9.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/44


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 7 mai 2012

privind stabilirea perioadelor de pornire și de oprire în sensul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale

[notificată cu numărul C(2012) 2948]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/249/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (1), în special articolul 41 primul paragraf litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2010/75/UE nu stabilește perioadele de pornire și de oprire, deși se face trimitere la aceste perioade în mai multe dispoziții din directiva în cauză.

(2)

Pentru instalațiile de ardere care fac obiectul capitolului III din Directiva 2010/75/UE, este necesar să se stabilească perioadele de pornire și de oprire pentru a putea evalua respectarea valorilor limită de emisie prevăzute în anexa V la Directiva 2010/75/UE, luând în considerare partea 4 din anexa respectivă, precum și pentru a stabil numărul de ore de funcționare a instalațiilor de ardere, în cazul în care acest lucru este relevant pentru implementarea acestei directive.

(3)

Articolul 14 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2010/75/UE prevede includerea în autorizație a unor măsuri privind condițiile de funcționare altele decât condițiile normale, cum ar fi operațiunile de pornire și de oprire. În conformitate cu articolul 6 din Directiva 2010/75/UE, astfel de măsuri pot fi incluse în normele generale obligatorii.

(4)

În general, emisiile generate de instalațiile de ardere în timpul perioadelor de pornire și de oprire sunt la concentrații ridicate în comparație cu emisiile generate în condiții normale de funcționare. Având în vedere obiectivul Directivei 2010/75/UE de a preveni emisiile, aceste perioade ar trebui să fie cât mai scurte posibil.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 75 din Directiva 2010/75/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezenta decizie prevede norme privind stabilirea perioadelor de pornire și de oprire menționate la articolul 3 punctul 27 și în partea 4 punctul 1 din anexa V la Directiva 2010/75/UE.

Prezenta decizie se aplică instalațiilor de ardere care fac obiectul capitolului III din Directiva 2010/75/UE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„sarcină minimă de pornire pentru o producție stabilă” înseamnă sarcina minimă compatibilă cu funcționarea constantă a instalației de ardere generatoare în urma punerii în funcțiune inițiale după care instalația poate să înceapă să alimenteze în condiții de siguranță și fiabilitate o rețea, un acumulator de căldură sau o platformă industrială;

2.

„sarcină minimă de oprire pentru o producție stabilă” înseamnă sarcina minimă de la care instalația nu mai poate să alimenteze în condiții de siguranță și fiabilitate o rețea, un acumulator de căldură sau o platformă industrială și la care se consideră că se oprește.

Articolul 3

Norme generale pentru stabilirea perioadelor de pornire și de oprire

Pentru a stabili sfârșitul perioadei de pornire și începutul perioadei de oprire, se aplică următoarele norme:

1.

criteriile sau parametrii utilizați pentru a stabili perioadele de pornire și de oprire sunt transparenți și pot fi verificați din afară;

2.

stabilirea perioadelor de pornire și de oprire are la bază condiții care permit un proces de producție stabilă și care garantează protecția sănătății și a siguranței;

3.

perioadele în care o instalație de ardere funcționează în condiții de stabilitate și siguranță după pornire, fiind alimentată cu combustibil, dar fără să exporte căldură, electricitate sau energie mecanică, nu sunt incluse în perioadele de pornire sau de oprire.

Articolul 4

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire în autorizație

(1)   Pentru stabilirea perioadelor de pornire și de oprire în autorizația instalației care cuprinde instalația de ardere, măsurile la care se face referire la articolul 14 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2010/75/UE includ:

(a)

cel puțin unul dintre elementele următoare:

(i)

punctul final al perioadei de pornire și punctul inițial al perioadei de oprire, exprimate ca praguri ale sarcinii în conformitate cu articolele 6, 7 și 8 și având în vedere că sarcina minimă de oprire pentru o producție stabilă poate fi inferioară sarcinii minime de pornire pentru o producție stabilă, dat fiind faptul că, după o perioadă de funcționare, instalația de ardere poate să funcționeze stabil la o sarcină mai mică după ce a atins o temperatură suficientă;

(ii)

procese specifice sau praguri pentru parametrii de funcționare, asociate cu sfârșitul perioadei de pornire și cu începutul perioadei de oprire, care să fie clare, ușor de monitorizat și adaptate la tehnologia utilizată, în conformitate cu dispozițiile articolului 9;

(b)

măsuri destinate să garanteze că perioadele de pornire și de oprire sunt reduse la minimum, în măsura în care acest lucru este fezabil;

(c)

măsuri destinate să garanteze că toate echipamentele de reducere a emisiilor sunt puse în funcțiune de îndată ce este posibil din punct de vedere tehnic.

