19.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 150/2011 AL COMISIEI

din 18 februarie 2011

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește vânatul de crescătorie și vânatul sălbatic și carnea de vânat de crescătorie și de vânat sălbatic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1), în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește norme specifice de igienă care se aplică produselor alimentare de origine animală. Prevede, inter alia, cerințele pentru producerea și introducerea pe piață a cărnii provenind de la vânatul de crescătorie și vânatul sălbatic. Operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure că această carne este introdusă pe piață numai dacă este produsă în conformitate cu secțiunile III și IV din anexa III la respectivul regulament.

(2)

Secțiunea III din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 prevede că operatorii din sectorul alimentar pot sacrifica ratitele de crescătorie și anumite ungulate de crescătorie la locul de origine cu autorizarea autorității competente, în anumite condiții. Aceste condiții includ, în special, cerința ca animalele sacrificate să fie însoțite la abator de o declarație a operatorului din sectorul alimentar care a crescut animalele și de un certificat eliberat și semnat de către medicul veterinar oficial sau autorizat.

(3)

Certificatul eliberat și semnat de către medicul veterinar oficial sau autorizat va atesta rezultatul favorabil al inspecției veterinare ante-mortem, efectuarea corectă a sacrificării și sângerării și va indica data și ora sacrificării.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii (2) stabilește norme privind uciderea animalelor crescute sau deținute în scopul producerii de alimente, lână, piele, blană sau alte produse. Regulamentul menționat prevede că operatorii economici se asigură că anumite operațiuni de sacrificare sunt efectuate numai de persoane care dețin un certificat de competență pentru astfel de operații, care demonstrează capacitatea de a efectua aceste operații în conformitate cu normele prevăzute în respectivul regulament.

(5)

Prezența la fermă a medicului veterinar oficial sau a medicului veterinar autorizat pe toată durata sacrificării și a sângerării poate fi considerată nenecesară dacă operatorii din sectorul alimentar care efectuează operațiunile de sacrificare au nivelul de competență adecvat și dețin un certificat care să le ateste competența pentru astfel de operațiuni, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1099/2009. În astfel de cazuri, ar trebui să se permită ca atestarea efectuării corecte a sacrificării și sângerării, precum și a datei și orei sacrificării să fie făcută de către operatorii din sectorul alimentar în locul medicului veterinar oficial sau autorizat

(6)

În plus, capitolul II al secțiunii IV din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 prevede că persoana competentă trebuie să examineze corpurile și orice viscere îndepărtate cât mai curând posibil după uciderea vânatului sălbatic mare, pentru a identifica orice caracteristică care ar putea să indice un risc privind sănătatea prezentat de carne. În cazul în care cu ocazia examinării nu este identificată nicio caracteristică anormală care să indice un risc privind sănătatea prezentat de carne, în cazul în care nu a fost observat niciun comportament anormal înainte de ucidere și nu există nicio suspiciune de contaminare a mediului înconjurător, persoana competentă trebuie să anexeze la corpul animalului o declarație numerotată care atestă această situație.

(7)

Experiența în aplicarea acestor norme arată că este rezonabil să se acorde posibilitatea de a nu anexa declarația la corpul animalului și, de asemenea, ca declarația să se refere la mai multe corpuri de animale, cu condiția stabilirii și garantării unei legături clare între corpurile animalelor și declarația în care sunt menționate.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (3) prevede norme de sănătate animală și de sănătate publică privind colectarea, transportarea, depozitarea, manipularea, prelucrarea și utilizarea sau eliminarea subproduselor de origine animală pentru a preveni orice risc pe care aceste produse l-ar putea prezenta pentru sănătatea animală sau sănătatea publică. Capitolul VII al anexei VIII la respectivul regulament stabilește cerințele pentru producerea de trofee de vânătoare.

(9)

În plus, în conformitate cu respectivul regulament, fabricile tehnice sunt supuse aprobării de către autoritatea competentă, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții. Aceste condiții includ, inter alia, obligația ca fabrica tehnică să îndeplinească cerințele de producție specifice prevăzute în același regulament.

(10)

Capitolul II al secțiunii IV din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 prevede că, în cazul vânatului sălbatic mare, capul și viscerele nu este necesar să însoțească corpul la unitatea de prelucrare a vânatului, cu excepția speciilor susceptibile de trichinoză, al căror cap (cu excepția colților) și diafragmă trebuie să însoțească corpul animalului.

