12.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 349/2011 AL COMISIEI

din 11 aprilie 2011

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă în ceea ce privește accidentele de muncă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă (1), în special articolul 9 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 a stabilit un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici europene referitoare la sănătatea publică și la sănătatea și securitatea în muncă.

(2)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008, sunt necesare măsuri de punere în aplicare pentru stabilirea datelor și metadatelor care urmează a fi furnizate privind accidentele de muncă reglementate de anexa IV la regulamentul respectiv și pentru a stabili perioadele de referință, intervalele și termenele pentru furnizarea acestor date.

(3)

Datele confidențiale transmise de statele membre Comisiei (Eurostat) ar trebui tratate în conformitate cu principiul confidențialității statistice, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (2) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3).

(4)

O analiză costuri-beneficii a fost realizată și evaluată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2008.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„accidentul de muncă” este definit ca un eveniment izolat produs în cursul unei activități profesionale care duce la vătămări fizice sau psihice. Expresia „în cursul unei activități profesionale” înseamnă în cursul implicării într-o activitate profesională sau în cursul timpului petrecut la locul de muncă. Aceasta include accidentele de trafic care apar în cursul unei activități profesionale, dar exclude accidentele în drumul spre locul de muncă, adică accidentele care apar în cursul deplasării între domiciliu și locul de muncă;

(b)

prin „accident mortal” se înțelege care conduce la decesul unei victime în termen de un an de la accident;

(c)

prin „activitatea economică a angajatorului” se acoperă activitatea economică principală a unității locale a întreprinderii victimei;

(d)

prin „vârstă” se înțelege vârsta victimei la data accidentului;

(e)

prin „tip de vătămare” se înțeleg consecințele fizice pentru victimă;

(f)

prin „localizare geografică” se înțelege unitatea teritorială în care a avut loc accidentul;

(g)

prin „dimensiunea întreprinderii” se înțelege numărul de salariați (echivalent normă întreagă) care lucrează la unitatea locală a întreprinderii victimei;

(h)

prin „naționalitatea victimei” se înțelege țara cetățeniei;

(i)

„zile de incapacitate de muncă” înseamnă zilele calendaristice în cursul cărora victima nu are capacitate de muncă ca urmare a accidentului la locul de muncă;

(j)

prin „stație de lucru” se înțelege natura obișnuită sau, în mod alternativ, ocazională a locului de muncă/postului ocupat de victimă la momentul accidentului;

(k)

prin „mediu de lucru” se înțelege locul de muncă, sediul locului de muncă sau mediul general unde a avut loc accidentul;

(l)

prin „tipul de activitate” se înțelege tipul principal de activitate sau sarcină (activitatea generală) efectuată de victimă la momentul accidentului;

(m)

prin „activitate fizică specifică” se înțelege activitatea fizică precisă a victimei în momentul accidentului;

(n)

prin „agent material asociat cu activitatea fizică specifică” se înțelege unealta, obiectul sau instrumentul folosit de victimă la momentul producerii accidentului;

(o)

prin „abatere” se înțelege ultimul eveniment care se abate de la normal și conduce la accident;

(p)

prin „agent material asociat cu abaterea” se înțelege unealta, obiectul sau instrumentul implicat în evenimentul anormal;

(q)

prin „contact – modul de vătămare” se înțelege modul în care victima a fost afectată (traumă fizică sau mentală) de agentul fizic care a cauzat vătămarea;

(r)

prin „agentul material asociat contactului – modului de vătămare” se înțelege obiectul, unealta sau instrumentul cu care victima a intrat în contact sau modul de vătămare psihologică.

Articolul 2

Date necesare

(1)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) microdatele privind persoanele care au fost victimele unui accident în cursul unei activități profesionale în perioada de referință, precum și metadatele care le însoțesc. Lista de variabile care urmează a fi transmise Comisiei (Eurostat) precum și caracterul obligatoriu sau opțional al variabilei și primul an pentru transmiterea datelor sunt indicate în anexa I.

