4.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 59/4


REGULAMENTUL (UE) NR. 213/2011 AL COMISIEI

din 3 martie 2011

de modificare a anexelor II și V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (1), în special articolul 11 al doilea paragraf și articolul 26 al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Austria a solicitat introducerea în anexa II la Directiva 2005/36/CE a zece programe de formare profesională legate de domeniul sănătății. Aceste programe de formare profesională sunt reglementate de Ordonanța privind sarcinile speciale din domeniul sănătății și al asistenței medicale (GuK-SV BGB1 II nr. 452/2005) și de Ordonanța privind sarcinile didactice și de management în domeniul sănătății și al asistenței medicale (GuK-LFV BGB1 II nr. 453/2005).

(2)

Având în vedere că aceste programe de formare profesionale din Austria au un nivel echivalent celui prevăzut la articolul 11 litera (c) punctul (i) din Directiva 2005/36/CE, conferă un nivel profesional comparabil și pregătesc cursanții pentru un nivel comparabil de responsabilități și funcții, se justifică includerea lor în anexa II la Directiva 2005/36/CE în temeiul articolul 11 litera (c) punctul (ii).

(3)

Portugalia a depus o cerere motivată de includere a formării medicale specializate în oncologie medicală la punctul 5.1.3 din anexa V la Directiva 2005/36/CE.

(4)

Oncologia medicală urmărește să furnizeze un tratament sistemic al cancerului. Tratamentul bolnavilor de cancer s-a modificat foarte mult în ultimii zece ani ca urmare a progresului științific. Formarea medicală specializată în oncologie medicală nu este enumerată la punctul 5.1.3 din anexa V la Directiva 2005/36/CE. Oncologia medicală s-a constituit însă într-un domeniu separat și distinct de formare medicală specializată în mai mult de două cincimi din statele membre, ceea ce justifică includerea sa la punctul 5.1.3 din anexa V la Directiva 2005/36/CE.

(5)

Pentru a asigura un nivel suficient de ridicat de formare medicală specializată, perioada minimă de formare necesară pentru specializarea oncologie medicală recunoscută automat trebuie să fie de cinci ani.

(6)

Franța a depus o cerere motivată de includere a formării medicale specializate în genetică medicală la punctul 5.1.3 din anexa V la Directiva 2005/36/CE.

(7)

Genetica medicală este o specializare care răspunde dezvoltării rapide a cunoștințelor din domeniul geneticii și implicațiilor acesteia în numeroase domenii de specialitate, precum oncologia, medicina fetală, pediatria, bolile cronice. Genetica medicală are un rol tot mai important în depistarea timpurie și în prevenirea a numeroase afecțiuni. Formarea medicală specializată în genetică medicală nu este enumerată la punctul 5.1.3 din anexa V la Directiva 2005/36/CE. Această disciplină s-a constituit însă într-un domeniu separat și distinct de formare medicală specializată în mai mult de două cincimi din statele membre, ceea ce justifică includerea sa la punctul 5.1.3 din anexa V la Directiva 2005/36/CE.

(8)

Pentru a asigura un nivel suficient de ridicat de formare medicală specializată, perioada minimă de formare necesară pentru specializarea genetică medicală recunoscută automat trebuie să fie de patru ani.

(9)

Prin urmare, Directiva 2005/36/CE trebuie modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru recunoașterea calificărilor profesionale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și V la Directiva 2005/36/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 martie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22.


ANEXĂ

Anexele II și V la Directiva 2005/36/CE se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1 din anexa II, sub „în Austria” se adaugă următoarele:

„—

formarea specializată în îngrijirea copiilor și a tinerilor («Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»);

formarea specializată în sănătate și asistență psihiatrică («Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»);

formarea specializată în terapie intensivă («Sonderausbildung in der Intensivpflege»);

formarea specializată în terapia intensivă a copiilor («Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege»);

formarea specializată în asistență medicală în anestezie («Sonderausbildung in der Anästhesiepflege»);

formarea specializată în asistență medicală în terapie de substituție renală («Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie»);

formarea specializată în asistență medicală în chirurgie («Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich»);

formarea specializată în igienă spitalicească («Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene»);

formarea specializată pentru sarcini didactice în domeniul sănătății și al asistenței medicale («Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege»);

formarea specializată pentru sarcini de management în domeniul sănătății și al asistenței medicale («Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege»),

care reprezintă un ciclu de studii și de formare cu o durată totală de cel puțin 13 ani și șase luni până la 14 ani, din care o formare școlară generală de cel puțin zece ani, urmată de o formare de bază de trei ani într-o școală postliceală publică în domeniul sănătății și al asistenței medicale și de o formare specializată de 6-12 luni într-o sarcină specializată, didactică sau de management.”;

2.

La punctul 5.1.3 din anexa V se adaugă următorul tabel:

„Țara

Oncologie medicală

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Genetică medicală

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Titlu

Titlu

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicală

Genetică medicală

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics”.