18.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1034/2011 AL COMISIEI

din 17 octombrie 2011

privind supravegherea siguranței în managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în Cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii) (1), în special articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în Cerul unic european (regulament privind spațiul aerian) (2), în special articolul 6,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (3), în special articolul 8b,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008, Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”), trebuie să adopte normele de aplicare relevante pentru a furniza o serie de cerințe de reglementare a siguranței în vederea implementării unei funcții eficiente de supraveghere a siguranței în domeniul managementului traficului aerian (ATM). Conform articolului 8b din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, aceste norme de aplicare trebuie elaborate pe baza regulamentelor adoptate în temeiul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului unic european (regulament-cadru) (4). Prezentul regulament are la bază Regulamentul (CE) nr. 1315/2007 al Comisiei din 8 noiembrie 2007 privind supravegherea siguranței managementului traficului aerian și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 (5).

(2)

Există necesitatea de a defini mai clar rolul și funcțiile autorităților competente pe baza dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 216/2008, ale Regulamentului (CE) nr. 549/2004, ale Regulamentului (CE) nr. 550/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea) (6). Aceste regulamente conțin cerințe referitoare la siguranța serviciilor de navigație aeriană. În timp ce responsabilitatea pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană în condiții de siguranță revine furnizorului, statele membre trebuie să asigure supravegherea eficientă prin autoritățile competente.

(3)

Prezentul regulament nu trebuie să se aplice operațiunilor și instruirii militare prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 și la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(4)

Autoritățile competente trebuie să efectueze audituri și verificări în domeniul reglementării siguranței în conformitate cu prezentul regulament, ca parte a inspecțiilor și evaluărilor corespunzătoare, impuse de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și de Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

(5)

Autoritățile competente trebuie să ia în considerare posibilitatea de a utiliza abordarea prezentului regulament în ceea ce privește supravegherea siguranței și în alte domenii de supraveghere, după caz, pentru a asigura o supraveghere eficientă și coerentă.

(6)

Toate serviciile de navigație aeriană, precum și managementul fluxurilor de trafic aerian (ATFM) și managementul spațiului aerian (ASM) utilizează sisteme funcționale care permit managementul traficului aerian. Prin urmare, orice modificări ale sistemelor funcționale trebuie să facă obiectul supravegherii siguranței.

(7)

Autoritățile competente trebuie să ia toate măsurile necesare în cazul în care un sistem sau o componentă a unui sistem nu se conformează cerințelor relevante. În acest context și în special atunci când se impune adoptarea unei directive de siguranță, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare posibilitatea de a da instrucțiuni organismelor notificate implicate în emiterea declarației menționate la articolul 5 sau la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 552/2004, în vederea desfășurării unor investigații specifice cu privire la sistemul tehnic în cauză.

(8)

Raportarea anuală, de către autoritățile competente, cu privire la supravegherea siguranței trebuie să contribuie la transparența și responsabilitatea acestei funcții. Rapoartele trebuie adresate Comisiei, agenției și statelor membre care au desemnat sau instituit autoritatea competentă. Pe lângă aceasta, rapoartele anuale cu privire la supravegherea siguranței trebuie utilizate în contextul cooperării regionale, al inspecțiilor de standardizare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al monitorizării supravegherii siguranței la nivel internațional. Rapoartele trebuie să includă informații relevante privind monitorizarea performanțelor în domeniul siguranței, respectarea cerințelor aplicabile de reglementare a siguranței de către organizațiile supravegheate, programul auditurilor în domeniul reglementării siguranței, verificarea argumentațiilor de siguranță, modificările sistemelor funcționale puse în aplicare de către organizațiile supravegheate în conformitate cu procedurile acceptate de autoritatea competentă, precum și directivele de siguranță emise de către această autoritate.

(9)

În temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și al articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004, autoritățile competente trebuie să adopte dispozițiile necesare pentru o strânsă cooperare în vederea asigurării supravegherii adecvate a furnizorilor de servicii de navigație aeriană care furnizează servicii legate de spațiul aerian aflat sub jurisdicția unui alt stat membru decât cel care a eliberat certificatul. În temeiul articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, autoritățile competente trebuie să facă schimb de informații, în special cele referitoare la supravegherea în materie de siguranță a organizațiilor.

