3.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 58/27


REGULAMENTUL (UE) NR. 207/2011 AL COMISIEI

din 2 martie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (difenileter, derivat pentabromurat și PFOS)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 131,

întrucât:

(1)

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 prevede restricții la introducerea pe piață și la utilizarea de difenileter, derivat pentabromurat și de sulfonați de perfluoroctan (PFOS), în cadrul punctelor 44 și 53.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (2) transpune în dreptul Uniunii angajamentele stabilite în Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, denumită în continuare „convenția”, aprobată prin Decizia 2006/507/CE a Consiliului (3) și în protocolul din 1998 la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți, denumit în continuare „protocolul”, aprobat prin Decizia 2004/259/CE a Consiliului (4).

(3)

Ca urmare a nominalizărilor de substanțe primite din partea Uniunii Europene și a statelor sale membre, a Norvegiei și a Mexicului, Comitetul de examinare a poluanților organici persistenți, instituit în temeiul convenției, și-a încheiat activitatea cu privire la un grup de substanțe propuse, despre care s-a constatat că respectă criteriile stabilite în convenție. Cu ocazia celei de a patra Conferințe a Părților la convenție, desfășurată în perioada 4-8 mai 2009 (denumită în continuare „COP 4”), s-a convenit adăugarea a nouă substanțe în anexele la convenție, inclusiv pentabromodifenileterul și substanțele PFOS.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 757/2010 al Comisiei din 24 august 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexele I și III (5) pune în aplicare deciziile COP 4, incluzând substanțele menționate în convenție sau în protocol, ori în ambele, în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004. Aceste substanțe includ pentabromodifenileterul și substanțele PFOS. Regulamentul (CE) nr. 850/2004 interzice producția și introducerea pe piață a substanțelor menționate în anexa I și reglementează gestionarea deșeurilor care conțin aceste substanțe. În cazul substanțelor PFOS, derogările aplicabile în temeiul regulamentului REACH, în anexa XVII sunt reluate și enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004, cu anumite modificări pentru a ține cont de decizia COP 4.

(5)

În consecință, restricțiile privind difenileterul, derivat pentabromurat și substanțele PFOS din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sunt inutile și punctele 44 și 53 ar trebui să fie eliminate.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului înființat în baza articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, se elimină punctele 44 și 53.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 martie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

(3)  JO L 209, 31.7.2006, p. 1.

(4)  JO L 81, 19.3.2004, p. 35.

(5)  JO L 223, 25.8.2010, p. 29.