22.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/33


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1368/2011 AL COMISIEI

din 21 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1121/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV și V din regulamentul respectiv și a Regulamentului (CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (1), în special articolul 142 literele (c), (l) și (n),

întrucât:

(1)

Pe baza experienței acumulate și, în special, a îmbunătățirii schemelor de ajutor utilizate de administrațiile naționale la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1121/2009 (2) și a Regulamentului (CE) nr. 1122/2009 (3) ale Comisiei este oportună îmbunătățirea și simplificarea acestor două regulamente în ceea ce privește gestionarea plăților directe și a controalelor aferente.

(2)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, statele membre pot utiliza informațiile disponibile în baza de date computerizată din sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor în scopul depunerii unor cereri de ajutor pentru bovine. Este oportun să se introducă o clarificare cu privire la începutul perioadei de reținere aplicabile în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1121/2009, în cazul în care statele membre au făcut uz de această posibilitate. În plus, în scopul simplificării, respectivele state membre trebuie să aibă competența de a înlocui depunerea unei cereri prevăzute la articolul 62 din respectivul regulament cu depunerea unei declarații de participare. Regulamentul (CE) nr. 1121/2009 trebuie modificat în consecință.

(3)

Anumite definiții enunțate în Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 trebuie actualizate. În plus, plata separată pentru fructe de tip bacă prevăzută la articolul 129 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 va fi introdusă începând cu 2012. Prin urmare, definiția schemelor de ajutor pe suprafață trebuie modificată corespunzător și trebuie să se prevadă dispoziții privind procedura corespunzătoare de depunere a cererilor.

(4)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, statele membre trebuie să stabilească o dată limită pentru depunerea cererii unice. După depunerea cererii unice, agricultorii au posibilitatea de a o modifica în termenul prevăzut la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. Controalele administrative și controalele la fața locului depind de primirea cererilor finale de către statele membre. Statele membre care decid să stabilească data-limită de depunere a cererilor la o dată anterioară datelor-limită stabilite la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 trebuie să fie, de asemenea, în măsură să înceapă și să finalizeze controalele anticipat. Acestor state membre trebuie să li se permită să stabilească o dată-limită pentru modificările cererii unice, anterioară datei-limită stabilite la articolul 14 alineatul (2). Pentru a oferi însă agricultorilor suficient timp să notifice eventualele modificări, data respectivă trebuie să depășească cu cel puțin 15 zile data-limită stabilită de statele membre pentru depunerea cererii unice.

(5)

Din cauza introducerii ajutorului pe suprafață decuplat de producție, controalele la fața locului se limitează de multe ori la verificarea dimensiunilor și a eligibilității suprafeței în cauză. Aceste controale sunt în mare măsură efectuate prin teledetecție. În paralel, statele membre își actualizează în mod regulat sistemul de identificare a parcelelor agricole. Metoda utilizată pentru aceste actualizări poate fi similară cu efectuarea controalelor la fața locului prin teledetecție. Prin urmare, în spiritul simplificării și în scopul reducerii costurilor administrative, este oportun să se permită statelor membre care efectuează o actualizare sistematică a sistemelor de identificare a parcelelor agricole să utilizeze rezultatele acesteia drept înlocuitor al unei părți din controalele tradiționale la fața locului. Pentru a evita crearea oricăror riscuri suplimentare de plăți neregulate, trebuie definite criteriile care trebuie îndeplinite de sistemele de gestiune și de control din statele membre care optează pentru această posibilitate. Aceste criterii trebuie să abordeze în special intervalele de timp la care se efectuează actualizarea și acoperirea oferită de aceasta, toate detaliile privind ortoimaginile utilizate, calitatea necesară a sistemului de identificare a parcelelor agricole și rata de eroare anuală maximă.

(6)

Obligativitatea respectării, în cazul bovinelor aflate în exploatație, a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (4) este asigurată prin intermediul controalelor la fața locului efectuate în cadrul ecocondiționalității. În prezent, există de asemenea o obligație privind controlul animalelor pentru care nu se solicită ajutor în contextul controalelor de eligibilitate a plăților directe. Acest control suplimentar se aplică doar în acele statele membre care au optat să mențină plăți directe cuplate pentru bovine. Cu toate acestea, pentru a repartiza sarcina controalelor în mod egal în toate statele membre și pentru a simplifica controalele la fața locului în beneficiul agricultorilor și al autoritățile naționale, este oportun să se elimine controlul animalelor pentru care nu se solicită ajutor în contextul controalelor de eligibilitate, cu excepția cazului în care statele membre fac uz de posibilitatea prevăzută la articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.

