27.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 201/60


REGULAMENTUL (UE) NR. 649/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 4 iulie 2012

privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1) și articolul 207,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase (3) a făcut obiectul mai multor modificări substanțiale. Având în vedere că urmează și alte modificări, ar trebui să se procedeze la reformarea Regulamentului (CE) nr. 689/2008 din motive de claritate.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 pune în aplicare Convenția de la Rotterdam privind procedura de „consimțământ prealabil în cunoștință de cauză” pentru anumite produse chimice și pesticide ce prezintă risc comercializate la nivel internațional (4), (denumită în continuare „convenția”), care a intrat în vigoare la 24 februarie 2004 și înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind exportul și importul de produse chimice periculoase (5).

(3)

Din motive de claritate și coerență cu alte acte legislative pertinente ale Uniunii, ar trebui introduse sau clarificate anumite definiții, iar terminologia ar trebui armonizată cu cea utilizată în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (6), pe de o parte, și în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (7), pe de altă parte. Este necesar să se asigure faptul că prezentul regulament reflectă dispozițiile tranzitorii din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru a se evita orice inconsecvențe între calendarul de punere în aplicare al regulamentului menționat și cel al prezentului regulament.

(4)

Convenția permite părților să ia măsuri mai riguroase în vederea protejării sănătății umane și a mediului decât cele prevăzute în convenție, cu condiția ca măsurile respective să fie coerente cu dispozițiile convenției și conforme cu dreptul internațional. Pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție a mediului și a populației din țările importatoare, este necesar și oportun ca, în anumite privințe, să se prevadă dispoziții mai stricte decât cele din convenție.

(5)

În ceea ce privește participarea Uniunii la convenție, este esențial să existe un singur punct de contact pentru interacțiunile dintre Uniune și secretariatul convenției (denumit în continuare „secretariatul”), celelalte părți la convenție, precum și alte țări. Comisia ar trebui să constituie punctul de contact respectiv.

(6)

Este necesar să se asigure coordonarea și administrarea eficace a aspectelor tehnice și administrative ale prezentului regulament la nivelul Uniunii. Statele membre și Agenția Europeană pentru Produse Chimice instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (denumită în continuare „agenția”), dețin competențe și experiență în punerea în aplicare a legislației Uniunii în materie de produse chimice și a acordurilor internaționale în materie de produse chimice. Prin urmare, statele membre și agenția ar trebui să îndeplinească sarcini legate de aspectele administrative, tehnice și științifice ale punerii în aplicare a convenției prin intermediul prezentului regulament, precum și de schimbul de informații. În plus, agenția, Comisia, statele membre și agenția ar trebui să coopereze în vederea punerii în aplicare efective a obligațiilor internaționale care revin Uniunii în temeiul convenției.

(7)

Având în vedere că anumite sarcini ale Comisiei ar trebui transferate agenției, baza de date europeană pentru exportul și importul de produse chimice periculoase creată inițial de Comisie ar trebui dezvoltată în continuare și întreținută de agenție.

(8)

Exportul produselor chimice care prezintă risc interzise sau strict restricționate în Uniune ar trebui să facă obiectul unei proceduri comune de notificare de export. În consecință, produsele chimice care prezintă risc, sub formă de substanțe ca atare sau în amestecuri sau articole, care au fost interzise sau strict restricționate de Uniune ca produse fitosanitare, ca alte forme de pesticide sau ca produse chimice industriale pentru utilizare în mediu profesional sau de către public ar trebui să facă obiectul unor norme de notificare de export similare cu cele aplicabile în cazul în care acest tip de produse chimice sunt interzise sau sever restricționate într-una sau în ambele categorii de utilizare prevăzute de convenție (pesticide sau produse chimice industriale). În plus, produsele chimice care fac obiectul procedurii internaționale de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC) (denumită în continuare „procedura PIC”) ar trebui, de asemenea, să facă obiectul acelorași norme de notificare de export. Procedura de notificare de export respectivă ar trebui să se aplice în cazul exporturilor din Uniune către toate țările terțe, indiferent dacă sunt sau nu părți la convenție sau dacă participă sau nu la procedurile sale. Statelor membre ar trebui să li se permită să impună taxe administrative pentru a acoperi costurile cauzate de aplicarea acestei proceduri.

(9)

Exportatorii și importatorii ar trebui să fie obligați să furnizeze informații cu privire la cantitățile de produse chimice care fac obiectul unor schimburi comerciale internaționale și reglementate de prezentul regulament, astfel încât impactul și eficacitatea mecanismelor stabilite prin prezentul regulament să poată fi monitorizate și evaluate.

(10)

Notificările adresate secretariatului privind actele normative cu caracter definitiv ale Uniunii sau ale statelor membre care interzic sau restricționează sever produsele chimice, în vederea includerii acestora din urmă în procedura PIC, ar trebui înaintate de către Comisie în cazurile în care sunt întrunite criteriile prevăzute de convenție în acest sens. Dacă este necesar, ar trebui să se solicite informații suplimentare care să susțină notificările respective.

(11)

În cazurile în care actele normative cu caracter definitiv ale Uniunii sau ale statelor membre nu întrunesc criteriile prevăzute de convenție, în interesul schimbului de informații ar trebui să se transmită secretariatului și celorlalte părți la convenție informații cu privire la actele respective.

(12)

Este, de asemenea, necesar să se garanteze că Uniunea ia decizii cu privire la importul în Uniune de produse chimice care fac obiectul procedurii PIC. Aceste decizii ar trebui să se bazeze pe legislația aplicabilă a Uniunii și să ia în considerare interdicțiile sau restricțiile severe impuse de statele membre. Dacă este necesar, ar trebui să se propună modificări ale legislației Uniunii.

(13)

Este necesar să se ia măsuri pentru a garanta că statele membre și exportatorii cunosc deciziile țărilor importatoare cu privire la produsele chimice care fac obiectul procedurii PIC, precum și că exportatorii respectă deciziile respective. În plus, pentru a preveni exporturile nedorite, ar trebui ca niciunul dintre produsele chimice interzise sau sever restricționate în cadrul Uniunii, care întrunesc criteriile pentru notificare prevăzute de convenție sau care fac obiectul procedurii PIC, să nu fie exportat, cu excepția cazului în care s-a cerut și s-a obținut consimțământul explicit al țării importatoare respective, fie că țara respectivă este parte la convenție sau nu. În același timp, ar trebui să se acorde o derogare de la această obligație în ceea ce privește exporturile anumitor produse chimice către țări care sunt membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cu condiția întrunirii anumitor condiții. Mai mult, este nevoie de o procedură aplicabilă în cazurile în care, în ciuda tuturor eforturilor rezonabile depuse în acest sens, nu s-a obținut niciun răspuns de la țara importatoare, astfel încât exporturile de anumite produse chimice să poată avea loc în regim temporar conform unor condiții specificate. Este de asemenea necesar să se prevadă reexaminarea periodică a tuturor cazurilor de acest tip, precum și a celor în care s-a obținut consimțământul explicit.

(14)

Este de asemenea important ca toate produsele chimice exportate să aibă o durată de conservare adecvată, astfel încât să poată fi utilizate în mod eficient și în condiții de siguranță. În ceea ce privește pesticidele, în special cele exportate în țări în curs de dezvoltare, este esențial să se ofere informații privind condițiile de depozitare potrivite și să se folosească ambalaje adecvate și containere de mărime corespunzătoare, pentru a evita crearea unor stocuri perimate.

(15)

Articolele care conțin produse chimice nu intră în sfera de aplicare a convenției. Totuși, este oportun ca articolele, astfel cum sunt definite în prezentul regulament, care conțin produse chimice care ar putea fi eliberate în mediul înconjurător în anumite condiții de utilizare sau de eliminare și care sunt interzise sau sever restricționate în Uniune pentru una sau mai multe dintre categoriile de utilizare definite în convenție sau care fac obiectul procedurii PIC ar trebui să facă, de asemenea, obiectul normelor de notificare de export. Mai mult, anumite produse chimice și articole conținând produse chimice specifice care nu intră în sfera de aplicare a convenției dar care suscită anumite temeri specifice ar trebui să nu poată fi deloc exportate.

(16)

În conformitate cu convenția, ar trebui ca părților la convenție să li se furnizeze informațiile cerute de acestea privind mișcările de tranzit ale produselor chimice care fac obiectul procedurii PIC.

(17)

Ar trebui ca normele Uniunii privind ambalarea și etichetarea și alte informații de securitate să se aplice tuturor produselor chimice în cazul în care se intenționează exportarea acestora către părțile la convenție și către alte țări, cu excepția cazului în care dispozițiile respective ar intra în conflict cu vreo cerință specifică a țărilor respective, ținând seama de standardele internaționale aplicabile. Întrucât Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 a instituit dispoziții noi cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, ar trebui inclusă în prezentul regulament o trimitere la regulamentul respectiv.

(18)

Pentru a asigura un control eficace și o aplicare eficientă, statele membre ar trebui să desemneze autorități, cum ar fi autoritățile vamale, care ar trebui să fie responsabile pentru controlarea importurilor și exporturilor de produse chimice reglementate de prezentul regulament. Comisia, cu sprijinul agenției, și statele membre joacă un rol-cheie și ar trebui să acționeze de o manieră focalizată și coordonată. Statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni adecvate în caz de încălcări ale prezentului regulament.

(19)

Pentru a ușura controlul vamal și pentru a reduce sarcina administrativă, atât pentru exportatori, cât și pentru autorități, ar trebui să se instituie un sistem de coduri care urmează să fie utilizat în declarațiile de export. Ar trebui utilizate, de asemenea, coduri speciale, după caz, pentru produsele chimice exportate pentru cercetare sau analiză în cantități în care nu există probabilitatea de a afecta sănătatea umană sau mediul și care, în orice caz, nu depășesc 10 kg, de la fiecare exportator în parte către fiecare țară în parte pe an calendaristic.

(20)

În vederea asigurării gestionării corecte a produselor chimice, ar trebui să se promoveze schimbul de informații, responsabilitatea comună și eforturile de cooperare între Uniune și statele membre și țările terțe, indiferent dacă țările terțe respective sunt sau nu părți la convenție. În special, asistența tehnică acordată țărilor în curs de dezvoltare și țărilor cu economie în tranziție ar trebui să fie furnizată fie direct de către Comisie și de statele membre, fie indirect, printr-un sprijin acordat proiectelor organizațiilor neguvernamentale, în special prin asistență acordată în vederea ajutării țărilor respective să aplice convenția și să contribuie astfel la prevenirea efectelor dăunătoare ale produselor chimice asupra sănătății umane și mediului.

(21)

Pentru ca procedurile să fie eficiente, ar trebui ca funcționarea acestora să fie monitorizată cu regularitate. În acest scop, statele membre și agenția ar trebui să transmită Comisiei rapoarte periodice, într-o formă standardizată, iar Comisia, la rândul ei, ar trebui să transmită Parlamentului European și Consiliului rapoarte periodice.

(22)

Ar trebui să se redacteze de către agenție note tehnice orientative pentru asistarea autorităților desemnate, inclusiv a autorităților precum autoritățile vamale care se ocupă de controlul exporturilor, al exportatorilor și al importatorilor în sensul prezentului regulament.

(23)

Pentru a adapta prezentul regulament la progresul tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei cu privire la includerea produselor chimice în partea 1 sau 2 din anexa I și modificarea anexei respective, cu privire la includerea produselor chimice în partea 1 sau 2 din anexa V și modificarea anexei respective, precum și cu privire la modificarea anexelor II, III, IV și VI. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(24)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (8).

(25)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume asigurarea punerii în aplicare coerente și eficace a obligațiilor care revin Uniunii în temeiul convenției, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre și pot fi realizate, prin urmare, din necesitatea de armonizare a normelor referitoare la importurile și exporturile de produse chimice care prezintă risc, mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

(26)

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 ar trebui abrogat.

