8.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/26


REGULAMENTUL (UE) NR. 1232/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 noiembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (2) prevede ca produsele cu dublă utilizare (inclusiv programele informatice și tehnologia) să fie supuse unui control eficace atunci când sunt exportate din Uniune, când tranzitează teritoriul Uniunii sau când sunt livrate către o țară terță, ca rezultat al serviciilor de intermediere prestate de un intermediar rezident sau stabilit în Uniune.

(2)

Este de dorit să se realizeze o aplicare uniformă și coerentă a controalelor pe întreg teritoriul Uniunii, pentru a evita concurența neloială între exportatorii din Uniune, pentru a armoniza domeniul de aplicare al autorizațiilor generale de export ale Uniunii și condițiile de utilizare a acestora de către exportatorii din Uniune și pentru a asigura eficiența și eficacitatea controalelor de securitate în Uniune.

(3)

În comunicarea sa din 18 decembrie 2006, Comisia a propus crearea unor noi autorizații generale de export ale Uniunii, în vederea consolidării competitivității industriei și a stabilirii unor condiții de concurență echitabile pentru toți exportatorii din Uniune, atunci când aceștia exportă anumite produse specifice cu dublă utilizare către anumite destinații specifice, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de securitate și respectarea pe deplin a obligațiilor internaționale.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 a abrogat Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (3) cu efect de la 27 august 2009. Cu toate acestea, dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 se aplică în continuare cererilor de autorizații de export depuse înainte de data respectivă.

(5)

Pentru a crea noi autorizații generale de export ale Uniunii pentru exportul de anumite produse specifice cu dublă utilizare destinate anumitor destinații specifice, dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 428/2009 ar trebui modificate prin adăugarea de noi anexe la respectivul regulament.

(6)

Ar trebui să li se acorde autorităților competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit posibilitatea de a interzice utilizarea autorizațiilor generale de export ale Uniunii în condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 428/2009, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.

(7)

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, embargourile asupra armelor în conformitate cu politica externă și de securitate comună sunt adoptate prin decizii ale Consiliului. În conformitate cu articolul 9 din Protocolul (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii, efectele juridice ale pozițiilor comune adoptate de Consiliu în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona se mențin până când acestea sunt abrogate, anulate sau modificate ca urmare a punerii în aplicare a tratatelor.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 428/2009 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9.

«autorizație generală de export a Uniunii» înseamnă o autorizație de export pentru exporturi către anumite țări de destinație, disponibilă pentru toți exportatorii care îndeplinesc condițiile și cerințele de utilizare cuprinse în anexele IIa-IIf.”

2.

La articolul 4 alineatul (2), sintagma „decis printr-o poziție sau o acțiune comună” se înlocuiește cu sintagma „instituit printr-o decizie sau o poziție comună”.

3.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prin prezentul regulament, pentru anumite exporturi prevăzute în anexele IIa-IIf, se stabilesc autorizații generale de export ale Uniunii.

Autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit pot interzice exportatorului utilizarea acestor autorizații dacă există bănuieli rezonabile în legătură cu capacitatea sa de a se conforma unei astfel de autorizații sau dispoziții legale privind controlul exporturilor.

Autoritățile competente ale statelor membre fac schimb de informații privind exportatorii al căror drept de utilizare a autorizației generale de export a Uniunii a fost retras, cu excepția cazului în care acestea consideră că exportatorul nu va încerca să exporte produse cu dublă utilizare prin intermediul unui alt stat membru. Sistemul menționat la articolul 19 alineatul (4) este folosit în acest scop.”;

(b)

la alineatul (4), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

exclud din domeniul lor de aplicare produsele enumerate la anexa IIg;”;

(c)

la alineatul (4) litera (c) sintagma „decis printr-o poziție sau o acțiune comună” se înlocuiește cu sintagma „instituit printr-o decizie sau o poziție comună”.

4.

La articolul 11 alineatul (1) prima teză, trimiterea la „anexa II” se înlocuiește cu o trimitere la „anexa IIa”.

5.

La articolul 12 alineatul (1) litera (b), sintagma „o poziție sau o acțiune comună” se înlocuiește cu sintagma „o decizie sau o poziție comună”.

6.

La articolul 13, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Toate notificările necesare în temeiul prezentului articol se transmit prin mijloace electronice securizate, inclusiv prin sistemul menționat la articolul 19 alineatul (4).”

7.

