26.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/15


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 iunie 2012

privind poziția care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comisiei mixte UE-AELS, referitoare la adoptarea unei decizii de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

(2012/431/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 15a din Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun (1) („convenția”) permite unei țări terțe să devină parte contractantă la această convenție ca urmare a unei decizii a Comisiei mixte instituite prin convenția respectivă de a invita țara respectivă să adere.

(2)

Articolul 15 din convenție împuternicește Comisia mixtă să recomande și să adopte, prin decizii, amendamentele la convenție și la apendicele la aceasta.

(3)

Croația și-a exprimat oficial dorința de a adera la regimul de tranzit comun și a fost invitată să adere printr-o decizie din 19 ianuarie 2012 a Comisiei mixte.

(4)

Dat fiind că a îndeplinit cerințele de ordin juridic, structural și de tehnologie a informației, care reprezintă condițiile prealabile pentru aderare, și ca urmare a procedurii oficiale de aderare, Croația va adera la convenție.

(5)

Extinderea regimului de tranzit comun va necesita anumite modificări ale convenției. Acestea privesc noi referințe lingvistice în limba croată și adaptările corespunzătoare ale documentelor de garanție.

(6)

Propunerea de amendament a fost prezentată și discutată în cadrul grupului de lucru UE-AELS, iar textul a primit o aprobare preliminară.

(7)

Prin urmare, ar trebui stabilită poziția Uniunii Europene în ceea ce privește propunerea de amendament,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană, în cadrul Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun, referitoare la adoptarea de către respectiva comisie a Deciziei nr. XXX de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun are la bază proiectul de decizie atașat la prezenta decizie.

Modificările minore aduse proiectului de decizie pot fi acceptate de reprezentanții Uniunii în cadrul Comisiei mixte UE-AELS, după ce aceștia au informat Consiliul în mod corespunzător.

Articolul 2

Comisia publică decizia Comisiei mixte UE-AELS privind tranzitul comun, după adoptarea acesteia, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 26 iunie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

N. WAMMEN


(1)  JO L 226, 13.8.1987, p. 2.


PROIECT DE

DECIZIE NR. XXX A COMISIEI MIXTE UE-AELS PRIVIND TRANZITUL COMUN

din

de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun […]

COMISIA MIXTĂ,

având în vedere Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun (1), în special articolul 15 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1)

Croația și-a exprimat dorința de a adera la Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun („convenția”) și a fost invitată să adere printr-o decizie din 19 ianuarie 2012 a Comisiei mixte înființate în temeiul respectivei convenții.

(2)

În consecință, versiunile în limba croată ale referințelor utilizate în convenție ar trebui incluse în convenție în ordinea corespunzătoare.

(3)

Aplicarea prezentei decizii depinde de data aderării Croației la convenție.

(4)

Pentru a permite utilizarea unor formulare de garanție tipărite în conformitate cu criteriile în vigoare înainte de data aderării Croației la convenție, ar trebui stabilită o perioadă de tranziție în timpul căreia formularele tipărite ar putea fi utilizate în continuare, cu anumite adaptări.

(5)

Prin urmare, convenția ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Apendicele III la Convenția privind regimul de tranzit comun se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Prezenta decizie se aplică la data la care Croația aderă la convenție.

(2)   Formularele bazate pe formularele tip din anexele C1, C2, C3, C4, C5, C6 la apendicele III pot fi utilizate în continuare, până cel târziu la sfârșitul celei de a douăsprezecea luni care urmează datei aplicării prezentei decizii, sub rezerva adaptărilor geografice necesare și a adaptărilor referitoare la adresa de serviciu sau la agentul autorizat.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comisia mixtă

Președintele


(1)  JO L 226, 13.8.1987, p. 2.

ANEXĂ

1.

În anexa B1, sub caseta 51, se adaugă următoarea liniuță între Regatul Unit și Islanda:

„Croația HR”

2.

În anexa B6, titlul III se modifică după cum urmează:

   HR Valjanost ograničena”

2.1.

În prima parte a tabelului „Validitate limitată – 99200” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Oslobođeno”

2.2.

În a doua parte a tabelului „Dispensă – 99201” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Alternativni dokaz”

2.3.

În a treia parte a tabelului „Probă alternativă – 99202” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)”

2.4.

În a patra parte a tabelului „Diferențe: Mărfuri prezentate la biroul … (nume și țara) – 99203” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …”

2.5.

În a cincea parte a tabelului „Ieșire din … supusă restricțiilor sau impozitelor prin regulamentul sau Directiva/Decizia nr. … – 99204” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta”

2.6.

În a șasea parte a tabelului „Dispensă de itinerariu obligatoriu – 99205” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj”

2.7.

În a șaptea parte a tabelului „Expeditor agreat – 99206” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Oslobođeno potpisa”

2.8.

În a opta parte a tabelului „Dispensă de semnătură – 99207” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo”

2.9.

În a noua parte a tabelului „Garanție globală interzisă – 99208” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Neograničena uporaba”

2.10.

În a zecea parte a tabelului „Utilizare nelimitată – 99209” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Izdano naknadno”

2.11.

În a unsprezecea parte a tabelului „Emis ulterior – 99210” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Razni”

2.12.

În a douăsprezecea parte a tabelului „Diverși – 99211” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Rasuto”

2.13.

În a treisprezecea parte a tabelului „Vrac – 99212” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

   HR Pošiljatelj”

2.14.

În a paisprezecea parte a tabelului „Expeditor – 99213” se adaugă următoarea liniuță înainte de IS:

„—

3.

Anexa C1 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C1

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/TRANZIT COMUNITAR

Image

Image

4.

Anexa C2 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C2

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/TRANZIT COMUNITAR

Image

Image

5.

Anexa C4 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C4

REGIMUL DE TRANZIT COMUN/TRANZIT COMUNITAR

Image

Image

6.

În caseta 7 din anexa C5, cuvântul „Croația” se introduce între cuvintele „Comunitatea Europeană” și „Islanda”.

7.

În caseta 6 din anexa C6, cuvântul „Croația” se introduce între cuvintele „Comunitatea Europeană” și „Islanda”.