(7)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, dacă un animal este transferat în altă locație în cursul perioadei de reținere, acesta trebuie să informeze autoritatea competentă. Pentru a evita riscul apariției unor reduceri disproporționate ale plăților, trebuie stabilite norme privind animalele clasificate ca fiind eligibile la plată, pentru cazurile în care notificarea circulației animalelor a fost omisă, dar animalele pot fi identificate imediat în exploatația agricultorului în cauză, cu ocazia controlului la fața locului.

(8)

Normele privind sistemul de identificare și de înregistrare a animalelor trebuie să garanteze în special trasabilitatea animalelor. Pierderea ambelor crotalii în cazul bovinelor, precum și pierderea oricărei crotalii în cazul ovinelor sau al caprinelor ar face animalul neeligibile pentru plată și conduce de asemenea la reduceri în temeiul articolelor 65 și 66 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. Există însă cazuri în care animalele respective ar putea fi identificate prin alte mijloace, asigurându-se astfel trasabilitatea acestora.

(9)

În conformitate cu articolul 63 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, atunci când un animal din specia bovină declarat pentru plată și-a pierdut una dintre cele două crotalii și poate fi identificat în mod clar și individual cu ajutorul altor elemente ale sistemului de identificare și înregistrare a bovinelor, respectivul animal rămâne inclus în numărul animalelor determinate și, prin urmare, eligibile pentru plată. În plus, sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor este în general bine stabilit. Prin urmare, în cazul în care un animal din specia bovină a pierdut ambele crotalii iar identitatea sa poate fi stabilită fără nicio îndoială, acesta trebuie de asemenea inclus în numărul animalelor determinate și, prin urmare, trebuie să fie eligibil pentru plată. Acest lucru se aplică însă numai în cazul în care agricultorul a luat măsuri pentru remedierea situației înainte de anunțarea controlului la fața locului; în scopul evitării oricărui risc de plăți neregulate, aplicarea acestei norme trebui să fie limitată la un singur animal.

(10)

A fost pus în aplicare un nou sistem îmbunătățit de identificare a animalelor din speciile ovină și caprină, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 21/2004 din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (5) și este, prin urmare, oportun să se introducă o dispoziție similară pentru ovinele și caprinele declarată pentru plată.

(11)

Statelor membre care fac uz de posibilitatea prevăzută la articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 trebuie să li se permită introducerea unei prevederi conform căreia notificările către baza de date computerizată de identificare și înregistrare a bovinelor înlocuiesc notificarea din partea agricultorului, în cazul înlocuirii unui animal în timpul perioadei de reținere. Toate statele membre trebuie să poată beneficia de această posibilitate.

(12)

În plus, anumite dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 sunt perimate și trebuie eliminate.

(13)

Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 trebuie modificat în consecință.

(14)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole și Comitetul de gestionare privind plățile directe nu au emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1121/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 61, se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, atunci când un stat membru recurge la posibilitatea prevăzută la articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, acesta stabilește data la care începe perioada menționată la primul paragraf din prezentul articol.”

2.

La articolul 62 se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   Atunci când un stat membru recurge la posibilitatea prevăzută la articolul 16 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cererea de primă pentru vacile care alăptează poate fi depusă sub forma unei declarații de participare care trebuie, de asemenea, să respecte cerințele stabilite la prezentul articol alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (b). Statul membru poate decide că declarația de participare depusă pentru un anumit an este valabilă timp de unul sau mai mulți ani consecutivi, în cazul în care informațiile furnizate în declarația de participare rămâne exacte.”

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„(12)

«scheme de ajutoare pe suprafață» înseamnă schema de plată unică, plățile pe suprafață în cadrul ajutorului specific și toate celelalte scheme de ajutoare prevăzute la titlurile IV și V din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu excepția celor prevăzute la secțiunile 7, 10 și 11 din titlul IV, cu excepția plăților separate pentru zahăr stabilite la articolul 126 din regulamentul respectiv, a plăților separate pentru fructe și legume stabilite la articolul 127 din regulamentul respectiv și a plăților separate pentru fructe de tip bacă stabilite la articolul 129 din regulamentul respectiv;”;

(b)

punctul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„(21)

«perioadă de reținere» înseamnă perioada în care un animal care face obiectul unei cereri de ajutor trebuie reținut în exploatație, în conformitate cu articolul 35 alineatul (3) și cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1121/2009 al Comisiei (6);

2.

