11.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/21


REGULAMENTUL (UE) NR. 805/2011 AL COMISIEI

din 10 august 2011

de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 8c alineatul (10),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 urmărește să stabilească și să mențină un nivel înalt și unitar de siguranță a aviației civile în Europa. Regulamentul menționat prevede mijloacele de realizare a acestui obiectiv și a altor obiective în domeniul siguranței aviației civile.

(2)

Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008, precum și noua legislație privind cerul unic european II (2) necesită stabilirea unor norme de aplicare mai detaliate, în special în privința eliberării de licențe pentru controlorii de trafic aerian, în vederea menținerii unui nivel înalt și unitar de siguranță a aviației civile în Europa, a atingerii celor mai înalte standarde de responsabilitate și competență, a îmbunătățirii disponibilității controlorilor de trafic aerian și a promovării recunoașterii reciproce a licențelor, concomitent cu urmărirea obiectivului de îmbunătățire globală a siguranței traficului aerian și a competenței personalului.

(3)

Controlorii de trafic aerian, precum și persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea, verificarea sau evaluarea medicală a respectivilor controlori de trafic aerian trebuie să se conformeze cerințelor esențiale aplicabile care sunt prevăzute în anexa Vb la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Conform regulamentului menționat, controlorilor de trafic aerian, precum și persoanelor și organizațiilor implicate în pregătirea acestora trebuie să li se acorde certificate sau licențe după ce s-a constatat că îndeplinesc cerințele esențiale.

(4)

Licența introdusă de Directiva 2006/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind licența comunitară de controlor de trafic aerian (3) s-a dovedit a fi un instrument eficace pentru recunoașterea rolului specific pe care controlorii de trafic aerian îl joacă în desfășurarea controlului traficului aerian în condiții de siguranță. Stabilirea de standarde de competență la nivelul Uniunii a redus fragmentarea în acest domeniu, ceea ce a permis o organizare mai eficientă a activității în cadrul unei colaborări regionale din ce în ce mai intense între furnizorii de servicii de navigație aeriană. Prin urmare, păstrarea și consolidarea regimului comun de eliberare a licențelor pentru controlorii de trafic aerian din Uniune este un element esențial al sistemului european de control al traficului aerian.

(5)

Directiva 2006/23/CE a fost abrogată prin Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 a Parlamentului European și a Consiliului (4). Cu toate acestea, dispozițiile Directivei 2006/23/CE continuă să se aplice până la data aplicării măsurilor menționate la articolul 8c alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Respectivele măsuri sunt prevăzute în prezentul regulament.

(6)

Dispozițiile prezentului regulament reflectă stadiul actual al tehnicii, incluzând cele mai bune practici și progresele științifice și tehnice, din domeniul pregătirii controlorilor de trafic aerian. Acestea au fost elaborate pe baza Directivei 2006/23/CE și asigură statelor membre o transpunere comună a standardelor și practicilor recomandate stabilite prin Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago în data de 7 decembrie 1944, și a cerințelor de reglementare a siguranței adoptate de Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) stabilite prin Convenția internațională din 13 decembrie 1960.

(7)

Pentru a asigura uniformitatea în aplicarea cerințelor comune privind eliberarea licențelor și a certificatelor medicale pentru controlorii de trafic aerian, autoritățile competente din statele membre trebuie să respecte proceduri comune și, dacă este cazul, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) trebuie să evalueze conformitatea cu aceste cerințe; agenția trebuie să elaboreze specificații de certificare, mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare pentru a favoriza uniformitatea necesară în ceea ce privește reglementarea.

(8)

Caracteristicile speciale ale traficului aerian din Uniune necesită introducerea și aplicarea efectivă a unor standarde comune de competență pentru controlorii de trafic aerian angajați de furnizorii de servicii de navigație aeriană care oferă publicului servicii de gestionare a traficului aerian și de navigație aeriană (ATM/ANS).

(9)

Cu toate acestea, statele membre trebuie să se asigure, pe cât posibil, că serviciile oferite publicului sau puse la dispoziția acestuia de către personalul militar asigură un nivel de siguranță cel puțin echivalent cu nivelul impus de cerințele esențiale stabilite în anexa Vb la regulamentul de bază. Prin urmare, statele membre pot, de asemenea, decide să aplice prezentul regulament în cazul personalului militar care furnizează publicului servicii menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din respectivul regulament.

(10)

Autoritățile care efectuează supravegherea și verificarea conformității trebuie să fie suficient de independente față de furnizorii de servicii de navigație aeriană și organizațiile de pregătire. De asemenea, autoritățile trebuie să aibă în continuare capacitatea de a-și îndeplini sarcinile în mod eficient. Autoritatea competentă desemnată în scopul prezentului regulament poate fi același organism sau aceleași organisme desemnate sau stabilite în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (5), modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1070/2009. Agenția trebuie să acționeze în calitate de autoritate competentă în scopul prezentului regulament pentru a elibera și a reînnoi certificatele organizațiilor de pregătire a controlorilor de trafic aerian aflate în afara teritoriului statelor membre și, dacă este cazul, ale personalului acestora.

(11)

Furnizarea de servicii de navigație aeriană necesită un personal cu înaltă calificare, a cărui competență poate fi dovedită prin mai multe mijloace. Mijlocul adecvat pentru controlul traficului aerian este menținerea unui regim comun de eliberare a licențelor pentru controlorii de trafic aerian din Uniune, care să servească drept diplomă pentru fiecare controlor de trafic aerian în parte. Calificarea menționată pe o licență trebuie să indice tipul de serviciu de trafic aerian pe care un controlor de trafic aerian are competența să îl furnizeze. În același timp, autorizările menționate în licență reflectă atât competențele profesionale specifice ale controlorului, cât și acordarea de către autoritățile competente a autorizării de a furniza servicii pentru un anumit sector sau grup de sectoare. Din acest motiv este necesar ca, atunci când eliberează licențe sau când prelungesc valabilitatea autorizărilor, autoritățile să aibă posibilitatea de a evalua competența controlorilor de trafic aerian. De asemenea, este necesar ca autoritățile competente să poată suspenda o licență, calificări sau autorizări atunci când se pune la îndoială competența.

(12)

Recunoscând necesitatea de a consolida mai mult cultura siguranței, în special prin înglobarea unui sistem fiabil de raportare a incidentelor și a conceptului de „just culture” (politică nepunitivă) cu scopul de a învăța din incidente, prezentul regulament nu trebuie să stabilească o legătură automată între un incident și suspendarea unei licențe, calificări sau autorizări. Revocarea unei licențe trebuie considerată ca o decizie de luat în ultimă instanță pentru cazuri extreme.

(13)

Pentru a consolida încrederea reciprocă a statelor membre în sistemele lor de eliberare a licențelor de controlor de trafic aerian, este indispensabil să se dispună de norme comune privind obținerea și menținerea licențelor. Prin urmare, în vederea asigurării celui mai înalt nivel de siguranță, este important să se introducă cerințe uniforme în ceea ce privește pregătirea, calificările, competența și accesul la profesia de controlor de trafic aerian. Aceasta ar trebui să ducă la furnizarea unor servicii de control al traficului aerian sigure, de înaltă calitate și ar trebui să contribuie la recunoașterea licențelor în întreaga Uniune, crescând astfel libertatea de circulație și disponibilitatea controlorilor de trafic aerian.

(14)

Prezentul regulament nu trebuie să aibă drept consecință eludarea dispozițiilor naționale în vigoare care reglementează drepturile și obligațiile aplicabile raportului de muncă dintre angajator și candidații la posturile de controlor de trafic aerian.

(15)

Pentru a aduce competențele profesionale la un nivel comparabil în întreaga Uniune, acestea trebuie să fie structurate într-un mod clar și general acceptat. Aceasta va contribui la garantarea siguranței nu doar în cadrul spațiului aerian aflat sub controlul unui furnizor de servicii de navigație aeriană, ci în special la interfața dintre diferiți furnizori de servicii.

(16)

În cazul a numeroase incidente și accidente, comunicarea joacă un rol important. Prin urmare, prezentul regulament stabilește cerințe detaliate cu privire la cunoștințele lingvistice aplicabile controlorilor de trafic aerian. Cerințele respective se bazează pe cerințele adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și constituie un mijloc de aplicare a acestor standarde recunoscute la nivel internațional. Este necesar să se respecte principiile de nediscriminare, transparență și proporționalitate în materie de cerințe lingvistice, astfel încât să se încurajeze libera circulație, concomitent cu garantarea siguranței.