În sensul primului paragraf, se ține seama de caracteristicile tehnice și operaționale ale instalației de ardere și ale unităților sale și de cerințele tehnice pentru exploatarea tehnicilor existente de reducere a emisiilor.

(2)   Dacă oricare dintre aspectele referitoare la instalație care afectează perioadele de pornire și de oprire se modifică, inclusiv echipamentul instalat, tipul de combustibil, rolul instalației în sistem și tehnicile existente de reducere a emisiilor, autoritatea competentă reexaminează și, dacă este necesar, actualizează condițiile de acordare a autorizației referitoare la perioadele de pornire și de oprire.

Articolul 5

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire pentru instalațiile de ardere compuse din două sau mai multe unități

(1)   În scopul calculării valorilor medii de emisie, așa cum se prevede în partea 4 punctul 1 din anexa V la Directiva 2010/75/UE, se aplică următoarele norme pentru stabilirea perioadelor de pornire și de oprire a instalațiilor de ardere compuse din două sau mai multe unități:

(a)

nu se iau în considerare valorile măsurate în cursul perioadei de pornire a primei unități puse în funcțiune și în cursul perioadei de oprire a ultimei unități de ardere care este oprită;

(b)

nu se iau în considerare valorile stabilite în cursul altor perioade de pornire și de oprire a unităților individuale decât dacă sunt măsurate (iar atunci când o măsurătoare nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau economic) sau calculate separat pentru fiecare dintre unitățile în cauză.

(2)   În sensul articolului 3 punctul 27 din Directiva 2010/75/UE, perioadele de pornire și de oprire a instalațiilor de ardere compuse din două sau mai multe unități cuprind numai perioada de pornire a primei unități de ardere puse în funcțiune și perioada de oprire a ultimei unități de ardere care este oprită.

Pentru instalațiile de ardere pentru care punctele 2, 4 și 6 din partea 1 a anexei V la Directiva 2010/75/UE permit aplicarea unei valori-limită de emisie la partea din instalație care își evacuează gazele reziduale printr-una sau mai multe conducte separate dintr-un coș de fum comun, perioadele de pornire și de oprire pot fi determinate separat pentru fiecare dintre aceste părți ale instalației de ardere. Perioadele de pornire și de oprire a unei părți a instalației cuprind astfel perioada de pornire a primei unități de ardere puse în funcțiune în această parte a instalației și perioada de oprire a ultimei unități de ardere oprite în respectiva parte a instalației.

Articolul 6

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire pentru instalațiile de ardere care produc energie electrică sau furnizează electricitate pentru acționarea mecanică, utilizând praguri ale sarcinii

(1)   Pentru instalațiile de ardere care produc energie electrică și pentru instalațiile de ardere pentru acționare mecanică, se consideră că perioada de pornire se termină în momentul în care instalația atinge sarcina minimă de pornire pentru o producție stabilă.

(2)   Se consideră că perioada de oprire începe atunci când începe întreruperea alimentării cu combustibil după ce s-a atins sarcina minimă de oprire pentru o producție stabilă, punct din care nu se mai poate produce energie electrică pentru rețea sau nu mai este nevoie de energie mecanică care să fie utilizată pentru sarcina mecanică.

(3)   Pragurile sarcinii care urmează să fie utilizate pentru a determina sfârșitul perioadei de pornire și începutul perioadei de oprire pentru instalațiile de ardere care produc energie electrică și care urmează să fie incluse în autorizația instalației reprezintă un procentaj fix din puterea electrică nominală a instalației de ardere.

