21.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1351/2011 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului cu privire la suspendarea contingentelor tarifare ale Uniunii și a cantităților de referință pentru anumite produse agricole originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 747/2001 al Consiliului din 9 aprilie 2001 privind modul de gestionare a unor contingente tarifare comunitare și a unor cantități de referință pentru produse care ar putea beneficia de preferințe în temeiul acordurilor cu anumite țări mediteraneene și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1981/94 și (CE) nr. 934/95 (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1)

A fost încheiat un Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte, privind liberalizarea în continuare a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești și de modificare a Acordului de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte (2) („acordul”). Acordul a fost aprobat, în numele Uniunii, prin Decizia 2011/824/UE a Consiliului (3).

(2)

Acordul prevede aplicarea unor concesii tarifare sporite, pe durata unei perioade de zece ani de la data intrării în vigoare a acordului, pentru importurile în Uniunea Europeană a unor cantități nelimitate de produse originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza. Acordul mai prevede posibilitatea prelungirii perioadei concesiilor tarifare sporite, în funcție de evoluția economică viitoare a Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza.

(3)

Deoarece acordul prevede liberalizarea suplimentară a schimburilor comerciale cu produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse pescărești, este necesar să se suspende, pe durata perioadei de aplicare a acordului, aplicarea contingentelor tarifare și a cantităților de referință stabilite în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 747/2001 privind produsele originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza.

(4)

Regulamentul (CEE) nr. 4088/87 al Consiliului din 21 decembrie 1987 de stabilire a condițiilor de aplicare a taxelor vamale preferențiale la importul anumitor produse de floricultură originare din Cipru, Israel, Iordania și Maroc, precum și Cisiordania și Fâșia Gaza (4) a fost abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (5).

(5)

Regulamentul (CEE) nr. 700/88 al Comisiei din 17 martie 1988 de stabilire a normelor de aplicare a regimului aplicabil importului în Comunitate al anumitor produse de floricultură originare din Cipru, Israel, Iordania și Maroc, precum și Cisiordania și Fâșia Gaza (6) a fost abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1227/2006 al Comisiei (7).

(6)

Ca urmare a abrogărilor, articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 747/2001, care prevede neeligibilitatea florilor proaspete tăiate și a bobocilor de flori pentru concesii tarifare în cazul nerespectării condițiilor de preț stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 4088/87, a devenit redundant și trebuie eliminat.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 747/2001 trebuie modificat în consecință.

(8)

Deoarece acordul intră în vigoare la 1 ianuarie 2012, prezentul regulament trebuie să se aplice începând cu aceeași dată.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 747/2001 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce articolul 1a, cu următorul text:

„Articolul 1a

Suspendarea aplicării contingentelor tarifare și a cantităților de referință pentru produse originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza

Aplicarea contingentelor tarifare și a cantităților de referință stabilite în anexa VIII privind produsele originare din Cisiordania și din Fâșia Gaza se suspendă temporar pentru o perioadă de zece ani începând de la 1 ianuarie 2012.

Totuși, în funcție de evoluția economică viitoare a Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza, se poate lua în considerare o prelungire cu o perioadă suplimentară, cel târziu cu un an înainte de expirarea perioadei de zece ani prevăzută de acord, sub forma unui schimb de scrisori aprobat în numele Uniunii prin Decizia 2011/824/UE a Consiliului (8).

2.

Articolul 2 se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 109, 19.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 328, 10.12.2011, p. 5.

(3)  JO L 328, 10.12.2011, p. 2.

(4)  JO L 382, 31.12.1987, p. 22.

(5)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(6)  JO L 72, 18.3.1988, p. 16.

(7)  JO L 222, 15.8.2006, p. 4.

(8)  JO L 328, 10.12.2011, p. 2.”