(27)

Este necesar să se prevadă o aplicare întârziată a prezentului regulament pentru a acorda suficient timp agenției să se pregătească pentru noul rol și pentru a permite sectorului să se familiarizeze cu noile proceduri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiective

(1)   Obiectivele prezentului regulament sunt următoarele:

(a)

să aplice Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide ce prezintă risc care fac obiectul comerțului internațional, (denumită în continuare „convenția”);

(b)

să promoveze responsabilitatea comună și eforturile comune de cooperare în domeniul transportului internațional de produse chimice ce prezintă risc în vederea protejării sănătății umane și a mediului de daunele potențiale;

(c)

să contribuie la utilizarea corectă din punct de vedere ecologic a produselor chimice ce prezintă risc.

Obiectivele stabilite la primul paragraf sunt atinse prin facilitarea schimbului de informații cu privire la caracteristicile produselor chimice ce prezintă risc, prin instituirea unui proces decizional la nivelul Uniunii privind importul și exportul acestora și prin difuzarea deciziilor către părțile la convenție și către alte țări, după caz.

(2)   În plus față de obiectivele stabilite la alineatul (1), prezentul regulament garantează că dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 referitoare la clasificare, etichetare și ambalare se aplică tuturor produselor chimice la exportarea lor din statele membre către alte părți la convenție sau alte țări, cu excepția cazului în care dispozițiile respective intră în conflict cu vreo cerință specifică a părților sau țărilor respective.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică:

(a)

anumitor produse chimice care prezintă risc care fac obiectul procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză în conformitate cu convenția, (denumită în continuare „procedura PIC”);

(b)

anumitor produse chimice care prezintă risc care sunt interzise sau supuse unor restricții severe în cadrul Uniunii sau al unui stat membru;

(c)

produselor chimice exportate, în ceea ce privește clasificarea, etichetarea și ambalarea acestora.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

narcoticelor și substanțelor psihotrope reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe (9);

(b)

materialelor și substanțelor radioactive reglementate prin Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (10);

(c)

deșeurilor reglementate prin Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile (11);

(d)

armelor chimice reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (12);

(e)

alimentelor și aditivilor alimentari reglementați prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (13);

(f)

furajelor reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (14), inclusiv aditivilor, prelucrați complet, parțial sau neprelucrați, destinați alimentării orale a animalelor;

(g)

organismelor modificate genetic reglementate prin Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (15);

(h)

cu excepția celor reglementate de articolul 3 punctul 5 litera (b) din prezentul regulament, produselor medicamentoase brevetate și produselor medicinale de uz veterinar reglementate prin Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (16) și, respectiv, prin Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (17).

(3)   Prezentul regulament nu se aplică produselor chimice exportate pentru cercetare sau analiză în cantități în care nu există probabilitatea de a afecta sănătatea umană sau mediul și care, în orice caz, nu depășesc 10 kg, de la fiecare exportator în parte către fiecare țară în parte pe an calendaristic.

Prin derogare de la dispozițiile primului paragraf, exportatorii produselor chimice menționate la primul paragraf trebuie să obțină un număr de referință de identificare special, utilizând baza de date menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (a), și să menționeze numărul de referință de identificare respectiv în declarația lor de export.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„produs chimic” înseamnă o substanță, prezentă fie ca atare, fie într-un amestec, sau un amestec, fabricate sau naturale, dar care nu include niciun organism viu, și care aparține uneia dintre următoarele categorii:

(a)

pesticide, inclusiv formulările de pesticide care prezintă un risc sever;

(b)

produse chimice industriale;

2.

„substanță” înseamnă un element chimic și compușii acestuia astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

3.

„amestec” înseamnă un amestec sau o soluție astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

4.

„articol” înseamnă un produs finit care conține sau include un produs chimic a cărui utilizare în produsul respectiv a fost interzisă sau sever restricționată de legislația Uniunii, dacă produsul respectiv nu intră sub incidența punctelor 2 sau 3;

5.

„pesticide” înseamnă produse chimice care fac parte dintr-una dintre următoarele subcategorii:

(a)

pesticidele utilizate ca produse de uz fitosanitar în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (18);

(b)

alte pesticide, cum ar fi:

(i)

produsele biocide în sensul Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (19); și

(ii)

dezinfectanți, insecticide și paraziticide în conformitate cu Directivele 2001/82/CE și 2001/83/CE;

6.

„produse chimice industriale” înseamnă produse chimice care fac parte dintr-una dintre următoarele subcategorii:

(a)

produse chimice destinate folosirii de către specialiști;

(b)

produse chimice destinate folosirii de către public;

7.

„produs chimic care face obiectul notificării de export” înseamnă orice produs chimic care este interzis sau sever restricționat în cadrul Uniunii în cadrul uneia sau mai multor categorii sau subcategorii, precum și orice produs chimic inclus în anexa I partea 1 care face obiectul procedurii PIC;

8.

„produs chimic indicat pentru notificarea PIC” înseamnă orice produs chimic care este interzis sau sever restricționat în cadrul Uniunii sau al unui stat membru în cadrul uneia sau a mai multor categorii. Produsele chimice interzise sau sever restricționate în cadrul Uniunii în cadrul uneia sau a mai multor categorii sunt enumerate în anexa I partea 2;

9.

„produs chimic care face obiectul procedurii PIC” înseamnă orice produs chimic inclus în anexa III la convenție și în anexa I partea 3 la prezentul regulament;

10.

„produs chimic interzis” înseamnă:

(a)

fie un produs chimic a cărui utilizare a fost interzisă în totalitate în mai multe categorii sau subcategorii, printr-un act normativ al Uniunii cu caracter definitiv, în vederea protejării sănătății oamenilor sau a mediului;

(b)

fie un produs chimic a cărui primă utilizare nu a fost aprobată sau pe care industria fie l-a retras de pe piața Uniunii, fie nu l-a mai inclus într-o procedură de notificare, înregistrare sau aprobare, în cazul în care există dovezi că produsul chimic prezintă suspiciuni în ceea ce privește afectarea sănătății oamenilor sau afectarea mediului;

11.

„produs chimic sever restricționat” înseamnă:

(a)

fie un produs chimic a cărui utilizare într-una sau mai multe categorii sau subcategorii a fost interzisă aproape în totalitate, printr-un act normativ cu caracter definitiv al Uniunii, în vederea protejării sănătății oamenilor și a mediului, dar pentru care sunt permise în continuare anumite utilizări specifice;

(b)

fie un produs chimic a cărui aprobare a fost refuzată pentru aproape toate utilizările sale, sau pe care industria fie l-a retras de pe piața Uniunii, fie nu l-a mai inclus într-o procedură de notificare, înregistrare sau aprobare, în cazul în care există dovezi că produsul chimic prezintă suspiciuni în ceea ce privește afectarea sănătății oamenilor sau afectarea mediului;

12.

„produs chimic interzis sau sever restricționat de către un stat membru” înseamnă orice produs chimic care este interzis sau sever restricționat prin acte normative naționale cu caracter definitiv ale unui stat membru;

13.

„act normativ cu caracter definitiv” înseamnă un act cu caracter juridic obligatoriu al cărui scop este interzicerea sau restricționarea severă a unui produs chimic;

14.

„formulare a unui pesticid care prezintă un risc deosebit” înseamnă un produs chimic formulat pentru a fi utilizat ca pesticid, care, în condiții de utilizare, produce efecte grave asupra sănătății oamenilor sau a mediului, ce se pot observa într-o perioadă scurtă de timp după o expunere unică sau multiplă;

15.

„teritoriul vamal al Uniunii” înseamnă teritoriul stabilit la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (20);

16.

„export” înseamnă:

(a)

exportul definitiv sau temporar al unui produs chimic care întrunește condițiile prevăzute la articolul 28 alineatul (2) din TFUE;

(b)

reexportul unui produs chimic care nu întrunește condițiile prevăzute la articolul 28 alineatul (2) din TFUE, care face obiectul unui alt regim vamal decât regimul de tranzit extern al Uniunii pentru circulația mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii;

17.

„import” înseamnă introducerea fizică pe teritoriul vamal al Uniunii a unui produs chimic care face obiectul unui alt regim vamal decât regimul de tranzit extern al Uniunii pentru circulația mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii;

18.

„exportator” înseamnă oricare dintre următoarele tipuri de persoane fizice sau juridice:

(a)

persoana în numele căreia se face o declarație de export, adică persoana care, în momentul acceptării declarației, este titularul contractului cu destinatarul într-o parte la convenție sau într-o altă țară și este îndrituit să determine expedierea produsului chimic în afara teritoriului vamal al Uniunii;

(b)

în cazul în care nu s-a procedat la încheierea unui contract de export sau în care titularul contractului nu hotărăște în nume propriu, persoana care este îndrituită să determine expedierea produsului chimic în afara teritoriului vamal al Uniunii;

(c)

în cazul în care, în conformitate cu contractul care reglementează exportul, dreptul de a dispune de produsul chimic aparține unei persoane cu sediul/domiciliul în afara Uniunii, partea contractantă cu domiciliul/sediul în Uniune;

19.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, în momentul importului pe teritoriul vamal al Uniunii, este destinatarul produsului chimic;

20.

„parte la convenție” sau „parte” înseamnă un stat sau o organizație de integrare economică regională care a consimțit să se conformeze convenției și pentru care aceasta este în vigoare;

21.

„altă țară” înseamnă orice țară care nu este parte la convenție;

22.

„agenția” înseamnă Agenția Europeană pentru Produse Chimice instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

23.

„secretariat” înseamnă secretariatul convenției, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel.

Articolul 4

Autorități naționale desemnate ale statelor membre

Fiecare stat membru desemnează autoritatea sau autoritățile (denumite în continuare „autoritate națională desemnată” sau „autorități naționale desemnate”) care să îndeplinească funcțiile administrative prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care a făcut deja acest lucru înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la această numire până la 17 noiembrie 2012, cu excepția cazului în care respectivele informații au fost deja furnizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, și informează, de asemenea, Comisia în cazul în care are loc o modificare în ceea ce privește autoritatea națională desemnată.

Articolul 5

Participarea Uniunii la convenție

(1)   Participarea la convenție este de competența comună a Comisiei și a statelor membre, în special în ceea ce privește asistența tehnică, schimbul de informații și chestiunile referitoare la soluționarea litigiilor, participarea la organe auxiliare și participarea la vot.

(2)   Comisia acționează în calitate de autoritate comună desemnată privind funcțiile administrative ale convenției în legătură cu procedura PIC în numele tuturor autorităților naționale desemnate ale statelor membre și în strânsă cooperare și consultare cu acestea.

În special, Comisia răspunde de:

(a)

transmiterea notificărilor de export ale Uniunii către părți și alte țări, în conformitate cu articolul 8;

(b)

transmiterea către secretariat a notificărilor actelor normative cu caracter definitiv privind produse chimice indicate pentru notificarea PIC în conformitate cu articolul 11;

(c)

transmiterea de informații cu privire la alte acte normative cu caracter definitiv privind produse chimice care nu sunt indicate pentru notificarea PIC în conformitate cu articolul 12;

(d)

primirea de informații de la secretariat, în sens general.

De asemenea, Comisia furnizează secretariatului reacțiile Uniunii privind importurile de produse chimice care fac obiectul procedurii PIC, în conformitate cu articolul 13.

În plus, Comisia coordonează contribuțiile Uniunii privind totalitatea problemelor de natură tehnică referitoare la:

(a)

convenție;

(b)

pregătirea Conferinței părților instituită prin articolul 18 alineatul (1) din convenție;

(c)

Comitetul de studiu al produselor chimice constituit în conformitate cu articolul 18 alineatul (6) din convenție (denumit în continuare „comitetul de studiu al produselor chimice”);

(d)

alte organe auxiliare ale Conferinței părților.

(3)   Comisia și statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura o reprezentare corespunzătoare a Uniunii în diversele organisme care pun în aplicare convenția.

