16.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 225/2012 AL COMISIEI

din 15 martie 2012

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aprobarea întreprinderilor care introduc pe piață, în scopul utilizării ca hrană pentru animale, produse derivate din uleiuri vegetale și amestecuri de grăsimi și în ceea ce privește cerințele specifice pentru producerea, depozitarea, transportul și testarea nivelului de dioxină din uleiuri, grăsimi și produsele derivate ale acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor (1), în special articolul 27 literele (b) și (f),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 stabilește norme generale privind igiena furajelor, condiții și proceduri care să asigure respectarea condițiilor de prelucrare pentru reducerea la minimum și combaterea pericolelor potențiale. Întreprinderile din sectorul hranei pentru animale trebuie să fie înregistrate sau aprobate de autoritatea competentă. În plus, operatorii din sectorul hranei pentru animale care fac parte din lanțul alimentar animal au obligația să se aprovizioneze cu furaje provenite numai de la unități înregistrate sau aprobate.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor (2) impune ca furajele introduse pe piață să fie sigure și etichetate în mod explicit cu descrierea respectivului tip de furaje. În plus, Regulamentul (UE) nr. 575/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (3) enumeră descrieri detaliate ale anumitor materii prime pentru furaje spre a fi utilizate în scopul etichetării.

(3)

Interacțiunea dintre aceste cerințe ar trebui să asigure trasabilitatea produselor și un înalt nivel de protecție a consumatorilor de-a lungul întregului lanț alimentar uman și animal.

(4)

Controalele oficiale și controalele efectuate de către operatorii din sectorul hranei pentru animale au arătat că anumite uleiuri și grăsimi, precum și produsele derivate din acestea, care nu sunt destinate utilizării în furaje, au fost folosite ca materii prime pentru furaje, provocând, în hrana pentru animale rezultată, depășirea nivelurilor maxime de dioxină stabilite în Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (4). Prin urmare, alimentele derivate din animale hrănite cu furaje contaminate pot prezenta un risc pentru sănătatea publică. În plus, retragerea furajelor și a alimentelor contaminate de pe piață poate duce la pierderi financiare.

(5)

Pentru a îmbunătăți igiena furajelor și fără a aduce atingere competenței statelor membre, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 183/2005, unitățile de prelucrare ulterioară a uleiurilor vegetale brute, care fabrică produse derivate din uleiuri de origine vegetală și amestecuri de grăsimi, ar trebui să fie supuse autorizării, în conformitate cu regulamentul respectiv, în cazul în care aceste produse sunt destinate utilizării în furaje.

(6)

Ar trebui să fie prevăzute cerințe specifice privind producția, etichetarea, depozitarea și transportul respectivelor materii prime pentru furaje pentru a ține seama de experiența dobândită din aplicarea sistemele bazate pe analiza riscurilor și punctele critice de control (HACCP).

(7)

O monitorizare sporită a dioxinei ar facilita detectarea cazurilor de neconformitate și aplicarea legislației privind hrana pentru animale. Este necesar să se prevadă o obligație a operatorilor din sectorul hranei pentru animale de a testa nivelul de dioxină și de PCB-uri de tipul dioxinei din grăsimi, uleiuri și produse derivate din acestea, în scopul de a reduce riscul ca produsele contaminate să pătrundă în lanțul alimentar și, prin urmare, de a sprijini strategia privind reducerea expunerii cetățenilor UE la dioxină. Riscul de contaminare cu dioxină ar trebui să constituie baza pentru instituirea planului de monitorizare. Operatorii din sectorul hranei pentru animale dețin responsabilitatea de a introduce pe piață furaje sigure. Astfel, costurile analizei ar trebui să fie suportate în întregime de aceștia. Dispozițiile detaliate privind prelevarea de probe și analizarea care nu sunt cuprinse în prezentul regulament ar trebui să facă parte, în continuare, din competențele statelor membre. În plus, statele membre sunt încurajate să se concentreze pe controlul operatorilor din sectorul hranei pentru animale care nu sunt supuși obligației privind monitorizarea dioxinei dar care obțin produsele menționate mai sus.

(8)

Sistemul obligatoriu de monitorizare bazat pe risc nu trebuie să afecteze obligația operatorului din sectorul hranei pentru animale de a se conforma cerințelor legislației Uniunii privind igiena furajelor. El ar trebui să fie integrat în bunele practici de igienă și în sistemul bazat pe HACCP. Acest lucru ar trebui să fie verificat de către autoritatea competentă în contextul autorizării operatorului din sectorul hranei pentru animale. Revizuirea periodică de către operator a propriei sale evaluări de risc trebuie să ia în considerare constatările monitorizării dioxinei.