(10)

Agenția trebuie să evalueze în continuare dispozițiile prezentului regulament, în special pe cele legate de supravegherea, din punctul de vedere al siguranței, a modificărilor și trebuie să emită un aviz pentru adaptarea acestora la o abordare sistemică, ținând seama de integrarea acestor dispoziții în viitoarea structură comună de reglementare a siguranței aviației civile și de experiența acumulată de părțile interesate și de autoritățile competente. Avizul agenției trebuie să aibă ca scop facilitarea punerii în aplicare, în cadrul Uniunii și ca parte integrantă a acestei abordări sistemice, a programului de siguranță a statului (SSP) al Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).

(11)

Pentru executarea în condiții de siguranță a anumitor funcții de rețea stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 551/2004 este necesar ca entitatea implicată să se supună anumitor cerințe de siguranță. Aceste cerințe, care sunt menite să asigure că entitatea sau organizația își desfășoară activitatea în condiții de siguranță, sunt cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 677/2011 al Comisiei din 7 iulie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a funcțiilor rețelei de management al traficului aerian (ATM) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010 (7). Este vorba despre cerințe de siguranță referitoare la organizații, care sunt foarte asemănătoare cu cerințele generale cuprinse în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 (8), dar adaptate responsabilităților în materie de siguranță asociate funcțiilor de rețea. În sprijinul unei abordări sistemice a reglementării siguranței în domeniul aviației civile, este necesar ca îndeplinirea acestor cerințe să fie supravegheată în același mod în care sunt supravegheați furnizorii de servicii de navigație aeriană.

(12)

Grupul la nivel înalt pentru viitorul cadru de reglementare european în domeniul aviației a subliniat, în recomandările sale din iulie 2007, necesitatea separării supravegherii reglementare de furnizarea de servicii sau de exercitarea unor funcții. În conformitate cu acest principiu, articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 551/2004 prevede că entitatea desemnată să execute funcțiile de rețea trebuie să facă obiectul unei supravegheri corespunzătoare. Dat fiind că agenția exercită deja funcția de supraveghere independentă, din punctul de vedere al siguranței, a furnizorilor de ATM/ANS paneuropene în conformitate cu articolul 22a din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, ar fi în deplină conformitate cu politica europeană în domeniul siguranței aviației să i se încredințeze agenției sarcina de a sprijini Comisia în executarea acelorași atribuții în ceea ce privește funcțiile de rețea la nivel european.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1315/2007 trebuie abrogat.

(14)

Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 (9) trebuie modificat în vederea adaptării la prezentul regulament.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele aplicabile exercitării, de către autoritățile competente, a funcției de supraveghere a siguranței în ceea ce privește serviciile de navigație aeriană [ANS], managementul fluxurilor de trafic aerian (ATFM), managementul spațiului aerian (ASM) pentru traficul aerian general și alte funcții de rețea.

(2)   Prezentul regulament se aplică activităților autorităților competente și ale entităților calificate care acționează în numele acestora în ceea ce privește supravegherea siguranței serviciilor de navigație aeriană, ATFM, ASM și a altor funcții de rețea.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 și la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Nu se aplică însă definiția termenului „certificat” de la articolul 2 punctul 15 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

1.

„acțiune corectivă” înseamnă o acțiune având ca scop eliminarea cauzei unei neconformități detectate;

2.

„sistem funcțional” înseamnă o combinație de sisteme, proceduri și resurse umane organizate în scopul îndeplinirii unei funcții în cadrul ATM;

3.

„administrator de rețea” înseamnă entitatea imparțială și competentă desemnată în temeiul articolului 6 alineatul (2) sau al articolului 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 551/2004 pentru a îndeplini sarcinile descrise la articolul respectiv și în prezentul regulament;

4.

„funcții de rețea” înseamnă funcțiile specifice descrise la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 551/2004;

5.

