23.8.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/1


REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 741/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 august 2012

de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și a anexei I la acesta

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 257 primul și al doilea paragraf și articolul 281 al doilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

având în vedere cererea Curții de Justiție,

având în vedere avizul Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

În scopul de a consolida participarea tuturor judecătorilor la deciziile Marii Camere a Curții de Justiție, este necesar să se mărească numărul judecătorilor care pot intra în compunerea acestui complet și să se elimine participarea sistematică a tuturor președinților de cameră formată din cinci judecători.

(2)

Ar trebui să se adapteze în consecință cvorumul Marii Camere și cel al ședinței plenare.

(3)

Responsabilitățile din ce în ce mai mari care revin președintelui Curții de Justiție și președintelui Tribunalului necesită instituirea, în fiecare dintre aceste instanțe, a funcției de vicepreședinte, însărcinat să îl secondeze pe președinte în exercitarea atribuțiilor sale.

(4)

Ca urmare a extinderii progresive a competențelor sale de la înființare, Tribunalul este sesizat în prezent cu un număr de cauze în creștere constantă.

(5)

Numărul cauzelor cu care este sesizat Tribunalul este superior numărului de cauze pe care acesta le soluționează anual, ceea ce are drept consecință o creștere semnificativă a numărului cauzelor aflate pe rolul său și o creștere a duratei procedurilor.

(6)

Există o nevoie continuă de a înlătura întârzierile generate de volumul mare de lucru al Tribunalului și, prin urmare, se impune să se procedeze la adoptarea unor măsuri adecvate până la momentul reînnoirii parțiale a membrilor Tribunalului în 2013.

(7)

În considerarea reînnoirii parțiale a Curții de Justiție la 7 octombrie 2012 și în conformitate cu scrisoarea președintelui Curții de Justiție a Uniunii Europene din 8 mai 2012, ca un prim pas, ar trebui să se adopte doar modificările la statut referitoare la organizarea Curții de Justiție și a Tribunalului. Partea din cererea Curții de Justiție privind membrii Tribunalului ar trebui examinată într-o etapă ulterioară.

(8)

În considerarea nevoii urgente de a găsi o soluție care să garanteze funcționarea adecvată a Tribunalului Funcției Publice, ar trebui ca modificările privind instanța menționată să fie adoptate în același timp cu modificările privind Curtea de Justiție.

(9)

Pentru ca tribunalele specializate să poată continua să funcționeze în mod satisfăcător în absența unui judecător care este împiedicat să participe la soluționarea cauzelor pentru o lungă perioadă de timp, fără să se afle totuși într-o situație de invaliditate considerată totală, este necesar să se prevadă posibilitatea de a afecta judecători ad-interim pe lângă aceste tribunale.

(10)

Prin urmare, Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și anexa I la acesta ar trebui să fie modificate în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 9a

Judecătorii aleg dintre ei pe președintele și pe vicepreședintele Curții de Justiție, pentru o perioadă de trei ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit.

Vicepreședintele îl asistă pe președinte în condițiile prevăzute de regulamentul de procedură. El îl înlocuiește pe președinte în caz de împiedicare sau în cazul în care funcția de președinte este vacantă.”

2.

La articolul 16, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Marea Cameră este alcătuită din 15 judecători. Aceasta este prezidată de președintele Curții. Din Marea Cameră mai fac parte vicepreședintele Curții și, în condițiile prevăzute de regulamentul de procedură, trei președinți de cameră formată din cinci judecători, precum și alți judecători.”

3.

La articolul 17, al treilea și al patrulea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Deliberările Marii Camere sunt valabile numai în cazul în care sunt prezenți unsprezece judecători.

Deliberările Curții întrunite în Plen sunt valabile numai în cazul în care sunt prezenți șaptesprezece judecători.”

4.

La articolul 20, al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Procedura orală cuprinde audierea de către Curte a agenților, consilierilor și avocaților, a concluziilor avocatului general, precum și, dacă este necesar, audierea martorilor și experților.”

5.

La articolul 39, al doilea paragraf se înlocuiește cu următoarele două paragrafe:

„Competențele prevăzute la primul paragraf pot fi exercitate, în condițiile stabilite de regulamentul de procedură, de vicepreședintele Curții de Justiție.

În cazul în care președintele și vicepreședintele nu pot participa, aceștia vor fi înlocuiți de un alt judecător în condițiile stabilite de regulamentul de procedură.”

6.

La articolul 47, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9 primul paragraf, articolul 9a, articolul 14, articolul 15, articolul 17 primul, al doilea, al patrulea și al cincilea paragraf și articolul 18 se aplică Tribunalului și membrilor acestuia.”

7.

La articolul 62c se adaugă următorul paragraf:

„Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu articolul 257 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pot să afecteze judecători ad-interim pe lângă tribunalele specializate pentru a suplini absența unor judecători care, fără a se afla într-o situație de invaliditate considerată totală, sunt împiedicați totuși pentru o lungă perioadă de timp să participe la soluționarea cauzelor. În acest caz, Parlamentul European și Consiliul stabilesc condițiile în care sunt numiți judecătorii ad-interim, drepturile și obligațiile acestora, modalitățile potrivit cărora își exercită funcția și împrejurările care pun capăt acesteia.”

Articolul 2

La articolul 2 din anexa I la Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, al cărui text actual devine alineatul (1), se adaugă următorul alineat:

„(2)   În plus față de judecătorii menționați la alineatul (1) primul paragraf, sunt desemnați judecători ad-interim pentru a suplini absența judecătorilor care, fără a se afla într-o situație de invaliditate considerată totală, sunt împiedicați totuși pentru o lungă perioadă de timp să participe la soluționarea cauzelor.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Punctele 1, 2, 3, 5 și 6 ale articolului 1 se aplică de la momentul primei înlocuiri parțiale a judecătorilor, menționată la articolul 9 primul paragraf din Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 august 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Poziția Parlamentului European din 5 iulie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 iulie 2012.