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (2), (3) și (4) se elimină;

(b)

la alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„6.   În cazul unei cereri de plăți tranzitorii pentru fructe și legume prevăzute în secțiunea 8 din capitolul 1 din titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cererea unică trebuie să includă o copie a contractului de prelucrare sau a angajamentului de livrare, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1121/2009.”;

(c)

la alineatul (8), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„8.   Utilizările speciale menționate la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum și cele care figurează pe lista din Anexa VI la regulamentul respectiv, sau suprafețele declarate pentru ajutorul specific prevăzut la articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în cazul în care suprafețele respective nu trebuie declarate în conformitate cu prezentul articol, sunt declarate în formularul de cerere unică într-o rubrică separată.”

3.

La articolul 14 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot fixa o dată-limită anticipată pentru notificarea modificărilor. Această dată trebuie să depășească însă cu cel puțin 15 zile calendaristice data-limită pentru depunerea cererii unice stabilite în conformitate cu articolul 11 alineatul (2).”

4.

În partea II titlul II, titlul capitolului IV se înlocuiește cu următorul text:

Ajutor pentru producătorii de sfeclă și trestie de zahăr, plata separată pentru zahăr, plata separată pentru fructe și legume și plata separată pentru fructe de tip bacă ”.

5.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Condiții aplicabile cererilor de ajutor pentru producătorii de sfeclă și trestie de zahăr, plata separată pentru zahăr, plata separată pentru fructe și legume și plata separată pentru fructe de tip bacă”;

(b)

la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Agricultorii care depun cereri de ajutor pentru producătorii de sfeclă și trestie de zahăr în temeiul titlului IV capitolul 1 secțiunea 7 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 ori pentru plata separată pentru zahăr prevăzută la articolul 126 din regulamentul respectiv, plata separată pentru fructe și legume prevăzută la articolul 127 sau plata separată pentru fructe de tip bacă prevăzută la articolul 129 din regulamentul respectiv, depun o cerere de ajutor care conține toate informațiile necesare pentru a stabili eligibilitatea pentru ajutor, în special:”.

6.

La articolul 28 alineatul (1), litera (f) se elimină.

7.

Se inserează următorul articol 31a:

„Articolul 31a

Controale la fața locului combinate

1.   Prin derogare de la articolul 31 și în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul articol, statele membre pot decide, în ceea ce privește schema de plată unică și schema de plată unică pe suprafață prevăzute la titlul III și titlul V din capitolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, să înlocuiască verificările eșantionului de control selecționat pe baza unei analize a riscurilor la care se face referire la articolul 31 alineatul (1) primul paragraf din prezentul regulament cu verificări bazate pe ortoimaginile utilizate pentru actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole menționat la articolul 6.

Decizia la care se face referire în primul paragraf poate fi luată fie la nivel național, fie la nivel regional. O regiune este constituită din întreaga suprafață reglementată de unul sau mai multe sisteme autonome de identificare a parcelelor agricole.

Statele membre actualizează, în mod sistematic, sistemul de identificare a parcelelor agricole și verifică toți agricultorii de pe întreaga suprafață reglementată cel mult o dată la trei ani, acoperind, per an, cel puțin 25 % din numărul de hectare eligibile înregistrate în sistemul de identificare a parcelelor agricole. Statele membre care au însă mai puțin de 150 000 de hectare eligibile înregistrate în sistemul de identificare pentru parcelele agricole pot deroga de la cerința privind acoperirea minimă per an.

Înainte de a aplica prezentul articol, statele membre trebuie să fi efectuat o actualizare completă a sistemului de identificare a parcelelor agricole în cauză în cursul ultimilor trei ani.

La data utilizării lor în scopul actualizării sistemului de identificare a parcelelor agricole menționate la primul paragraf, ortoimaginile utilizate nu trebuie să fie mai vechi de 15 luni.