Articolul 19 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) litera (a), sintagma „autorizații generale naționale de export” se înlocuiește cu sintagma „autorizații generale de export ale Uniunii”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Un sistem securizat și criptat pentru schimbul de informații între statele membre și, după caz, cu Comisia este instituit de către Comisie, în consultare cu Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituit în temeiul articolului 23. Parlamentul European este informat cu privire la bugetul, dezvoltarea, instituirea provizorie și finală și funcționarea sistemului, precum și cu privire la costurile aferente rețelei.”

8.

La articolul 23 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Comisia înaintează Parlamentului European un raport anual referitor la activitățile, analizele și consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, căruia i se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (4).

9.

Articolul 25 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 25

(1)   Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv măsurile menționate la articolul 24. Comisia transmite informațiile celorlalte state membre.

(2)   Din trei în trei ani, Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător de punere în aplicare și de evaluare a impactului, care poate conține propuneri în vederea modificării acestuia. Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile adecvate pentru întocmirea raportului.

(3)   Secțiunile speciale ale raportului abordează următoarele aspecte:

(a)

Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare și activitatea acestuia. Informațiile furnizate de Comisie privind analizele și consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare sunt considerate confidențiale în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În orice caz, o informație este considerată confidențială atunci când divulgarea ei este probabil să aibă efecte adverse semnificative pentru cel care a furnizat-o sau pentru cel care este sursa acesteia;

(b)

punerea în aplicare a articolului 19 alineatul (4) și raportarea cu privire la stadiul la care s-a ajuns în ceea ce privește instituirea sistemului securizat și criptat de schimb de informații între statele membre și Comisie;

(c)

punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (1);

(d)

punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (2);

(e)

informații cuprinzătoare furnizate cu privire la măsurile luate de statele membre în temeiul articolului 24 și notificate Comisiei în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

(4)   Până la 31 decembrie 2013, cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a punerii în aplicare a prezentului regulament acordând o atenție deosebită punerii în aplicare a anexei IIb, Autorizația generală de export a Uniunii nr. EU002, însoțită, după caz, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, în special cu privire la expedierile cu valoare redusă.”

10.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 25a

Fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la acordurile sau protocoalele de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal încheiate între Uniune și țări terțe, Consiliul poate autoriza Comisia să negocieze cu țări terțe acorduri care să prevadă recunoașterea reciprocă a controalelor la export ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul prezentului regulament și, în special, să elimine cerințele de autorizare pentru reexporturi pe teritoriul Uniunii. Aceste negocieri se poartă în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 207 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, după caz.”

11.

Anexa II se renumerotează, devenind anexa IIa, și se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

AUTORIZAȚIE GENERALĂ DE EXPORT A UNIUNII NR. EU001

[menționată la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament]

Exporturi către Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția, inclusiv Liechtenstein, și Statele Unite ale Americii

Autoritate emitentă: Uniunea Europeană”;

(b)

partea 1 se înlocuiește cu următorul text:

Partea 1

Prezenta autorizație de export se aplică tuturor produselor cu dublă utilizare menționate la orice rubrică din anexa I la prezentul regulament, cu excepția celor enumerate în anexa IIg.”;

(c)

partea 2 se elimină;

(d)

partea 3 se renumerotează, devenind partea 2, și se modifică după cum urmează:

(i)

în primul paragraf cuvântul „Comunității” se înlocuiește cu cuvântul „Uniunii”;

(ii)

cuvântul „Elveția” se înlocuiește cu sintagma: „Elveția, inclusiv Liechtenstein”;

(iii)

sintagmele „autorizația generală comunitară de export” și „prezentei autorizații generale comunitare de export” se înlocuiesc cu „prezenta autorizație” și, respectiv, „prezentei autorizații”;

(iv)

sintagma „decis printr-o poziție sau o acțiune comună” se înlocuiește cu sintagma „instituit printr-o decizie sau o poziție comună”.

12.

Se adaugă anexele IIb-IIg, astfel cum sunt indicate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 noiembrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

W. SZCZUKA


(1)  Poziția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 octombrie 2011.

(2)  JO L 134, 29.5.2009, p. 1.

(3)  JO L 159, 30.6.2000, p. 1.

(4)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.”


ANEXĂ

ANEXA IIb

AUTORIZAȚIE GENERALĂ DE EXPORT A UNIUNII NR. EU002

[menționată la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament]

Exporturile de anumite produse cu dublă utilizare către anumite destinații

Autoritate emitentă: Uniunea Europeană

Partea 1 –   Produse

Prezenta autorizație generală de export se aplică următoarelor produse specificate in anexa I la prezentul regulament:

1A001

1A003

1A004

1C003b-c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6-12

3A002c-f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Partea 2 –   Destinații

Prezenta autorizație este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii pentru exporturile spre următoarele destinații:

Argentina

Croația

Islanda

Africa de Sud

Coreea de Sud

Turcia

Partea 3 –   Condiții și cerințe de utilizare

1.

