11.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/187


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 541/2011 AL COMISIEI

din 1 iunie 2011

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Este necesar să se stabilească o listă a substanțelor active considerate a fi aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și a substanțelor active aprobate în temeiul regulamentului respectiv în părți separate ale anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (2).

(2)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

(1)

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Substanțele active care figurează în partea A a anexei sunt considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

Substanțele active aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 sunt indicate în partea B a anexei.”

(2)

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 iunie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

(1)

În titlul anexei, textul „SUBSTANȚE ACTIVE APROBATE PENTRU A FI UTILIZATE ÎN PRODUSELE DE PROTECȚIE A PLANTELOR” se înlocuiește cu următorul text:

(2)

Textul „Dispoziții generale valabile pentru toate substanțele prezentate în lista din prezenta anexă:” se înlocuiește cu textul „Dispoziții generale valabile pentru toate substanțele prezentate în lista din prezenta parte:”

(3)

Se adaugă Partea B, după cum urmează:

„PARTEA B

Substanțe active aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009

Dispoziții generale valabile pentru toate substanțele prezentate în lista din prezenta parte:

pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 în legătură cu fiecare substanță, se ține cont de concluziile raportului de reexaminare cu privire la acestea, în special de apendicele sale I și II;

statele membre păstrează toate rapoartele de reexaminare [cu excepția informațiilor confidențiale în sensul articolului 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009] la dispoziția părților interesate care doresc să le consulte sau le pun la dispoziția acestora pe baza unei cereri specifice.

Număr

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Expirarea aprobării

Dispoziții specifice

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Detalii suplimentare privind identitatea și specificațiile substanței active se găsesc în raportul de reexaminare.”