9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/1


AVIZUL COMISIEI

din 7 martie 2012

privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la instalația SPIRAL-2 situată în Franța, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom

(Numai textul în limba franceză este autentic)

2012/C 71/01

Evaluarea de mai jos se efectuează în conformitate cu dispozițiile Tratatului Euratom, fără a aduce atingere oricăror evaluări suplimentare efectuate în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sau obligațiilor care decurg din acesta și din legislația secundară.

La 15 septembrie 2011, Comisia Europeană a primit de la guvernul francez, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom, datele generale privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la instalația SPIRAL-2 din Franța.

Pe baza acestor date și în urma consultării Grupului de experți, Comisia a formulat următorul aviz:

1.

distanța dintre instalație și cel mai apropiat punct de pe teritoriul altui stat membru, în acest caz, Regatul Unit, este de 170 km;

2.

în condiții normale de funcționare, evacuarea efluenților radioactivi lichizi și gazoși nu va conduce la o expunere a populației unui alt stat membru, care să fie semnificativă din punctul de vedere al sănătății;

3.

deșeurile radioactive solide sunt depozitate temporar la fața locului, înainte de a fi transferate la o instalație autorizată de tratare sau de eliminare, situată în Franța;

4.

în cazul unor scurgeri neprevăzute de efluenți radioactivi, care pot rezulta în urma unui accident de tipul și amploarea avute în vedere în datele generale, dozele pe care le-ar putea primi populația din alt stat membru nu ar fi semnificative din punctul de vedere al sănătății.

În concluzie, Comisia consideră că implementarea planului de eliminare a deșeurilor radioactive sub orice formă de la instalația SPIRAL-2 din Franța nu este susceptibilă să producă, în condiții de funcționare normală sau în cazul unui accident de tipul și amploarea avute în vedere în datele generale, o contaminare radioactivă a apei, a solului sau a spațiului aerian ale unui alt stat membru, care să fie semnificativă din punctul de vedere al sănătății.

Adoptat la Bruxelles, 7 martie 2012.

Pentru Comisie

Günther OETTINGER

Membru al Comisiei