2.   Calitatea sistemului de identificare a parcelelor agricole evaluate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) în cursul perioadei de doi ani care precede aplicarea prezentului articol trebuie să fie suficientă pentru a asigura o verificare eficientă a condițiilor de acordare a ajutoarelor.

3.   Rata erorilor constatate în eșantionul aleatoriu verificat cu ocazia controlului la fața locului nu trebuie să depășească 2%, în cei doi ani anteriori aplicării prezentului articol. Mai mult, atunci când se aplică prezentul articol, rata erorilor nu trebuie să depășească 2 % pe parcursul a doi ani consecutivi.

Rata erorilor este certificată de către statul membru în conformitate cu metodologia elaborată la nivelul Uniunii.

4.   Articolul 35 alineatul (1) se aplică în cazul controalelor efectuate în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).”

8.

La articolul 33 primul paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Controalele la fața locului vizează toate parcelele agricole care fac obiectul unei cereri de ajutor în cadrul schemelor de ajutor menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009.”

9.

Articolul 37 se elimină.

10.

Articolul 41 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 41

Calendarul controalelor la fața locului

1.   Cel puțin 60 de procente din numărul minim de controale la fața locului prevăzut la articolul 30 alineatul (2) litera (b) al doilea paragraf trebuie repartizate pe întreg parcursul perioadei de reținere din schema de ajutoare în cauză. Restul procentului de controale la fața locului este repartizat pe parcursul anului.

Cu toate acestea, dacă perioada de retenție începe înainte de depunerea unei cereri de ajutor sau dacă ea nu poate fi stabilită în prealabil, controalele la fața locului prevăzute la articolul 30 alineatul (2) litera (b) al doilea paragraf sunt repartizate pe parcursul anului.

2.   Cel puțin 50 de procente din numărul minim de controale la fața locului prevăzut la articolul 30 alineatul (2) litera (c) trebuie repartizate pe întreg parcursul perioadei de reținere. Cu toate acestea, în statele membre în care sistemul instituit prin Regulamentul (CE) nr. 21/2004 în ceea ce privește ovinele și caprinele, în special identificarea animalelor și păstrarea registrelor în bună ordine, nu este pus în practică și aplicat integral, numărul minim de controale la fața locului trebuie respectat în totalitate, iar controalele trebuie repartizate pe întreg parcursul perioadei de reținere.”

11.

Articolul 42 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Controale la fața locului au ca scop verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate; ele vizează toate animalele pentru care au fost depuse cereri de ajutor, inclusiv animalele înlocuite în cursul perioadei de reținere în conformitate cu articolul 64 și care se află încă în exploatație, în cadrul schemelor de ajutoare ce urmează să fie controlate. În cazul verificărilor efectuate în ceea ce privește schemele de ajutoare pentru bovine, dacă statul membru recurge la posibilitatea prevăzută la articolul 16 alineatul (3), trebuie verificate și bovinele potențial eligibile.

Controalele la fața locului includ în special un control prin care să se constate dacă numărul de animale prezente în exploatație care au făcut obiectul unor cereri de ajutor și, după caz, numărul de bovine potențial eligibile corespunde cu numărul animalelor care figurează în registre, iar în cazul bovinelor, dacă el corespunde cu numărul animalelor care au fost notificate în baza de date computerizată pentru bovine.”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (c) se elimină;

(b)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

controale menite să confirme că toate bovinele sunt identificate cu crotalii, însoțite, după caz, de pașapoarte pentru animale, precum și că acestea figurează în registru și că au fost înscrise corect în baza de date computerizată pentru bovine.

Controalele menționate la litera (d) pot fi efectuate pe baza unui eșantion.”

12.

Articolele 43 și 44 se elimină.

13.

La articolul 45, alineatele (2) și (3) se elimină.

14.

Articolul 57 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.   În cazul cererilor de ajutor din cadrul schemelor de ajutor pe suprafață, dacă se stabilește că suprafața determinată a unei grupe de culturi este mare decât cea declarată în cererea de ajutor, pentru calcularea ajutorului se ia în considerare suprafața declarată.”;

(b)

la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Fără a aduce atingere reducerilor și excluderilor ce trebuie aplicate în conformitate cu articolele 58 și 60, în cazul cererilor de ajutor din cadrul schemelor de ajutor pe suprafață, dacă suprafața declarată în cererea unică depășește suprafața stabilită pentru acea grupă de culturi, ajutorul este calculat pe baza suprafeței determinate pentru respectiva grupă de culturi.”

