17.8.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 219/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 744/2012 AL COMISIEI

din 16 august 2012

de modificare a anexelor I și II la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește nivelurile maxime pentru arsenic, fluor, plumb, mercur, endosulfan, dioxine, Ambrosia spp., diclazuril și lasalocid A sodiu și pragurile de acțiune pentru dioxine

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (1), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 2002/32/CE, utilizarea de produse destinate hranei pentru animale al căror nivel de substanțe nedorite depășește nivelurile maxime stabilite în anexa I la aceasta este interzisă. În anexa sa II sunt stabilite pragurile de acțiune pe baza cărora sunt declanșate investigații în cazul constatării de niveluri crescute de astfel de substanțe.

(2)

Niveluri maxime mai mari (NM) de arsenic, fluor, plumb și mercur au fost stabilite pentru materia primă furajeră carbonat de calciu și niveluri maxime mai mari de arsenic și fluor pentru materia primă furajeră oxid de magneziu, însă nu și pentru materia primă furajeră carbonat de calciu și de magneziu, care este amestecul natural de carbonat de calciu și de carbonat de magneziu. Din motive de coerență, este indicată alinierea NM pentru arsenic, fluor, plumb și mercur în materia primă furajeră carbonat de calciu și de magneziu cu NM existente în carbonatul de calciu.

(3)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA) a concluzionat, în avizul său științific privind siguranța și eficacitatea trihidroxiclorurii dicuprice (clorură tribazică de cupru, TBCC) ca aditiv pentru furaje (2) că ar fi adecvat să se stabilească același NM de arsenic în acest aditiv, similar NM de arsenic din sulfatul de cupru pentahidrat și din carbonatul de cupru. Este oportun să se modifice NM de arsenic din trihidroxiclorura dicuprică.

(4)

Anumite furaje combinate pentru animalele de companie conțin o proporție semnificativă de materii prime furajere precum pește, alte animale acvatice și produse derivate și/sau făină de alge marine. Aceste materii prime furajere conțin un nivel ridicat de arsenic total. Cu toate acestea, prezența arsenicului în aceste materii prime furajere este în principal sub formă de arsenic organic, care este forma cea mai puțin toxică. Prin urmare, este adecvat să se modifice NM de arsenic aplicabil furajelor suplimentare și complete pentru animale de companie, care conțin pește, alte animale acvatice și produse derivate și/sau făină de alge marine.

(5)

Cele două minerale de zeolit, natrolitul și clinoptilolitul, sunt elementele active ale natrolit-fonolitului (E566) și ale clinoptilolitului de origine vulcanică (E567). Prin urmare, este oportun să se aplice același NM pentru plumbul din natrolit-fonolit (E566) ca în clinoptilolitul de origine vulcanică (E567).

(6)

Pentru a spori viabilitatea pisciculturii cu Salmonide, uleiurile de pește sunt înlocuite progresiv prin utilizarea de uleiuri vegetale. Cu toate acestea, o astfel de substituție, care ar influența favorabil dezvoltarea durabilă a mediului marin, nu este posibilă în unele cazuri, având în vedere nivelul foarte scăzut al NM pentru endosulfan în furajele complete pentru pești. La solicitarea Comisiei, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA) a emis un aviz științific. În declarația sa privind toxicitatea orală a endosulfanului din pește (3), AESA a declarat că nu au fost observate efecte adverse semnificative la peștii (somon de Atlantic) expuși cu până la 0,1 mg/kg de endosulfan în furajele din cuștile din largul mării și că s-au observat efecte adverse minore în cazul somonului expus la niveluri mai mari decât actualul NM în furajele din rezervoare. Dintr-un studiu restrâns rezultă anumite indicii conform cărora expunerea Tilapiei de Nil la endosulfan prin intermediul hranei pentru animale din rezervoare a cauzat efecte adverse. Prin urmare, este necesar să se propună un NM mai mare pentru endosulfan în furajul complet pentru Salmonide, pentru a favoriza evoluția unei durabilități mai ridicate a pisciculturii, fără a avea drept rezultat efecte adverse pentru sănătatea peștilor și a sănătății umane.