(17)

Obiectivele pregătirii inițiale sunt prezentate în orientările Eurocontrol privind programa comună de bază pentru pregătirea inițială a controlorilor de trafic aerian („Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training”) elaborate la solicitarea membrilor Eurocontrol și sunt considerate standarde corespunzătoare. În cazul pregătirii în cadrul unității, lipsa unor standarde general acceptate trebuie să fie compensată printr-o serie de măsuri, inclusiv aprobarea examinatorilor și a evaluatorilor competențelor, care ar trebui să garanteze standarde înalte de competență. Acest lucru este cu atât mai important cu cât pregătirea în cadrul unității este foarte costisitoare și decisivă din punctul de vedere al siguranței. OACI a elaborat standarde și pentru domenii în care nu există cerințe de pregătire comune la nivel european. În absența unor cerințe de pregătire comune la nivel european, statele membre se pot baza pe astfel de standarde OACI.

(18)

Cerințele medicale au fost elaborate la cererea statelor membre Eurocontrol și sunt considerate standarde corespunzătoare în scopul asigurării conformității cu prezentul regulament. În mod special, eliberarea de certificate medicale trebuie să se facă în conformitate cu cerințele de certificare medicală europeană categoria 3 pentru controlorii de trafic aerian, stabilite de Eurocontrol.

(19)

Certificarea organizațiilor de pregătire trebuie considerată, din punctul de vedere al siguranței, drept unul dintre factorii determinanți care contribuie la calitatea pregătirii controlorilor de trafic aerian. Prin urmare, este necesar să se prevadă cerințe pentru organizațiile de pregătire. Pregătirea trebuie privită ca un serviciu similar serviciilor de navigație aeriană, care fac, de asemenea, obiectul unui proces de certificare. Prezentul regulament trebuie să permită certificarea pregătirii în funcție de tipul de pregătire, de pachetul de servicii de pregătire sau de pachetul de servicii de pregătire și navigație aeriană, fără a pierde din vedere caracteristicile specifice ale pregătirii.

(20)

Prezentul regulament confirmă jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniul recunoașterii reciproce a diplomelor și al liberei circulații a lucrătorilor. Principiul proporționalității, justificările întemeiate pentru impunerea măsurilor compensatorii și punerea la dispoziție a unor proceduri de recurs adecvate constituie principiile de bază care trebuie să devină aplicabile în sectorul gestionării traficului aerian într-o manieră mai vizibilă. Statele membre trebuie să aibă dreptul de a refuza recunoașterea licențelor care nu au fost eliberate în conformitate cu prezentul regulament. Având în vedere că obiectivul său este asigurarea recunoașterii reciproce a licențelor, prezentul regulament nu reglementează condițiile privind accesul la încadrarea în muncă.

(21)

Profesia de controlor de trafic aerian face obiectul unor inovații tehnice care impun actualizarea periodică a competențelor profesionale ale controlorilor. Adaptările necesare ale prezentului regulament la progresul tehnic și științific trebuie să urmeze procedura de reglementare cu control corespunzătoare prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (6).

(22)

Prezentul regulament poate avea un impact asupra metodelor zilnice de lucru ale controlorilor de trafic aerian. Partenerii sociali trebuie informați și consultați în mod corespunzător cu privire la toate măsurile care au implicații sociale semnificative.

Prin urmare, partenerii sociali au fost consultați în cadrul procedurii accelerate a agenției. Comitetul de dialog sectorial înființat în temeiul Deciziei 98/500/CE a Comisiei din 20 mai 1998 privind constituirea comitetelor de dialog sectorial, menite să promoveze dialogul între partenerii sociali la nivel european (7) trebuie consultat în mod corespunzător cu privire la noile dispoziții de aplicare adoptate de Comisie.

(23)

Condițiile generale de obținere a licenței, în măsura în care acestea se referă la vârstă, cerințe medicale, cerințe privind educația și pregătirea inițială, nu trebuie să afecteze titularii licențelor existente. Licențele și certificatele medicale eliberate de statele membre în conformitate cu Directiva 2006/23/CE trebuie considerate ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul regulament pentru a garanta continuitatea privilegiilor asociate unei licențe existente, precum și o tranziție fără dificultăți pentru toți titularii de licență și pentru autoritățile competente.

(24)

Este necesar să se prevadă derogări pentru a permite continuarea aplicării practicilor naționale divergente în ceea ce privește aspectele pentru care nu s-au stabilit încă norme comune în timpul procedurii accelerate aplicate în cazul acestor dispoziții de aplicare din prima etapă.

(25)

Agenția trebuie să facă o evaluare a sistemului european de eliberare a licențelor de controlor de trafic aerian și a îmbunătățirilor ulterioare necesare pentru o „abordare globală a sistemului aeronautic” și pentru a realiza conformitatea totală cu cerințele esențiale descrise în anexa Vb la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 cu scopul de a prezenta Comisiei un aviz care să cuprindă posibile modificări ale prezentului regulament.

(26)

Este necesar ca acest aviz să abordeze și acele aspecte în cazul cărora, în primă etapă, în cadrul procedurii accelerate, nu a fost posibil să se elaboreze norme comune în locul dispozițiilor divergente de la nivel național, propunându-se astfel menținerea aplicabilității legislației naționale a statelor membre, unde este cazul, cu titlu tranzitoriu.

(27)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament au la bază avizul emis de agenție în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(28)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectiv

Prezentul regulament are ca obiectiv consolidarea standardelor de siguranță și îmbunătățirea funcționării sistemului de control al traficului aerian din Uniune prin eliberarea unei licențe de controlor de trafic aerian bazate pe cerințe comune privind eliberarea licențelor.

Articolul 2

Obiectul și domeniul de aplicare

1.   Prezentul regulament stabilește norme detaliate privind eliberarea, suspendarea și revocarea licențelor de controlor de trafic aerian și controlor de trafic aerian stagiar, a calificărilor, autorizărilor și certificatelor medicale asociate, a certificatelor organizațiilor de pregătire, precum și condițiile de valabilitate, reînnoire, revalidare și utilizare.

2.   Prezentul regulament se aplică:

(a)

controlorilor de trafic aerian stagiari;

(b)

controlorilor de trafic aerian care își exercită atribuțiile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și

(c)

persoanelor și organizațiilor implicate în acordarea de licențe, pregătirea, testarea, verificarea sau evaluarea medicală a candidaților în conformitate cu prezentul regulament.

3.   Sub rezerva articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, statele membre trebuie, în măsura în care este posibil, să se asigure că serviciile furnizate publicului sau puse la dispoziția acestuia de către personalul militar, menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din respectivul regulament, oferă un nivel de siguranță cel puțin echivalent cu nivelul impus de cerințele esențiale definite în Anexa Vb la regulamentul menționat.

4.   În scopul de a obține un nivel armonizat de siguranță în spațiul aerian european, statele membre pot decide să aplice prezentul regulament în cazul personalului militar care furnizează publicului servicii menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din regulamentul respectiv.

5.   Serviciile de control al traficului aerian care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 216/2008 trebuie să fie furnizate numai de către controlori de trafic aerian cărora li s-a eliberat o licență în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„serviciu de control al traficului aerian” înseamnă un serviciu furnizat în scopul prevenirii coliziunilor dintre aeronave și, în zona de manevră, dintre aeronave și obstacole, precum și în scopul accelerării și menținerii unui flux organizat al traficului aerian;

2.

„furnizori de servicii de navigație aeriană” înseamnă orice entitate publică sau privată care furnizează servicii de navigație aeriană pentru traficul aerian general;

3.

„trafic aerian general” înseamnă toate mișcările aeronavelor civile, precum și toate mișcările aeronavelor de stat (inclusiv cele ale aeronavelor militare, de vamă și poliție), atunci când aceste mișcări se efectuează în conformitate cu procedurile OACI;

4.

„licență” înseamnă un certificat, indiferent de denumirea sub care este cunoscut, eliberat și aprobat în conformitate cu prezentul regulament, care autorizează titularul său legal să furnizeze servicii de control al traficului aerian în conformitate cu calificările și autorizările conținute în acesta;

5.

„calificare” înseamnă autorizarea înscrisă într-o licență sau asociată acesteia, constituind parte integrantă din respectiva licență, care precizează condițiile speciale, privilegiile sau limitările aferente respectivei licențe;

6.