(11)

În unele state membre, în care există o lungă tradiție vânătorească, există obiceiul de a utiliza ca trofeu de vânătoare capete întregi de animale, inclusiv provenind de la cele susceptibile de infestare cu Trichinella. Cerința din capitolul II al secțiunii IV din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 creează dificultăți vânătorilor și fabricilor tehnice în ceea ce privește producția de trofee de vânătoare în cazul speciilor susceptibile de infestare cu Trichinella.

(12)

Prin urmare, ar trebui să se dea posibilitatea autorității competente de a autoriza trimiterea de capete de animale susceptibile de infestare cu Trichinella la o fabrică tehnică autorizată pentru producția de trofee de vânătoare, chiar înainte ca rezultatele analizelor de identificare a prezenței Trichinella să fie disponibile. În toate aceste cazuri, ar trebui să existe suficiente garanții privind trasabilitatea.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 853/2004 ar trebui modificat în consecință.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 februarie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 303, 18.11.2009, p. 1.

(3)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1.


ANEXĂ

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se modifică după cum urmează:

1.

În secțiunea III se inserează următorul punct 3a:

„3a.

Prin derogare de la punctul 3 litera (j), autoritatea competentă poate autoriza includerea atestării privind efectuarea corectă a sacrificării și sângerării, precum și a datei și orei sacrificării numai în declarația operatorului din sectorul alimentar menționat la punctul 3 litera (i), cu condiția ca:

(a)

exploatația să fie situată într-un stat membru sau într-o regiune, astfel cum sunt acestea definite la articolul 2 alineatul (2) litera (p) din Directiva 64/432/CEE, care nu se este supus(ă) unor restricții sanitare în conformitate cu legislația Uniunii sau legislația națională;

(b)

operatorul din sectorul alimentar să fi demonstrat nivelul de competență adecvat pentru sacrificarea animalelor fără a provoca acestora niciun fel de durere, chin sau suferință evitabile în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 și fără a aduce atingere articolului 12 din respectivul regulament.”

2.

La capitolul II din secțiunea IV, punctul 4 litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„4.

(a)

În cazul în care, cu ocazia examinării prevăzute la punctul 2, nu este identificată nicio caracteristică anormală, în cazul în care nu a fost observat niciun comportament anormal înainte de ucidere și nu există suspiciunea niciunei contaminări a mediului înconjurător, persoana competentă trebuie să anexeze la corpul animalului o declarație numerotată care atestă această situație. De asemenea, declarația trebuie să indice data, ora și locul uciderii.

Nu este necesar ca declarația să fie anexată la corpul animalului și poate face referire la mai multe corpuri de animale, cu condiția ca fiecare corp de animal să fie identificat în mod adecvat, iar declarația să conțină numărul de identificare al fiecărui corp de animal la care face referire, cu menționarea datei, orei și locului sacrificării. Toate corpurile de animale care sunt menționate într-o singură declarație trebuie trimise la o singură unitate de prelucrare a vânatului.

Capul și viscerele nu trebuie să însoțească corpul animalului la unitatea de prelucrare a vânatului, cu excepția speciilor susceptibile de trichinoză (porcine, solipede și altele), al căror cap (cu excepția colților) și diafragma trebuie să însoțească corpul animalului.

Cu toate acestea, autoritatea competentă poate aproba trimiterea capetelor și viscerelor susceptibile de infestare cu Trichinella la o fabrică tehnică pentru producția de trofee de vânătoare, care a fost autorizată în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002. Fabrica tehnică se va indica în declarație de către persoana competentă. O copie a respectivei declarații va fi trimisă fabricii tehnice. În cazul în care rezultatele analizelor de identificare a prezenței Trichinella efectuate pe carcasă sunt pozitive, autoritatea competentă verifică în mod oficial manipularea adecvată a capului la fabrica tehnică.

Cu toate acestea, este necesar ca vânătorii să respecte orice cerință suplimentară impusă de statul membru în care are loc vânătoarea, în special pentru a permite monitorizarea anumitor reziduuri și substanțe în conformitate cu Directiva 96/23/CE.”