Prezenta autorizație nu permite exportul de produse:

1.

în cazul în care exportatorul a fost informat de autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit, astfel cum sunt definite la articolul 9 alineatul (6) din prezentul regulament, că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial:

(a)

unei utilizări legate de dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori de dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme;

(b)

unei utilizări finale militare în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, într-o țară supusă unui embargo asupra armelor impus printr-o decizie sau o poziție comună adoptată de Consiliu, printr-o decizie a Organizației pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite; sau

(c)

unei utilizări ca părți sau componente ale produselor militare prevăzute în lista militară națională și care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizația prevăzută de legislația internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizații;

2.

în cazul în care exportatorul, potrivit obligației sale de a exercita diligența necesară (due diligence), are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la punctul 1;

3.

în cazul în care produsele în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau către un antrepozit scutit de taxe vamale situat(ă) într-o destinație căreia i se aplică prezenta autorizație.

2.

Exportatorii trebuie să menționeze numărul de referință UE X002 și să precizeze că produsele sunt exportate în temeiul autorizației generale de export a Uniunii EU002 la rubrica 44 din documentul administrativ unic.

3.

Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export sau, alternativ, și în conformitate cu o cerință a autorității competente a statului membru în care exportatorul este stabilit, anterior primei utilizări a prezentei autorizații. Statele membre notifică Comisiei mecanismul de notificare ales pentru prezenta autorizație. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Obligațiile de notificare aferente folosirii prezentei autorizații și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le-ar putea cere despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații sunt definite de către statele membre.

Un stat membru poate solicita ca exportatorii stabiliți în statul membru respectiv să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și în orice caz în termen de zece zile lucrătoare de la primirea cererii în condițiile stabilite la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament.

După caz, cerințele stabilite la al doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care emit astfel de autorizații.

ANEXA IIc

AUTORIZAȚIE GENERALĂ DE EXPORT A UNIUNII NR. EU003

[menționată la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament]

Export după reparație/înlocuire

Autoritate emitentă: Uniunea Europeană

Partea 1 —   Produse

1.

Prezenta autorizație generală de export se aplică tuturor produselor cu dublă utilizare menționate în orice rubrică a anexei I la prezentul regulament, cu excepția celor enumerate la punctul 2, în cazul în care:

(a)

produsele au fost reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene în scopul întreținerii, al reparării sau al înlocuirii și sunt exportate sau reexportate către țara de expediere fără nicio modificare a caracteristicilor lor inițiale în termen de cinci ani de la data la care a fost acordată autorizația inițială de export; sau

(b)

produsele sunt exportate către țara de expediere în schimbul unor produse de aceeași calitate și în același număr care au fost reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene pentru întreținere, reparație sau înlocuire în termen de cinci ani de la data la care a fost acordată autorizația inițială de export.

2.

Elemente excluse:

(a)

toate produsele enumerate în anexa IIg;

(b)

toate produsele din secțiunile D și E prevăzute în anexa I la prezentul regulament;

(c)

următoarele produse specificate în anexa I la prezentul regulament:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2-5A002a9

5B002 Echipamente, după cum urmează:

a.

echipamente special concepute pentru «dezvoltarea» sau «producția» de echipamente menționate la rubricile 5A002a2-5A002a9;

b.

echipamente de măsură special concepute pentru a evalua și valida funcțiunile de «securitate a informațiilor» ale echipamentelor menționate la rubricile 5A002a2-5A002a9

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Partea 2 —   Destinații

Prezenta autorizație este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii pentru exporturile spre următoarele destinații:

 

Albania

 

Argentina

 

Bosnia și Herțegovina

 

Brazilia

 

Chile

 

China (inclusiv Hong Kong și Macao)

 

Croația

 

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

 

Teritoriile franceze de peste mări

 

Islanda

 

India

 

Kazahstan

 

Mexic

 

Muntenegru

 

Maroc

 

Rusia

 

Serbia

 

Singapore

 

Africa de Sud

 

Coreea de Sud

 

Tunisia

 

Turcia

 

Ucraina

 

Emiratele Arabe Unite

Partea 3 —   Condiții și cerințe de utilizare

1.

Prezenta autorizație nu poate fi utilizată decât atunci când exportul inițial a avut loc în temeiul unei autorizații generale de export a Uniunii sau când a fost acordată o autorizație de export inițială de către autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul inițial este stabilit, pentru exportul produselor care au fost ulterior reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene în scopul întreținerii, al reparării sau al înlocuirii. Prezenta autorizație este valabilă numai pentru exporturile către utilizatorul final inițial.