„autorizarea calificării” înseamnă autorizarea înscrisă într-o licență, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează condițiile speciale, privilegiile sau limitările aferente respectivei calificări;

7.

„autorizare de unitate” înseamnă autorizarea înscrisă într-o licență, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează indicatorul OACI de localizare și sectoarele și/sau posturile în care titularul licenței este competent să își desfășoare activitatea;

8.

„autorizare privind competența lingvistică” înseamnă autorizarea înscrisă într-o licență, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează competențele lingvistice ale titularului;

9.

„autorizare de instructor” înseamnă autorizarea înscrisă într-o licență, constituind parte din aceasta, care precizează competența titularului de a furniza servicii de pregătire profesională practică;

10.

„indicator OACI de localizare” înseamnă codul din patru litere format în conformitate cu normele prevăzute de OACI în manualul său DOC 7910 și atribuit locului în care se situează o stație aeronautică fixă;

11.

„sector” înseamnă o parte a unei zone de control și/sau o parte a unei regiuni și/sau a unei regiuni superioare de informare a zborurilor;

12.

„pregătire” înseamnă totalitatea cursurilor teoretice, a exercițiilor practice, inclusiv simulările, și a pregătirii practice necesare pentru a obține și menține competențele profesionale asociate furnizării de servicii de control al traficului aerian sigure și de calitate înaltă; aceasta cuprinde:

(a)

pregătirea inițială, care constă într-o pregătire de bază și o pregătire pentru calificare, necesare pentru eliberarea unei licențe de stagiar;

(b)

pregătirea în cadrul unității, inclusiv o pregătire de tranziție înainte de pregătirea practică și pregătirea practică propriu-zisă, necesare pentru eliberarea unei licențe de controlor de trafic aerian;

(c)

pregătirea continuă, care permite menținerea valabilității autorizărilor aferente licenței;

(d)

pregătirea instructorilor competenți în pregătirea practică, necesară pentru eliberarea autorizării de instructor;

(e)

pregătirea titularilor de licență care au dreptul de a desfășura activitatea de examinatori și/sau evaluatori ai competențelor în conformitate cu articolul 24;

13.

„organizație de pregătire” înseamnă o organizație certificată de autoritatea competentă pentru a furniza unul sau mai multe tipuri de servicii de pregătire;

14.

„schemă de competență la nivelul unității” înseamnă o schemă aprobată care prezintă metoda prin care unitatea menține competența titularilor săi de licență;

15.

„plan de pregătire în cadrul unității” înseamnă un plan aprobat care prezintă în detaliu procesele și durata necesare pentru a permite aplicarea procedurilor unității în zona locală sub supravegherea unui instructor competent în pregătirea practică.

Articolul 4

Autoritatea competentă

În sensul prezentului regulament, autoritatea competentă este autoritatea desemnată sau stabilită de fiecare stat membru ca fiind propria autoritate națională de supraveghere, în scopul asumării sarcinilor atribuite respectivei autorități în temeiul prezentului regulament, cu excepția certificării organizațiilor de pregătire menționată la articolul 27, pentru care autoritatea competentă este:

(a)

autoritatea desemnată sau stabilită de statul membru în care solicitantul își are sediul principal al activității sau, dacă este cazul, sediul social, sub rezerva unor dispoziții contrare ale acordurilor bilaterale sau multilaterale dintre statele membre sau autoritățile competente;

(b)

Agenția, dacă solicitantul își sediul principal al activității sau, dacă este cazul, sediul social în afara teritoriului statelor membre.

CAPITOLUL II

LICENȚE, CALIFICĂRI ȘI AUTORIZĂRI

Articolul 5

Solicitarea și eliberarea licențelor, a calificărilor și a autorizărilor

1.   Cererile de eliberare, revalidare sau reînnoire a licențelor, a calificărilor și/sau a autorizărilor asociate se depun la autoritatea competentă în conformitate cu procedura stabilită de respectiva autoritate.

2.   Cererile trebuie însoțite de dovada că solicitantul este competent să exercite activități de controlor de trafic aerian sau de controlor de trafic aerian stagiar în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul regulament. Dovezile care demonstrează competența solicitantului vizează cunoștințele, experiența, competențele profesionale și lingvistice ale acestuia.

3.   Licența trebuie să conțină toate informațiile relevante legate de privilegiile acordate de un astfel de document și trebuie să fie conformă cu specificațiile prezentate în anexa I.

4.   Licența rămâne proprietatea persoanei căreia îi este eliberată și care o semnează.

Articolul 6

Suspendarea și revocarea licențelor, a calificărilor și a autorizărilor

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2):

(a)

licența, calificările sau autorizările pot fi suspendate atunci când este pusă la îndoială competența controlorului de trafic aerian sau în cazul unei abateri;

(b)

licența poate fi retrasă în caz de neglijență gravă sau abuz.

Articolul 7

Exercitarea privilegiilor asociate licențelor

Exercitarea privilegiilor acordate de o licență depinde de valabilitatea calificărilor, a autorizărilor și a certificatului medical.

Articolul 8

Licența de controlor de trafic aerian stagiar

1.   Titularii unei licențe de controlor de trafic aerian stagiar sunt autorizați să furnizeze servicii de control al traficului aerian sub supravegherea unui instructor competent în pregătirea practică, în conformitate cu calificarea (calificările) și autorizarea (autorizările) calificărilor înscrise în licența acestora.

2.   Persoanele care solicită eliberarea unei licențe de controlor de trafic aerian stagiar trebuie:

(a)

să aibă cel puțin 18 ani;

(b)

să dețină cel puțin o diplomă care să le dea dreptul să urmeze o facultate ori o instituție de învățământ de nivel echivalent sau orice altă diplomă de absolvire a învățământului secundar, care să le permită să urmeze cursuri de pregătire de controlor de trafic aerian;

(c)

să fi finalizat cu succes pregătirea inițială aprobată, relevantă pentru calificarea și, după caz, autorizarea calificărilor, în conformitate cu partea A din anexa II;

(d)

să dețină un certificat medical valabil;

(e)

să fi demonstrat un nivel corespunzător de competență lingvistică în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 13.

3.   Licența de controlor de trafic aerian stagiar trebuie să conțină autorizarea (autorizările) privind competența lingvistică și cel puțin o calificare și o autorizare a calificării, după caz.

Articolul 9

Licența de controlor de trafic aerian

1.   Titularii unei licențe de controlor de trafic aerian sunt autorizați să furnizeze servicii de control al traficului aerian în conformitate cu calificările și autorizările înscrise în licența deținută.

2.   Privilegiile asociate unei licențe de controlor de trafic aerian includ privilegiile asociate unei licențe de controlor de trafic aerian stagiar definite la articolul 8 alineatul (1).

3.   Persoanele care solicită eliberarea unei licențe de controlor de trafic aerian trebuie:

(a)

să aibă cel puțin 21 de ani; cu toate acestea, statele membre pot prevedea o limită de vârstă mai mică în cazuri justificate corespunzător;

(b)

să dețină o licență de controlor de trafic aerian stagiar;

(c)

să fi urmat integral un plan aprobat de pregătire în cadrul unității și să fi promovat cu succes examenele sau evaluările corespunzătoare, în conformitate cu cerințele stabilite în partea B din anexa II;

(d)

să dețină un certificat medical valabil;

(e)

să fi demonstrat un nivel corespunzător de competență lingvistică în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 13.

4.   Licența de controlor de trafic aerian este validată prin includerea uneia sau mai multor calificări, precum și a autorizărilor relevante ale calificărilor, de unitate și privind competența lingvistică pentru care a fost finalizată cu succes pregătirea.