„organizație” înseamnă fie un furnizor de servicii de navigație aeriană, fie o entitate care asigură ATFM, ASM sau alte funcții de rețea;

6.

„proces” înseamnă un ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elementele de intrare în elemente de ieșire;

7.

„argumentație de siguranță” înseamnă demonstrarea și dovezile aduse în sprijinul faptului că o propunere de modificare a unui sistem funcțional poate fi pusă în practică cu respectarea obiectivelor sau a standardelor stabilite prin cadrul de reglementare existent, într-un mod compatibil cu cerințele de reglementare a siguranței;

8.

„directivă de siguranță” înseamnă un document emis sau adoptat de o autoritate competentă, care impune efectuarea unor acțiuni în cadrul unui sistem funcțional în vederea restabilirii siguranței, atunci când există dovezi că, în caz contrar, siguranța aviației poate fi compromisă;

9.

„obiectiv de siguranță” înseamnă o declarație calitativă sau cantitativă care definește frecvența maximă sau probabilitatea maximă de apariție a unui pericol;

10.

„audit în domeniul reglementării siguranței” înseamnă o examinare sistematică și independentă desfășurată de către o autoritate competentă sau în numele acesteia, în scopul de a stabili dacă dispozițiile adoptate în domeniul siguranței sau elementele acestora, legate de procese și de rezultatele lor, de produse sau servicii, sunt conforme cu dispozițiile necesare din domeniul siguranței, dacă sunt puse în aplicare în mod eficace și dacă sunt adecvate pentru atingerea rezultatelor scontate;

11.

„cerințe de reglementare a siguranței” înseamnă cerințele stabilite în reglementările Uniunii sau în cele naționale pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană sau exercitarea funcțiilor ATFM și ASM sau a altor funcții de rețea, referitoare la competența și capacitatea tehnică și operațională de a furniza aceste servicii și de a exercita aceste funcții, la managementul siguranței acestora, precum și la sistemele, la componentele acestora și la procedurile asociate;

12.

„cerință de siguranță” înseamnă un mijloc de reducere a riscurilor, definit în cadrul strategiei de reducere a riscurilor care permite atingerea unui obiectiv de siguranță specific, incluzând cerințele organizaționale, operaționale, procedurale, funcționale, de performanță, precum și cerințele de interoperabilitate sau caracteristicile de mediu;

13.

„verificare” înseamnă confirmarea îndeplinirii cerințelor specificate prin furnizarea de dovezi obiective;

14.

„ATM/ANS paneuropene” înseamnă un serviciu conceput și creat pentru utilizatorii din toate sau din majoritatea statelor membre, care se poate extinde și în afara spațiului aerian al teritoriului în care se aplică tratatul.

Articolul 3

Autorități competente în domeniul supravegherii

În scopul prezentului regulament și fără a aduce atingere recunoașterii reciproce a certificatelor de furnizori de servicii de navigație aeriană în conformitate cu articolul 7 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 și cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, autoritățile competente în domeniul supravegherii sunt:

(a)

pentru organizațiile care își au sediul principal al activității și, dacă este cazul, sediul social pe teritoriul unui stat membru și care furnizează servicii de navigație aeriană pe teritoriul respectivului stat membru, autoritatea națională de supraveghere desemnată sau instituită de respectivul stat membru;

(b)

pentru organizațiile în cazul cărora, în temeiul acordurilor încheiate între statele membre în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004, responsabilitățile legate de supravegherea siguranței au fost repartizate într-un mod diferit de cel prevăzut la litera (a), autoritățile competente desemnate sau instituite în temeiul respectivelor acorduri. Aceste acorduri respectă cerințele de la articolul 2 alineatele (3)-(6) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004;

(c)

pentru organizațiile care furnizează ATM/servicii de navigație aeriană în spațiul aerian al teritoriului în care se aplică tratatul și care își au sediul principal al activității și, dacă este cazul, sediul social în afara teritoriului supus dispozițiilor tratatului, agenția;

(d)

pentru organizațiile care furnizează ATM/servicii de navigație aeriană paneuropene, precum și pentru toate celelalte funcții de rețea în spațiul aerian al teritoriului în care se aplică tratatul, agenția.