Articolul 6

Sarcinile Agenției

(1)   Agenția îndeplinește, pe lângă sarcinile care îi sunt atribuite în temeiul articolelor 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 și 25, următoarele sarcini:

(a)

întreține, dezvoltă în continuare și actualizează în mod regulat o bază de date pentru exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (denumită în continuare „baza de date”);

(b)

face disponibilă public baza de date pe site-ul său web;

(c)

furnizează, dacă este cazul, sectorului, cu acordul Comisiei și după consultarea statelor membre, asistență și consiliere tehnică și științifică, precum și instrumente pentru a asigura aplicarea efectivă a prezentului regulament;

(d)

furnizează, cu acordul Comisiei, autorităților naționale desemnate ale statelor membre asistență și consiliere tehnică și științifică pentru a asigura aplicarea eficace a prezentului regulament;

(e)

la cererea experților statelor membre sau ai Comisiei din comitetul de studiu al produselor chimice, și în limita resurselor disponibile, contribuie la elaborarea documentelor ghid de decizie menționate la articolul 7 din convenție, precum și a altor documente tehnice legate de punerea în aplicare a convenției;

(f)

transmite Comisiei, la cerere, informații tehnice și științifice și sprijină Comisia pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentului regulament;

(g)

transmite Comisiei, la cerere, informații tehnice și științifice și sprijină Comisia în exercitarea rolului său de autoritate comună desemnată a Uniunii.

(2)   Secretariatul agenției îndeplinește sarcinile atribuite agenției în temeiul prezentului regulament.

Articolul 7

Produse chimice care fac obiectul notificărilor de export, produse chimice indicate pentru notificarea PIC și produse chimice care fac obiectul procedurii PIC

(1)   Produsele chimice care fac obiectul notificărilor de export, produsele chimice indicate pentru notificarea PIC și produsele chimice care fac obiectul procedurii PIC sunt enumerate în anexa I.

(2)   Produsele chimice enumerate în anexa I se încadrează în una sau mai multe din cele trei grupe de produse chimice, care corespund părților 1, 2 și respectiv 3 din respectiva anexă.

Produsele chimice enumerate în anexa I partea 1 fac obiectul procedurii de notificare de export astfel cum este prevăzută la articolul 8 și sunt însoțite de informații detaliate privind identitatea substanței, categoria și/sau subcategoria de utilizare supusă restricției, tipul restricției și, dacă este cazul, de informații suplimentare, în special cele referitoare la derogările de la cerințele pentru notificarea de export.

Produsele chimice enumerate în anexa I partea 2 fac obiectul procedurii de notificare de export stabilită la articolul 8 și, pe lângă aceasta, întrunesc cerințele pentru procedura de notificare PIC prevăzută la articolul 11, pentru fiecare substanță fiind furnizate informații detaliate privind identitatea și categoria de utilizare a acesteia.

Produsele chimice enumerate în anexa I partea 3 fac obiectul procedurii PIC și sunt însoțite de categoria de utilizare și, dacă este cazul, de informații suplimentare, în special privind cerințele pentru notificarea de export.

(3)   Listele stabilite în anexa I sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul bazei de date.

Articolul 8

Notificări de export transmise părților și altor țări

(1)   În cazul substanțelor enumerate în anexa I partea 1 sau al amestecurilor care conțin aceste substanțe într-o concentrație care determină aplicarea obligațiilor de etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, indiferent de prezența vreunei alte substanțe, se aplică alineatele (2)-(8) din prezentul articol, independent de utilizarea preconizată a produsului chimic în partea la convenție importatoare sau în altă țară importatoare.

(2)   În cazul în care un exportator urmează să exporte din Uniune, spre una din părți sau altă țară, un produs chimic menționat la alineatul (1), pentru prima dată la data la care produsul chimic respectiv a început să facă obiectul prezentului regulament sau ulterior, exportatorul notifică acest lucru autorității naționale desemnate a statului membru în care este stabilit (denumit în continuare „stat membru al exportatorului”), cu cel puțin 35 de zile înainte de data prevăzută a exportului. Ulterior, exportatorul notifică autorității naționale desemnate respective primul export al produsului chimic în fiecare an calendaristic cu cel puțin 35 de zile înaintea datei exportului. Notificările respectă cerințele referitoare la informații prevăzute în anexa II și se pun la dispoziția Comisiei și a statelor membre prin intermediul bazei de date.

Autoritatea națională desemnată a statului membru al exportatorului verifică dacă informațiile sunt în conformitate cu anexa II, iar dacă notificarea este completă, o transmite agenției cu cel puțin 25 de zile înainte de data prevăzută a exportului.

Agenția, în numele Comisiei, transmite notificarea către autoritatea națională desemnată a părții importatoare sau autoritatea competentă a altei țări și ia măsurile necesare pentru a garanta primirea notificării respective cu cel puțin 15 zile înaintea datei primului export prevăzut al produsului chimic, iar apoi, cu cel puțin 15 zile înaintea primului export al acestuia pentru fiecare an calendaristic ulterior.

Agenția înregistrează fiecare notificare de export și îi atribuie un număr de referință de identificare în baza de date. Agenția pune, de asemenea, la dispoziția publicului și a autorităților naționale desemnate din statele membre, dacă este cazul, în fiecare an calendaristic, o listă actualizată conținând produsele chimice în cauză, precum și părțile și alte țări importatoare, prin intermediul bazei de date.

(3)   În cazul în care agenția nu primește de la partea importatoare sau de la altă țară importatoare o confirmare de primire a notificării primului export, efectuate după includerea produsului chimic în anexa I partea 1, în termen de 30 de zile de la expedierea notificării, trimite, în numele Comisiei, o a doua notificare. Agenția depune, în numele Comisiei, eforturi rezonabile pentru a asigura primirea celei de a doua notificări de către autoritatea națională desemnată a părții importatoare sau autoritatea competentă a altei țări importatoare.

(4)   Se transmite o nouă notificare de export, în conformitate cu alineatul (2), în cazul exporturilor care au loc după intrarea în vigoare a unor modificări ale legislației Uniunii privind comercializarea, utilizarea sau etichetarea substanțelor respective și ori de câte ori se modifică compoziția amestecului respectiv astfel încât se produce o schimbare în etichetarea unui astfel de amestec. Noua notificare respectă cerințele referitoare la informații prevăzute în anexa II și consemnează că este vorba de o revizuire a unei notificări anterioare.

(5)   În cazul în care exportul unui produs chimic are loc în contextul unei situații de urgență în care orice întârziere poate să pună în pericol sănătatea publicului sau mediul pe teritoriul părții sau al altei țari importatoare, o derogare totală sau parțială de la dispozițiile menționate la alineatele (2), (3) și (4) poate fi acordată, la cererea argumentată a exportatorului sau a părții importatoare ori a altei țări importatoare, de autoritatea națională desemnată a statului membru al exportatorului, în consultare cu Comisia care este asistată de agenție. Se consideră că a fost luată o decizie privind solicitarea respectivă în consultare cu Comisia dacă nu există un răspuns diferit din partea Comisiei în termen de 10 zile de la transmiterea către aceasta a detaliilor solicitării de către autoritatea națională desemnată a statului membru.

(6)   Fără a aduce atingere obligațiilor stabilite la articolul 19 alineatul (2), obligațiile stabilite la alineatele (2), (3) și (4) de la prezentul articol încetează odată cu îndeplinirea tuturor condițiilor următoare:

(a)

produsul chimic a devenit produs care face obiectul procedurii PIC;

(b)

țara importatoare este parte la convenție și a prezentat secretariatului un răspuns în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din convenție, indicând dacă este sau nu de acord cu importul produsului chimic; și

(c)

secretariatul a informat Comisia cu privire la răspunsul respectiv, iar aceasta a transmis statelor membre și agenției informațiile în cauză.

Prin derogare de la dispozițiile primului paragraf din prezentul alineat, obligațiile stabilite la alineatele (2), (3) și (4) de la prezentul articol nu încetează în cazul în care o țară importatoare este parte la convenție și solicită, în mod explicit, părților exportatoare să continue notificarea exporturilor, de exemplu prin decizia de import a acesteia sau în alt mod.

Fără a aduce atingere obligațiilor stabilite la articolul 19 alineatul (2), obligațiile stabilite la alineatele (2), (3) și (4) de la prezentul articol încetează, de asemenea, atunci când sunt îndeplinite ambele condiții următoare:

(a)

autoritatea națională desemnată a părții importatoare sau autoritatea competentă a altei țări importatoare a renunțat la obligația de notificare înaintea exportului produsului chimic; și

(b)

Comisia a primit informații din partea secretariatului sau din partea autorității naționale desemnate a părții importatoare sau din partea autorității competente a unei alte țări importatoare și a transmis informațiile statelor membre și agenției, care le-a făcut disponibile prin intermediul bazei de date.

(7)   Comisia, autoritățile naționale desemnate pertinente ale statelor membre, agenția și exportatorii pun la dispoziția părților și altor țări importatoare, la cerere, informațiile suplimentare disponibile privind produsele chimice exportate.

(8)   Statele membre pot să instituie, în mod transparent, sisteme prin care să oblige exportatorii la plata unei taxe administrative pentru fiecare notificare de export și pentru fiecare solicitare de consimțământ explicit depusă, care să corespundă costurilor pe care le suportă pentru aplicarea procedurilor specificate la alineatele (2) și (4) din prezentul articol și la articolul 14 alineatele (6) și (7).

Articolul 9

Notificări de export primite din partea părților și a altor țări

(1)   Notificările de export primite de agenție de la autoritățile naționale desemnate ale părților sau de la autoritățile competente ale altor țări, referitoare la exportul în Uniune al unui produs chimic a cărui producție, utilizare, manipulare, consum, transport sau comercializare este interzisă sau sever restricționată, în conformitate cu legislația părții respective sau a altei țări, sunt puse la dispoziție prin intermediul bazei de date în termen de 15 zile de la primirea de către agenție a unei astfel de notificări.

Agenția confirmă, în numele Comisiei, primirea primei notificări de export recepționate, pentru fiecare produs chimic de la fiecare parte sau altă țară.

Autoritatea națională desemnată a statului membru în care se efectuează importul primește, o copie a tuturor notificărilor primite de agenție, în termen de 10 zile de la primire, împreună cu toate informațiile disponibile. Alte state membre au dreptul să primească copii la cerere.

(2)   Atunci când Comisia sau autoritățile naționale desemnate ale statelor membre primesc o notificare de export, fie direct, fie indirect de la autoritățile naționale desemnate ale părților sau de la autoritățile competente ale altor țări, acestea transmit de îndată agenției notificările respective, împreună cu toate informațiile disponibile.

Articolul 10

Informații privind exportul și importul produselor chimice

(1)   Fiecare exportator al unuia sau mai multe dintre următoarele produse:

(a)

substanțele enumerate în anexa I;

(b)

amestecurile care conțin asemenea substanțe în concentrații care determină aplicarea obligațiilor de etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, indiferent de prezența vreunei alte substanțe; sau

(c)

articolele care conțin substanțe enumerate în anexa I partea 2 sau 3, sub o formă nereacționată, sau amestecurile care conțin astfel de substanțe în concentrații care determină aplicarea obligațiilor de etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, indiferent de prezența vreunei alte substanțe,

informează, în primul trimestru al fiecărui an, autoritatea națională desemnată a statului membru al exportatorului referitor la cantitatea de produs chimic (sub formă de substanță sau de component al unor amestecuri sau articole) livrat către fiecare parte sau altă țară în decursul anului precedent. Informațiile sunt transmise împreună cu o listă cu numele și adresele fiecărei persoane fizice sau juridice care importă produse chimice către o parte sau o altă țară către care au fost efectuate livrări în decursul aceleiași perioade. Aceste informații cuprind o listă separată a exporturilor efectuate în temeiul articolului 14 alineatul (7).

Fiecare importator din cadrul Uniunii furnizează informații echivalente pentru cantitățile importate în Uniune.

(2)   La solicitarea Comisiei, asistată de agenție, sau a autorității naționale desemnate a statului său membru, exportatorul sau importatorul furnizează toate informațiile suplimentare referitoare la produsele chimice, care sunt necesare pentru aplicarea prezentului regulament.

(3)   Anual, fiecare stat membru transmite agenției informații agregate în conformitate cu anexa III. Agenția rezumă informațiile respective la nivelul Uniunii și pune la dispoziția publicului informațiile neconfidențiale prin intermediul bazei de date.