2.

Prezenta autorizație nu permite exportul de produse în cazul în care:

1.

exportatorul a fost informat de autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit, astfel cum sunt definite la articolul 9 alineatul (6) din prezentul regulament, că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial:

(a)

unei utilizări legate de dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori de dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme;

(b)

unei utilizări finale militare astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o decizie sau o poziție comună adoptată de Consiliu, printr-o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite; sau

(c)

unei utilizări ca părți sau componente ale produselor militare prevăzute în lista militară națională și care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizația prevăzută de legislația internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizații;

2.

exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la punctul 1;

3.

produsele în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau un antrepozit scutit de taxe vamale situat(ă) într-o zonă căreia i se aplică prezenta autorizație;

4.

autorizația inițială a fost anulată, suspendată, modificată sau revocată;

5.

exportatorul, potrivit obligației sale de a exercita diligența necesară (due diligence), are cunoștință de faptul că utilizarea finală a produselor în cauză este diferită de cea precizată în autorizația de export inițială.

3.

La exportul oricărui produs în temeiul prezentei autorizații, exportatorii trebuie:

1.

să menționeze, în declarația de export la vamă, numărul de referință al autorizației de export inițiale, numele statului membru care a acordat autorizația și numărul de referință UE X002 și să precizeze că produsele sunt exportate în temeiul autorizației generale de export a Uniunii EU003 la rubrica 44 din documentul administrativ unic;

2.

să furnizeze funcționarilor vamali, la cererea acestora, documentele justificative privind data de import a produselor în Uniune orice întreținere, reparație sau înlocuire a produselor efectuată în Uniune și faptul că produsele sunt returnate utilizatorului final care le-a trimis și către țara din care au fost importate în Uniune.

4.

Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export sau, alternativ, și în conformitate cu o cerință a autorității competente a statului membru în care exportatorul este stabilit, anterior primei utilizări a prezentei autorizații. Statele membre notifică Comisiei mecanismul de notificare ales pentru prezenta autorizație. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Cerințele de raportare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le poate solicita despre produsele exportate în temeiul acestei autorizații, sunt definite de statele membre.

Un stat membru poate solicita exportatorului stabilit pe teritoriul său să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, sub rezerva articolului 9 alineatul (1) din prezentul regulament.

După caz, cerințele stabilite la al doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.

5.

Prezenta autorizație se aplică produselor pentru «reparație», «înlocuire» și «întreținere». Aceasta poate implica o îmbunătățire întâmplătoare a bunurilor originale, de exemplu rezultând din utilizarea pieselor de schimb moderne sau a unei norme de construcție mai recente din motive de fiabilitate sau de siguranță, cu condiția ca aceasta să nu determine o creștere a capacității funcționale a produselor sau să nu le confere acestora funcții noi sau suplimentare.

ANEXA IId

AUTORIZAȚIE GENERALĂ DE EXPORT A UNIUNII NR. EU004

[menționată la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament]

Export temporar pentru expoziții sau târguri

Autoritate emitentă: Uniunea Europeană

Partea 1 –   Produse

Prezenta autorizație generală de export se aplică tuturor produselor cu dubla utilizare specificate în orice rubrică a anexei I la prezentul regulament, cu excepția:

(a)

tuturor produselor enumerate în anexa IIg;

(b)

tuturor produselor din secțiunea D din anexa I la prezentul regulament (aceasta nu include programele informatice necesare pentru buna funcționare a echipamentelor în scopul demonstrațiilor);

(c)

tuturor produselor din secțiunea E din anexa I la prezentul regulament;

(d)

următoarelor produse specificate în anexa I la prezentul regulament:

1A002a

1C002b4

1C010

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2-5A002a9

5B002 Echipamente, după cum urmează:

a.

echipamente special concepute pentru «dezvoltarea» sau «producția» de echipamente menționate la rubricile 5A002a2-5A002a9;

b.

echipamente de măsură special concepute pentru a evalua și valida funcțiunile de «securitate a informațiilor» ale echipamentelor menționate la rubricile 5A002a2-5A002a9

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Partea 2 –   Destinații

Prezenta autorizație de export este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii pentru exporturile către următoarele destinații:

Albania, Argentina, Croația, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Chile, China (inclusiv Hong Kong și Macao), Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Teritoriile franceze de peste mări, Islanda, India, Kazahstan, Mexic, Muntenegru, Maroc, Rusia, Serbia, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud, Tunisia, Turcia, Ucraina, Emiratele Arabe Unite.

Partea 3 –   Condiții și cerințe de utilizare

1.