(4)   Pragurile sarcinii care urmează să fie utilizate pentru a determina sfârșitul perioadei de pornire și începutul perioadei de oprire pentru instalațiile de ardere pentru acționare mecanică și care urmează să fie incluse în autorizația instalației reprezintă un procentaj fix din puterea mecanică utilă a instalației de ardere.

Articolul 7

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire pentru instalațiile de ardere care produc energie termică, utilizând praguri ale sarcinii

(1)   Pentru instalațiile de ardere care produc energie termică, se consideră că perioada de pornire este încheiată atunci când instalația atinge sarcina minimă de pornire pentru o producție stabilă, iar energia termică poate fi livrată în condiții de siguranță și fiabilitate unei rețele de distribuție, unui acumulator de căldură sau utilizată direct pe o platformă industrială locală.

(2)   Se consideră că perioada de oprire începe după atingerea sarcinii minime de oprire pentru o producție stabilă atunci când energia termică nu mai poate livrată în condiții de siguranță și fiabilitate unei rețele sau utilizată direct pe o platformă industrială locală.

(3)   Pragurile sarcinii care urmează să fie utilizate pentru a determina sfârșitul perioadei de pornire și începutul perioadei de oprire pentru instalațiile de ardere care produc energie termică și care urmează să fie incluse în autorizația instalației reprezintă un procentaj fix din puterea termică nominală a instalației de ardere.

(4)   Perioadele în care instalațiile care produc energie termică încălzesc un acumulator sau rezervor fără să exporte căldură sunt considerate ore de funcționare și nu perioade de pornire sau de oprire.

Articolul 8

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire pentru instalațiile de ardere care produc energie termică și electrică, utilizând praguri ale sarcinii

Pentru instalațiile de ardere care produc energie electrică și termică, perioadele de pornire și de oprire se stabilesc așa cum se arată la articolele 6 și 7, luând în considerare atât energia electrică, cât și energia termică produsă.

Articolul 9

Stabilirea perioadelor de pornire și de oprire utilizând parametri de funcționare sau procese specifice

Pentru a stabili sarcina minimă de pornire și sarcina minimă de oprire pentru o producție stabilă, sunt definite cel puțin trei criterii, iar sfârșitul perioadei de pornire sau începutul perioadei de oprire este considerat atins atunci când cel puțin două dintre aceste criterii sunt îndeplinite.

Aceste criterii sunt alese dintre următoarele elemente:

1.

procese specifice definite în anexă sau procese echivalente adaptate la caracteristicile tehnice ale instalației;

2.

praguri pentru parametrii de funcționare definiți în anexă sau parametrii de funcționare echivalenți adaptați la caracteristicile tehnice ale instalației.

Articolul 10

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 mai 2012.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.


ANEXĂ

PROCESE SPECIFICE ȘI PARAMETRI DE FUNCȚIONARE ASOCIAȚI PERIOADELOR DE PORNIRE ȘI DE OPRIRE

1.   Procese specifice asociate sarcinii minime de pornire pentru o producție stabilă

1.1.

Pentru cazane care funcționează cu ardere de combustibil solid: se finalizează trecerea de la folosirea arzătoarelor auxiliare de stabilitate sau a arzătoarelor suplimentare la funcționarea doar cu combustibil obișnuit.

1.2.

Pentru cazane care funcționează cu ardere de combustibil lichid: pornirea pompei principale de alimentare cu combustibil și momentul în care presiunea păcurii se stabilizează, debitul combustibilului putând fi utilizat ca indicator în acest sens.

1.3.

Pentru turbinele cu gaz: trecere la regimul de ardere stabilizată în preamestec complet sau „regim de mers în gol”.

2.   Parametri de funcționare

2.1.

Conținutul de oxigen al gazelor de ardere.

2.2.

Temperatura gazelor de ardere.

2.3.

Presiunea aburului.

2.4.

Pentru centralele producătoare de energie termică: entalpie și viteza fluidului de transfer termic.

2.5.

Pentru instalațiile care funcționează cu ardere de combustibil lichid și cu gaz: debitul de combustibil, exprimat ca procentaj din debitul nominal.

2.6.

Pentru instalații de cazane cu aburi: temperatura aburilor la ieșirea din cazan.