15.

La articolul 58, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În ceea ce privește o grupă de culturi, dacă suprafața declarată în cadrul unei scheme de ajutoare pe suprafață depășește suprafața determinată în conformitate cu articolul 57, ajutorul se calculează pe baza suprafeței determinate, din care se scade dublul diferenței constatate, dacă diferența respectivă depășește 3 % sau două hectare, dar nu depășește 20 % din suprafața determinată.”

16.

Articolele 59 și 61 se elimină.

17.

Articolul 63 se modifică după cum urmează:

(a)

se inserează un nou alineat (3a):

„3a.   În cazul în care un agricultor nu a adus la cunoștința autorităților competente faptul că animalele au fost deplasate către o altă locație în cursul perioadei de reținere, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf, animalele respective se consideră ca fiind determinate în cazul în care s-a efectuat o localizare imediată a animalelor în exploatație, cu ocazia controlului la fața locului.”;

(b)

la alineatul (4), se introduce următoarea literă (aa):

„(aa)

în cazul în care un singur animal din specia bovină dintr-o exploatație a pierdut două crotalii, acesta se consideră ca fiind determinat, cu condiția ca animalul să poată fi identificat cu ajutorul registrului, al pașaportului pentru animale, al bazei de date sau al altor mijloace prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 și cu condiția ca deținătorul să poată dovedi că a luat deja măsuri pentru remedierea situației înainte de anunțarea controlului la fața locului;”;

(c)

se adaugă următorul alineat (5):

„5.   Un animal din specia ovină sau caprină care a pierdut o crotalie se consideră ca fiind determinat cu condiția ca animalul să mai poată fi identificat cu ajutorul unui prim mijloc de identificare în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 și cu condiția ca toate celelalte cerințe ale sistemului de identificare și înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină să fie îndeplinite.”

18.

La articolul 64 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, statul membru poate să dispună că notificările introduse în baza de date computerizată pentru animalele din specia bovină, referitoare la plecarea unui animal din exploatație și sosirea unui alt animal în exploatație în termenele prevăzute la primul paragraf, pot înlocui informațiile care trebuie transmise autorității competente în temeiul primului paragraf. În acest caz, atunci când nu recurge la posibilitatea prevăzută la articolul 16 alineatul (3), statul membru se asigură prin orice mijloc că nu există niciun fel de îndoieli cu privire la animalele la care se referă cererile agricultorilor.”

19.

La articolul 65 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul aplicării articolului 16 alineatul (3) al doilea paragraf, animalele potențial eligibile care au fost identificate sau înregistrate incorect în sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor sunt considerate animale care prezintă nereguli.”

20.

La articolul 66, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Atunci când, în privința cererilor de ajutor depuse în cadrul schemelor de ajutoare pentru ovine/caprine, se constată existența unei diferențe între numărul de animale declarat și cel determinat în conformitate cu articolul 63 alineatul (3), articolul 63 alineatul (3a) și articolul 63 alineatul (5), articolul 65 alineatele (2), (3) și (4) se aplică mutatis mutandis începând cu primul animal în legătură cu care se constată nereguli.”

21.

Articolul 68 se elimină.

22.

La articolul 78 alineatul (2) primul paragraf, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

în ceea ce privește schemele de ajutoare pentru care se stabilește un plafon bugetar în conformitate cu articolul 51 alineatul (2), articolul 69 alineatul (3), articolul 123 alineatul (1) și articolul 128 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau pentru care se aplică un plafon bugetar în conformitate cu articolul 126 alineatul (2), articolul 127 alineatul (2) și articolul 129 alineatul (2) din același regulament, statele membre însumează cuantumurile rezultate din aplicarea dispozițiilor literelor (a), (b) și (c) de la prezentul alineat.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică cererilor de ajutoare depuse pentru anii de comercializare sau perioadele de referință ale primelor începând cu 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316, 2.12.2009, p. 27.

(3)  JO L 316, 2.12.2009, p. 65.

(4)  JO L 204, 11.8.2000, p. 1.

(5)  JO L 5, 9.1.2004, p. 8.

(6)  JO L 316, 2. 12. 2009, p.27.”