(7)

Date recente indică faptul că nivelurile de dioxină din făina de crustacee, care este un produs derivat din producția alimentară și care este utilizată în special în hrana pentru peștii ornamentali la un nivel între 1 % și 3 % din hrana pentru animale, sunt mai mari decât NM actuale. Pentru a permite utilizarea acestei făini în hrana pentru animale și pentru a reduce cantitatea de deșeuri animale fără a pune în pericol sănătatea animalelor și sănătatea publică, este necesară o ușoară mărire a NM pentru dioxinele din făina de crustacee.

(8)

Directiva 2002/32/CE are obiectivul de a evita răspândirea semințelor viabile de Ambrosia spp. în mediu. Din moment ce măcinarea sau strivirea distruge capacitatea germinativă a semințelor, nu este necesară curățarea boabelor și semințelor care conțin niveluri neconforme de semințe de Ambrosia spp. înainte de măcinare sau strivire, cu condiția să fie luate măsuri de prevenire pentru a evita răspândirea semințelor de Ambrosia spp. în mediu în timpul transportului, depozitării sau prelucrării.

(9)

În ceea ce privește coccidiostaticele, diclazuril și lasalocid A sodiu, ar trebui efectuate modificări pentru a ține seama de autorizațiile acordate recent acestor substanțe, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 169/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 privind autorizarea diclazurilului ca aditiv furajer pentru hrana bibilicilor (titularul autorizației: Janssen Pharmaceutica N.V.) (4), de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 888/2011 al Comisiei din 5 septembrie 2011 privind autorizarea diclazurilului ca aditiv pentru hrana curcanilor pentru îngrășat (titularul autorizației: Janssen Pharmaceutica N.V.) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2430/1999 (5) și de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 900/2011 al Comisiei din 7 septembrie 2011 privind autorizarea lasalocidului A sodiu ca aditiv furajer pentru fazani, bibilici, prepelițe și potârnichi, altele decât păsările ouătoare [titularul autorizației: Alpharma (Belgia) BVBA] (6).

(10)

Având în vedere faptul că este propusă o creștere a NM pentru dioxine în făina de crustacee, este necesară creșterea corespunzătoare a pragului de acțiune aplicabil făinii de crustacee, prevăzută în anexa II la Directiva 2002/32/CE.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Directiva 2002/32/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 august 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140, 30.5.2002, p. 10.

(2)  Grupul AESA pentru aditivii și produsele sau substanțele utilizate în hrana animalelor (FEEDAP); Aviz științific privind siguranța și eficacitatea trihidroxiclorurii dicuprice (clorură tribazică de cupru, TBCC) ca aditiv furajer pentru toate speciile. The EFSA Journal 2011;9(9):2355. [18 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(3)  The EFSA Journal 2011;9(4):2131. Document disponibil online la adresa: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  JO L 49, 24.2.2011, p. 6.

(5)  JO L 229, 6.9.2011, p. 9.

(6)  JO L 231, 8.9.2011, p. 15.


ANEXĂ

1.

Anexa I la Directiva 2002/32/CE se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 al secțiunii I, „Arsenic”, se înlocuiește cu următorul text:

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

„1.

Arsenic (1)

Materii prime furajere,

2

cu excepția:

 

făinii din iarbă, lucernă uscată și trifoi uscat, a pulpei de sfeclă de zahăr uscată și a pulpei de sfeclă de zahăr melasată, uscată;

4

turtei de presare din sâmburi de palmier;

4 (2)

fosfaților și algelor marine calcaroase;

10

carbonatului de calciu; carbonatului de calciu și de magneziu (10);

15

oxidului de magneziu; carbonatului de magneziu;

20

peștelui, a altor animale acvatice și a produselor derivate din acestea;

25 (2)

făinii de alge și a materiilor prime furajere derivate din alge.

40 (2)

Particule de fier utilizate ca marcator.

50

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional al compușilor de oligoelemente,

30

cu excepția:

 

sulfatului de cupru, pentahidrat; carbonatului de cupru; trihidroxiclorurii dicuprice;

50

oxidului de zinc; oxidului manganos; oxidului de cupru.

100

Furaje complementare,

4

cu excepția:

 

furajelor minerale;

12

furajelor complementare pentru animale de companie care conțin pește, alte animale acvatice și produse derivate și/sau făină de alge și materii prime furajere derivate din alge.