Prezenta autorizație generală autorizează exportul produselor enumerate în partea 1, cu condiția ca exportul să aibă un caracter temporar și să fie destinat unei expoziții sau unui târg, astfel cum este definit la punctul 6, și ca produsele să fie reimportate în termen de 120 de zile după exportul inițial, în mod integral și fără modificări, pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.

2.

Autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul este stabilit, astfel este definită la articolul 9 alineatul (6) din prezentul regulament, poate renunța, la cererea exportatorului, la cerința potrivit căreia produsele trebuie reimportate în conformitate cu punctul 1 Pentru renunțarea la cerința respectivă se aplică în mod corespunzător procedura autorizației individuale, prevăzută la articolul 9 alineatul (2) și la articolul 14 alineatul (1) din prezentul regulament.

3.

Prezenta autorizație nu permite exportul de produse în cazul în care:

1.

exportatorul a fost informat de autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial:

(a)

unei utilizări legate de dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori de dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme;

(b)

unei utilizări finale militare, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o decizie sau o poziție comună adoptată de Consiliu, printr-o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite; sau

(c)

unei utilizări ca părți sau componente ale produselor militare prevăzute în lista militară națională și care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizația prevăzută de legislația internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizații;

2.

exportatorul are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la punctul 1;

3.

produsele în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau un antrepozit scutit de taxe vamale situat(ă) într-o zonă căreia i se aplică prezenta autorizație;

4.

exportatorul a fost informat de către o autoritate competentă a statului membru în care este stabilit sau a aflat într-un alt mod (de exemplu, prin informații primite de la producător) că produsele în cauză au fost clasificate de către autoritatea competentă ca beneficiare ale unei clasificări de securitate națională echivalentă cu nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL sau peste acest nivel;

5.

returnarea acestora în starea inițială, fără înlăturarea, copierea sau difuzarea niciunei părți componente sau program informatic, nu poate fi garantată de exportator sau în cazul în care un transfer de tehnologie este legat de o prezentare;

6.

produsele în cauză urmează a fi exportate în scopul unei prezentări sau demonstrații private (de exemplu, un salon de prezentare intern);

7.

produsele în cauză urmează să fie integrate în orice proces de producție;

8.

produsele în cauză urmează a fi utilizate în scopul prevăzut, cu excepția cazului în care utilizarea lor se reduce la minimul necesar pentru efectuarea unei demonstrații eficace, fără a pune însă la dispoziția unor părți terțe rezultatele testelor specifice;

9.

urmează ca exportul constituie rezultatul unei tranzacții comerciale referitoare, în special, la vânzarea, închirierea sau leasingul produselor în cauză;

10.

produsele în cauză urmează să fie depozitate în cadrul unei expoziții sau al unui târg numai în scopul vânzării, închirierii sau leasingului, fără a face obiectul unei prezentări sau demonstrații;

11.

exportatorul recurge la orice aranjament care l-ar împiedica să mențină controlul asupra produselor în cauză pe întreaga durată a exportului temporar.

4.

Exportatorii trebuie să menționeze numărul de referință UE X002 și să precizeze că produsele sunt exportate în temeiul autorizației generale de export a Uniunii EU004 la rubrica 44 din documentul administrativ unic.

5.

Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export sau, alternativ, și în conformitate cu o cerință a autorității competente a statului membru în care exportatorul este stabilit, anterior primei utilizări a prezentei autorizații. Statele membre notifică Comisiei mecanismul de notificare ales pentru această autorizație. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Cerințele de raportare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le poate solicita despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații, sunt definite de statele membre.

Un stat membru poate solicita exportatorilor stabiliți pe teritoriul său să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, sub rezerva articolului 9 alineatul (1) din prezentul regulament.

După caz, cerințele stabilite la al doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.

6.

În sensul prezentei autorizații, «expoziție sau târg» înseamnă evenimente comerciale cu o anumită durată în cadrul cărora mai mulți expozanți își prezintă produsele vizitatorilor comerciali sau publicului larg.

ANEXA IIe

AUTORIZAȚIE GENERALĂ DE EXPORT A UNIUNII NR. EU005

[menționată la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament]

Telecomunicații

Autoritate emitentă: Uniunea Europeană

Partea 1 –   Produse

Prezenta autorizație generală de export se aplică următoarelor produse cu dublă utilizare specificate în anexa I la prezentul regulament:

(a)

următoarele produse din categoria 5, partea 1:

(i)

produsele, inclusiv componentele și accesoriile acestora special concepute sau dezvoltate, menționate la rubricile 5A001b2 și 5A001c și d;

(ii)

produsele menționate la rubricile 5B001 și 5D001, atunci când este vorba despre echipamente pentru testare, inspecție și producție și produse software pentru produsele menționate la punctul (i);

(b)

tehnologia controlată de 5E001a, atunci când aceasta este necesară pentru instalarea, exploatarea, întreținerea sau repararea produselor menționate la litera (a) și este destinată aceluiași utilizator final.