(9)

Laboratoarele care efectuează analizele privind dioxina ar trebui să fie obligate să comunice rezultatele care depășesc limitele maxime admise prevăzute în Directiva 2002/32/CE nu numai operatorului din sectorul hranei pentru animale, ci și autorității competente, în vederea ameliorării transparenței; această obligație nu exonerează operatorul din sectorul hranei pentru animale de obligația de a informa autoritatea competentă.

(10)

Pentru a verifica eficacitatea dispozițiilor privind monitorizarea obligatorie a dioxinei și integrarea acesteia în sistemul HACCP al operatorilor din sectorul hranei pentru animale, ar trebui să fie prevăzută o revizuire a acestora după doi ani.

(11)

Ar trebui să se acorde timp suficient pentru a oferi autorităților competente și operatorilor din sectorul hranei pentru animale posibilitatea de a se adapta la dispozițiile prezentului regulament.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 16 septembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 35, 8.2.2005, p. 1.

(2)  JO L 229, 1.9.2009, p. 1.

(3)  JO L 159, 17.6.2011, p. 25.

(4)  JO L 140, 30.5.2002, p. 10.


ANEXĂ

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Următoarea secțiune se introduce după titlul anexei II:

„DEFINIȚII

În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele definiții:

(a)

«lot» înseamnă o cantitate identificabilă de hrană pentru animale având anumite caracteristici comune confirmate, precum originea, varietatea, tipul ambalajului, ambalatorul, expeditorul sau etichetarea, și, în cazul unui proces de producție, o unitate de producție provenind dintr-o singură instalație care utilizează parametri de producție uniformi sau mai multe astfel de unități, dacă sunt produse în mod continuu și depozitate împreună;

(b)

«produse derivate din uleiuri vegetale» înseamnă orice produs derivat din uleiuri vegetale brute sau recuperate prin prelucrare sau distilare oleochimică sau pentru biomotorină, prin rafinare chimică sau fizică, cu excepția uleiului rafinat;

(c)

«amestecarea grăsimilor» înseamnă amestecarea uleiurilor brute, uleiurilor rafinate, grăsimilor animale, uleiurilor recuperate din industria alimentară și/sau a produselor derivate din acestea pentru a produce un amestec de ulei sau grăsimi, cu excepția exclusivă a depozitării loturilor consecutive.”

2.

Următorul punct se adaugă la secțiunea intitulată „INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE”:

„10.

Unitățile care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile următoare pentru a introduce pe piață produse pentru utilizare în hrana pentru animale vor fi supuse aprobării în conformitate cu articolul 10 alineatul (3):

(a)

prelucrarea uleiului vegetal brut, cu excepția celor ce se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 852/2004;

(b)

fabricarea oleochimică de acizi grași;

(c)

fabricarea biomotorinei;

(d)

amestecarea grăsimilor.”

3.

Următoarele puncte se adaugă la secțiunea intitulată „PRODUCȚIA”:

„7.

Unitățile de amestecare a grăsimilor care introduc pe piață produse pentru utilizare în hrana pentru animale trebuie să respecte separația fizică a tuturor produselor destinate hranei pentru animale de produsele destinate altor scopuri, cu excepția cazului în care acestea din urmă sunt conforme:

cu cerințele prezentului regulament sau ale articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004; și

cu anexa I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

8.

Etichetarea produselor va indica în mod clar dacă acestea sunt destinate hranei pentru animale sau altor scopuri. În cazul în care producătorul declară că un anumit lot al unui produs nu este destinat utilizării în hrana pentru animale sau în produse alimentare, această declarație nu trebuie să fie modificată ulterior de un operator în cursul unei etape ulterioare a lanțului.

4.

Următoarea secțiune se adaugă după secțiunea intitulată „CONTROLUL CALITĂȚII”:

„MONITORIZAREA DIOXINEI

1.

Operatorii din sectorul hranei pentru animale care introduc pe piață grăsimi, uleiuri sau produse derivate din acestea, destinate utilizării în hrana pentru animale, inclusiv în furaje combinate, analizează aceste produse în laboratoarele acreditate pentru a determina nivelul de dioxină și de PCB-uri de tipul dioxinei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (2).