10 (2)

Furaje complete,

2

cu excepția:

 

furajelor complete pentru pești și animale de blană;

10 (2)

furajelor complete pentru animale de companie care conțin pește, alte animale acvatice și produse derivate și/sau făină de alge și materii prime furajere derivate din alge.

10 (2)”

(b)

punctul 3 din secțiunea I, „Fluor”, punctul 4 din secțiunea I, „Plumb”, și punctul 5 din secțiunea I, „Mercur”, se înlocuiesc cu următorul text:

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

„3.

Fluor (7)

Materii prime furajere,

150

cu excepția:

 

materiilor prime pentru furaje de origine animală, cu excepția crustaceelor marine, cum ar fi krillul;

500

crustaceelor marine, cum ar fi krillul;

3 000

fosfaților;

2 000

carbonatului de calciu; carbonatului de calciu și de magneziu (10);

350

oxidului de magneziu;

600

algelor marine calcaroase.

1 000

Vermiculită (E 561).

3 000

Furaje complementare:

 

conținând ≤ 4 % fosfor (8);

500

conținând > 4 % fosfor (8).

125 pentru 1 % fosfor (8)

Furaje complete,

150

cu excepția:

 

furajelor complete pentru porci;

100

furajelor complete pentru păsări de curte (cu excepția puilor) și pentru pești;

350

furajelor complete pentru pui;

250

furajelor complete pentru bovine, ovine și caprine

 

- -

în lactație;

30

- -

altele.

50

4.

Plumb

Materii prime furajere,

10

cu excepția:

 

nutrețului (3);

30

fosfaților și algelor marine calcaroase;

15

carbonatului de calciu; carbonatului de calciu și de magneziu (10);

20

drojdiilor.

5

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional al compușilor de oligoelemente,

100

cu excepția:

 

oxidului de zinc;

400

oxidului de mangan, a carbonatului de fier, a carbonatului de cupru.

200

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți,

30

cu excepția:

 

clinoptilolitului de origine vulcanică; natrolit-fonolitului.

60

Preamestecuri (6).

200

Furaje complementare,

10

cu excepția:

 

furajelor minerale.

15

Furaje complete.

5

5.

Mercur (4)

Materii prime furajere,

0,1

cu excepția:

 

peștelui, a altor animale acvatice și a produselor derivate din acestea;

0,5

carbonatului de calciu; carbonatului de calciu și de magneziu (10).

0,3

Furaje combinate,

0,1

cu excepția:

 

furajelor minerale;

0,2

furajelor combinate pentru pești;

0,2

furajelor combinate pentru câini, pisici și animale de blană.

0,3”

(c)

în secțiunea I se adaugă următoarea notă finală:

„(10)

Carbonatul de calciu și magneziu se referă la amestecul natural de carbonat de calciu și carbonat de magneziu, astfel cum este descris în Regulamentul (UE) nr. 575/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (JO L 159, 17.6.2011, p. 25).”;

(d)

punctul 6 din secțiunea IV, „Endosulfan (sumă a izomerilor alfa și beta și a endosulfan sulfatului, calculată sub formă de endosulfan)”, se înlocuiește cu următorul text:

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

„6.

Endosulfan (sumă a izomerilor alfa și beta și a endosulfan sulfatului, calculată sub formă de endosulfan)

Materii prime furajere și furaje combinate

0,1

cu excepția:

 

porumbului și a produselor derivate din prelucrarea sa;

0,2

semințelor oleaginoase și a produselor derivate din prelucrarea lor, cu excepția uleiului vegetal brut;

0,5

uleiului vegetal brut;

1,0

furajelor complete pentru pești, cu excepția Salmonidelor;

0,005

furajelor complete pentru Salmonide.

0,05”

(e)

punctul 1 din secțiunea V, „Dioxine [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 2005)]”, se înlocuiește cu următorul text:

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

„1.

Dioxinele [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 2005) (2)]

Materii prime furajere de origine vegetală,

0,75

cu excepția:

 

uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

0,75

Materii prime furajere de origine minerală.

0,75

Materii prime furajere de origine animală:

 

grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

1,50

alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

0,75

ulei de pește;

5,0

pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește, a hidrolizatelor de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi (3) și a făinii de crustacee;

1,25

hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %; făină de crustacee.

1,75

Aditivi pentru hrana animalelor: argilă caolinitică, vermiculită, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparțin grupului funcțional al lianților și agenților antiaglomeranți.