Articolul 11

Notificarea produselor chimice interzise sau sever restricționate în temeiul convenției

(1)   Comisia notifică în scris secretariatul cu privire la produsele chimice enumerate în anexa I partea 2, care sunt indicate pentru notificarea PIC.

(2)   Ori de câte ori alte produse chimice sunt adăugate în anexa I partea 2 în temeiul articolului 23 alineatul (2) al doilea paragraf, Comisia notifică secretariatului produsele chimice respective. Notificarea PIC respectivă este transmisă de îndată ce este posibil după adoptarea actului normativ cu caracter definitiv relevant la nivelul Uniunii prin care produsul chimic este interzis sau sever restricționat, în termen de 90 de zile de la data la care actul normativ cu caracter definitiv se aplică.

(3)   Notificarea PIC cuprinde toate informațiile pertinente solicitate în anexa IV.

(4)   Pentru determinarea priorităților pentru notificări, Comisia verifică dacă produsul chimic este deja inclus în anexa I partea 3, măsura în care se pot respecta cerințele în materie de informare prevăzute în anexa IV, precum și gravitatea riscurilor prezentate de produsul chimic, în special pentru țările în curs de dezvoltare.

În cazul în care un produs chimic corespunde criteriilor pentru notificarea PIC, dar informațiile sunt insuficiente pentru a satisface condițiile prevăzute în anexa IV, exportatorii sau importatorii identificați furnizează, la solicitarea Comisiei, toate informațiile pertinente de care dispun, inclusiv cele provenite din alte programe naționale sau internaționale de controlare a produselor chimice, în termen de 60 de zile de la solicitare.

(5)   Comisia informează în scris secretariatul cu privire la modificarea actului normativ cu caracter definitiv notificat în conformitate cu alineatele (1) și (2), de îndată ce este posibil după adoptarea noului act normativ cu caracter definitiv și în termen de 60 de zile de la data la care noul act normativ cu caracter definitiv se aplică.

Comisia furnizează toate informațiile pertinente care nu erau disponibile în momentul notificării inițiale, efectuate în conformitate cu dispozițiile alineatului (1) sau respectiv (2).

(6)   La solicitarea oricărei părți sau a secretariatului, Comisia furnizează, în măsura în care este posibil, informații suplimentare privind produsul chimic sau actul normativ cu caracter definitiv.

La cerere, statele membre și agenția acordă Comisiei asistența necesară pentru culegerea informațiilor respective.

(7)   Comisia transmite imediat statelor membre și agenției informațiile pe care le primește de la secretariat, referitoare la produsele chimice notificate ca fiind interzise sau sever restricționate de alte părți.

Dacă este cazul, Comisia evaluează, în strânsă cooperare cu statele membre și cu agenția, necesitatea de a propune măsuri la nivelul Uniunii pentru a preveni riscurile inacceptabile pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediu în cadrul Uniunii.

(8)   În cazul în care un stat membru adoptă acte normative naționale cu caracter definitiv în conformitate cu legislația Uniunii aplicabilă în vederea interzicerii sau restricționării severe a unui produs chimic, statul membru furnizează Comisiei informațiile pertinente. Comisia pune informațiile respective la dispoziția statelor membre. În termen de patru săptămâni de la punerea la dispoziție a informațiilor în cauză, statele membre pot înainta Comisiei și statului membru care a transmis un act normativ național cu caracter definitiv, observații privind o posibilă notificare PIC, care să includă, în special, informații pertinente despre măsurile de reglementare naționale aplicabile produsului chimic respectiv. După examinarea observațiilor, statul membru care a furnizat actul normativ respectiv informează Comisia dacă aceasta din urmă trebuie:

(a)

să transmită secretariatul o notificare PIC în conformitate cu prezentul articol; sau

(b)

să furnizeze informațiile secretariatului, în conformitate cu articolul 12.

Articolul 12

Informații care trebuie transmise secretariatului referitoare la produsele chimice interzise sau sever restricționate care nu sunt indicate pentru notificarea PIC

În cazul în care produsele chimice figurează doar în lista din anexa I partea 1 sau în urma primirii unor informații de la un stat membru în temeiul articolului 11 alineatul (8) litera (b), Comisia furnizează secretariatului informațiile privind actele normative cu caracter definitiv pertinente, astfel încât informațiile să poată fi distribuite altor părți la convenție, dacă este cazul.

Articolul 13

Obligații referitoare la importul produselor chimice

(1)   Comisia transmite imediat statelor membre și agenției toate documentele ghid de decizie pe care le primește de la secretariat.

Comisia adoptă, printr-un act de punere în aplicare, o decizie de import care sub forma unui răspuns de import definitiv sau provizoriu în numele Uniunii referitor la viitoarele importuri ale produsului chimic în cauză. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 27 alineatul (2). Comisia comunică secretariatului decizia cât mai curând posibil, în termen de nouă luni de la data expedierii de către secretariat a documentului ghid de decizie.

În cazul în care un produs chimic face obiectul unor restricții suplimentare sau modificate în conformitate cu legislația Uniunii, Comisia adoptă, printr-un act de punere în aplicare, o decizie de import revizuită. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 27 alineatul (2). Comisia transmite secretariatului decizia de import revizuită.

(2)   În cazul unui produs chimic interzis sau sever restricționat de către unul sau mai multe state membre, la solicitarea scrisă a statelor membre în cauză, Comisia ține seama de informațiile respective în decizia sa de import.

(3)   O decizie de import în sensul alineatului (1) face referire la categoria sau categoriile specificate pentru produsul chimic în documentul ghid de decizie.

(4)   La comunicarea către secretariat a deciziei de import, Comisia furnizează o descriere a măsurii legislative sau administrative pe care aceasta este întemeiată.

(5)   Fiecare autoritate națională desemnată a statelor membre pune la dispoziția persoanelor interesate, care intră sub jurisdicția sa, deciziile de import prevăzute la alineatul (1), în conformitate cu măsurile sale legislative sau administrative. Agenția pune la dispoziția publicului, prin intermediul bazei de date, deciziile de import prevăzute la alineatul (1).

(6)   Dacă este cazul, Comisia evaluează, în strânsă cooperare cu statele membre și cu agenția, necesitatea de a propune măsuri la nivelul Uniunii pentru a preveni riscurile inacceptabile pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu în cadrul Uniunii, ținând seama de informațiile din documentul ghid de decizie.

Articolul 14

Obligații referitoare la exportul de produse chimice, altele decât notificările de export

(1)   Comisia transmite imediat statelor membre, agenției și asociațiilor din industria europeană informațiile pe care le primește de la secretariat, fie sub formă de circulare, fie sub altă formă, referitoare la produsele chimice care fac obiectul procedurii PIC și deciziile părților importatoare privind condițiile de import referitoare la produsele chimice respective. De asemenea, Comisia transmite imediat statelor membre și agenției informații privind cazurile în care nu s-a trimis un răspuns în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din convenție. Agenția atribuie fiecărei decizii de import un număr de referință de identificare și păstrează toate informațiile referitoare la astfel de decizii la dispoziția publicului prin intermediul bazei de date, și furnizează oricui informațiile respective, la cerere.

(2)   Pentru fiecare produs chimic înscris în anexa I, Comisia alocă un cod de clasificare în Nomenclatura combinată a Uniunii Europene. Codurile de clasificare respective se revizuiesc, dacă este necesar, având în vedere eventualele modificări făcute în nomenclatura sistemului armonizat al Organizației Mondiale a Vămilor sau în Nomenclatura combinată a Uniunii Europene pentru produsele chimice în cauză.

(3)   Fiecare stat membru comunică informațiile și deciziile transmise de Comisie în conformitate cu alineatul (1) celor interesați aflați sub jurisdicția sa.

(4)   Exportatorii se conformează deciziilor din fiecare răspuns de import în termen de șase luni de la data la care secretariatul a informat pentru prima dată Comisia cu privire la astfel de decizii în conformitate cu alineatul (1).

(5)   Comisia, asistată de agenție, și statele membre oferă consultanță și asistență părților importatoare, la cerere și dacă este cazul, pentru ca acestea să poată obține informații suplimentare necesare la elaborarea unui răspuns către secretariat referitor la importul unui anumit produs chimic.

(6)   Substanțele enumerate în anexa I partea 2 și partea 3 sau amestecurile care conțin asemenea substanțe în concentrații care determină aplicarea obligațiilor de etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, indiferent de prezența vreunei alte substanțe și de utilizarea preconizată în partea importatoare sau altă țară importatoare, nu sunt exportate, cu excepția cazului în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a)

exportatorul a cerut și a primit un consimțământ explicit în vederea importului, prin intermediul autorității naționale desemnate din statul membru al exportatorului, în consultare cu Comisia, asistată de agenție, și cu autoritatea națională desemnată a părții importatoare sau cu o autoritate competentă a unei alte țări importatoare;

(b)

pentru produsele chimice prezentate în anexa I partea 3, ultima circulară emisă de secretariat în temeiul alineatului (1) indică faptul că partea importatoare și-a dat consimțământul pentru import.

În cazul produselor chimice menționate în anexa I partea 2, care urmează să fie exportate către țările OCDE, autoritatea națională desemnată a statului membru al exportatorului poate decide, la cererea exportatorului, în consultare cu Comisia și pentru fiecare caz în parte, că nu este necesar niciun consimțământ explicit în cazul în care produsul chimic, la momentul importului în respectiva țară OCDE, este certificat, înregistrat sau autorizat în această țară.

Atunci când consimțământul explicit a fost cerut în conformitate cu primul paragraf litera (a), în cazul în care agenția nu a primit un răspuns în termen de 30 de zile, agenția trimite, în numele Comisiei, o notă de atenționare, cu excepția cazului în care Comisia sau autoritatea națională desemnată a statului membru al exportatorului a primit un răspuns și l-a transmis agenției. În eventualitatea în care nu primește un răspuns în termen de alte 30 de zile, agenția poate trimite, dacă este cazul, alte note de atenționare.

(7)   În cazul produselor chimice menționate în anexa I părțile 2 și 3, autoritatea națională desemnată a statului membru al exportatorului poate decide, în consultare cu Comisia asistată de agenție pentru fiecare caz în parte și sub rezerva celui de-al doilea paragraf, că exportul poate avea loc în cazul în care nu există dovezi din surse oficiale cu privire la acte normative cu caracter definitiv în vederea interzicerii sau a restricționării severe a utilizării produsului chimic primit de partea importatoare sau de altă țară importatoare și în cazul în care, în ciuda tuturor eforturilor rezonabile, nu s-a primit niciun răspuns la o cerere de consimțământ explicit depusă în conformitate cu alineatul (6) litera (a), în termen de 60 de zile și este îndeplinită una din următoarele condiții:

(a)

există dovezi, provenind din surse oficiale din cadrul părții importatoare sau al altei țări importatoare, care atestă că produsul chimic sau face obiectul unei licențe, este înregistrat, sau este autorizat; sau

(b)

utilizarea preconizată a produsului declarată în notificarea de export și confirmată în scris de către persoana fizică sau juridică care importă produse chimice către o parte sau o altă țară nu se află într-o categorie pentru care produsul chimic figurează în partea 2 sau 3 a anexei I și există dovezi provenind din surse oficiale că produsul a fost utilizat sau importat în partea importatoare sau în altă țară importatoare în ultimii cinci ani.

În cazul produselor chimice enumerate în anexa I partea 3, nu poate avea loc un export întemeiat pe îndeplinirea condiției de la litera (b) dacă produsul chimic a fost clasificat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 în categoria 1A sau 1B de produse cancerigene, în categoria 1A sau 1B de produse mutagene sau în categoria 1A sau 1B de produse toxice pentru reproducere sau dacă produsul chimic îndeplinește criteriile din anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, pentru a fi considerat persistent, bioacumulativ și toxic sau foarte persistent și foarte bioacumulativ.

Când adoptă decizii privind exportul produselor chimice menționate în anexa I partea 3, autoritatea națională desemnată a statului membru al exportatorului, în consultare cu Comisia asistată de agenție, ține seama de impactul posibil al utilizării produsului chimic asupra sănătății umane sau asupra mediului în partea importatoare sau într-o altă țară importatoare și transmite documentația relevantă agenției, care este pusă la dispoziție prin intermediul bazei de date.

