7.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/16


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 607/2012 AL COMISIEI

din 6 iulie 2012

privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (1), în special articolul 6 alineatul (2) și articolul 8 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 îi obligă pe operatori să utilizeze un cadru de proceduri și de măsuri (denumit în continuare „sistem due diligence”) în scopul de a reduce la minimum riscul introducerii pe piața internă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor derivate din lemn recoltat ilegal.

(2)

Este necesar să se clarifice cazurile în care trebuie furnizate informații cu privire la denumirea științifică completă a speciilor de arbori, la regiunea subnațională în care a fost recoltat lemnul și la concesiunea de recoltare.

(3)

Este necesar să se specifice frecvența și natura controalelor pe care autoritățile competente trebuie să le efectueze în ceea ce privește organizațiile de monitorizare.

(4)

Protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal obținute cu ocazia controalelor, face obiectul cerințelor prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru aplicarea legislației, guvernare și schimburi comerciale în domeniul forestier,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme privind sistemul due diligence, precum și frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare.

Articolul 2

Aplicarea sistemului due diligence

1.   Operatorii aplică sistemul due diligence pentru fiecare tip specific de lemn sau de produs din lemn, furnizate de un anumit furnizor în termen de maximum 12 luni, cu condiția ca speciile de arbori, țara sau țările de recoltare și, dacă este cazul, regiunea (regiunile) subnațională (subnaționale) și concesiunea (concesiunile) de recoltare să rămână neschimbate.

2.   Primul alineat nu aduce atingere obligației operatorului de a menține măsuri și proceduri care permit accesul la informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 privind fiecare transport de lemn și de produse din lemn introduse pe piață de operator.

Articolul 3

Informații referitoare la aprovizionarea operatorului

1.   Informațiile referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemn sau produse din lemn, menționate la articolul (6) alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, trebuie furnizate în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4).

2.   Denumirea științifică completă a speciilor de arbori menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) prima liniuță din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 se furnizează atunci când există ambiguitate în privința utilizării denumirii comune.

3.   Informațiile privind regiunea subnațională menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) a doua liniuță din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 trebuie furnizate în cazul în care riscul de recoltare ilegală variază de la o regiune subnațională la alta.

4.   Informațiile privind concesiunea de recoltare menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a) a doua liniuță din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 trebuie furnizate în cazul în care riscul de recoltare ilegală variază între concesiunile de recoltare dintr-o țară sau regiune subnațională.

În sensul primului paragraf, orice acord care conferă dreptul de recoltare a lemnului într-o zonă definită este considerat concesiune de recoltare.

Articolul 4

Evaluarea și reducerea riscurilor

Certificarea sau alte sisteme verificate de părți terțe menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) al doilea paragraf prima liniuță și la articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 pot fi luate în considerare în cadrul procedurilor de evaluare și de reducere a riscurilor dacă îndeplinesc următoarele criterii:

(a)

au stabilit și au pus la dispoziție spre a fi utilizat de terțe părți un sistem public de cerințe, care trebuie să includă cel puțin toate cerințele pertinente din legislația aplicabilă;

(b)

precizează că verificările adecvate, inclusiv inspecțiile pe teren, sunt efectuate de o terță parte la intervale regulate de cel mult 12 luni pentru a verifica respectarea legislației aplicabile;

(c)

includ mijloace, verificate de o terță parte, de urmărire a lemnului recoltat în conformitate cu legislația aplicabilă și a produselor din lemn derivate din acesta în toate punctele lanțului de aprovizionare înainte de introducerea pe piață a lemnului sau a produselor din lemn respective;

(d)

includ controale, verificate de o terță parte, urmărind să asigure că lemnul sau produsele din lemn de origine necunoscută ori lemnul sau produsele din lemn care nu au fost recoltate în conformitate cu legislația aplicabilă nu intră în lanțul de aprovizionare.

Articolul 5

Ținerea de registre de către operatori

1.   Informațiile referitoare la aprovizionarea operatorului prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 și aplicarea procedurilor de reducere a riscurilor trebuie documentate prin intermediul unor registre corespunzătoare, care se păstrează timp de cinci ani și se pun la dispoziție pentru controalele efectuate de autoritatea competentă.

2.   La aplicarea sistemului due diligence propriu, operatorii trebuie să fie în măsură să demonstreze modul în care informațiile colectate au fost verificate pe baza criteriilor de risc prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, modul în care s-a luat o decizie privind măsuri de reducere a riscului și în care operatorul a stabilit gradul de risc.

Articolul 6

Frecvența și natura controalelor vizând organizațiile de monitorizare

1.   Autoritățile competente se asigură că verificările la intervale regulate, menționate la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, sunt efectuate cel puțin o dată la doi ani.

2.   Controalele menționate la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 se realizează în special în oricare dintre următoarele cazuri:

(a)

dacă o autoritate competentă a identificat, în timpul realizării de controale asupra operatorilor, deficiențe în privința eficacității sau a implementării de către operatori a sistemului due diligence instituit de o organizație de monitorizare;

(b)

dacă Comisia a informat autoritățile competente că o organizație de monitorizare a făcut obiectul unor modificări ulterioare, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 363/2012 privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (4).

3.   Controalele se efectuează inopinat, cu excepția cazului în care este necesară notificarea prealabilă a organizației de monitorizare pentru a se asigura eficacitatea controalelor.

4.   Autoritățile competente efectuează controale în conformitate cu proceduri documentate.

5.   Autoritățile competente trebuie să efectueze verificări pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010, care includ, în special și după caz, următoarele activități:

(a)

controale prin sondaj, inclusiv verificări pe teren;

(b)

examinarea documentației și a registrelor organizațiilor de monitorizare;

(c)

interviuri cu conducerea și personalul organizațiilor de monitorizare;

(d)

interviuri cu comercianți sau operatori și cu oricare alte persoane relevante;

(e)

examinarea documentației și a registrelor operatorilor;

(f)

examinarea unor probe de furnizare ale operatorilor care folosesc sistemul due diligence al organizației de monitorizare în cauză;

Articolul 7

Rapoarte ale controalelor privind organizațiile de monitorizare

1.   Autoritățile competente trebuie să elaboreze rapoarte privind controalele individuale pe care le-au efectuat, care includ o descriere a procesului și a tehnicilor aplicate, precum și constatările și concluziile acestora.

2.   Autoritățile competente transmit organizației de monitorizare care a fost supusă unui control constatările și concluziile din proiectul de raport. Organizația de monitorizare poate furniza observații autorităților competente în termenul stabilit de acestea.

3.   Autoritățile competente trebuie să elaboreze rapoartele menționate la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 pe baza rapoartelor privind controalele individuale.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iulie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 295, 12.11.2010, p. 23.

(2)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 115, 27.4.2012, p. 12