Articolul 10

Calificările de controlor de trafic aerian

1.   Licențele conțin una sau mai multe dintre următoarele calificări pentru a indica tipul de servicii pe care titularul licenței este autorizat să le furnizeze:

(a)

calificarea „control de aerodrom, la vedere” (ADV), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru traficul de aerodrom la un aerodrom unde nu există publicate proceduri instrumentale de apropiere sau de plecare;

(b)

calificarea „control de aerodrom, instrumental” (ADI), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru traficul de aerodrom la un aerodrom unde există publicate proceduri instrumentale de apropiere sau de plecare și care este însoțită de cel puțin una dintre autorizările calificărilor descrise la articolul 11 alineatul (1);

(c)

calificarea „control de apropiere, procedural” (APP), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian aeronavelor care sosesc, pleacă sau se află în tranzit, fără utilizarea echipamentelor de supraveghere;

(d)

calificarea „control de apropiere, supraveghere” (APS), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian aeronavelor care sosesc, pleacă sau se află în tranzit, cu utilizarea echipamentelor de supraveghere, și care este însoțită de cel puțin una dintre autorizările calificărilor descrise la articolul 11 alineatul (2);

(e)

calificarea „control regional, procedural” (ACP), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian aeronavelor, fără utilizarea echipamentelor de supraveghere;

(f)

calificarea „control regional, supraveghere” (ACS), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze aeronavelor un serviciu de control al traficului aerian, cu utilizarea echipamentelor de supraveghere, și care este însoțită de cel puțin una dintre autorizările calificărilor descrise la articolul 11 alineatul (3).

2.   Titularul unei calificări care nu și-a exercitat privilegiile asociate acesteia pe parcursul oricărei perioade de patru ani consecutivi poate începe pregătirea în cadrul unității pentru respectiva calificare numai în urma unei evaluări corespunzătoare prin care se determină dacă persoana în cauză continuă să îndeplinească condițiile aferente respectivei calificări și în urma satisfacerii tuturor cerințelor de pregătire care rezultă din această evaluare.

Articolul 11

Autorizările calificărilor

1.   Calificarea „control de aerodrom, instrumental” (ADI) trebuie să prezinte cel puțin una dintre autorizările de mai jos:

(a)

autorizarea „turn de control de aerodrom” (TWR), care indică faptul că titularul este competent să furnizeze servicii de control în cazul în care controlul aerodromului este asigurat de la un singur post de lucru;

(b)

autorizarea „control al mișcării la sol” (GMC), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze servicii de control al mișcării la sol;

(c)

autorizarea „supravegherea mișcării la sol” (GMS), acordată în plus față de autorizarea „control al mișcării la sol” sau de autorizarea „turn de control”, care indică faptul că titularul este competent să furnizeze servicii de control al mișcării la sol cu ajutorul sistemelor de ghidare a mișcării pe suprafața aerodromului;

(d)

autorizarea „control aerian” (AIR), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze servicii de control aerian;

(e)

autorizarea „control radar de aerodrom” (RAD), acordată în plus față de autorizarea „control aerian” sau de autorizarea „turn de control”, care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze servicii de control de aerodrom cu ajutorul echipamentelor de supraveghere radar.

2.   Calificarea „control de apropiere, supraveghere” (APS) trebuie să prezinte cel puțin una dintre autorizările de mai jos:

(a)

autorizarea „radar” (RAD), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze servicii de control de apropiere cu ajutorul echipamentelor radar primar și/sau secundar;

(b)

autorizarea „radar de apropiere de precizie” (PAR), acordată în plus față de autorizarea „radar”, care indică faptul că titularul licenței este competent să asigure controlul de la sol al apropierilor de precizie pentru aeronave, la apropierea finală de pista de aterizare, cu ajutorul echipamentelor radar de apropiere de precizie;

(c)

autorizarea „apropiere supravegheată radar” (SRA), acordată în plus față de autorizarea „radar”, care indică faptul că titularul licenței este competent să asigure controlul de la sol al apropierilor care nu necesită precizie, pentru aeronave, la apropierea finală de pista de aterizare, cu ajutorul echipamentelor de supraveghere;

(d)

autorizarea „supraveghere dependentă automată” (ADS), care indică faptul că titularul este competent să furnizeze servicii de control al apropierii cu ajutorul echipamentului de supraveghere dependentă automată;

(e)

autorizarea „control terminal” (TCL), acordată în plus față de autorizările „radar” sau „supraveghere dependentă automată”, care indică faptul că titularul este competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian cu ajutorul oricărui tip de echipament de supraveghere aeronavelor care operează într-o zonă determinată a terminalului și/sau în sectoare adiacente;

3.   Calificarea „control regional, supraveghere” (ACS) trebuie să prezinte cel puțin una dintre autorizările de mai jos:

(a)

autorizarea „radar” (RAD), care indică faptul că titularul este competent să furnizeze servicii de control regional cu ajutorul echipamentelor de supraveghere radar;

(b)

autorizarea „supraveghere dependentă automată” (ADS), care indică faptul că titularul este competent să furnizeze servicii de control regional cu ajutorul echipamentului de supraveghere automată dependentă;

(c)

autorizarea „control terminal” (TCL), acordată în plus față de autorizările „radar” sau „supraveghere dependentă automată”, care indică faptul că titularul este competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian cu ajutorul oricărui tip de echipament de supraveghere aeronavelor care operează într-o zonă determinată a terminalului și/sau în sectoare adiacente;

(d)

autorizarea „control oceanic” (OCN), care indică faptul că titularul este competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian aeronavelor care operează într-o zonă de control oceanic.

4.   Titularul unei autorizări a calificării care nu și-a exercitat privilegiile asociate respectivei autorizări a calificării pe parcursul oricărei perioade de patru ani consecutivi poate începe pregătirea în cadrul unității pentru respectiva autorizare a calificării numai în urma unei evaluări corespunzătoare prin care se determină dacă persoana în cauză continuă să îndeplinească condițiile aferente respectivei autorizări a calificării și în urma satisfacerii tuturor cerințelor de pregătire care rezultă din această evaluare.

Articolul 12

Autorizări de unitate

1.   Autorizarea de unitate indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian pentru un anumit sector, grup de sectoare sau posturi de lucru sub responsabilitatea unei unități de servicii de trafic aerian.

2.   Autorizările de unitate sunt valabile pe o perioadă inițială de 12 luni.

3.   Valabilitatea acestor autorizări de unitate se prelungește pentru următoarele 12 luni ulterioare perioadei prevăzute la alineatul (2) în cazul în care furnizorul de servicii de navigație aeriană demonstrează autorității competente că:

(a)

solicitantul și-a exercitat privilegiile asociate licenței timp de un număr minim de ore, după cum se indică în schema aprobată de competență la nivelul unității, pe parcursul celor 12 luni anterioare;

(b)

competența candidatului a fost evaluată în conformitate cu partea C din anexa II; și

(c)

candidatul deține un certificat medical valabil.

În scopul aplicării primului paragraf litera (a), unitățile operaționale din cadrul furnizorilor de servicii de navigație aeriană trebuie să țină evidența orelor efectiv lucrate în sectoarele, grupul de sectoare sau în posturile de lucru de către fiecare titular de licență care lucrează în unitate și trebuie să comunice aceste date autorităților competente și titularului de licență, la cerere.

4.   Numărul minim de ore de lucru, pe lângă sarcinile de asigurare a pregătirii, necesare pentru a menține valabilitatea autorizării de unitate poate fi redus, în cazul instructorilor competenți în pregătire practică, proporțional cu timpul consacrat pregătirii la posturile de lucru pentru care se solicită prelungirea, după cum se indică în schema aprobată de competență la nivelul unității.

5.   În cazul în care o autorizare de unitate nu mai este valabilă, se finalizează cu succes un plan de pregătire în cadrul unității în scopul de a revalida autorizarea respectivă.

Articolul 13

Autorizarea privind competența lingvistică

1.   Controlorii de trafic aerian și controlorii de trafic aerian stagiari nu își exercită privilegiile asociate licenței decât dacă dețin o autorizare privind competența lingvistică pentru limba engleză.

2.   Statele membre pot impune cerințe locale în materie de competențe lingvistice, atunci când consideră că acest lucru este necesar din motive de siguranță.

Astfel de cerințe sunt nediscriminatorii, proporționale și transparente și se notifică agenției fără întârziere.

3.   În sensul alineatelor (1) și (2), solicitantul unei autorizări privind competența lingvistică trebuie să demonstreze cel puțin un nivel operațional (nivelul patru) de competență lingvistică, în folosirea atât a expresiilor convenționale, cât și a limbajului clar.

În acest scop, solicitantul trebuie:

(a)

să comunice eficient atât în situațiile de comunicare în care interlocutorul nu este prezent (numai prin voce: telefon/radiotelefon), cât și în prezența interlocutorului;

(b)

să comunice pe teme comune, concrete și de natură profesională, cu acuratețe și claritate;

(c)

să folosească strategiile de comunicare corespunzătoare pentru a schimba mesaje și pentru a recunoaște și rezolva neînțelegerile într-un context general sau profesional;

(d)

să trateze cu succes și cu o relativă ușurință dificultățile lingvistice prezentate de o complicație sau de o conjunctură neașteptată care intervine în contextul unei situații profesionale de rutină sau al unei sarcini de comunicare cu care este în general familiarizat; și

(e)

să utilizeze un dialect sau accent care să fie inteligibil pentru comunitatea aeronautică.

