11.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/6


REGULAMENTUL (UE) NR. 999/2011 AL CONSILIULUI

din 10 octombrie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/666/PESC a Consiliului din 10 octombrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus (1),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 (2) prevede înghețarea activelor președintelui Lukașenko și ale anumitor funcționari din Belarus.

(2)

Prin Regulamentul (UE) nr. 588/2011 din 20 iunie 2011 (3), Consiliul a adăugat nume noi pe lista persoanelor vizate de înghețarea activelor. Printre aceste nume noi se află și nume de entități.

(3)

Prin Decizia 2011/666/PESC, Consiliul a hotărât că ar trebui să se prevadă o derogare de la înghețarea activelor, în vederea asigurării faptului că societățile din UE își pot recupera fondurile care le sunt datorate de entitățile enumerate pe listă în temeiul unor contracte încheiate înainte de includerea acestora pe listă.

(4)

Această măsură intră în domeniul de aplicare al tratatului și, prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea sa în aplicare, în special în vederea asigurării aplicării uniforme a acesteia de către operatorii economici din toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 765/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (CE) nr. 765/2006 se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerat în anexa I sau în anexa IA trebuie să efectueze o plată în temeiul unui contract sau al unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv înainte de data introducerii sale pe listă sau în temeiul unei obligații care a apărut în sarcina sa înainte de data introducerii sale pe listă, autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt menționate pe paginile de Internet din anexa II, pot autoriza, în asemenea condiții, după cum consideră că este oportun, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate:

(i)

dacă autoritatea competentă în cauză a constatat că plata nu este efectuată, direct sau indirect, către sau în beneficiul unei persoane, entități sau organism enumerat în anexa I sau în anexa IA și

(ii)

dacă statul membru în cauză a notificat celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, constatarea și intenția sa de a acorda autorizația.”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 10 octombrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  A se vedea pagina 17 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  JO L 134, 20.5.2006, p. 1.

(3)  JO L 161, 21.6.2011, p. 1.