Articolul 4

Funcția de supraveghere a siguranței

(1)   Autoritățile competente exercită funcția de supraveghere a siguranței în cadrul activității lor de supraveghere a cerințelor aplicabile serviciilor de navigație aeriană, precum și ATFM, ASM și altor funcții de rețea, pentru a monitoriza desfășurarea acestor activități în condiții de siguranță și pentru a verifica dacă sunt îndeplinite cerințele aplicabile de reglementare a siguranței și normele de aplicare a acestora.

(2)   La încheierea unui acord privind supravegherea organizațiilor care își desfășoară activitatea în blocuri funcționale de spațiu aerian care se extind asupra spațiului aerian aflat sub jurisdicția a mai mult de un stat membru sau în cazurile de furnizare de servicii transfrontaliere, statele membre în cauză identifică și repartizează responsabilitățile în domeniul supravegherii siguranței într-o manieră care să asigure că:

(a)

există responsabili desemnați pentru punerea în aplicare a fiecărei dispoziții din prezentul regulament;

(b)

statele membre au o imagine clară cu privire la mecanismele de supraveghere a siguranței și rezultatele acestora;

(c)

autoritatea sau autoritățile de supraveghere și autoritatea de certificare fac schimb de informații relevante.

Statele membre revizuiesc periodic acordul și modul practic de aplicare a acestuia, în special din perspectiva performanțelor atinse în domeniul siguranței.

(3)   La încheierea unui acord privind supravegherea organizațiilor care își desfășoară activitatea în blocuri funcționale de spațiu aerian sau care sunt implicate în activități transfrontaliere în cazul cărora agenția este autoritatea competentă pentru cel puțin una dintre organizații în conformitate cu articolul 3 litera (b), statele membre în cauză trebuie să se consulte cu agenția pentru a garanta respectarea dispozițiilor de la alineatul (2) literele (a), (b) și (c).

Articolul 5

Monitorizarea performanței în domeniul siguranței

(1)   Autoritățile competente monitorizează și evaluează periodic nivelurile de siguranță atinse, în vederea stabilirii conformității acestora cu cerințele aplicabile de reglementare a siguranței în blocurile de spațiu aerian aflate sub responsabilitatea lor.

(2)   Autoritățile competente utilizează rezultatele monitorizării siguranței în special pentru a determina domeniile în care se impune cu prioritate verificarea conformității cu cerințele de reglementare a siguranței.

Articolul 6

Verificarea conformității cu cerințele de reglementare a siguranței

(1)   Autoritățile competente instituie un proces pentru a verifica:

(a)

conformitatea cu cerințele aplicabile de reglementare a siguranței înainte de eliberarea sau reînnoirea certificatului necesar pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană, inclusiv cu condițiile privind siguranța asociate acestuia;

(b)

respectarea oricărei obligații legate de siguranță din actul de desemnare emis în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004;

(c)

menținerea conformității organizațiilor cu cerințele aplicabile de reglementare a siguranței;

(d)

punerea în aplicare a obiectivelor de siguranță, a cerințelor de siguranță și a altor condiții legate de siguranță identificate în:

(i)

declarațiile de verificare a sistemelor, inclusiv declarațiile relevante de conformitate sau de adecvare pentru utilizare a componentelor sistemelor, emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 552/2004;

(ii)

procedurile de evaluare și reducere a riscurilor impuse de cerințele aplicabile de reglementare a siguranței serviciilor de navigație aeriană, ATFM, ASM și administratorului de rețea;

(e)

punerea în aplicare a directivelor de siguranță.