4.   Nivelul de competență lingvistică se stabilește în conformitate cu grila de evaluare stabilită în anexa III.

5.   Fără a aduce atingere alineatului (3), furnizorul de servicii de navigație aeriană poate solicita nivelul avansat (nivelul cinci) din grila de evaluare a competențelor lingvistice din anexa III la aplicarea alineatelor (1) și (2) în situațiile în care condițiile operaționale de exercitare a unei calificări sau autorizări justifică un nivel superior din motive imperative de siguranță. O astfel de cerință trebuie să fie nediscriminatorie, proporțională, transparentă și justificată în mod obiectiv de către furnizorul de servicii de navigație aeriană care dorește să aplice un nivel superior de competență lingvistică și trebuie să fie aprobată de autoritatea competentă.

6.   Competența lingvistică a candidatului se evaluează oficial la intervale periodice.

Cu excepția candidaților care au demonstrat un nivel expert de competență lingvistică (nivelul șase) în conformitate cu anexa III, autorizarea privind competența lingvistică este valabilă, cu posibilitatea de reînnoire, pentru o perioadă de:

(a)

trei ani dacă nivelul demonstrat este nivelul operațional (nivelul patru) în conformitate cu anexa III; sau

(b)

șase ani dacă nivelul demonstrat este nivelul avansat (nivelul cinci) în conformitate cu anexa III.

7.   Competența lingvistică se demonstrează printr-un certificat eliberat în urma unei proceduri de evaluare transparente și obiective aprobate de autoritatea competentă.

Articolul 14

Autorizarea de instructor

1.   Titularii unei autorizări de instructor sunt autorizați să furnizeze servicii de pregătire practică și de supraveghere la postul de lucru pentru zonele care intră sub incidența unei autorizări de unitate valabile.

2.   Persoanele care solicită eliberarea unei autorizări de instructor trebuie:

(a)

să dețină o licență de controlor de trafic aerian;

(b)

să fi exercitat privilegiile asociate unei licențe de controlor de trafic aerian pe parcursul unei perioade imediat anterioare de cel puțin un an sau al unei perioade mai lungi fixate de autoritatea competentă în funcție de calificările și autorizările pentru care se furnizează serviciile de pregătire; și

(c)

să fi urmat cu succes un curs autorizat de pregătire a instructorilor competenți în pregătire practică, pe parcursul căruia au fost evaluate cunoștințele și competențele pedagogice necesare prin intermediul unor examene corespunzătoare.

3.   Autorizarea de instructor este valabilă pentru o perioadă de trei ani, cu posibilitatea de reînnoire.

CAPITOLUL III

CERTIFICARE MEDICALĂ

Articolul 15

Solicitarea și eliberarea certificatelor medicale

1.   Cererile de eliberare, revalidare sau reînnoire a certificatelor medicale se depun la autoritatea competentă în conformitate cu procedura stabilită de respectiva autoritate.

2.   Certificatele medicale se eliberează de către un organism medical competent al autorității competente sau de examinatori aeromedicali ori centre aeromedicale autorizate de respectiva autoritate.

3.   Eliberarea certificatelor medicale se face în conformitate cu dispozițiile anexei I la Convenția privind aviația civilă internațională semnată la Chicago și cu cerințele de certificare medicală europeană categoria 3 pentru controlorii de trafic aerian, stabilite de Eurocontrol.

4.   Autoritățile competente asigură punerea în aplicare a unor proceduri eficace de revizuire sau de recurs, cu implicarea corespunzătoare a unor consultanți medicali independenți.

Articolul 16

Valabilitatea certificatelor medicale

1.   Certificatele medicale sunt valabile pe o perioadă de:

(a)

24 de luni, până când controlorul de trafic aerian atinge vârsta de 40 de ani;

(b)

12 luni, după vârsta de 40 de ani.

2.   Perioadele menționate la alineatul (1) se calculează de la data examenului medical, în cazul eliberării inițiale și al reînnoirii unui certificat medical, și de la data expirării certificatului medical anterior, în cazul revalidării.

3.   Examenele pentru revalidarea unui certificat medical pot fi susținute cu până la 45 de zile înainte de data expirării respectivului certificat medical.

4.   În cazul în care un controlor de trafic aerian nu susține un examen medical în vederea revalidării până la data expirării respectivului certificat, este necesar un examen pentru reînnoirea acestuia.

5.   Certificatul medical poate fi limitat, suspendat sau revocat în orice moment dacă starea de sănătate a titularului impune acest lucru.

Articolul 17

Aptitudine redusă din punct de vedere medical

1.   Titularii licențelor trebuie:

(a)

să înceteze exercitarea privilegiilor asociate licenței lor în orice moment dacă constată o degradare a aptitudinii lor din punct de vedere medical care i-ar putea face incapabili să exercite în siguranță privilegiile asociate licenței;

(b)

să anunțe furnizorul de servicii de navigație aeriană relevant că au constatat o degradare a aptitudinii din punct de vedere medical sau că se află sub influența oricărei substanțe psihotrope sau medicament care i-ar putea face incapabili să exercite în siguranță privilegiile asociate licenței.

2.   Furnizorii de servicii de navigație aeriană trebuie să stabilească proceduri pentru a gestiona impactul operațional al cazurilor de aptitudine redusă din punct de vedere medical și să informeze autoritatea competentă atunci când un titular de licență a fost evaluat ca inapt din punct de vedere medical.

3.   Procedurile menționate la alineatul (2) trebuie să fie aprobate de autoritatea competentă.

CAPITOLUL IV

CERINȚE PRIVIND ORGANIZAȚIILE DE PREGĂTIRE

Articolul 18

Certificarea organizațiilor de pregătire

1.   Cererile de certificare a organizațiilor de pregătire se depun la autoritatea competentă în conformitate cu procedura stabilită de respectiva autoritate.

2.   Organizațiile de pregătire demonstrează cu dovezi că dispun de personalul și de echipamentele corespunzătoare și că funcționează într-un mediu potrivit pentru furnizarea pregătirii necesare pentru obținerea sau menținerea licențelor de controlor de trafic aerian stagiar și a licențelor de controlor de trafic aerian.

3.   Organizațiile de pregătire oferă acces oricărei persoane autorizate de autoritatea competentă la toate spațiile relevante în scopul examinării documentelor, a datelor și a procedurilor relevante, precum și a oricăror alte materiale relevante pentru executarea sarcinilor autorității competente.

Articolul 19

Sistemul de management al organizațiilor de pregătire

Organizațiile de pregătire trebuie:

(a)

să dispună de un sistem de management eficient și de suficient personal cu calificările și experiența necesare pentru a furniza cursuri de pregătire în conformitate cu prezentul regulament;

(b)

să definească clar liniile de responsabilitate în materie de siguranță în întreaga organizație de pregătire autorizată, inclusiv o responsabilitate directă în materie de siguranță care revine conducerii;

(c)

să dispună de dotările, echipamentele și spațiile necesare, adecvate pentru tipul de servicii de pregătire oferit;

(d)

să facă dovada existenței, în cadrul sistemului de management, a unui sistem de management al calității care să permită monitorizarea conformității și a adecvării sistemelor și a procedurilor care garantează că serviciile de pregătire furnizate îndeplinesc cerințele stabilite în prezentul regulament;

(e)

să aibă un sistem de evidență a documentelor care permite o arhivare corespunzătoare și o trasabilitate fiabilă a activităților relevante;

(f)

să demonstreze că există fonduri suficiente pentru a organiza cursurile de pregătire în conformitate cu prezentul regulament și că activitățile sunt acoperite de o asigurare suficientă în conformitate cu natura pregătirii furnizate.

Articolul 20

Cerințe cu privire la cursurile de pregătire, la planurile de pregătire inițială și în cadrul unității și la schemele de competență la nivelul unității

1.   Organizațiile de pregătire pun la dispoziția autorității competente metodologia pe care o vor utiliza pentru elaborarea detaliilor conținutului, organizării și duratei cursurilor de pregătire și, după caz, planurile de pregătire în cadrul unității și schemele de competență la nivelul unității.

