principal de tranzacționare este situat în afara Uniunii cu cel puțin 35 de zile calendaristice înainte de data aplicării Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și ulterior în ziua anterioară primei zile de tranzacționare din martie, din doi în doi ani începând cu martie 2014.

Articolul 11

Valabilitatea listei de acțiuni exceptate

Lista acțiunilor al căror loc principal de tranzacționare este situat în afara Uniunii este valabilă de la data de 1 aprilie ulterioară publicării listei de către AEVMP, cu excepția primei liste publicate de AEVMP, care este valabilă de la data aplicării Regulamentului (UE) nr. 236/2012.

Articolul 12

Cazuri specifice de reexaminare a acțiunilor exceptate

1.   O autoritate competentă relevantă care stabilește dacă locul principal de tranzacționare al unei acțiuni este situat în afara Uniunii în urma apariției uneia dintre împrejurările descrise la alineatul (2) se asigură că:

(a)

toate calculele necesare pentru stabilirea locului principal de tranzacționare sunt efectuate cât mai curând posibil după apariția împrejurărilor relevante și se referă la perioada de doi ani anterioară datei la care se efectuează calculele;

(b)

notifică AEVMP cât mai curând posibil în privința rezultatului și, dacă este cazul, înainte de data acceptării la tranzacționare într-un loc de tranzacționare situat în Uniune;

Listele revizuite sunt valabile din ziua următoare datei publicării acestora de către AEVMP.

2.   Dispozițiile de la alineatul (1) se aplică atunci când:

(a)

acțiunile unei societăți sunt retrase permanent de la tranzacționare în principalul loc de tranzacționare situat în afara Uniunii;

(b)

acțiunile unei societăți sunt retrase permanent de la tranzacționare într-un loc de tranzacționare situat în Uniune;

(c)

acțiunile unei societăți acceptate anterior la tranzacționare într-un loc de tranzacționare situat în afara Uniunii sunt acceptate la tranzacționare într-un loc de tranzacționare situat în Uniune.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 noiembrie 2012, cu excepția articolelor 9, 10 și 11, care se aplică de la data menționată la primul alineat.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 86, 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(3)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 241, 2.9.2006, p. 1.

(5)  JO L 166, 11.6.1998, p. 45.


ANEXA I

Publicarea pozițiilor scurte nete semnificative (Articolul 2)

Deținătorul poziției

Denumirea emitentului

Codul ISIN

Poziția scurtă netă

(%)

Data la care poziția a fost creată, modificată sau la care aceasta a încetat să fie deținută

(aaaa-ll-zz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA II

Formatul informațiilor care trebuie furnizate trimestrial AEVMP (Articolul 3)

Informație

Format

1.

Datele de identificare ale emitentului

 

Pentru acțiuni: denumirea completă a societății ale cărei acțiuni au fost admise pentru tranzacționare într-un loc de tranzacționare

 

Pentru datoria suverană: denumirea completă a emitentului

 

Pentru swapurile neacoperite pe riscul de credit al datoriei suverane: denumirea completă a emitentului suveran suport

2.

Codul ISIN

Numai pentru acțiuni: codul ISIN al clasei principale de acțiuni ordinare ale emitentului. Dacă există acțiuni ordinare acceptate la tranzacționare, codul ISIN al clasei de acțiuni preferențiale (sau al clasei principale de acțiuni preferențiale acceptate la tranzacționare, în cazul în care există mai multe clase de astfel de acțiuni)

3.

Codul de țară

Codul format din două litere al țării emitentului suveran, în conformitate cu standardul ISO 3166-1

4.

Data poziției

Data pentru care este raportată poziția. Formatul conform standardului ISO 8601:2004 (aaaa-ll-zz)

5.

Poziția scurtă netă pe acțiunile din indicele național principal, agregată zilnic

Valoare procentuală rotunjită la 2 zecimale

6.

Poziția scurtă netă pe alte acțiuni, agregată la sfârșitul trimestrului

Valoare procentuală rotunjită la 2 zecimale

7.

Pozițiile scurte nete pe datorie suverană, agregate zilnic

Suma nominală echivalentă în euro

8.

Pozițiile descoperite în raport cu swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane ale unui emitent suveran, agregate zilnic.

Suma nominală echivalentă în euro