(2)   Procesul prevăzut la alineatul (1):

(a)

se bazează pe proceduri documentate;

(b)

este susținut de o documentație concepută special pentru a furniza personalului însărcinat cu supravegherea siguranței instrucțiuni privind exercitarea funcțiilor sale;

(c)

oferă organizațiilor în cauză indicații în privința rezultatelor activității de supraveghere a siguranței;

(d)

se bazează pe audituri și verificări în domeniul reglementării siguranței desfășurate în conformitate cu articolele 7, 9 și 10;

(e)

furnizează autorităților competente dovezile necesare în sprijinul unor măsuri ulterioare, inclusiv al măsurilor prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, la articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 și la articolele 10, 25 și 68 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 în cazurile de nerespectare a cerințelor de reglementare a siguranței.

Articolul 7

Audituri în domeniul reglementării siguranței

(1)   Autoritățile competente sau entitățile calificate delegate de acestea efectuează audituri în domeniul reglementării siguranței.

(2)   Auditurile în domeniul reglementării siguranței prevăzute la alineatul (1):

(a)

oferă autorităților competente dovezi privind conformitatea cu cerințele aplicabile de reglementare a siguranței și cu dispozițiile de aplicare a acestora, evaluând necesitățile de îmbunătățire sau de a realiza acțiuni corective;

(b)

sunt independente de activitățile de audit intern întreprinse de organizația în cauză în cadrul sistemelor proprii de management al siguranței sau al calității;

(c)

sunt efectuate de auditori calificați în conformitate cu cerințele de la articolul 12;

(d)

se aplică dispozițiilor de aplicare sau unor elemente ale acestora, precum și proceselor, produselor sau serviciilor;

(e)

stabilesc dacă:

(i)

dispozițiile de aplicare sunt conforme cu cerințele de reglementare a siguranței;

(ii)

măsurile întreprinse sunt conforme cu dispozițiile de aplicare;

(iii)

rezultatele măsurilor întreprinse corespund rezultatelor scontate ale dispozițiilor de aplicare;

(f)

conduc la corectarea oricăror neconformități identificate, în conformitate cu articolul 8.

(3)   În cadrul programului de inspecții prevăzut la articolul 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011, autoritățile competente stabilesc și actualizează cel puțin anual un program de audituri în domeniul reglementării siguranței pentru:

(a)

acoperirea tuturor domeniilor care ar putea ridica probleme de siguranță, concentrându-se asupra domeniilor în care au fost identificate probleme;

(b)

acoperirea tuturor organizațiilor, serviciilor și funcțiilor de rețea care operează sub supravegherea autorității competente;

(c)

asigurarea desfășurării auditurilor într-un mod proporțional cu nivelul de risc pe care îl prezintă activitățile organizațiilor;

(d)

asigurarea efectuării unui număr suficient de audituri într-o perioadă de doi ani pentru a verifica conformitatea tuturor acestor organizații cu cerințele aplicabile de reglementare a siguranței, în toate domeniile relevante ale sistemului funcțional;

(e)

asigurarea monitorizării executării acțiunilor corective.

(4)   Autoritățile competente pot decide să modifice sfera auditurilor planificate și să includă audituri suplimentare, ori de câte ori este necesar.

(5)   Autoritățile competente decid cu privire la dispozițiile, elementele, serviciile, funcțiile, produsele, locurile și activitățile care urmează să fie auditate într-o perioadă de timp determinată.

(6)   Constatările auditului și neconformitățile identificate sunt documentate. Neconformitățile sunt susținute de dovezi și sunt identificate în termeni de cerințe aplicabile de reglementare a siguranței și dispoziții de aplicare a acestora pe baza cărora s-a efectuat auditul.

(7)   Se întocmește un raport de audit, care conține detalii ale neconformităților.

Articolul 8

Acțiuni corective

(1)   Autoritățile competente comunică constatările auditului organizațiilor auditate și solicită simultan acțiuni corective pentru remedierea neconformităților identificate, fără a aduce atingere niciunei alte măsuri suplimentare impuse de cerințele aplicabile de reglementare a siguranței.

(2)   Organizațiile auditate stabilesc acțiunile corective considerate necesare pentru a remedia neconformitățile, precum și termenul de executare a acestora.

(3)   Autoritățile competente evaluează acțiunile corective precum și modul de executare a acestora stabilite de organizațiile auditate și le acceptă dacă din evaluare reiese că acestea sunt suficiente pentru remedierea neconformităților.

