14.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 249/13


DECIZIA 2012/503/PESC A CONSILIULUI

din 13 septembrie 2012

de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 august 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/452/PESC (1) care a continuat misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (denumită în continuare „EUMM Georgia” sau „misiunea”) instituită la 15 septembrie 2008. Respectiva decizie expiră la 14 septembrie 2012.

(2)

La 15 mai 2012, Comitetul politic și de securitate (COPS) a aprobat recomandările referitoare la revizuirea la nivel strategic privind viitorul EUMM Georgia.

(3)

EUMM Georgia ar trebui prelungită pentru o perioadă suplimentară de douăsprezece luni pe baza mandatului său actual.

(4)

Misiunea se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat.

(5)

Prin urmare, Decizia 2010/452/PESC ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/452/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Toți membrii personalului respectă standardele operaționale minime de securitate specifice misiunii, precum și planul de securitate al misiunii, care susține politica de securitate pe teren a Uniunii. În ceea ce privește protecția informațiilor UE clasificate care le sunt încredințate în exercițiul atribuțiilor lor, toți membrii personalului respectă principiile și normele minime de securitate instituite prin Decizia 2011/292/UE a Consiliului din 31 martie 2011 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (2).

2.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Securitatea

(1)   Comandantul operației civile oferă șefului misiunii îndrumări privind planificarea măsurilor de securitate și asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficace a acestora pentru EUMM Georgia, în conformitate cu articolele 5 și 9.

(2)   Șeful misiunii este responsabil pentru securitatea misiunii și pentru asigurarea respectării cerințelor minime de securitate aplicabile misiunii, în conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului detașat în afara Uniunii cu atribuții operaționale în temeiul titlului V din tratat și cu documentele conexe acesteia.

(3)   Șeful misiunii este asistat de un ofițer superior de securitate al misiunii (SMSO), care se află sub autoritatea șefului misiunii, și menține, de asemenea, o relație funcțională strânsă cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

(4)   Personalul EUMM Georgia urmează o instruire obligatorie în domeniul securității înainte de începerea exercitării atribuțiilor lor, în conformitate cu OPLAN. De asemenea, personalul urmează periodic, în teatrul de operații, instruiri organizate de SMSO.

(5)   Șeful misiunii asigură protecția informațiilor UE clasificate în conformitate cu Decizia 2011/292/UE.”

3.

La articolul 14 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 15 septembrie 2012-14 septembrie 2013 este de 20 900 000 EUR.”

4.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Comunicarea informațiilor clasificate

(1)   ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate la prezenta decizie, după caz și în conformitate cu nevoile misiunii, informații și documente UE clasificate până la nivelul „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” întocmite în scopul misiunii, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE.

(2)   ÎR este, de asemenea, autorizat să comunice ONU și OSCE, în funcție de nevoile operaționale ale misiunii, informații și documente UE clasificate până la nivelul „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, întocmite în scopul misiunii, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE. În acest scop, se elaborează mecanisme între ÎR, autoritățile competente ale ONU și OSCE.

(3)   În cazul unei necesități operaționale specifice și imediate, ÎR este, de asemenea, autorizat să comunice statului-gazdă orice informație și document UE clasificat până la nivelul „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” generat în scopul misiunii, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE. În acest scop, se elaborează mecanisme între ÎR și autoritățile competente ale statului-gazdă.

(4)   ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate prezentei decizii orice document UE neclasificat privind deliberările Consiliului referitor la misiune și care intră sub incidența obligației de secret profesional, în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului (3).

(5)   ÎR poate delega competențele menționate la alineatele (1)-(4), precum și capacitatea de a încheia acordurile menționate la alineatele (2) și (3), unor persoane aflate sub autoritatea sa, comandantului operației civile și/sau șefului misiunii.

5.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Reexaminarea misiunii

O reexaminare a misiunii este prezentată COPS o dată la șase luni, pe baza unui raport redactat de șeful misiunii și SEAE.”

6.

La articolul 18, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Expiră la 14 septembrie 2013.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 13 septembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 213, 13.8.2010, p. 43.

(2)  JO L 141, 27.5.2011, p. 17.”

(3)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).”