15.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 75/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 219/2012 AL COMISIEI

din 14 martie 2012

de rectificare a versiunii în limba română a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Versiunea în limba română a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) conține trei erori care trebuie rectificate.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 ar trebui rectificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Produsele alimentare care se încadrează în nivelurile maxime prevăzute în anexă nu se amestecă cu produse alimentare care depășesc aceste niveluri maxime.”

2.

Anexa se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1, subpunctul 1.4 se înlocuiește cu următorul text:

„1.4.

Salată tip Iceberg

salată cultivată în seră

2 500

salată cultivată în aer liber

2 000”

(b)

la punctul 2, subpunctul 2.2.3 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.3.

Stafide (currants, raisins și sultanine)

10,0”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364, 20.12.2006, p. 5.