(4)   Organizațiile auditate demarează acțiunile corective acceptate de autoritățile competente. Aceste acțiuni corective și procesul subsecvent de monitorizare se efectuează în termenul acceptat de autoritățile competente.

Articolul 9

Supravegherea, din punctul de vedere al siguranței, a modificărilor aduse sistemelor funcționale

(1)   Atunci când decid asupra introducerii unei modificări legate de siguranță în sistemele funcționale proprii, organizațiile utilizează numai procedurile acceptate de autoritatea competentă relevantă. În cazul furnizorilor de servicii de trafic aerian și al furnizorilor de servicii de comunicații, de navigație sau de supraveghere, autoritatea competentă relevantă acceptă aceste proceduri în cadrul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011.

(2)   Organizațiile trebuie să notifice autorității competente relevante toate modificările legate de siguranță pe care le-au planificat. În acest scop, autoritățile competente stabilesc procedurile administrative adecvate în conformitate cu legislația națională.

(3)   Cu excepția cazurilor în care se aplică articolul 10, organizațiile pot efectua modificări notificate conform procedurilor menționate la alineatul (1) al prezentului articol.

Articolul 10

Procedura de verificare a modificărilor propuse

(1)   Autoritățile competente verifică argumentațiile de siguranță asociate noilor sisteme funcționale sau modificărilor pe care o organizație propune să le aducă sistemelor funcționale existente atunci când:

(a)

evaluarea gravității efectuată în conformitate cu anexa II punctul 3.2.4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 stabilește un grad de gravitate 1 sau 2 pentru efectele potențiale ale pericolelor identificate; sau

(b)

efectuarea modificărilor impune introducerea unor noi standarde în domeniul aviației.

Atunci când stabilește că este necesară o verificare în alte situații decât cele menționate la literele (a) și (b), autoritatea competentă notifică organizației faptul că urmează să efectueze o verificare, din punctul de vedere al siguranței, a modificărilor notificate.

(2)   Verificările se desfășoară într-un mod proporțional cu nivelul de risc pe care îl prezintă noile sisteme funcționale sau modificările propuse sistemelor funcționale existente.

Verificarea:

(a)

utilizează proceduri documentate;

(b)

este susținută de o documentație concepută special pentru a furniza personalului însărcinat cu supravegherea siguranței instrucțiuni privind exercitarea funcțiilor lor;

(c)

ia în considerare obiectivele de siguranță, cerințele de siguranță și alte condiții legate de siguranță aferente modificărilor supuse examinării, identificate în:

(i)

declarațiile de verificare a sistemelor menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 552/2004;

(ii)

declarațiile de conformitate sau de adecvare pentru utilizare a componentelor sistemelor menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 552/2004; sau

(iii)

documentația referitoare la evaluarea și reducerea riscurilor, întocmită conform cerințelor aplicabile de reglementare a siguranței;

(d)

identifică, ori de câte ori este necesar, condiții suplimentare legate de siguranță asociate efectuării modificării;

(e)

evaluează acceptabilitatea argumentațiilor de siguranță prezentate, ținând seama de:

(i)

identificarea pericolelor;

(ii)

consecvența alocării gradelor de gravitate;

(iii)

valabilitatea obiectivelor de siguranță;

(iv)

valabilitatea, eficiența și fezabilitatea cerințelor de siguranță și ale oricăror alte condiții legate de siguranță identificate;

(v)

demonstrarea respectării continue a obiectivelor de siguranță, a cerințelor de siguranță și a altor condiții legate de siguranță;

(vi)

demonstrarea faptului că procesul utilizat pentru elaborarea argumentațiilor de siguranță respectă cerințele aplicabile de reglementare a siguranței;

(f)

verifică procesele utilizate de organizații pentru elaborarea argumentațiilor de siguranță referitoare la noile sisteme funcționale sau la modificările sistemelor funcționale existente, supuse examinării;

(g)

identifică necesitatea de a verifica menținerea conformității;

(h)

include orice activități necesare de coordonare cu autoritățile responsabile de supravegherea siguranței navigabilității și a operațiunilor de zbor;

(i)

notifică acceptarea, dacă este cazul, cu condiții, sau neacceptarea, justificată corespunzător, a modificării supuse examinării.

