11.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/22


REGULAMENTUL (UE) NR. 1141/2011 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 272/2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile în ceea ce privește utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturile UE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (1), în special articolul 4 și anexa,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, Comisia trebuie să adopte măsuri generale destinate să modifice elemente neesențiale ale standardelor de bază comune stabilite în anexa la regulamentul respectiv, prin completarea acestora.

(2)

Conform articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, Comisia trebuie să adopte măsuri detaliate privind punerea în aplicare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile prevăzute în anexa la regulamentul respectiv, completate de măsurile generale adoptate de Comisie în temeiul articolului 4 alineatul (2).

(3)

În special, Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei (2) de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile prevede măsuri cu caracter general referitoare la metodele permise pentru controlul de securitate al pasagerilor stabilite în partea A din anexa la regulamentul respectiv.

(4)

Scanerele de securitate reprezintă o metodă eficace pentru controlul de securitate al pasagerilor și trebuie autorizate pentru utilizarea în aeroporturile UE, prin adăugarea acestora la lista metodelor permise pentru controlul de securitate.

(5)

Comisia a solicitat Comitetului științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN) să evalueze eventualele efecte ale scanerelor de securitate care folosesc radiații ionizante asupra sănătății umane. Fără a aduce atingere Directivei 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (3) și Directivei 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (4), în vederea protecției sănătății și siguranței cetățenilor, pentru moment se adaugă pe lista metodelor permise pentru controlul pasagerilor în scopuri legate de securitatea aviației numai scanerele de securitate care nu folosesc radiații ionizante.

(6)

Utilizarea scanerelor de securitate trebuie să facă obiectul unor norme de punere în aplicare specifice care să permită utilizarea acestei metode de control de securitate, în mod individual sau în combinație, ca mijloc principal sau secundar și în condiții bine definite care să asigure protecția drepturilor fundamentale. Acestea vor fi adoptate separat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008.

(7)

Deoarece stabilește condiții de operare specifice pentru utilizarea scanerelor de securitate și oferă pasagerilor posibilitatea de a opta pentru alte metode de control de securitate, prezentul regulament, precum și normele specifice de punere în aplicare adoptate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv respectarea demnității umane și a vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, drepturile copilului, dreptul la libertatea religioasă și interzicerea discriminării. Prezentul regulament trebuie să se aplice în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(8)

Comisia va colabora îndeaproape cu industria de profil și cu statele membre pentru a garanta că în aeroporturile UE sunt instalate, de îndată ce este posibil, numai scanere de securitate bazate pe detectarea automată a amenințărilor, care nu mai necesită analizarea imaginilor de către un examinator uman.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea aviației civile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 272/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 91, 3.4.2009, p. 7.

(3)  JO L 159, 29.6.1996, p. 1.

(4)  JO L 374, 27.12.2006, p. 10.


ANEXĂ

În partea A primul paragraf punctul 1 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 272/2009, se adaugă următorul text:

„(f)

scanere de securitate care nu utilizează radiații ionizante”.