2.   Aceasta cuprinde modul de organizare a examenelor sau a evaluărilor. În cazul examenelor legate de pregătirea inițială, inclusiv pregătirea prin simulare, calificările examinatorilor și ale evaluatorilor trebuie prezentate în detaliu.

CAPITOLUL V

CERINȚE PRIVIND AUTORITĂȚILE COMPETENTE

Articolul 21

Independența autorității competente

1.   Autoritățile competente sunt independente față de furnizorii de servicii de navigație aeriană și de organizațiile de pregătire. Această independență se obține printr-o separare corespunzătoare, cel puțin la nivel funcțional, între autoritățile competente și astfel de furnizori. Statele membre se asigură că autoritățile competente își exercită competențele în mod imparțial și transparent.

2.   Statele membre notifică agenției numele și adresele autorităților competente, precum și orice modificare a acestora.

Articolul 22

Sarcinile autorităților competente

1.   Pentru a garanta nivelurile de competență indispensabile pentru controlorii de trafic aerian, care să le permită desfășurarea activității la standarde înalte de siguranță, autoritățile competente supraveghează și monitorizează pregătirea acestora.

2.   Sarcinile autorităților competente cuprind:

(a)

eliberarea și retragerea licențelor, a calificărilor și a autorizărilor pentru care pregătirea și evaluarea corespunzătoare s-au efectuat în domeniul aflat în responsabilitatea autorității competente;

(b)

revalidarea, reînnoirea și suspendarea calificărilor și a autorizărilor ale căror privilegii se exercită sub responsabilitatea autorității competente;

(c)

certificarea organizațiilor de pregătire;

(d)

aprobarea cursurilor de pregătire, a planurilor de pregătire în cadrul unității și a schemelor de competență la nivelul unității;

(e)

aprobarea examinatorilor sau a evaluatorilor competențelor;

(f)

monitorizarea și auditarea sistemelor de pregătire;

(g)

instituirea unor mecanisme corespunzătoare de recurs și de notificare;

(h)

aprobarea necesității unui nivel avansat (nivelul cinci) de competență lingvistică în conformitate cu articolul 13 alineatul (5);

(i)

aprobarea procedurilor legate de aptitudinea redusă din punct de vedere medical în conformitate cu articolul 17 alineatul (3).

Articolul 23

Eliberarea și menținerea licențelor, a calificărilor, a autorizărilor și a certificatelor

1.   Autoritatea competentă stabilește procedurile de solicitare și de eliberare, reînnoire și revalidare a licențelor, a calificărilor, autorizărilor și certificatelor medicale asociate.

2.   La primirea unei cereri, autoritatea competentă verifică îndeplinirea de către solicitant a cerințelor prezentului regulament.

3.   Dacă autoritatea competentă constată că solicitantul îndeplinește cerințele prezentului regulament, aceasta eliberează, reînnoiește sau revalidează licența respectivă, calificarea, autorizarea sau certificatul medical asociat.

4.   Licența eliberată de autoritatea competentă cuprinde elementele stabilite în anexa I.

5.   În cazul unei licențe eliberate într-o altă limbă decât limba engleză, aceasta va cuprinde traducerea în limba engleză a elementelor stabilite în anexa I.

Articolul 24

Evaluarea competenței

1.   Autoritățile competente autorizează titularii de licențe care au dreptul de a desfășura activitatea de examinatori sau evaluatori ai competențelor pentru pregătirea în cadrul unității și pentru pregătirea continuă.

2.   Această autorizație este valabilă pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea de reînnoire.

Articolul 25

Evidența documentelor

Autoritățile competente se asigură că se întreține o bază de date în care figurează competențele tuturor titularilor de licență care țin de domeniul lor de responsabilitate, precum și datele de valabilitate ale autorizărilor acestora.

Articolul 26

Schimbul de informații

Cu respectarea principiilor confidențialității stabilite la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, autoritățile competente fac schimb de informații pertinente și își oferă sprijin reciproc pentru a garanta aplicarea efectivă a prezentului regulament, în special în cazurile legate de libera circulație a controlorilor de trafic aerian pe teritoriul Uniunii.

Articolul 27

Procedura de certificare a organizațiilor de pregătire

1.   Autoritățile competente stabilesc procedurile de solicitare, eliberare și menținere a valabilității certificatelor organizațiilor de pregătire.

2.   Autoritățile competente eliberează certificate în cazul în care organizația de pregătire solicitantă îndeplinește cerințele stabilite la capitolul V.

3.   Certificatele pot fi eliberate pentru fiecare tip de pregătire sau în combinație cu alte servicii de navigație aeriană, caz în care tipul de pregătire și tipul de servicii de navigație aeriană se certifică sub forma unui pachet de servicii.

4.   Certificatele trebuie să indice informațiile menționate în anexa IV.

Articolul 28

Monitorizarea activităților organizațiilor de pregătire și controlul aplicării legii

1.   Autoritățile competente monitorizează respectarea cerințelor și condițiilor asociate certificării unei organizații de pregătire.

2.   Autoritățile competente auditează periodic organizațiile de pregătire în vederea garantării respectării efective a standardelor prevăzute în prezentul regulament.

3.   Pe lângă procedurile obișnuite de audit, autoritățile competente pot face vizite inopinate pentru a verifica respectarea cerințelor cuprinse în prezentul regulament.

4.   În cazul în care o autoritate competentă constată că titularul unui certificat de organizație de pregătire nu mai îndeplinește cerințele sau condițiile asociate respectivului certificat, aceasta ia măsurile corespunzătoare de aplicare a legii, care pot include retragerea certificatului.

5.   Certificatele eliberate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament beneficiază de recunoaștere reciprocă.

Articolul 29

Recunoașterea licențelor

1.   Statele membre recunosc licențele de controlor de trafic aerian și de controlor de trafic aerian stagiar, calificările, autorizările calificărilor și autorizările privind competența lingvistică asociate acestora, precum și certificatele medicale asociate eliberate de alte state membre în conformitate cu prezentul regulament.

Cu toate acestea, în cazul în care un stat membru a prevăzut o limită de vârstă mai mică de 21 de ani în temeiul articolului 9 alineatul (3), dreptul titularului licenței de controlor de trafic aerian de a exercita privilegiile asociate este limitat la teritoriul statului membru care a eliberat licența până în momentul în care titularul împlinește 21 de ani.

În cazul în care un titular de licență exercită privilegiile asociate licenței într-un stat membru diferit de cel în care a fost eliberată respectiva licență, titularul licenței are dreptul să își preschimbe licența cu o licență eliberată de către statul membru în care sunt exercitate privilegiile, fără a-i fi impuse condiții suplimentare.

Pentru a acorda o autorizare de unitate, autoritatea competentă impune solicitantului să îndeplinească anumite condiții asociate respectivei autorizări, specificând unitatea, sectorul sau postul de lucru. La stabilirea planului de pregătire în cadrul unității, organizația de pregătire ține seama în mod corespunzător de competențele dobândite și de experiența solicitantului.

2.   Autoritatea competentă aprobă sau respinge planul de pregătire în cadrul unității care conține propunerea de pregătire pentru solicitant, în termen de maximum șase săptămâni de la prezentarea dovezii, fără a aduce atingere întârzierii rezultate ca urmare a unei eventuale proceduri de recurs. Autoritatea competentă asigură respectarea principiilor de nediscriminare și proporționalitate.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 30

Respectarea cerințelor esențiale

Agenția efectuează o evaluare a sistemului de eliberare a licențelor de controlor de trafic aerian stabilit de prezentul regulament și a îmbunătățirilor ulterioare necesare pentru o „abordare globală a sistemului aeronautic” și pentru a realiza conformitatea totală cu cerințele esențiale descrise în Anexa Vb la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 cu scopul de a prezenta Comisiei un aviz care să cuprindă posibile modificări ale prezentului regulament.

Articolul 31

Derogări

1.   Prin derogare de la dispozițiile articolului 11 din prezentul regulament, statele membre care au elaborat autorizări naționale ale calificărilor menționate la articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2006/23/CE pot continua să aplice dispozițiile relevante din legislația națională în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.   Prin derogare de la dispozițiile articolului 12 din prezentul regulament, statele membre care au prevăzut, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2006/23/CE, că privilegiile unei autorizări de unitate pot fi exercitate numai de către titularii de licență sub o anumită vârstă pot continua să aplice dispozițiile relevante din legislația națională în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

3.   În cazul în care un stat membru decide să aplice derogările prevăzute la alineatele (1) și (2), acesta trebuie să informeze Comisia și agenția.