0,75

Aditivi aparținând grupului funcțional al compușilor de oligoelemente.

1,0

Preamestecuri.

1,0

Furaje combinate,

0,75

cu excepția:

 

furajelor combinate pentru animale de companie și pești;

1,75

furajelor combinate pentru animale de blană.

—”

(f)

punctul 11 din secțiunea VI, „Semințe de Ambrosia spp.”, se înlocuiește cu următorul text:

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

„11.

Semințe de Ambrosia spp.

Materii prime furajere (3),

50

cu excepția:

 

meiului (semințe de Panicum miliaceum L.) și a sorgului [semințe de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.] neadministrate direct animalelor (3).

200

Furaje combinate care conțin grăunțe și semințe nemăcinate.

50”

(g)

în secțiunea VI se adaugă următoarea notă finală:

„(3)

În cazul în care sunt furnizate dovezi neechivoce că grăunțele și semințele sunt destinate pentru măcinare sau strivire, nu este nevoie să se efectueze o curățare a grăunțelor și a semințelor care conțin niveluri neconforme de semințe de Ambrosia spp. înainte de măcinare sau de strivire. Trebuie luate măsuri de prevenire pentru a se evita răspândirea semințelor de Ambrosia spp. în mediu în timpul transportului, depozitării sau prelucrării acestor semințe și grăunțe.”;

(h)

punctul 2 din secțiunea VII, „Diclazuril”, se înlocuiește cu următorul text:

Coccidiostatice

Produse destinate furajelor (1)

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

„2.

Diclazuril

Materii prime furajere.

0,01

Furaje combinate pentru:

 

păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,01

iepuri pentru îngrășare și reproducere pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea diclazurilului (furaje de retragere);

0,01

alte specii de animale, altele decât puicuțele pentru ouat (< 16 săptămâni), pui pentru îngrășare, bibilici și curcani pentru îngrășare.

0,03

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea diclazurilului.

(2)”

(i)

punctul 4 din secțiunea VII, „Lasalocid A sodiu”, se înlocuiește cu următorul text:

Coccidiostatice

Produse destinate furajelor (1)

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

„4.

Lasalocid A sodiu

Materii prime furajere.

1,25

Furaje combinate pentru:

 

câini, viței, iepuri, ecvine, animale de lapte, păsări ouătoare, curcani (> 16 săptămâni) și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

1,25

pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni) și curcani (< 16 săptămâni) pentru perioada înainte de sacrificare în care se interzice utilizarea de lasalocid A sodiu (furaje de retragere);

1,25

fazani, bibilici, prepelițe și potârnichi (cu excepția păsărilor ouătoare) pentru perioada înainte de sacrificare în care se interzice utilizarea de lasalocid A sodiu (furaje de retragere);

1,25

alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizarea în cadrul furajelor pentru care nu este autorizată utilizarea de lasalocid A sodiu.

(2)”

2.

Punctul 1, „Dioxine [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 2005) (1)]”, al secțiunii „Dioxinele și PCB-urile” din anexa II la Directiva 2002/32/CE se înlocuiește cu următorul text:

Substanțe nedorite

Produse destinate furajelor

Prag de acțiune în ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2), cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

Observații și informații complementare (de exemplu, natura anchetelor care trebuie efectuate)

„1.

Dioxine [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD)] și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 2005) (1)]

Materii prime furajere de origine vegetală,

0,5

(3)

cu excepția:

 

 

uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

0,5

(3)

Materii prime furajere de origine minerală.

0,5

(3)

Materii prime furajere de origine animală:

 

 

grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

0,75

(3)

alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

0,5

(3)

ulei de pește;

4,0

(4)

pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește, a hidrolizatelor de proteine din pește, conținând mai mult de 20 % grăsimi și a făinii de crustacee;

0,75

(4)

hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %; făină de crustacee.

1,25

(4)

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional al lianților și agenților antiaglomeranți.

0,5

(3)

Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional al compușilor de oligoelemente.

0,5

(3)

Preamestecuri.

0,5

(3)

Furaje combinate, cu excepția:

0,5

(3)

furajelor combinate pentru animale de companie și pești;

1,25

(4)”

furajelor combinate pentru animale de blană.