(3)   Punerea în practică a modificării care face obiectul acestei verificări este condiționată de acceptarea acesteia de către autoritatea competentă.

Articolul 11

Entități calificate

(1)   Atunci când o autoritate competentă decide să delege unei entități calificate sarcina de a efectua auditurile sau verificările în domeniul reglementării siguranței în conformitate cu prezentul regulament, aceasta se asigură că printre criteriile utilizate pentru selectarea unei entități dintre cele calificate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 și cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 se numără următoarele:

(a)

entitatea calificată are experiență în evaluarea siguranței entităților aeronautice;

(b)

entitatea calificată nu participă simultan la activitățile interne ale organizației în cauză în cadrul sistemelor de management al siguranței sau al calității;

(c)

întregul personal responsabil de efectuarea auditurilor sau a verificărilor în domeniul reglementării siguranței dispune de pregătire și calificări adecvate și îndeplinește criteriile de calificare de la articolul 12 alineatul (3) din prezentul regulament.

(2)   . Entitatea calificată acceptă posibilitatea de a fi auditată de către autoritatea competentă sau de către orice organism care acționează în numele acesteia.

(3)   Autoritățile competente țin un registru al entităților calificate însărcinate să efectueze, în numele lor, audituri sau examinări în domeniul reglementării siguranței. Aceste registre trebuie să documenteze conformitatea cu cerințele prevăzute la alineatul (1).

Articolul 12

Capacități de supraveghere a siguranței

(1)   Statele membre și Comisia se asigură că autoritățile competente dispun de capacitatea necesară pentru a asigura supravegherea siguranței tuturor organizațiilor care își desfășoară activitatea sub supravegherea lor, inclusiv de resurse suficiente pentru a desfășura acțiunile identificate în prezentul regulament.

(2)   Autoritățile competente efectuează și actualizează, din doi în doi ani, o evaluare a resurselor umane necesare pentru exercitarea funcțiilor lor de supraveghere a siguranței, pe baza analizei proceselor impuse de prezentul regulament și de aplicarea acestora.

(3)   Autoritățile competente se asigură că toate persoanele implicate în activități de supraveghere a siguranței sunt competente să exercite această funcție. În acest sens, autoritățile competente:

(a)

definesc și documentează educația, formarea profesională, cunoștințele tehnice și operaționale, experiența și calificările relevante pentru atribuțiile corespunzătoare fiecărui post implicat în activitățile de supraveghere din structura lor;

(b)

asigură pregătirea specifică a persoanelor implicate în activitățile de supraveghere a siguranței din structura lor;

(c)

asigură faptul că personalul însărcinat să desfășoare auditurile în domeniul reglementării siguranței, inclusiv auditorii organizațiilor calificate, îndeplinesc criteriile specifice de calificare definite de autoritatea competentă. Aceste criterii se referă la:

(i)

cunoașterea și înțelegerea cerințelor legate de serviciile de navigație aeriană, de ATFM, de ASM și de alte funcții de rețea în privința cărora se pot efectua audituri în domeniul reglementării siguranței;

(ii)

utilizarea tehnicilor de evaluare;

(iii)

competențele necesare pentru gestionarea unui audit;

(iv)

demonstrarea competențelor auditorilor prin evaluare sau prin alte mijloace acceptabile.

Articolul 13

Directive de siguranță

(1)   Autoritățile competente emit o directivă de siguranță atunci când constată existența, în cadrul unui sistem funcțional, a unei condiții care afectează siguranța și care necesită o acțiune imediată.

(2)   Directivele de siguranță se transmit organizațiilor în cauză și conțin cel puțin următoarele informații:

(a)

identificarea condiției care afectează siguranța;

(b)

identificarea sistemului funcțional afectat;

(c)

acțiunile necesare și justificarea acestora;

(d)

termenul în care trebuie realizate acțiunile necesare pentru a se asigura respectarea directivei de siguranță;

(e)

data intrării în vigoare a acesteia.

