26.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 23 iulie 2012

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor

(2012/428/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor (1) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008.

(2)

La 11 aprilie 2011, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocierile cu Ucraina privind modificări la Acordul respectiv între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor. Negocierile au fost încheiate cu succes prin parafarea Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor (denumit în continuare „acordul”) în februarie 2012.

(3)

Acordul ar trebui semnat, sub rezerva încheierii sale.

(4)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (2); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea acesteia, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(5)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (3); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea acesteia, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Semnarea Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor se autorizează în numele Uniunii, sub rezerva încheierii acordului menționat (4).

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 iulie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 332, 18.12.2007, p. 68.

(2)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(4)  Textul acordului va fi publicat împreună cu decizia privind încheierea acestuia.