14.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 100/28


REGULAMENTUL (UE) NR. 363/2011 AL COMISIEI

din 13 aprilie 2011

de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce privește substanța izoeugenol

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), în special articolul 14 coroborat cu articolul 17,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Ar trebui stabilită, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009, limita maximă de reziduuri pentru substanțele farmacologic active destinate utilizării în Uniune în medicamente de uz veterinar pentru animalele de la care se obțin alimente sau în produse biocide folosite la creșterea animalelor.

(2)

Substanțele farmacologic active și clasificarea acestora în funcție de limitele maxime de reziduuri din produsele alimentare de origine animală sunt prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (2).

(3)

O cerere de stabilire a limitelor maxime de reziduuri (denumite în continuare „LMR”) de izoeugenol în somonul de Atlantic și păstrăvul curcubeu a fost înaintată Agenției Europene pentru Medicamente.

(4)

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar a recomandat stabilirea LMR de izoeugenol pentru specii de pești, aplicabile mușchilor și pielii în proporții naturale.

(5)

Tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 ar trebui modificat în consecință pentru a include LMR-uri pentru substanța izoeugenol la specii de pești.

(6)

Este adecvat să se stabilească un termen rezonabil care să permită părților interesate în cauză să adopte eventualele măsuri necesare pentru a se conforma noii LMR.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 iulie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

În tabelul 1 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 37/2010, se introduce substanța următoare în ordine alfabetică:

Substanță farmacologic activă

Reziduu marker

Specie de animale

LMR

Țesuturi țintă

Alte dispoziții [conform articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 470/2009]

Clasificare terapeutică

„Izoeugenol

Izoeugenol

Pești

6 000 μg/kg

Mușchi și piele în proporție naturală

Nu se aplică

Agenți care acționează asupra sistemului nervos/Agenți care acționează asupra sistemului nervos central”