(2)   Datele privind accidentele de muncă în ceea ce privește lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, inclusiv lucrătorii familiali și studenții sunt furnizate în mod voluntar.

(3)   Datele privind accidentele de muncă supuse legislației naționale în materie de confidențialitate, astfel cum sunt enumerate în anexa II, sunt furnizate în mod voluntar.

(4)   Datele pentru accidentele de muncă care au avut loc în anul de referință se bazează de preferință pe registre și alte surse administrative. Atunci când acest lucru nu este posibil, estimarea și imputarea, chiar dacă sunt bazate pe anchete, și nu pe date de la caz la caz, pot fi utilizate pentru a compensa lacunele din gradul de acoperire a datelor.

Articolul 3

Perioada de referință

Perioada de referință este anul calendaristic în care accidentele se notifică autorităților naționale competente.

Articolul 4

Metadate

(1)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) o verificare și actualizare anuală a metadatelor care însoțesc datele.

(2)   Metadatele se transmit conform unui model standard specificat de Comisie (Eurostat) și include elementele menționate în anexa III.

Articolul 5

Transmiterea de date și metadate către Comisie (Eurostat)

(1)   Statele membre transmit datele și metadatele în conformitate cu un standard specificat de Comisie (Eurostat) în termen de 18 luni de la sfârșitul perioadei de referință.

(2)   Datele și metadatele se transmit Comisiei (Eurostat) pe cale electronică utilizând punctul unic de acces din cadrul Comisiei (Eurostat).

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 70.

(2)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(3)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


ANEXA I

LISTA VARIABILELOR

Statistici europene privind accidentele de muncă (SEAM) Variabilele fazelor I și II

Variabile

Specificații

Primul an pentru transmiterea datelor

Numărul cazului

Numărul unic al cazului pentru a identifica fiecare înregistrare individuală și pentru a garanta faptul că fiecare înregistrare reprezintă un caz separat de accident de muncă

Numărul cazului ales trebui să fie precedat de 4 cifre ale anului în care accidentul este notificat autorităților naționale competente

2013

Activitatea economică a angajatorului

Nivelul de 4 cifre al NACE Rev.2 (1)

2013 pentru sectoarele NACE Rev.2

A și C-N

2015 pentru sectoarele NACE Rev.2

B și O-S

Profesia victimei

Nivelul de 2 cifre al ISCO-08

2013

Vârsta victimei

Număr de două cifre

2013

Sexul victimei

Cod cu o cifră

2013

Tipul vătămării

Versiune de 3 cifre a clasificării SEAM pentru „tip de vătămare” în conformitate cu metodologia SEAM

2013

Parte a corpului vătămată

Versiune de 2 cifre a clasificării pentru „partea a corpului vătămată” în conformitate cu metodologia SEAM

2013

Localizarea geografică a accidentului

Cod de 5 cifre în conformitate cu clasificarea NUTS (2)

2013

Data accidentului

Variabilă numerică indicată ca an, lună și zi

2013

Ora accidentului

Variabilă de două cifre care descrie intervalele de timp în ore în conformitate cu metodologia SEAM

opțional

Dimensiunea întreprinderii

Categorii în conformitate cu metodologia SEAM

opțional

Naționalitatea victimei

Categorii în conformitate cu metodologia SEAM

opțional

Statutul profesional al victimei

Categorii în conformitate cu metodologia SEAM

2013

Zile de incapacitate de muncă (gravitate)

Categorii în conformitate cu metodologia SEAM. Sunt utilizate coduri specifice pentru a defini incapacitate permanentă și accident mortal

2013

Ponderea colectării de date SEAM

Urmează a fi utilizată atunci când statul membru recurge la un eșantion pentru colectarea datelor privind accidentele și/sau dorește să corecteze subraportarea

Dacă nu se aplică, se utilizează valoarea predefinită 1

2013


Variabilele fazei III SEAM privind cauzele și circumstanțele

Variabile

Specificații

Primul an pentru transmiterea datelor

1.