Articolul 32

Dispoziții tranzitorii

1.   Prin derogare de la partea A din anexa II la prezentul regulament, organizațiile de pregătire pot continua să aplice planuri de pregătire bazate pe ediția din 10 decembrie 2004 a „Orientărilor privind programa comună de bază pentru pregătirea inițială a controlorilor de trafic aerian” elaborate de Eurocontrol pentru o perioadă de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

2.   Licențele, calificările, autorizările, certificatele medicale și certificatele organizațiilor de pregătire eliberate în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației naționale pe baza Directivei 2006/23/CE la data intrării in vigoare a prezentului regulament se consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

3.   Solicitanții unei licențe, calificări, autorizări, ai unui certificat medical sau certificat de organizație de pregătire care și-au depus cererea anterior datei de intrare în vigoare a prezentului regulament și cărora nu li s-a eliberat încă licența, calificarea, autorizarea, certificatul medical sau certificatul de organizație de pregătire trebuie să demonstreze conformitatea cu dispozițiile prezentului regulament înainte de eliberarea licenței, calificării, autorizării, certificatului medical sau a certificatului de organizație de pregătire.

4.   Autoritatea competentă dintr-un stat membru căreia organizațiile de pregătire a căror autoritate competentă este agenția, în conformitate cu articolul 4, i-au solicitat eliberarea unui certificat înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament încheie procesul de certificare punându-se de acord cu agenția și transferă dosarul către aceasta la momentul eliberării certificatului.

5.   Autoritatea competentă a unui stat membru care a avut responsabilitatea de supraveghere a siguranței organizațiilor de pregătire a căror autoritate competentă este agenția, în conformitate cu articolul 4, transferă către aceasta funcția de supraveghere a siguranței respectivelor organizații la șase luni după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 33

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 august 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 549/2004, (CE) nr. 550/2004, (CE) nr. 551/2004 și (CE) nr. 552/2004 în vederea îmbunătățirii performanței și durabilității sistemului aviatic european (JO L 300, 14.11.2009, p. 34).

(3)  JO L 114, 27.4.2006, p. 22.

(4)  JO L 309, 24.11.2009, p. 51.

(5)  JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 225, 12.8.1998, p. 27.


ANEXA I

SPECIFICAȚII APLICABILE LICENȚELOR

Licențele eliberate în conformitate cu prezentul regulament trebuie să respecte următoarele specificații:

1.   Informații

1.1.

Pe licență trebuie să figureze următoarele informații, semnalându-se cu un asterisc elementele care trebuie traduse în limba engleză:

(a)

*numele statului sau al autorității care eliberează licența (înscris cu caractere îngroșate);

(b)

*titlul licenței (înscris cu caractere foarte îngroșate);

(c)

seria licenței, cu cifre arabe, atribuită de autoritatea care eliberează licența;

(d)

numele complet al titularului (și cu litere romane, în cazul în care limba națională folosește un alfabet diferit de alfabetul roman);

(e)

data nașterii;

(f)

naționalitatea titularului;

(g)

semnătura titularului;

(h)

*certificare privind competența și autorizarea titularului pentru exercitarea privilegiilor corespunzătoare licenței, care să indice:

(i)

calificările, autorizările calificărilor, autorizările privind competența lingvistică, autorizările de instructor și autorizările de unitate;

(ii)

datele la care au fost eliberate pentru prima dată;

(iii)

datele la care expiră termenul lor de valabilitate;

(i)

semnătura funcționarului care eliberează licența și data eliberării;

(j)

ștampila sau sigiliul autorității care eliberează licența.

1.2.

Licența trebuie să fie însoțită de un certificat medical valabil.

2.   Material

Trebuie utilizată hârtie de cea mai bună calitate sau un alt material adecvat, iar elementele menționate la punctul 1 trebuie să fie clar vizibile.

3.   Culoare

3.1.

În cazul în care pentru toate licențele din domeniul aviației eliberate de un stat membru se folosește material de aceeași culoare, această culoare trebuie să fie albul.

3.2.

În cazul în care licențele din domeniul aviației eliberate de un stat membru conțin marcaje de culoare distincte, culoarea folosită pentru licențele de controlor de trafic aerian trebuie să fie galbenul.


ANEXA II

CERINȚE PRIVIND PREGĂTIREA

PARTEA A

Cerințele privind pregătirea inițială aplicabile controlorilor de trafic aerian

Pregătirea inițială garantează respectarea de către controlorii de trafic aerian stagiari cel puțin a obiectivelor de pregătire de bază și de dobândire a calificărilor, enunțate în „Orientările privind programa comună de bază pentru pregătirea inițială a controlorilor de trafic aerian” ale Eurocontrol, ediția din 21 octombrie 2008 (1), astfel încât controlorii de trafic aerian să fie capabili să gestioneze traficul aerian într-un mod sigur, rapid și eficient.

Pregătirea inițială acoperă următoarele subiecte: legislația în domeniul aviației, gestionarea traficului aerian, inclusiv proceduri în materie de cooperare civilo-militară, meteorologie, navigație, aeronave și principii de zbor, inclusiv o bună înțelegere între controlorul de trafic aerian și pilot, factori umani, echipamente și sisteme, mediu profesional, siguranță și cultura siguranței, sisteme de management al siguranței, situații neobișnuite/de urgență, sisteme degradate și cunoștințe lingvistice, inclusiv frazeologie radiotelefonică.

Aceste subiecte trebuie predate astfel încât să pregătească solicitanții pentru diferitele tipuri de servicii de trafic aerian și să accentueze aspectele legate de siguranță. Pregătirea inițială constă în cursuri teoretice și practice, inclusiv pregătire la simulator, iar durata acesteia se va stabili în planurile de pregătire inițială aprobate. Competențele dobândite trebuie să garanteze că respectivul candidat poate fi considerat competent pentru a gestiona situații de trafic complex și dens, facilitând astfel trecerea la pregătirea în cadrul unității.

Competența candidatului după pregătirea inițială este evaluată prin examene corespunzătoare sau printr-un sistem de evaluare continuă.

PARTEA B

Cerințe privind pregătirea în cadrul unității aplicabile controlorilor de trafic aerian

Planurile de pregătire în cadrul unității prezintă în detaliu procesele și durata necesare pentru a permite aplicarea procedurilor unității în zona locală sub supravegherea unui instructor competent în pregătirea practică. Planul aprobat conține indicații cu privire la toate elementele sistemului de evaluare a competențelor, inclusiv modalitățile de lucru, evaluarea progreselor înregistrate și examenele, precum și procedurile de notificare a autorității competente. Pregătirea în cadrul unității poate include anumite elemente ale pregătirii inițiale care sunt specifice condițiilor naționale.

În cadrul pregătirii în cadrul unității, controlorii de trafic aerian sunt pregătiți la un nivel suficient în domeniile siguranței, securității și gestionării crizelor.

Durata pregătirii în cadrul unității se stabilește în planul de pregătire în cadrul unității. Competențele profesionale necesare se evaluează prin examene adecvate sau printr-un sistem de evaluare continuă, de către examinatori sau evaluatori autorizați ai competențelor, care trebuie să fie obiectivi și imparțiali. În acest scop, autoritățile competente instituie mecanisme de recurs pentru a asigura tratamentul egal al candidaților.

PARTEA C

Cerințe privind pregătirea continuă aplicabile controlorii de trafic aerian

Valabilitatea calificărilor și a autorizărilor de unitate înscrise în licențele controlorilor de trafic aerian se menține printr-o pregătire continuă aprobată, care constă în pregătirea necesară pentru a menține competențele profesionale ale controlorilor de trafic aerian, cursuri de actualizare, pregătire pentru situații de urgență și, după caz, pregătire lingvistică.

În cadrul pregătirii continue, controlorii de trafic aerian sunt pregătiți la un nivel suficient în domeniile siguranței, securității și gestionării crizelor.