Partea 2 –   Destinații

Prezenta autorizație este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii pentru exporturile spre următoarele destinații:

Argentina, China (inclusiv Hong Kong și Macao), Croația, India, Rusia, Africa de Sud, Coreea de Sud, Turcia, Ucraina.

Partea 3 –   Condiții și cerințe de utilizare

1.

Prezenta autorizație nu permite exportul de produse, în cazul în care:

1.

exportatorul a fost informat de autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit (astfel cum sunt definite la articolul 9 alineatul (6) din prezentul regulament) că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial,

(a)

unei utilizări legate de dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori de dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme;

(b)

unei utilizări finale militare, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o decizie sau o poziție comună adoptată de Consiliul, printr-o decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite,

(c)

unei utilizări ca părți sau componente ale produselor militare prevăzute în lista militară națională și care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizația prevăzută de legislația internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizații; sau

(d)

unei utilizări în legătură cu o încălcare a drepturilor omului, a principiilor democratice sau a libertății de exprimare, astfel cum sunt definite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prin utilizarea tehnologiilor de interceptare și a dispozitivelor de transfer al datelor digitale pentru monitorizarea telefoanelor mobile și a mesajelor text și supravegherea specifică a utilizării internetului (de exemplu prin centrele de monitorizare și centrele de interceptare legală);

2.

exportatorul, potrivit obligației sale de a exercita diligența necesară (due diligence), are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la punctul 1;

3.

exportatorul, potrivit obligației sale de a exercita diligența necesară (due diligence), are cunoștință de faptul că produsele respective vor fi reexportate către orice destinație, alta decât cele enumerate în partea 2 a prezentei anexe sau în partea 2 a anexei IIa sau către statele membre;

4.

produsele în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau un antrepozit scutit de taxe vamale situat(ă) într-o zonă căreia i se aplică prezenta autorizație.

2.

Exportatorii trebuie să menționeze numărul de referință UE X002 și să precizeze că produsele sunt exportate în temeiul autorizației generale de export a Uniunii EU005 la rubrica 44 din documentul administrativ unic.

3.

Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export sau, alternativ, și în conformitate cu o cerință a autorității competente a statului membru în care exportatorul este stabilit, anterior primei utilizări a prezentei autorizații generale de export. Statele membre notifică Comisiei mecanismul de notificare ales pentru prezenta autorizație generală de export. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Cerințele de raportare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le poate solicita despre produsele exportate în temeiul acestei autorizații, sunt definite de statele membre.

Un stat membru poate solicita exportatorilor stabiliți în respectivul stat membru să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, sub rezerva articolului 9 alineatul (1) din prezentul regulament.

După caz, cerințele stabilite la al doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.

ANEXA IIf

AUTORIZAȚIE GENERALĂ DE EXPORT A UNIUNII NR. EU006

[menționată la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament]

Produse chimice

Partea 1 –   Produse

Prezenta autorizație generală de export se aplică următoarelor produse cu dublă utilizare specificate în anexa I la prezentul regulament:

 

1C350:

1.

Tiodiglicol (111-48-8);

2.

Oxiclorură de fosfor (10025-87-3);

3.

Metilfosfonat de dimetil (756-79-6);

5.

Diclorură metilfosfonică (676-97-1);

6.

Fosfit de dimetil (868-85-9);

7.

Triclorură de fosfor (7719-12-2);

8.

Fosfit de trimetil (121-45-9);

9.

Clorură de tionil (7719-09-7);

10.

3-Hidroxi-1-Metilpiperidină (3554-74-3);

11.

N,N-Diizopropil-2-cloroetilamină (96-79-7);

12.

N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol (5842-07-9);

13.

Chinuclidin-3-ol (1619-34-7);

14.

Fluorură de potasiu (7789-23-3);

15.

2-Cloroetanol (107-07-3);

16.

Dimetilamină (124-40-3);

17.

Etilfosfonat de dietil (78-38-6);

18.

N,N-Dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7);

19.

Fosfit de dietil (762-04-9);

20.

Clorură de dimetilamoniu (506-59-2);

21.

Dicloroetilfosfină (1498-40-4);

22.

Diclorură etilfosfonică (1066-50-8);

24.

Acid fluorhidric (7664-39-3);

25.