Stație de lucru

Categorii în conformitate cu metodologia SEAM

2015 (3)

2.

Mediu de lucru

Versiune de 3 cifre a clasificării pentru „mediu de lucru” în conformitate cu metodologia SEAM

2015 (3)

3.

Tipul de activitate

Versiune de 2 cifre a clasificării pentru „tipul de activitate” în conformitate cu metodologia SEAM

2015 (3)

4.

Activitate fizică specifică

Versiune de 2 cifre a clasificării pentru „activitate fizică specifică” în conformitate cu metodologia SEAM

2015 (3)

5.

Abatere

Versiune de 2 cifre a clasificării pentru „abatere” în conformitate cu metodologia SEAM

2015 (3)

6.

Contact – Mod de vătămare

Versiune de 2 cifre a clasificării pentru „contact – mod de vătămare” în conformitate cu metodologia SEAM

2015 (3)

7.

Agent material asociat cu activitate fizică specifică

Versiune de 4 cifre a clasificării pentru „agent material” în conformitate cu metodologia SEAM

2015 (3)

8.

Agent material asociat abaterii

Versiune de 4 cifre a clasificării pentru „agent material” în conformitate cu metodologia SEAM

2015 (3)

9.

Agent material asociat contactului – modului de vătămare

Versiune de 4 cifre a clasificării pentru „agent material” în conformitate cu metodologia SEAM

2015 (3)

Ponderea cauzelor și circumstanțelor

Urmează a fi utilizată atunci când statul membru aplică un eșantion suplimentar pentru codarea variabilelor fazei III referitoare la cauze și circumstanțe

Dacă nu se aplică, se utilizează valoarea predefinită 1

2015


(1)  Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(3)  Transmiterea obligatorie a cel puțin 3 din cele 9 variabile


ANEXA II

LISTA PROFESIILOR SUB REZERVA OBLIGAȚIILOR DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU FURNIZAREA DE DATE VOLUNTARĂ

 

În conformitate cu ISCO-08:

0 Forțele armate

3351 Inspectori de vamă și frontieră

3355 Inspectori de poliție și detectivi

541 Lucrători în servicii de protecție

a.

5411 Pompieri

b.

5412 Ofițeri de poliție

c.

5413 Gardieni din penitenciare

d.

5414 Agenți de securitate

e.

5419 Lucrători în servicii de protecție neclasificați în altă parte

 

În conformitate cu NACE Rev.2:

84.22 Apărare

84.23 Justiție

84.24 Activități privind siguranța și ordinea publică

84.25 Servicii de pompieri


ANEXA III

METADATE

Acolo unde este cazul și este relevant pentru înțelegerea deplină a datelor SEAM, metadatele descriu următoarele elemente:

populația luată în considerare în termenii sectoarelor NACE Rev.2 și eventual a subsectoarelor și statutul profesional;

informațiile privind profesiile/activitățile pentru care datele referitoare la accidentele de muncă intră sub incidența principiilor de confidențialitate conform legislației naționale și nu pot fi transmise;

ratele de declarare a accidentelor în muncă care urmează a fi utilizate pentru corectarea raportării insuficiente;

includerea diferitelor tipuri de accidente astfel cum s-a menționat în metodologia SEAM;

metoda de eșantionare – dacă este cazul – utilizată în organizarea colectării de microdate;

metoda de eșantionare – dacă este cazul – utilizată pentru codarea variabilelor privind cauzele și circumstanțele;

numărul de accidente de trafic mortale și de accidente mortale la bordul oricăror mijloace de transport în cursul unei deplasări pe parcursul unei activități profesionale pentru persoanele angajate în afara sectorului H „Transporturi” din NACE Rev.2;

informații privind orice specificități naționale esențiale pentru interpretarea și elaborarea de statistici și indicatori comparabili.