(8)   Comisia, în consultare cu statele membre implicate, revizuiește periodic valabilitatea fiecărui consimțământ explicit obținut în conformitate cu alineatul (6) litera (a) sau a fiecărei decizii de a efectua exportul în absența unui consimțământ explicit în temeiul alineatului (7), după cum urmează:

(a)

pentru fiecare consimțământ explicit obținut în conformitate cu alineatul (6) litera (a), este necesar un nou consimțământ explicit înainte de sfârșitul celui de-al treilea an calendaristic care urmează anului în care consimțământul a fost obținut, cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute de consimțământul respectiv;

(b)

cu excepția cazului în care s-a primit între timp un răspuns la solicitare, fiecare decizie de a efectua exportul fără un consimțământ explicit în conformitate cu alineatul (7) este valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni, la expirarea căreia este necesară solicitarea unui consimțământ explicit.

În cazurile menționate la primul paragraf litera (a), exporturile pot, cu toate acestea, continua și după expirarea termenului aplicabil, în așteptarea unui răspuns la o nouă cerere de consimțământ explicit, pe o perioadă suplimentară de 12 luni.

(9)   Agenția înregistrează în baza de date toate cererile pentru un consimțământ explicit, răspunsurile obținute și deciziile de a proceda fără un consimțământ explicit, inclusiv documentația menționată la alineatul (7) al treilea paragraf. Fiecare consimțământ explicit obținut și fiecare decizie de a proceda fără un consimțământ explicit primește un număr de referință de identificare și se include în listă cu toate informațiile pertinente privind eventualele condiții asociate, precum datele de valabilitate. Informațiile care nu sunt confidențiale sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul bazei de date.

(10)   Niciun produs chimic nu se exportă în cele șase luni care preced data de expirare, în cazul în care această dată există sau poate fi dedusă din data de fabricație, cu excepția cazului în care proprietățile intrinseci ale produsului chimic fac acest lucru imposibil. În cazul pesticidelor, exportatorii garantează în special că dimensiunea și ambalajul recipientelor sunt optimizate pentru a reduce la minimum riscul de a crea stocuri perimate.

(11)   La exportul de pesticide, exportatorii se asigură că eticheta conține informații specifice referitoare la condițiile de depozitare și stabilitatea la depozitare în condițiile climatice ale părții sau altei țări importatoare. În afară de aceasta, exportatorii se asigură că pesticidele exportate sunt în conformitate cu normele de puritate stabilite în legislația Uniunii.

Articolul 15

Exportul anumitor produse chimice și articole

(1)   Articolele fac obiectul procedurii de notificare de export prevăzute la articolul 8 dacă conțin unul dintre următoarele elemente:

(a)

substanțele enumerate în anexa I părțile 2 sau 3, sub o formă nereacționată;

(b)

amestecurile care conțin astfel de substanțe în concentrații care determină aplicarea obligațiilor de etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, indiferent de prezența vreunei alte substanțe.

(2)   Produsele chimice și articolele a căror utilizare este interzisă în cadrul Uniunii în vederea protejării sănătății oamenilor sau a mediului, enumerate în anexa V, nu se exportă.

Articolul 16

Informații privind circulația de tranzit

(1)   Părțile la convenție care solicită informații privind circulația de tranzit a produselor chimice care fac obiectul procedurii PIC, împreună cu informațiile solicitate de fiecare parte la convenție prin intermediul secretariatului, sunt enumerate în lista din anexa VI.

(2)   În cazul în care un produs chimic inclus în anexa I partea 3 este transportat pe teritoriul unei părți la convenție incluse în anexa VI, exportatorul prezintă, în măsura în care este posibil, autorității naționale desemnate din statul membru al exportatorului informațiile solicitate de partea la convenție în conformitate cu anexa VI cu cel puțin 30 de zile înaintea datei la care are loc prima mișcare de tranzit și opt zile înaintea fiecărei mișcări de tranzit ulterioare.

(3)   Autoritatea națională desemnată a statului membru al exportatorului înaintează Comisiei și agenției, în copie, informațiile primite de la exportator în temeiul alineatului (2), împreună cu toate informațiile suplimentare disponibile.

(4)   Comisia transmite informațiile primite în temeiul alineatului (3) autorităților naționale desemnate ale părților la convenție care le-au solicitat, împreună cu toate informațiile suplimentare disponibile, cu cel puțin 15 zile înainte de data primei mișcări de tranzit și înaintea oricărei mișcări de tranzit ulterioare.

Articolul 17

Informații ce însoțesc produsele chimice exportate

(1)   Produsele chimice prevăzute pentru export fac obiectul dispozițiilor privind ambalarea și etichetarea stabilite prin sau în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Directiva 98/8/CE și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau orice altă legislație pertinentă a Uniunii.

Primul paragraf se aplică, cu excepția cazului în care dispozițiile respective ar contraveni unor cerințe specifice ale părților importatoare sau ale altor țări importatoare.

(2)   Dacă este cazul, se indică pe etichetă data expirării și data de fabricație a produselor chimice menționate la alineatul (1) sau incluse în anexa I și, dacă este necesar, se precizează data expirării pentru diverse zone climatice.

(3)   La exportul produselor chimice menționate la alineatul (1), acestea sunt însoțite de o fișă tehnică de securitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Exportatorul trimite o astfel de fișă tehnică de securitate fiecărei persoane fizice sau juridice care importă produse chimice către o parte sau o altă țară.

(4)   Informațiile de pe etichetă și de pe fișa tehnică de securitate sunt oferite, în măsura posibilului, în limbile oficiale sau în una sau mai multe din limbile principale ale țării de destinație sau ale spațiului pentru care este prevăzută utilizarea.

Articolul 18

Obligații ale autorităților statelor membre cu privire la controlul importului și exportului

(1)   Fiecare stat membru desemnează autoritățile, cum ar fi autoritățile vamale, care au responsabilitatea de a controla importul și exportul produselor chimice enumerate în anexa I, cu excepția cazului în care a făcut deja acest lucru înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Comisia, sprijinită de agenție, și statele membre acționează în mod focalizat și coordonat pentru a controla respectarea prezentului regulament de către exportatori.

(2)   Forumul pentru schimbul de informații privind aplicarea, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, este utilizat pentru a coordona o rețea a autorităților statelor membre responsabile cu aplicarea prezentului regulament.

(3)   Fiecare stat membru include, în rapoartele sale periodice privind funcționarea procedurilor în sensul articolului 22 alineatul (1), detalii referitoare la activitățile autorităților sale în această privință.

Articolul 19

Obligații suplimentare ale exportatorilor

(1)   Exportatorii produselor chimice care fac obiectul obligațiilor stabilite la articolul 8 alineatele (2) și (4) furnizează numerele de referință de identificare aplicabile în declarația de export (în căsuța 44 a documentului administrativ unic sau în rubrica aferentă din care prezintă declarația lor de export electronică), în conformitate cu articolul 161 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

(2)   Exportatorii de produse chimice scutiți, prin articolul 8 alineatul (5), de obligațiile stabilite la alineatele (2) și (4) de la articolul respectiv sau de produse chimice pentru care obligațiile respective au încetat în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) obțin un număr de referință de identificare special utilizând baza de date și înscriu numărul de referință de identificare în declarația lor de export.

(3)   În cazul în care agenția solicită acest lucru, exportatorii folosesc baza de date pentru transmiterea informațiilor necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament.

Articolul 20

Schimbul de informații

(1)   Comisia, asistată de agenție, și statele membre facilitează, după caz, furnizarea de informații științifice, tehnice, economice și juridice referitoare la produsele chimice care fac obiectul prezentului regulament, inclusiv informațiile toxicologice, ecotoxicologice și de securitate.

Comisia, dacă este necesar cu sprijinul statelor membre și al agenției, garantează, dacă este cazul, următoarele:

(a)

furnizarea de informații publice privind actele normative pertinente pentru obiectivele convenției;

(b)

furnizarea de informații părților și altor țări, direct sau prin intermediul secretariatului, referitoare la acele măsuri care restricționează considerabil una sau mai multe utilizări ale unui produs chimic.

(2)   Comisia, statele membre și agenția protejează informațiile confidențiale primite de la o parte sau altă țară, în baza unui acord reciproc.

(3)   Cu referire la transmiterea informațiilor în temeiul prezentului regulament, fără a se aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (21), cel puțin informațiile următoare nu sunt considerate confidențiale:

(a)

informațiile specificate în anexa II și anexa IV;

(b)

informațiile conținute de fișele tehnice de securitate menționate la articolul 17 alineatul (3);

(c)

data expirării unui produs chimic;

(d)

data de fabricație a unui produs chimic;

(e)

informațiile privind măsurile de precauție, inclusiv categoria de risc, natura riscului și recomandările de securitate pertinente;

(f)

rezumatul rezultatelor testelor toxicologice și ecotoxicologice;

(g)

informații privind manipularea ambalajului după îndepărtarea produselor chimice.

(4)   Agenția realizează o dată la doi ani o sinteză a informațiilor comunicate.

Articolul 21

Asistență tehnică

Comisia, autoritățile naționale desemnate ale statelor membre și agenția cooperează, ținând seama, în special, de necesitățile țărilor în curs de dezvoltare și ale țărilor cu economii în tranziție, pentru promovarea acordării de asistență tehnică, inclusiv de formare profesională, pentru dezvoltarea infrastructurii, a capacității și cunoștințelor de specialitate necesare pentru administrarea corespunzătoare a produselor chimice pe toată durata ciclurilor lor de viață.

În special, pentru a permite țărilor menționate să pună în aplicare convenția, acordarea de asistență tehnică este promovată prin furnizarea de informații tehnice privind produsele chimice, prin promovarea schimburilor de experți, prin acordarea de sprijin pentru constituirea sau menținerea autorităților naționale desemnate și prin furnizarea de cunoștințe tehnice specializate pentru identificarea formulărilor de pesticide ce prezintă risc și pentru elaborarea notificărilor către secretariat.

Comisia și statele membre participă activ la activități internaționale de consolidare a capacităților în materie de gestionare a produselor chimice, prin furnizarea de informații privind proiectele pe care le susțin sau finanțează pentru îmbunătățirea administrării produselor chimice în țările în curs de dezvoltare și în țările cu economii în tranziție. De asemenea, Comisia și statele membre au în vedere asistarea organizațiilor neguvernamentale.

Articolul 22

Monitorizarea și raportarea

(1)   Statele membre și agenția furnizează o dată la trei ani Comisiei informații privind funcționarea procedurilor prevăzute în prezentul regulament, inclusiv controalele vamale, încălcarea acestor proceduri, sancțiunile și măsurile reparatorii, după caz. Comisia adoptă un act de punere în aplicare care prevede dinainte un format comun de raportare. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 27 alineatul (2).

(2)   O dată la trei ani, Comisia redactează un raport privind îndeplinirea funcțiilor care îi revin în conformitate cu prezentul regulament și îl include într-un raport de sinteză care reunește informațiile prezentate de statele membre și de agenție în conformitate cu alineatul (1). Un rezumat al raportului, care se publică pe internet, este înaintat Parlamentului European și Consiliului.

(3)   În ceea ce privește informațiile furnizate în conformitate cu alineatele (1) și (2), Comisia, statele membre și agenția respectă obligațiile care le revin privind protecția confidențialității și a dreptului de proprietate asupra datelor.

Articolul 23

Actualizarea anexelor

(1)   Comisia revizuiește lista de produse chimice din anexa I cel puțin o dată pe an, în funcție de evoluția legislației Uniunii și în temeiul convenției.

(2)   Pentru a stabili dacă un act normativ cu caracter definitiv la nivelul Uniunii constituie o interdicție sau o restricție severă, se evaluează efectul acestuia la nivelul subcategoriilor din categoriile „pesticide” și „produse chimice industriale”. În cazul în care actul normativ cu caracter definitiv interzice sau restricționează sever un produs chimic din oricare din subcategorii, acesta este inclus în anexa I partea 1.