Pregătirea continuă constă în cursuri teoretice și practice, precum și în pregătire la simulator. În acest scop, organizația de pregătire stabilește schemele de competență la nivelul unității, care prezintă în detaliu procesele, resursele umane și durata necesare pentru asigurarea pregătirii continue corespunzătoare și pentru demonstrarea competențelor. Aceste scheme se revizuiesc și se aprobă cel puțin o dată la trei ani. Durata pregătirii continue se stabilește în conformitate cu necesitățile operaționale ale controlorilor de trafic aerian care lucrează în unitate, în special având în vedere modificările realizate sau planificate ale procedurilor sau echipamentelor sau având în vedere cerințele generale în materie de management al siguranței. Competența fiecărui controlor de trafic aerian este evaluată în mod corespunzător cel puțin o dată la trei ani. Furnizorul de servicii de navigație aeriană asigură aplicarea unor mecanisme pentru a garanta tratamentul egal al titularilor de licență în cazul cărora nu poate fi prelungită valabilitatea autorizărilor.


(1)  Ediția 1.0, Data apariției: 21.10.2008, nr. de referință: EUROCONTROL-SPEC-0113.


ANEXA III

CERINȚE PRIVIND COMPETENȚELE LINGVISTICE

Grila de evaluare a competențelor lingvistice: nivelurile „expert”, „avansat” și „operațional”

Nivel

Pronunție

Folosește un dialect și/sau accent inteligibil pentru comunitatea aeronautică.

Structură

Structurile gramaticale relevante și construcția propozițiilor sunt determinate de funcții lingvistice adaptate sarcinii.

Vocabular

Fluență

Înțelegere

Interacțiune

Expert

6

Pronunția, accentul, ritmul și intonația, cu toate că pot fi influențate de prima limbă sau de o variantă regională, nu afectează aproape niciodată ușurința înțelegerii.

Atât structurile gramaticale de bază, cât și cele complexe, precum și construcția propozițiilor sunt bine stăpânite, fără excepție.

Bogăția și acuratețea vocabularului sunt suficiente pentru a comunica eficient pe o varietate de subiecte familiare și nefamiliare. Vocabularul este idiomatic, nuanțat și sensibil la registrul stilistic.

Capabil să vorbească fluent, natural și fără eforturi. Variază gradul de fluență al discursului pentru a obține efecte stilistice, de exemplu pentru a accentua un anumit aspect. Folosește în mod spontan și corect marcatori și conectori ai discursului.

Înțelegerea este exactă în mod constant în aproape toate contextele și include înțelegerea subtilităților lingvistice și culturale.

Interacționează cu ușurință în aproape orice situație. Este sensibil la replici verbale și non-verbale și răspunde la acestea în mod corespunzător.

Avansat

5

Pronunția, accentul, ritmul și intonația, deși influențate de prima limbă sau de o variantă regională, afectează rareori ușurința înțelegerii.

Structurile gramaticale de bază și construcția propozițiilor sunt bine stăpânite, fără excepție. Structurile complexe sunt formulate, însă cu greșeli care uneori afectează înțelesul.

Bogăția și acuratețea vocabularului sunt suficiente pentru a comunica eficient pe teme comune, concrete și de natură profesională. Parafrazează cu succes și în mod constant. Vocabularul este uneori idiomatic.

Capabil să vorbească fluent cu relativă ușurință pe teme familiare, însă nu poate varia gradul de fluență al discursului pentru a obține efecte stilistice. Poate folosi în mod adecvat marcatori sau conectori ai discursului.

Înțelegerea este exactă pe teme comune, concrete și de natură profesională și aproape exactă atunci când vorbitorul se confruntă cu o complicație lingvistică sau situațională ori cu o conjunctură neașteptată. Poate înțelege o varietate de discursuri (dialect și/sau accent) sau registre stilistice.

Răspunsurile sunt imediate, corespunzătoare și informative. Gestionează relația vorbitor/ascultător în mod eficient.

Operațional

4

Pronunția, accentul, ritmul și intonația sunt influențate de prima limbă sau de o variantă regională, însă doar ocazional afectează ușurința înțelegerii.

Structurile gramaticale de bază și construcția propozițiilor sunt utilizate în mod creativ și sunt, în general, bine stăpânite. Pot apărea greșeli, în special în situații neobișnuite sau neașteptate, însă înțelesul este rareori afectat.

Bogăția și acuratețea vocabularului sunt, în general, suficiente pentru a comunica eficient pe teme comune, concrete și de natură profesională. Poate parafraza deseori cu succes atunci când nu stăpânește vocabularul în situații neobișnuite sau neașteptate.

Formulează enunțuri într-un ritm adecvat. Ocazional se pot înregistra pierderi de fluență la tranziția de la discursul repetat sau standard la o interacțiune spontană, însă aceste situații nu împiedică eficiența comunicării. Poate folosi în mod limitat marcatori sau conectori ai discursului. Cuvintele de umplutură nu distrag atenția.

Înțelegerea este destul de exactă pe teme comune, concrete și de natură profesională atunci când accentul sau complexitatea discursului sunt suficient de inteligibile pentru o comunitate internațională de utilizatori. Atunci când vorbitorul este confruntat cu o complicație lingvistică sau situațională ori cu o conjunctură neașteptată, înțelegerea poate fi mai greoaie sau poate necesita strategii de clarificare.

Răspunsurile sunt, în general, imediate, corespunzătoare și informative. Inițiază și întreține schimburile de informații chiar și atunci când se confruntă cu o conjunctură neașteptată. Se descurcă în mod corespunzător în situații de aparentă neînțelegere, verificând, confirmând sau clarificând situația.


Grila de evaluare a competențelor lingvistice: nivelurile „pre-operațional”, „elementar” și „pre-elementar”.

Nivel

Pronunție

Folosește un dialect și/sau accent inteligibil pentru comunitatea aeronautică.

Structură

Structurile gramaticale relevante și construcția propozițiilor sunt determinate de funcții lingvistice adaptate sarcinii.

Vocabular

Fluență

Înțelegere

Interacțiune

Pre-operațional

3

Pronunția, accentul, ritmul și intonația sunt influențate de prima limbă sau de o variantă regională și afectează în mod frecvent ușurința înțelegerii.

Structurile gramaticale de bază și construcția propozițiilor asociate unor situații previzibile nu sunt întotdeauna bine stăpânite. Greșelile afectează deseori înțelesul.

Bogăția și acuratețea vocabularului sunt deseori suficiente pentru a comunica pe teme comune, concrete sau de natură profesională, însă vocabularul este limitat, iar alegerea cuvintelor este deseori inadecvată. Deseori nu este capabil să parafrazeze atunci când nu stăpânește vocabularul.

Formulează enunțuri, însă formularea și pauzele sunt de multe ori nepotrivite. Ezitările sau ritmul lent de prelucrare a limbajului pot împiedica eficiența comunicării. Cuvintele de umplutură distrag uneori atenția.

Înțelegerea este destul de exactă pe teme comune, concrete și de natură profesională atunci când accentul sau complexitatea discursului sunt suficient de inteligibile pentru comunitatea internațională de utilizatori. Este posibil să nu înțeleagă o complicație lingvistică sau situațională ori o conjunctură neașteptată.

Răspunsurile sunt uneori imediate, corespunzătoare și informative. Poate iniția și întreține schimburile de informații cu relativă ușurință pe teme familiare și în situații predictibile. În general nu se descurcă în conjuncturi neașteptate.

Elementar

2

Pronunția, accentul, ritmul și intonația sunt puternic influențate de prima limbă sau de o variantă regională și, de obicei, afectează ușurința înțelegerii.

Stăpânește doar câteva structuri gramaticale și construcții de propoziții simple, memorate.

Vocabular limitat, constând numai în cuvinte izolate și propoziții memorate.

Poate formula enunțuri foarte scurte, izolate, memorate, cu pauze frecvente și o folosire deranjantă a cuvintelor de umplutură pentru a căuta expresii și pentru a articula cuvinte mai puțin familiare.

Înțelegerea se limitează la propoziții izolate, memorate, atunci când sunt articulate distinct și lent.

Timpul de răspuns este mare și de multe ori răspunsul nu este corespunzător. Interacțiunea se limitează la schimburi simple, de rutină.

Pre-elementar

1

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.


ANEXA IV

Specificații aplicabile certificatelor organizațiilor de pregătire

Certificatele organizațiilor de pregătire eliberate de autoritatea competentă în conformitate cu prezentul regulament trebuie să indice:

(a)

autoritatea competentă care eliberează certificatul;

(b)

solicitantul (numele și adresa);

(c)

tipul de pregătire și/sau servicii oferite care sunt certificate, după caz;

(d)

o declarație privind conformitatea solicitantului cu cerințele definite la capitolul V;

(e)

data eliberării și perioada de valabilitate a certificatului.