2.

Pentru a completa sistemul HACCP al operatorilor din sectorul hranei pentru animale, analizele menționate la punctul 1 trebuie să fie efectuate cel puțin cu frecvența următoare:

(a)

procesatori de uleiuri vegetale brute:

(i)

100 % din loturile de uleiuri de nucă de cocos brute trebuie să fie analizate. Un lot poate să conțină cel mult 1 000 tone din aceste produse;

(ii)

100 % din loturile de produse derivate din uleiuri vegetale, cu excepția glicerolului, a lecitinei și a rășinilor destinate hranei pentru animale, trebuie să fie analizate. Un lot poate să conțină cel mult 1 000 tone din aceste produse;

(b)

producători de grăsime animală:

o analiză reprezentativă pentru fiecare 2 000 tone de grăsime animală și produse derivate din aceasta din categoria 3, astfel cum se menționează la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3);

(c)

operatori din sectorul uleiului de pește:

(i)

100 % din loturile de ulei de pește trebuie să fie analizate în cazul în care uleiul este produs din:

produse derivate din ulei de pește brut, cu excepția uleiului de pește rafinat;

locuri de pescuit care nu au fost monitorizate, de origine nespecificată sau din Marea Baltică;

subproduse din pește provenind de la unități de prelucrare a peștelui pentru consumul uman care nu sunt autorizate de UE;

putasu sau hering din specia Brevoortia;

un lot poate să conțină cel mult 1 000 tone de ulei de pește;

(ii)

100 % din loturile ieșite din procesul de producție de produse derivate din ulei de pește brut, cu excepția uleiului de pește rafinat, trebuie să fie analizate. Un lot poate să conțină cel mult 1 000 tone din aceste produse;

(iii)

trebuie să fie efectuată o analiză reprezentativă pentru fiecare 2 000 tone, în ceea ce privește uleiul de pește care nu este menționat la punctul (i);

(iv)

uleiul de pește decontaminat printr-un tratament autorizat în mod oficial trebuie să fie analizat conform principiilor HACCP în conformitate cu articolul 6;

(d)

industria oleochimică și a biomotorinei:

(i)

trebuie să fie analizate 100 % din loturile intrate în procesul de producție de ulei de cocos brut și de produse derivate din uleiuri vegetale, cu excepția glicerolului, a lecitinei și a rășinilor, de grăsimi animale care nu fac obiectul dispozițiilor de la litera (b), ulei de pește care nu face obiectul dispozițiilor de la litera (c), uleiuri recuperate din industria alimentară și amestecuri de grăsimi, destinate hranei pentru animale. Un lot poate să conțină cel mult 1 000 tone din aceste produse;

(ii)

trebuie să fie analizate 100 % din loturile de produse derivate din prelucrarea produselor menționate la punctul (i), cu excepția glicerolului, a lecitinei și a rășinilor;

(e)

unități de amestecare a grăsimilor:

(i)

trebuie să fie analizate 100 % din loturile intrate în procesul de producție de ulei de cocos brut și de produse derivate din uleiuri vegetale, cu excepția glicerolului, a lecitinei și a rășinilor, de grăsimi animale care nu fac obiectul dispozițiilor de la litera (b), ulei de pește care nu face obiectul dispozițiilor de la litera (c), uleiuri recuperate din industria alimentară și amestecuri de grăsimi, destinate hranei pentru animale. Un lot poate să conțină cel mult 1 000 tone din aceste produse;

sau

(ii)

100 % din loturile de amestecuri de grăsimi destinate hranei pentru animale trebuie să fie analizate. Un lot poate să conțină cel mult 1 000 tone din aceste produse.

În contextul evaluării sale de risc, operatorul din sectorul hranei pentru animale trebuie să declare autorității competente care este alternativa aleasă de el;

(f)

producători de furaje combinate pentru animalele de la care se obțin produse alimentare, alții decât cei menționați la litera (e):

(i)

trebuie să fie analizate 100 % din loturile intrate în procesul de producție de ulei de cocos brut și de produse derivate din uleiuri vegetale, cu excepția glicerolului, a lecitinei și a rășinilor, de grăsimi animale care nu fac obiectul dispozițiilor de la litera (b), ulei de pește care nu face obiectul dispozițiilor de la litera (c), uleiuri recuperate din industria alimentară și amestecuri de grăsimi, destinate hranei pentru animale. Un lot poate să conțină cel mult 1 000 tone din aceste produse;

(ii)

în ceea ce privește furajele combinate fabricate care conțin produse menționate la punctul (i), trebuie să se aplice o frecvență de prelevare de probe de 1 % din loturi.