Pentru a stabili dacă un act normativ cu caracter definitiv la nivelul Uniunii constituie o interdicție sau o restricție severă, astfel încât produsul chimic în cauză să corespundă criteriilor pentru notificarea PIC în conformitate cu articolul 11, se evaluează efectul actului respectiv la nivelul categoriilor „pesticide” și „produse chimice industriale”. În cazul în care actul normativ cu caracter definitiv interzice sau restricționează sever un produs chimic din oricare din categorii, acesta este de asemenea inclus în anexa I partea 2.

(3)   Decizia cu privire la înscrierea produselor chimice în anexa I sau modificarea acestei înscrieri, dacă este cazul, se adoptă în cel mai scurt timp.

(4)   Pentru a adapta prezentul regulament la progresele tehnice, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26, în ceea ce privește următoarele măsuri:

(a)

includerea unui produs chimic în partea 1 sau 2 din anexa I în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol, ca urmare a unor acte normative cu caracter definitiv adoptate la nivelul Uniunii și a altor modificări aduse anexei I, inclusiv modificări aduse rubricilor existente;

(b)

includerea în partea 1 din anexa V a unui produs chimic care se află sub incidența Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți (22);

(c)

includerea unui produs chimic care face deja obiectul unei interdicții la export la nivelul Uniunii în partea 2 din anexa V;

(d)

modificări ale rubricilor existente din anexa V;

(e)

modificări ale anexelor II, III, IV și VI.

Articolul 24

Bugetul agenției

(1)   În sensul prezentului regulament, veniturile agenției constau în:

(a)

o subvenție din partea Uniunii, înregistrată în bugetul general al Uniunii (secțiunea Comisiei);

(b)

orice contribuție voluntară din partea statelor membre.

(2)   Veniturile și cheltuielile cu activitățile prevăzute de prezentul regulament, precum și cele aferente unor activități prevăzute de alte regulamente se tratează separat, în secțiuni diferite ale bugetului agenției.

Veniturile agenției, menționate la alineatul (1), se utilizează pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin acesteia în temeiul prezentului regulament.

(3)   În termen de cinci ani de la 1 martie 2014, Comisia analizează caracterul adecvat al perceperii unei taxe de către agenție pentru serviciile prestate pentru exportatori și, dacă este necesar, înaintează o propunere pertinentă.

Articolul 25

Formatele și softurile pentru transmiterea de informații către agenție

Agenția indică formatele și pachetele de softuri și le pune la dispoziție cu titlu gratuit pe site-ul său web pentru orice transmitere de informații către agenție. Statele membre și alte părți care intră sub incidența prezentului regulament utilizează formatele și pachetele respective atunci când transmit informații agenției în temeiul prezentului regulament.

Articolul 26

Exercitarea competențelor delegate

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 23 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 martie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea competenței cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 23 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 27

Procedura Comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul înființat prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 28

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile care se aplică la încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea corectă a dispozițiilor menționate. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare. Dacă nu au făcut deja acest lucru înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 martie 2014 și notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară care le privește.

Articolul 29

Perioada de tranziție privind clasificarea, etichetarea și ambalarea produselor chimice

Trimiterile făcute în prezentul regulament la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se interpretează, dacă este cazul, ca trimiteri la legislația Uniunii care se aplică în virtutea articolului 61 din regulamentul respectiv și în conformitate cu calendarul stabilit în respectivul regulament.

Articolul 30

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 se abrogă cu efect de la 1 martie 2014.

Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

Articolul 31

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 4 iulie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 318, 29.10.2011, p. 163.

(2)  Poziția Parlamentului European din 10 mai 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 26 iunie 2012.

(3)  JO L 204, 31.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 63, 6.3.2003, p. 29.

(5)  JO L 63, 6.3.2003, p. 1.

(6)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(7)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(8)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(9)  JO L 22, 26.1.2005, p. 1.

(10)  JO L 159, 29.6.1996, p. 1.

(11)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(12)  JO L 134, 29.5.2009, p. 1.

(13)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(14)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(15)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

(16)  JO L 311, 28.11.2001, p. 67.

(17)  JO L 311, 28.11.2001, p. 1.

(18)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(19)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(20)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(21)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

(22)  JO L 158, 30.4.2004, p. 7.


ANEXA I

LISTA PRODUSELOR CHIMICE

(menționate la articolul 7)

PARTEA 1

Lista produselor chimice care fac obiectul procedurii de notificare la export

(menționate la articolul 8)

Trebuie menționat că, în cazul în care produsele chimice enumerate în această parte a anexei fac obiectul procedurii PIC, nu se aplică obligațiile de notificare de export menționate la articolul 8 alineatele (2), (3) și (4), cu condiția îndeplinirii condițiilor menționate la articolul 8 alineatul (6) primul paragraf literele (b) și (c). Aceste produse chimice, identificate prin simbolul „#” în lista de mai jos, sunt enumerate din nou în partea 3 a anexei pentru ușurarea consultării.

De asemenea, mai trebuie menționat că, în cazul în care produsele chimice enumerate în prezenta anexă sunt indicate pentru notificarea PIC datorită naturii actului normativ al Uniunii cu caracter definitiv, produsele chimice respective sunt enumerate și în partea 2 a prezentei anexe. Aceste produse chimice sunt identificate în lista de mai jos prin simbolul „+”.

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Codul NC

Subcategorie (1)

Restricții la utilizare (2)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

1,1,1-Tricloretan

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-Dibrometan (Dibrom etilenă) (6)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

1,2-Dicloretan (Diclor etilenă) (6)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

i(2)

b

1,3-diclorpropenă (CIS) [(1Z)-1,3-diclor-1-propenă)]

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-diclorpropenă (3)  (7)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

2-aminobutan

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-Naftilamină (naftalen-2-amină) și sărurile sale (7)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 și altele

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 și altele

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

Acid 2-naftiloxiacetic

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T și sărurile și esterii săi (6)

93-76-5 și altele

202-273-3 și altele

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

4-Aminodifenil (difenil-4-amină) și sărurile sale (7)

92-67-1, 2113-61-3 și altele

202-177-1 și altele

2921 49 80

i(1)

b

 

i(2)

b

4-Nitrodifenil (7)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

i(2)

b

Acefat (7)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alaclor (7)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldicarb (7)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitraz (7)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Antrachinonă (7)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Compuși ai arsenului

 

 

 

p(2)

sr

 

Fibre de azbest (7):

1332-21-4 și altele

 

 

 

 

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Crocidolit (6)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

Amosit (6)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

Antofillit (6)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

Actinolit (6)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

Tremolit (6)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

Crisotil (7)

12001-29-5 sau 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

Atrazin (7)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

Etilazinfos

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metilazinfos (7)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

Benfuracarb (7)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzen (5)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Benzidină și sărurile sale (7)

Derivați de benzidină (7)

92-87-5, 36341-27-2 și altele

202-199-1, 252-984-8 și altele

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

 

 

 

 

 

 

Bifentrin

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Binapacril (6)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

i(2)

b

Butralin (7)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

Cadmiu și compușii săi

7440-43-9 și altele

231-152-8 și altele

81073206 49 30 și altele

i(1)

sr

 

Cadusafos (7)

95465-99-9

n.a.

2930 90 85

p(1)

b

 

Calciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Captafol (6)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Carbaril (7)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

Carbofuran (7)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Tetraclorură de carbon

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

Carbosulfan (7)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Cartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Chinometionat

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Clorat (7)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

b

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Clordimeform (6)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Clorfenapir (7)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Clorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Clormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Clorobenzilat (6)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Cloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

Clortal-dimetil (7)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

Clozolinat (7)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Colecalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Cumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Creozot și substanțe înrudite cu creozotul

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Crimidină

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Cianamidă (7)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Cianazină

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Cihalotrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (Di-μ-oxo-di-n-butilstaniu-hidroxiboran/dioxostanboretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

Diazinon (7)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

Diclobenil (7)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dicloran (7)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Diclorvos (7)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dicofol (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dicofol ce conține < 78 % p,p′-dicofol sau 1 g/kg DDT și compuși înrudiți cu DDT (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dimetenamid (7)

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p(1)

b

 

Diniconazol-M (7)

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p(1)

b

 

Dinitro-orto-crezol (DNOC) și sărurile acestuia (precum sărurile de amoniu, potasiu și sodiu) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinoseb și sărurile și esterii săi (6)

88-85-7 și altele

201-861-7 și altele

2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

b

Dinoterb (7)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Difenilamină

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

Formulări sub formă de pudră prăfoasă ce conțin combinația:

 

 

3808 99 90

 

 

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Benomil la sau peste 7 %

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

Carbofuran la sau peste 10 %

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

Tiram la sau peste 15 % (6)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfan (7)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Etalfluralin (7)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

b

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Etoxiquin (7)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Oxid de etilenă (Oxiran) (6)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Fenarimol (7)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

Fenitrotion (7)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fention (7)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Acetat de fentin (7)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Hidroxid de fentin (7)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvalerat

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Floracetamidă (6)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurprimidol (7)

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p(1)

b

 

Furatiocarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Guazatină (7)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Hexacloretan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Hexazinonă

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoctadină

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Acid indolilacetic (7)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

b

 

Izoxation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Malation

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

b

 

(a)

Hidrazidă maleică și sărurile acesteia, altele decât sărurile de colină, potasiu și sodiu

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

(b)

Săruri de colină, potasiu și sodiu ale hidrazidei maleice, ce conțin peste 1 mg/kg hidrazină liberă în echivalent acid

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Compuși de mercur, inclusiv compuși de mercur anorganici, compuși alchil mercurici, alchiloxialchil mercurici și aril mercurici, cu excepția compușilor de mercur incluși în anexa V (6)

62-38-4, 26545-49-3 și altele

200-532-5, 247-783-7 și altele

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Metam

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

b

 

137-42-8

205-239-0

Metamidofos (4)  (7)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

b

 

Metamidofos (formulări lichide solubile ale substanței ce depășesc 600 g de ingredient activ/l) (6)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metomil

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

b

 

Bromură de metil (7)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Metil-paration (7)  (6)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monocrotofos (6)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Monolinurom

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

Monometil-dibromdifenil-metan;

denumirea comercială: DBBT (7)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

Monometil-diclordifenilmetan;

denumirea comercială: Ugilec 121 sau Ugilec 21 (7)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monometil-tetraclordifenilmetan;

denumirea comercială: Ugilec 141 (7)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nicotină (7)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

Nitrofen (7)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, ramificat)

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2 (fenol, nonil-, ramificat),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5 (P-nonilfenol) și altele

203-199-4 și altele

 

 

 

 

Nonilfenoletoxilați (C2H4O)nC15H24O (7)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 și altele

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

Octabromdifenil eter (7)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

Ometoat

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Oxidemeton-metil (7)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Paraquat (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Paration (6)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Pebulat

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Pentaclorfenol și sărurile și esterii acestuia (6)

87-86-5 și altele

201-778-6 și altele

2908 11 00

2908 19 00 și altele

p(1)-p(2)

b-sr

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Sulfonați de perfluoroctan

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

și altele

 

și altele

 

 

 

[X = OH, sare metalică (O-M+), halogenuri, amide și alți derivați, inclusiv polimeri] (7)

 

 

 

 

 

 

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

Fosalon (7)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Fosfamidon (formulări lichide solubile ale substanței cu un conținut de substanță activă mai mare de 1 000 g/l) (6)

13171-21-6 [amestec de izomeri (E) și (Z)]

23783-98-4 [izomer(Z)]

297-99-4 [izomer(E)]

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Bifenil-polibromurați (PBB), cu excepția hexabromdifenilului (6)

13654-09-6, 27858-07-7 și altele

237-137-2, 248-696-7 și altele

2903 69 90

i(1)

sr

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Trifenili policlorurați (PCT) (6)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Procimidon (7)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

Propaclor (7)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

Propisoclor (7)

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p(1)

b

 

Pirazofos (7)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Quintozen (7)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Scilirozidă

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Simazin (7)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Stricnină

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Tecnazen (7)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tetraetil plumb (6)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Tetrametil plumb (6)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Sulfat de taliu

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tiobencarb (7)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

b

 

Tiociclam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tiodicarb (7)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Tolifluanid (7)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Toți compușii tributilstanici, inclusiv:

 

 

2931 00 95

p(2)

b

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Oxid de tributilstaniu

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Fluorură de tributilstaniu

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Metacrilat de tributilstaniu

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Benzoat de tributilstaniu

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Clorură de tributilstaniu

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Linoleat de tributilstaniu

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Naftenat de tributilstaniu (6)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Triclorfon (7)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Triciclazol (7)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Trifluralin (7)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

Compuși triorganostanici, cu excepția compușilor tributilstanici (7)

2931 00 95 și altele

p(2)

sr

 

i(2)

sr

Fosfat de tri (2,3-dibrompropil) (6)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

A se vedea circulara PIC la: www.pic.int/

Triaziridinil-fosfinoxid (1,1′,1′-fosforiltriaziridină) (7)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinclozolin (7)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 sau 3824 90 97

p(1)

b

 

PARTEA 2

Lista produselor chimice indicate pentru notificarea PIC

(menționate la articolul 11)

Prezenta listă conține produsele chimice indicate pentru notificarea PIC. Aceasta nu include produsele chimice care fac deja obiectul procedurii PIC, care sunt enumerate în partea 3 a prezentei anexe.