Benzilat de metil (76-89-1);

26.

Metilfosfonildiclorură (676-83-5);

27.

N,N-Diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0);

28.

Alcool pinacolilic (464-07-3);

30.

Fosfit de trietil (122-52-1);

31.

Triclorură de arsen (7784-34-1);

32.

Acid benzilic (76-93-7);

33.

Metilfosfonit de O,O-dietil (15715-41-0);

34.

Etilfosfonat de dimetil (6163-75-3);

35.

Etilfosfinildifluorură (430-78-4);

36.

Metilfosfinildifluorură (753-59-3);

37.

3-Chinuclidonă (3731-38-2);

38.

Pentaclorură de fosfor (10026-13-8);

39.

Pinacolonă (75-97-8);

40.

Cianură de potasiu (151-50-8);

41.

Bifluorură de potasiu (7789-29-9);

42.

Bifluorură de amoniu (1341-49-7);

43.

Fluorură de sodiu (7681-49-4);

44.

Bifluorură de sodiu (1333-83-1);

45.

Cianură de sodiu (143-33-9);

46.

Trietanolamină (102-71-6);

47.

Pentasulfură de fosfor (1314-80-3);

48.

Diizopropilamină (108-18-9);

49.

Dietilaminoetanol (100-37-8);

50.

Sulfură de sodiu (1313-82-2);

51.

Monoclorură de sulf (10025-67-9);

52.

Diclorură de sulf (10545-99-0);

53.

Clorură de tri(2-hidroxietil)amoniu (trietanolamină clorhidrat) (637-39-8);

54.

Clorură de 2-cloroetildiizopropilamoniu (4261-68-1);

55.

Acid metilfosfonic (993-13-5);

56.

Metilfosfonat de dietil (683-08-9);

57.

Diclorură de N,N-dimetilaminofosforil (677-43-0);

58.

Fosfit de triizopropil (116-17-6);

59.

Etildietanolamină (139-87-7);

60.

Fosforotioat de O,O-dietil (2465-65-8);

61.

Fosforoditioat de O,O-dietil (298-06-6);

62.

Hexafluorosilicat de sodiu (16893-85-9);

63.

Diclorură metilofosfonotioică (676-98-2).

 

1C450 a:

4.

Fosgen: Diclorură de carbonil (75-44-5);

5.

Clorocian: Clorură de cianogen (506-77-4);

6.

Acid cianhidric: Cianură de hidrogen (74-90-8);

7.

Cloropicrină: Tricloronitrometan (76-06-2).

 

1C450 b:

1.

produse chimice, altele decât cele menționate în Lista produselor militare sau în 1C350, care conțin un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil, n-propil sau izo-propil, fără alți atomi de carbon;

2.

dihalogenuri N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosforice, altele decât diclorură de N,N-dimetilaminofosforil care este menționată la 1C350.57;

3.

N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfați de dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) alții decât N,N-Dimetilfosforamidat de dietil menționat la 1C350;

4.

N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) 2-cloroetilamine și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil-2-cloroetilamină sau clorură de 2-cloroetildiizopropilamoniu menționate la 1C350;

5.

N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino2-etanoli și sărurile protonate, altele decât N,N-Diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0) și N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8) menționate la 1C350;

6.

N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino2-etantioli și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol menționate la 1C350;

8.

metildietanolamină (105-59-9).

Partea 2 –   Destinații

Prezenta autorizație este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii pentru exporturile către următoarele destinații:

Argentina, Croația, Islanda, Coreea de Sud, Turcia, Ucraina.

Partea 3 –   Condiții și cerințe de utilizare

1.

Prezenta autorizație nu permite exportul de produse în cazul în care:

1.

exportatorul a fost informat de autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit, astfel cum sunt definite la articolul 9 alineatul (6) din prezentul regulament, că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial:

(a)

unei utilizări legate de dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori de dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea rachetelor care pot fi purtătoare de astfel de arme;

(b)

unei utilizări finale militare astfel cum este definita la articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este supusă unui embargo asupra armelor, impus printr-o decizie sau o poziție comună adoptată de Consiliu, printr-o decizie a Organizației pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) sau unui embargo asupra armelor impus printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite; sau

(c)

unei utilizări ca părți sau componente ale produselor militare prevăzute în lista militară națională și care au fost exportate de pe teritoriul statului membru în cauză fără autorizația prevăzută de legislația internă a acestui stat membru sau cu încălcarea acestei autorizații;

2.

exportatorul, potrivit obligației sale de a exercita diligența necesară (due diligence), are cunoștință de faptul că produsele în cauză sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la punctul 1;

3.

exportatorul, potrivit obligației sale de a exercita diligența necesară (due diligence), are cunoștință de faptul că produsele vor fi reexportate către orice destinație, alta decât cele enumerate în partea 2 a prezentei anexe sau în partea 2 a anexei IIa sau către statele membre; sau

4.