(3)   Autoritățile competente transmit o copie a directivei de siguranță agenției și oricărei alte autorități competente vizate, în special celor care sunt implicate în supravegherea siguranței sistemului funcțional, precum și Comisiei.

(4)   Autoritățile competente verifică respectarea directivelor de siguranță aplicabile.

Articolul 14

Evidențe privind supravegherea siguranței

Autoritățile competente păstrează evidențele corespunzătoare referitoare la procesele proprii de supraveghere a siguranței, inclusiv rapoartele tuturor auditurilor în domeniul reglementării siguranței și alte evidențe legate de siguranță privind certificatele, desemnările, supravegherea siguranței modificărilor, directivele de siguranță și recurgerea la entitățile calificate, și garantează accesul la acestea.

Articolul 15

Rapoarte privind supravegherea siguranței

(1)   Autoritățile competente întocmesc un raport anual privind supravegherea siguranței referitor la măsurile întreprinse în temeiul prezentului regulament. Raportul anual privind supravegherea siguranței include și informații referitoare la următoarele:

(a)

structura organizatorică și procedurile autorității competente;

(b)

spațiul aerian care se află în responsabilitatea statelor membre care au stabilit sau au desemnat autoritatea competentă, dacă este cazul, și organizațiile care se află sub supravegherea autorității competente respective;

(c)

entitățile calificate însărcinate să desfășoare audituri în domeniul reglementării siguranței;

(d)

nivelurile existente ale resurselor autorității competente;

(e)

problemele de siguranță identificate prin procesele de supraveghere a siguranței desfășurate de către autoritatea competentă.

(2)   Statele membre utilizează rapoartele elaborate de autoritățile lor competente pentru prezentarea rapoartelor anuale destinate Comisiei, prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

Rapoartele anuale privind supravegherea siguranței se pun la dispoziția statelor membre vizate în cazul blocurilor funcționale de spațiu aerian, a agenției, precum și a programelor sau activităților desfășurate în conformitate cu dispozițiile convenite la nivel internațional pentru a monitoriza sau pentru a audita executarea supravegherii siguranței serviciilor de navigație aeriană, ATFM, ASM și a altor funcții de rețea.

Articolul 16

Schimbul de informații între autoritățile competente

Autoritățile competente adoptă dispoziții pentru a asigura o strânsă cooperare în conformitate cu articolele 10 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 și schimbă informațiile adecvate pentru a asigura supravegherea siguranței tuturor organizațiilor care furnizează servicii sau exercită funcții transfrontaliere.

Articolul 17

Dispoziții tranzitorii

(1)   Acțiunile demarate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pe baza Regulamentului (CE) nr. 1315/2007 sunt gestionate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Autoritatea unui stat membru care a avut responsabilitatea de a supraveghea siguranța în cazul organizațiilor pentru care agenția este autoritatea competentă în conformitate cu articolul 3 transferă către agenție funcția de supraveghere a siguranței acestor organizații la 12 luni după intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu excepția supravegherii siguranței administratorului de rețea, caz în care eventualul transfer către Comisie, asistată de agenție, se face la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 18

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1315/2007 se abrogă.

Articolul 19

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 691/2010 al Comisiei

În anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 691/2010, punctul 1.1 litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

rapoartele de siguranță ale autorităților naționale de supervizare, menționate la articolele 7, 8 și 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011 al Comisiei (10), precum și rapoartele acestor autorități cu privire la rezolvarea deficiențelor de siguranță identificate care fac obiectul planurilor de acțiuni corective;

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 octombrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 96, 31.3.2004, p. 20.

(3)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(4)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(5)  JO L 291, 9.11.2007, p. 16.

(6)  JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

(7)  JO L 185, 15.7.2011, p. 1.

(8)  A se vedea pagina 23 din prezentul Jurnal Oficial.

(9)  JO L 201, 3.8.2010, p. 1.

(10)  JO L 271, 18.10.2011, p. 15