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Codul NC

Categorie (8)

Restricții la utilizare (9)

1,3-diclorpropenă

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

b

2-naftilamină (naftalen-2-amină) și sărurile sale

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 și altele

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 și altele

2921 45 00

i

b

4-aminodifenil (difenil-4-amină) și sărurile sale

92-67-1, 2113-61-3 și altele

202-177-1 și altele

2921 49 80

i

b

4-nitrodifenil

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

Acefat

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alaclor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldicarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b

Antrachinonă

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

Fibre de azbest: Crisotil

12001-29-5 sau 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

Atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b

Metilazinfos

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

b

Benfuracarb

82560-54-1

n.a.

2932 99 00

p

b

Benzidină și sărurile acesteia

92-87-5, 36341-27-2 și altele

202-199-1, 252-984-8 și altele

2921 59 90

i

sr

Derivați de benzidină

 

 

 

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

Cadusafos

95465-99-9

n.a.

2930 90 99

p

b

Carbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

Carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

Clorat

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Clorfenapir

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

Clortal-dimetil

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Clozolinat

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

Cianamidă

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

Diclobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

Dicloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Diclorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

Dicofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dicofol ce conține < 78 % p, p′-dicofol sau 1 g/kg DDT și compuși înrudiți cu DDT

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dimetenamid

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p

b

Diniconazol-M

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p

b

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

Etalfluralin

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

b

Etoxiquin

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

Fention

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Acetat de fentin

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Hidroxid de fentin

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p

b

Guazatină

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

b

Acid indolilacetic

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

b

Metamidofos (10)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

b

Bromură de metil

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Metil paration (11)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Monometil-dibromdifenil-metan;

denumirea comercială: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Monometil-diclordifenilmetan;

denumirea comercială: Ugilec 121 sau Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Monometil-tetraclordifenilmetan;

denumirea comercială: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

Nicotină

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, ramificat),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2 (fenol, nonil-, ramificat),

291-844-0

 

 

 

104-40-5 (P-nonilfenol) și altele

203-199-4 și altele

 

 

 

Nonilfenoletoxilați (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 și altele

 

3402 13 00

i

sr

p

b

Octabromdifenil eter

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

Oxidemeton-metil

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Paraquat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Sulfonați de perfluoroctan

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X [X = OH, sare metalică (O-M+), halogenuri, amide și alți derivați, inclusiv polimeri]

2795-39-3 și altele

 

2904 90 20 și altele

 

 

Fosalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Procimidon

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

Propaclor

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b

Propisoclor

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p

b

Pirazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Quintozen

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

Simazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b

Tecnazen

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

Tiobencarb

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

b

Tiodicarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Tolilfluanid

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

Triclorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

Triciclazol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b

Compuși triorganostanici, cu excepția compușilor tributilstanici

2931 00 95 și altele

p

sr

Vinclozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

PARTEA 3

Lista produselor chimice care fac obiectul procedurii PIC

(menționate la articolele 13 și 14)

(Categoriile menționate sunt cele specificate în convenție)

Produs chimic

Nr. CAS aplicabil(e)

Codul SA

Substanță pură

Codul SA

Amestecuri care conțin substanța

Categoria

2,4,5-T și săruri și esteri ai acestuia

93-76-5 (13)

2918.91

3808.50

Pesticid

Aldrin (12)

309-00-2

2903.52

3808.50

Pesticid

Binapacril

485-31-4

2916.19

3808.50

Pesticid

Captafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Pesticid

Clordan (12)

57-74-9

2903.52

3808.50

Pesticid

Clordimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Pesticid

Clorobenzilat

510-15-6

2918.18

3808.50

Pesticid

DDT (12)

50-29-3

2903.62

3808.50

Pesticid

Dieldrin (12)

60-57-1

2910.40

3808.50

Pesticid

Dinitro-orto-crezol (DNOC) și sărurile acestuia (precum sărurile de amoniu, potasiu și sodiu)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pesticid

Dinoseb și sărurile și esterii acestuia

88-85-7 (13)

2908.91

3808.50

Pesticid

1,2-dibrometan (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Pesticid

Diclor etilenă (1,2-dicloretan)

107-06-2

2903.15

3808.50

Pesticid

Oxid de etilenă

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Pesticid

Fluoracetamidă

640-19-7

2924.12

3808.50

Pesticid

HCH (amestec de izomeri) (12)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticid

Heptaclor (12)

76-44-8

2903.52

3808.50

Pesticid

Hexaclorbenzen (12)

118-74-1

2903.62

3808.50

Pesticid

Lindan (12)

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticid

Compuși ai mercurului, inclusiv compuși anorganici ai mercurului, compușii alchil mercurici, alchiloxialchil mercurici și aril mercurici

10112-91-1, 21908-53-2 și altele

A se vedea și: www.pic.int/

2852.00

3808.50

Pesticid

Monocrotofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Pesticid

Paration

56-38-2

2920.11

3808.50

Pesticid

Pentaclorfenol și sărurile și esterii acestuia

87-86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Pesticid

Toxafen (12)

8001-35-2

3808.50

Pesticid

Formulări sub formă de pudră prăfoasă ce conțin combinația: benomil la sau peste 7 %, carbofuran la sau peste 10 % și tiram la sau peste 15 %

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Formulare de pesticid cu risc deosebit

Metamidofos (formulări lichide solubile ale substanței cu un conținut de substanță activă mai mare de 600 g/l)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Formulare de pesticid cu risc deosebit

Metil-paration [concentrate emulsionabile (CE) cu un conținut de substanță activă de sau peste 19,5 % și prafuri cu un conținut de substanță activă de sau peste 1,5 %]

298-00-0

2920.11

3808.50

Formulare de pesticid cu risc deosebit

Fosfamidon (formulări lichide solubile ale substanței cu un conținut de substanță activă mai mare de 1 000 g/l)

 

2924.12

3808.50

Formulare de pesticid cu risc deosebit

Amestec, izomeri (E) și (Z)

13171-21-6

Izomer(Z)

23783-98-4

Izomer(E)

297-99-4

Fibre de azbest

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Industrial

Crocidolit

12001-28-4

2524.10

 

 

Actinolit

77536-66-4

2524.90

 

 

Antofilit

77536-67-5

2524.90

 

 

Amosit

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolit

77536-68-6

2524.90

 

 

Difenili polibromurați (PBB)

 

 

 

 

(hexa-) (12)

36355-01-8

3824.82

Industrial

(octa-)

27858-07-7

 

 

 

(deca-)

13654-09-6

 

 

 

Difenili policlorurați (PCB) (12)

1336-36-3

3824.82

Industrial

Trifenili policlorurați (PCT)

61788-33-8

3824.82

Industrial

Tetraetil plumb

78-00-2

2931.00

3811.11

Industrial

Tetrametil plumb

75-74-1

2931.00

3811.11

Industrial

Toți compușii tributilstanici, inclusiv:

 

2931.00

3808.99

Pesticid

Oxid de tributilstaniu

56-35-9

2931.00

3808.99

Fluorură de tributilstaniu

1983-10-4

2931.00

3808.99

Metacrilat de tributilstaniu

2155-70-6

2931.00

3808.99

Benzoat de tributilstaniu

4342-36-3

2931.00

3808.99

Clorură de tributilstaniu

1461-22-9

2931.00

3808.99

Linoleat de tributilstaniu

24124-25-2

2931.00

3808.99

Naftenat de tributilstaniu

85409-17-2

2931.00

3808.99

Fosfat de tri (2,3-dibrompropil)

126-72-7

2919.10

3824.83

Industrial


(1)  Subcategorii: p(1) – pesticide din grupul produselor fitosanitare; p(2) – alte pesticide, inclusiv biocidele; i(1) - produse chimice industriale pentru uz profesional; și i(2) – produse chimice industriale pentru uzul publicului.

(2)  Restricții la utilizare: sr – sever restricționat; b – interzis (pentru subcategoria sau subcategoriile respective) în conformitate cu legislația Uniunii.

(3)  Această intrare nu afectează intrarea existentă pentru cis-1,3-diclorpropenă (Nr. CAS 10061-01-5).

(4)  Această intrare nu afectează intrarea existentă pentru formulele lichide solubile de metamidofos care depășesc 600 g de ingredient activ/l.

(5)  Cu excepția carburanților care intră sub incidența Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei (JO L 350, 28.12.1998, p. 58).

Nr. CAS Număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(6)  

(#)

Produs chimic care, parțial sau în totalitate, face obiectul procedurii PIC.

(7)  

(+)

Produs chimic indicat pentru notificarea PIC.

(8)  Categorie: p – pesticide; i – produs chimic industrial.

(9)  Restricții la utilizare: sr – restricție severă; b – interdicție (pentru categoria sau categoriile respective).

Nr. CAS Număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(10)  Această intrare nu afectează intrarea din anexa I partea 3 pentru formulele lichide solubile ale metamidofos care depășesc 600 g de ingredient activ/l.

(11)  

(#)

Produs chimic care, în totalitate sau parțial, face obiectul procedurii internaționale PIC.

(12)  Aceste substanțe fac obiectul unei interdicții la export, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) și cu anexa V la prezentul regulament.

(13)  

(#)

Sunt enumerate doar numerele CAS ale compușilor părinte.