3.

În cazul în care se poate demonstra că un lot omogen depășește dimensiunea maximă autorizată pentru un lot în conformitate cu punctul 2 și că a fost eșantionat într-un mod reprezentativ, rezultatele analizei eșantionului prelevat și sigilat în mod corespunzător vor fi considerate drept acceptabile.

4.

În cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale dovedește că un lot al unui produs sau toate componentele unui lot, astfel cum este prevăzut la punctul 2, care intră în procesul de producție au fost deja analizate într-o etapă anterioară de producție, prelucrare sau distribuție sau sunt în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul 2 litera (b) sau litera (c) punctul (iii), operatorul din sectorul hranei pentru animale trebuie să fie exonerat de obligația de a analiza acest lot și trebuie să îl analizeze în funcție de principiile generale HACCP în conformitate cu articolul 6.

5.

Orice livrări de produse la care se face referire la punctul 2 litera (d) punctul (i), litera (e) punctul (i) și litera (f) punctul (i) trebuie să fie însoțite de o dovadă că aceste produse sau toate componentele acestora au fost analizate sau sunt în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul 2 litera (b) sau litera (c) punctul (iii).

6.

Dacă toate loturile de produse menționate la punctul 2 litera (d) punctul (i), litera (e) punctul (i) și litera (f) punctul (i) care intră în procesul de producție au fost analizate în conformitate cu cerințele prezentului regulament și dacă se poate asigura faptul că procesul de producție, manipulare și depozitare nu sporește gradul de contaminare cu dioxină, operatorul din sectorul hranei pentru animale trebuie să fie exonerat de obligația de a analiza produsul finit și trebuie să îl analizeze în funcție de principiile generale HACCP în conformitate cu articolul 6.

7.

În cazul în care un operator din sectorul hranei pentru animale mandatează un laborator pentru efectuarea unei analize, după cum se prevede la punctul 1, acesta trebuie să ceară laboratorului să comunice autorității competente rezultatele acelei analize în cazul în care nivelurile de dioxină stabilite la punctele 1 și 2 din secțiunea V a anexei I la Directiva 2002/32/CE sunt depășite.

În cazul în care un operator din sectorul hranei pentru animale mandatează un laborator situat pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât cel al operatorului din sectorul hranei pentru animale care a dispus efectuarea analizei, acesta trebuie să ceară laboratorului să informeze autoritatea competentă, care trebuie să informeze autoritatea competentă din statul membru în care este situat operatorul din sectorul hranei pentru animale.

Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să informeze autoritatea competentă din statul membru în care sunt situați în cazul în care mandatează un laborator situat într-o țară terță. Trebuie să se aducă dovezi că laboratorul efectuează analiza în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 152/2009.

8.

Cerințele de testare pentru dioxină vor fi revizuite până la 16 martie 2014.

5.

Următorul punct se adaugă la secțiunea intitulată „ANTREPOZITARE ȘI TRANSPORT”:

„7.

Containerele care vor fi folosite pentru depozitarea sau transportul amestecurilor de grăsimi, al uleiurilor de origine vegetală sau al produselor derivate din acestea, destinate utilizării în hrana pentru animale, nu vor fi utilizate pentru transportul sau depozitarea altor produse, cu excepția cazului în care produsele sunt conforme cu cerințele:

prezentului regulament sau ale articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004; și

ale anexei I la Directiva 2002/32/CE.

Acestea vor fi păstrate separat de orice alte încărcături, în cazul în care există un risc de contaminare.

În cazul în care această separare nu este posibilă, containerele trebuie să fie curățate în mod eficient, pentru a se înlătura orice urmă de produs dacă aceste containere au fost utilizate anterior pentru produse care nu îndeplinesc cerințele:

prezentului regulament sau ale articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004; și

ale anexei I la Directiva 2002/32/CE.

Grăsimile animale din categoria 3, după cum se menționează la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, destinate utilizării în hrana pentru animale trebuie să fie depozitate și transportate în conformitate cu respectivul regulament.”


(1)  JO L 140, 30.5.2002, p. 10.”

(2)  JO L 54, 26.2.2009, p. 1.

(3)  JO L 300, 14.11.2009, p. 1.”