Produsele în cauză sunt exportate către o zonă scutită de taxe vamale sau un antrepozit scutit de taxe vamale situat(ă) într-o zonă căreia i se aplică prezenta autorizație.

2.

Exportatorii trebuie să menționeze numărul de referință UE X002 și să precizeze că produsele sunt exportate în temeiul autorizației generale de export a Uniunii EU006 la rubrica 44 din documentul administrativ unic.

3.

Orice exportator care utilizează prezenta autorizație trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit despre prima utilizare a autorizației în cel mult 30 de zile de la data primului export sau, alternativ, și în conformitate cu o cerință a autorității competente a statului membru în care exportatorul este stabilit, anterior primei utilizări a prezentei autorizații generale de export. Statele membre notifică Comisiei mecanismul de notificare ales pentru prezenta autorizație generală de export. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Cerințele de raportare aferente utilizării prezentei autorizații, precum și informațiile suplimentare pe care statul membru exportator le poate solicita despre produsele exportate în temeiul prezentei autorizații, sunt definite de statele membre.

Un stat membru poate solicita exportatorilor stabilit în respectivul stat membru să se înregistreze înainte de prima utilizare a prezentei autorizații. Înregistrarea este automată și notificată exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, sub rezerva articolului 9 alineatul (1) din prezentul regulament.

După caz, cerințele stabilite la al doilea și al treilea paragraf se bazează pe cerințele stabilite pentru utilizarea autorizațiilor generale naționale de export acordate de statele membre care prevăd astfel de autorizații.

ANEXA IIg

[Lista menționată la articolul 9 alineatul (4)(a) din prezentul regulament și în anexele IIa, IIc și IId la prezentul regulament]

Rubricile nu furnizează întotdeauna o descriere completă a produselor și nici a notelor aferente din anexa I. Numai anexa I furnizează o descriere completă a produselor.

Menționarea unui produs în prezenta anexă nu aduce atingere aplicării Notei generale privind produsele software (NGP) din anexa I.

Toate produsele menționate în anexa IV.

0C001 «Uraniu natural» sau «uraniu sărăcit» sau toriu sub formă de metal, de aliaj, de compus chimic sau de concentrat și orice alt material conținând una sau mai multe din substanțele precedente.

0C002 «Materiale fisionabile», altele decât cele menționate în anexa IV.

0D001 «Produs software» special conceput sau modificat pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» bunurilor care figurează în categoria 0, în măsura în care privește produsele menționate la rubrica 0C001 sau produsele de la rubrica 0C002 care sunt excluse din anexa IV.

0E001 «Tehnologie», în conformitate cu Nota privind tehnologia nucleară pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» bunurilor care figurează în categoria 0, în măsura în care privește produsele menționate la rubrica 0C001 sau produsele de la rubrica 0C002 care sunt excluse din anexa IV.

1A102 Componente carbon-carbon reimpregnate și pirolizate, concepute pentru lansatoarele spațiale menționate la rubrica 9A004 sau rachetele-sondă menționate la rubrica 9A104.

1C351 Agenți patogeni umani, zoonoze și «toxine».

1C352 Agenți patogeni animali.

1C353 Elemente genetice și organisme modificate genetic.

1C354 Agenți patogeni ai plantelor.

1C450a.1. amiton:Tiofosfat de O,O-dietil-S[2-(dietilamino) etil] (78-53-5) și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare.

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro2-(trifluorometil)1-propenă (382-21-8).

7E104 «Tehnologie» pentru integrarea datelor de control de zbor, de ghidaj și de propulsie într-un sistem de management al zborului pentru optimizarea traiectoriei unui sistem rachetă.

9A009.a. Sisteme de propulsie de rachete hibride, având o capacitate de impuls totală mai mare de 1,1 MNs.

9A117 Dispozitive de montare a treptelor, de separare și între trepte, care pot fi utilizate în «rachete».


DECLARAȚIA COMISIEI

Comisia intenționează să revizuiască prezentul regulament până la 31 decembrie 2013, în special cu privire la evaluarea posibilității de a introduce o autorizație generală de export pentru expedierile cu valoare redusă.


DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI CU PRIVIRE LA EXPEDIERILE CU VALOARE REDUSĂ

Prezentul regulament nu aduce atingere autorizațiilor naționale generale de export pentru expedierile cu valoare redusă eliberate de statele membre în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009.