ANEXA II

NOTIFICAREA DE EXPORT

Următoarele informații sunt necesare în conformitate cu articolul 8:

1.

identitatea substanței care urmează să fie exportată:

(a)

denumirea din nomenclatura Uniunii internaționale de chimie pură și aplicată;

(b)

alte denumiri (de exemplu denumiri ISO, denumiri uzuale, denumiri comerciale și abrevieri);

(c)

numărul „European Inventory of Existing Chemical Substances” (Einecs) și numărul „Chemical Abstracts Services” (CAS);

(d)

numărul CUS („European Customs Inventory of Chemical Substances”) și codul din Nomenclatura combinată;

(e)

principalele impurități din substanță, dacă sunt de o importanță deosebită;

2.

identitatea amestecului ce urmează să fie exportat:

(a)

marca și/sau denumirea comercială a amestecului;

(b)

pentru fiecare dintre substanțele enumerate în anexa I, procentul și detaliile specificate la punctul 1;

(c)

numărul CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) și codul din Nomenclatura combinată;

3.

identitatea articolului care urmează să fie exportat:

(a)

numele și/sau denumirea comercială a articolului;

(b)

pentru fiecare dintre substanțele enumerate în anexa I, procentul și detaliile specificate la punctul 1;

4.

informații privind exportul:

(a)

țara de destinație;

(b)

țara de origine;

(c)

data prevăzută pentru primul export din anul în curs;

(d)

cantitatea de produs chimic care se estimează că va fi exportată spre țara respectivă în anul în curs;

(e)

utilizarea care se intenționează să se dea produsului în țara de destinație, dacă este cunoscută, inclusiv informații privind categoria/categoriile din cadrul convenției în care se înscrie utilizarea;

(f)

numele, adresa și alte amănunte pertinente privind persoana fizică sau juridică importatoare;

(g)

numele, adresa și alte amănunte pertinente privind exportatorul;

5.

autoritățile naționale desemnate:

(a)

numele, adresa, numărul de telefon, telex, fax sau adresa de e-mail a autorității desemnate din Uniune de la care se pot obține informații suplimentare;

(b)

numele, adresa, numărul de telefon, telex, fax sau adresa de e-mail a autorității desemnate din țara importatoare;

6.

informații privind precauțiile care trebuie luate, inclusiv categoria de pericol și de risc și recomandări de securitate;

7.

scurtă descriere a proprietăților fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice;

8.

utilizarea produsului chimic în Uniune:

(a)

utilizările, categoria/categoriile în temeiul convenției și subcategoria/subcategoriile Uniunii care fac obiectul măsurii de control (interdicție sau restricție strictă);

(b)

utilizările pentru care produsul chimic nu este interzis sau supus unor restricții stricte (categoriile și subcategoriile de utilizare astfel cum sunt definite în anexa I la prezentul regulament);

(c)

estimarea, în cazul în care datele sunt disponibile, a cantităților de produs chimic produs, importat, exportat și utilizat;

9.

informații privind măsurile de precauție care trebuie luate pentru reducerea expunerii la produsul chimic și a emisiilor acestuia;

10.

scurtă prezentare a restricțiilor legislative și motivele acestora;

11.

rezumatul informațiilor precizate în anexa IV punctul 2 literele (a), (c) și (d);

12.

informații suplimentare furnizate de partea exportatoare fiindcă le consideră importante sau alte informații specificate în anexa IV, în cazul în care sunt solicitate de partea importatoare.


ANEXA III

Informații care trebuie furnizate Comisiei de autoritățile naționale desemnate ale statelor membre în conformitate cu articolul 10

1.

Scurtă prezentare a cantităților de produse chimice (sub formă de substanțe, amestecuri și articole) enumerate în anexa I, exportate în anul anterior:

(a)

anul în care au avut loc exporturile;

(b)

tabel în care se rezumă cantitățile de produse chimice exportate (sub formă de substanțe, amestecuri și articole), în conformitate cu modelul care urmează:

Produs chimic

Țara importatoare

Cantitatea de substanță

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lista persoanelor fizice sau juridice care importă produse chimice către o parte sau o altă țară

Produs chimic

Țara importatoare

Persoana care importă

Adresa și alte amănunte relevante privind persoana care importă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA IV

Notificarea către secretariatul convenției cu privire la un produs chimic interzis sau sever restricționat

INFORMAȚII DE FURNIZAT ÎN CADRUL NOTIFICĂRILOR EFECTUATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 11

Notificările includ:

1.

proprietăți, identificare și utilizări:

(a)

denumirea comună;

(b)

denumirea chimică în conformitate cu o nomenclatură recunoscută la nivel internațional [de exemplu Uniunea internațională de chimie pură și aplicată (IUPAC)], dacă există;

(c)

denumirile comerciale și denumirile amestecurilor;

(d)

numerele de cod: numărul Chemical Abstracts Service (CAS), codul din Sistemul armonizat al codului vamal și alte numere;

(e)

informații privind categoria de risc, dacă produsul chimic face obiectul unor cerințe de clasificare;

(f)

utilizarea sau utilizările produsului chimic;

în interiorul Uniunii;

în alte părți (dacă informația este cunoscută);

(g)

proprietățile fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice;

2.

actul normativ cu caracter definitiv:

(a)

informații specifice privind actul normativ cu caracter definitiv:

(i)

scurtă descriere a actului normativ cu caracter definitiv;

(ii)

trimitere la actul normativ;

(iii)

data intrării în vigoare a actului normativ cu caracter definitiv;

(iv)

se precizează dacă actul normativ cu caracter definitiv a fost adoptat pe baza evaluării riscului sau a gradului de periculozitate și, în caz afirmativ, se furnizează informații cu privire la această evaluare, care conțin trimiteri la documentația pertinentă;

(v)

justificarea actului normativ cu caracter definitiv din perspectiva sănătății oamenilor, inclusiv a sănătății consumatorilor și lucrătorilor, sau a mediului;

(vi)

rezumat al periculozității și riscurilor pe care produsul chimic le prezintă pentru sănătatea oamenilor, inclusiv pentru sănătatea consumatorilor și a lucrătorilor, sau pentru mediu și efectele prevăzute ale actului normativ cu caracter definitiv;

(b)

categoria sau categoriile pentru care s-a adoptat actul normativ cu caracter definitiv și pentru fiecare categorie în parte:

(i)

utilizarea sau utilizările interzise prin actul normativ cu caracter definitiv;

(ii)

utilizarea sau utilizările permise în continuare;

(iii)

estimarea, în cazul în care datele sunt disponibile, a cantităților de produs chimic fabricat, importat, exportat și utilizat;

(c)

se specifică, în măsura posibilului, interesul eventual pe care actul normativ cu caracter definitiv l-ar avea pentru alte state și regiuni;

(d)

alte informații pertinente, cum ar fi:

(i)

evaluarea efectelor socioeconomice ale actului normativ cu caracter definitiv;

(ii)

informații privind eventualele soluții de substituire, dacă există, și riscurile aferente acestora, cum ar fi:

strategii integrate de luptă împotriva dăunătorilor;

practici și procese industriale, inclusiv tehnologiile mai puțin poluante.


ANEXA V

Produse chimice și articole care fac obiectul unei interdicții la export

(menționate la articolul 15)

PARTEA 1

Poluanții organici persistenți enumerați în anexele A și B la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (1), în conformitate cu dispozițiile acesteia.

Descrierea produselor chimice/articolului (articolelor) care fac obiectul unei interdicții la export

Detalii suplimentare, dacă sunt pertinente (de exemplu numele produsului chimic, nr. CE, nr. CAS etc.)

 

Aldrin

Nr. CE 206-215-8,

Nr. CAS 309-00-2,

cod NC 2903 52 00

 

Clordan

Nr. CE 200-349-0,

Nr. CAS 57-74-9,

cod NC 2903 52 00

 

Clordeconă

Nr. CE 205-601-3,

Nr. CAS 143-50-0,

cod NC 2914 70 00

 

Dieldrin

Nr. CE 200-484-5,

Nr. CAS 60-57-1,

cod NC 2910 40 00

 

DDT [1,1,1-triclor-2,2 bis (p-clorfenil) etan]

Nr. CE 200-024-3,

Nr. CAS 50-29-3,

cod NC 2903 62 00

 

Endrin

Nr. CE 200-775-7,

Nr. CAS 72-20-8,

cod NC 2910 90 00

 

Heptabromodifenileter C12H3Br7O

Nr. CE 273-031-2,

Nr. CAS 68928-80-3 și altele,

cod NC 2909 30 38

 

Heptaclor

Nr. CE 200-962-3,

Nr. CAS 76-44-8,

cod NC 2903 52 00

 

Hexabromdifenil

Nr. CE 252-994-2,

Nr. CAS 36355-01-8,

cod NC 2903 69 90

 

Hexabromodifenileter C12H4Br6O

Nr. CE 253-058-6,

Nr. CAS 36483-60-0 și altele,

cod NC 2909 30 38

 

Hexaclorbenzen

Nr. CE 200-273-9,

Nr. CAS 118-74-1,

cod NC 2903 62 00

 

Hexaclorciclohexani, inclusiv lindan

Nr. CE 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9,

Nr. CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1,

cod NC 2903 51 00

 

Mirex

Nr. CE 219-196-6,

Nr. CAS 2385-85-5,

cod NC 2903 59 80

 

Pentabromodifenileter C12H5Br5O

Nr. CE 251-084-2 și altele,

Nr. CAS 32534-81-9 și altele,

cod NC 2909 30 31

 

Pentaclorbenzen

Nr. CE 210-172-5,

Nr. CAS 608-93-5,

cod NC 2903 69 90

 

Difenili policlorurați (PCB)

Nr. CE 215-648-1 și altele, Nr.

CAS 1336-36-3 și altele,

cod NC 2903 69 90

 

Tetrabromodifenileter C12H6Br4O

Nr. CE 254-787-2 și altele,

Nr. CAS 40088-47-9 și altele,

cod NC 2909 30 38

 

Toxafen (camfeclor)

Nr. CE 232-283-3,

Nr. CAS 8001-35-2,

cod NC 3808 50 00

PARTEA 2

Produse chimice, altele decât poluanții organici persistenți enumerați în anexele A și B la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, în conformitate cu dispozițiile acesteia.

Descrierea produselor chimice/articolului (articolelor) care fac obiectul unei interdicții la export

Detalii suplimentare, dacă sunt pertinente (de exemplu numele produsului chimic, nr. CE, nr. CAS etc.)

Săpunurile cosmetice care conțin mercur

Codurile NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Compuși de mercur, cu excepția compușilor exportați în scopul utilizării în domeniul cercetării și dezvoltării, în domeniul medical sau pentru analize

Minereu de cinabru, clorură de mercur (I) (Hg2Cl2, nr. CAS 10112-91-1), oxid de mercur (II) (HgO, nr. CAS 21908-53-2); cod NC 2852 00 00

Mercur metalic și amestecuri de mercur metalic cu alte substanțe, inclusiv aliaje de mercur, cu o concentrație de mercur de cel puțin 95 % fracție masică

Nr. CAS 7439-97-6,

cod NC 2805 40


(1)  JO L 209, 31.7.2006, p. 3.


ANEXA VI

Lista părților la convenție care solicită informații privind circulația de tranzit a produselor chimice supuse procedurii PIC

(menționate la articolul 16)

Țara

Informații solicitate

 

 

 

 


ANEXA VII

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 689/2008

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 6

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 7

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 8

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (6)

Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 7 alineatul (7)

Articolul 8 alineatul (7)

Articolul 7 alineatul (8)

Articolul 8 alineatul (8)

Articolul 9

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 11

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 10 alineatul (5)

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 10 alineatul (6)

Articolul 11 alineatul (6)

Articolul 10 alineatul (7)

Articolul 11 alineatul (7)

Articolul 10 alineatul (8)

Articolul 11 alineatul (8)

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (4)

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (5)

Articolul 13 alineatul (5)

Articolul 12 alineatul (6)

Articolul 13 alineatul (6)

Articolul 14

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 14 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 14 alineatul (4)

Articolul 13 alineatul (5)

Articolul 14 alineatul (5)

Articolul 13 alineatul (6)

Articolul 14 alineatul (6)

Articolul 13 alineatul (7)

Articolul 14 alineatul (7)

Articolul 13 alineatul (8)

Articolul 14 alineatul (8)

Articolul 13 alineatul (9)

Articolul 14 alineatul (9)

Articolul 13 alineatul (10)

Articolul 14 alineatul (10)

Articolul 13 alineatul (11)

Articolul 14 alineatul (11)

Articolul 15

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 16

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (4)

Articolul 16 alineatul (4)

Articolul 17

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (4)

Articolul 17 alineatul (4)

Articolul 18

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 19

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 20

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 20 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 20 alineatul (4)

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 22 alineatul (1)

Articolul 21 alineatul (2)

Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 22 alineatul (3)

Articolul 23

Articolul 22 alineatul (1)

Articolul 23 alineatul (1)

Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 23 alineatul (2)

Articolul 22 alineatul (3)

Articolul 23 alineatul (3)

Articolul 22 alineatul (4)

Articolul 23 alineatul (4)

Articolul 24

Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 24 alineatul (3)

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 26 alineatul (1)

Articolul 26 alineatul (2)

Articolul 26 alineatul (3)

Articolul 26 alineatul (4)

Articolul 26 alineatul (5)

Articolul 27

Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 27 alineatul (1)

Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 27 alineatul (2)

Articolul 18

Articolul 28

Articolul 29

Articolul 25

Articolul 30

Articolul 26

Articolul 31

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa IV

Anexa IV

Anexa V

Anexa V

Anexa VI

Anexa VI