8.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/15


DIRECTIVA 2012/9/UE A COMISIEI

din 7 martie 2012

de modificare a anexei I la Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/37/CE prevede că fiecare pachet unitar de produse din tutun, cu excepția tutunului pentru uz oral și a altor produse din tutun care nu se aprind, și orice ambalaj exterior, cu excepția învelișului transparent suplimentar, trebuie să afișeze un avertisment suplimentar preluat din lista prevăzută la anexa I la directiva menționată.

(2)

Acele avertismente suplimentare au fost obligatorii pe toate pachetele de tutun pentru fumat din septembrie 2003 și pe pachetele altor produse de tutun din septembrie 2004.

(3)

Elementele de probă sugerează că impactul actualelor avertismente suplimentare care figurează în anexa I la Directiva 2001/37/CE a scăzut în timp deoarece efectul de noutate al mesajelor de avertizare și-a pierdut din intensitate.

(4)

În plus, au apărut noi dovezi științifice privind efectele utilizării tutunului asupra sănătății precum și principii ale etichetării eficiente a tutunului de la adoptarea Directivei 2001/37/CE. În special, există dovezi că fumatul cauzează cancerul cavității bucale și al faringelui, deficiențe de vedere, precum și afecțiuni ale dinților și gingiilor. Există, de asemenea, dovezi că fumatul părinților reprezintă un factor major de risc pentru inițierea în fumat.

(5)

Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2001/37/CE prevede că Comisia adaptează avertismentele de sănătate stabilite în anexa I la directiva menționată la progresul științific și tehnic. În plus, Orientările privind ambalarea și etichetarea tutunului (2), adoptate de a treia Conferință a părților la Convenției-cadru a OMS pentru controlul tutunului din noiembrie 2008 recomandă că măsurile legale pentru ambalarea și etichetarea produselor din tutun ar trebui revizuite în mod periodic și actualizate întrucât apar noi dovezi și avertismentele și mesajele specifice de sănătate se uzează.

(6)

Prin urmare, este necesară o revizuire a avertismentelor suplimentare actuale prevăzute în anexa I la Directiva 2001/37/CE în scopul de a menține și de a spori impactul acestora și pentru a lua în considerare noile evoluții științifice.

(7)

Revizuirea ar trebui să se bazeze pe rezultatele examinării cunoștințelor existente privind etichetarea tutunului și efectele utilizării tutunului asupra sănătății și ale testării avertismentelor prevăzute în toate statele membre.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare instituit prin articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2001/37/CE și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 2001/37/CE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare respectării prezentei directive până la 28 martie 2014 cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă actele menționate, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Statele membre pot decide să permită continuarea comercializării produselor care nu sunt în conformitate cu dispozițiile prezentei directive până la 28 martie 2016 cel târziu.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 194, 18.7.2001, p. 26.

(2)  FCTC/COP3(10) Orientări pentru punerea în aplicare a articolului 11 din Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului (Ambalarea și etichetarea produselor din tutun).


ANEXĂ

„ANEXA I

Lista avertismentelor de sănătate suplimentare

[menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (b)]

1.

Fumatul produce 9 din 10 cazuri de cancer pulmonar.

2.

Fumatul produce cancer al gurii și al gâtului.

3.

Fumatul vă distruge plămânii.

4.

Fumatul provoacă infarct miocardic.

5.

Fumatul provoacă accident vascular cerebral și invalidități.

6.

Fumatul vă blochează arterele.

7.

Fumatul crește riscul de orbire.

8.

Fumatul vă distruge dinții și gingiile.

9.

Fumatul vă poate ucide fătul.

10.

Fumul dumneavoastră face rău copiilor, familiei și prietenilor dumneavoastră.

11.

Copiii fumătorilor au șanse mai mari să înceapă să fumeze.

12.

Renunțați acum la fumat – rămâneți în viață de dragul celor apropiați (1).

13.

Fumatul reduce fertilitatea.

14.

Fumatul crește riscul de impotență.


(1)  A se completa cu o trimitere la un număr de telefon/pagină de internet dedicate renunțării la fumat dacă acestea există în statul membru în cauză.”