5.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 101/2011 AL CONSILIULUI

din 4 februarie 2011

privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (1),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisie,

întrucât:

(1)

Decizia 2011/72/PESC prevede înghețarea fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de anumite persoane responsabile de deturnarea de fonduri ale statului tunisian și ale persoanelor asociate cu acestea, care privează astfel poporul tunisian de beneficiile unei dezvoltări durabile a economiei și societății sale și subminează dezvoltarea democrației în țară. Aceste persoane fizice sau juridice, entități și organisme sunt incluse pe lista din anexa la decizie.

(2)

Măsurile menționate intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestora de către operatorii economici din toate statele membre.

(3)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate, în special, de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi.

(4)

Competența de modificare a listei cuprinse în anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale pe care o reprezintă situația din Tunisia, precum și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2011/72/PESC.

(5)

Procedura de modificare a listelor cuprinse în anexa I la prezentul regulament ar trebui să prevadă transmiterea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi acestora posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate noi dovezi substanțiale, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

(6)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (2) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (3).

(7)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nu exclusiv:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună executare sau alte angajamente financiare;

(vi)

scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau de resurse financiare;

(b)

„înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare a fondurilor, în orice mod, care ar avea ca rezultat orice modificare a volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(c)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(d)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiune menită să împiedice utilizarea acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu numai, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(e)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul aerian al acestor state.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele care, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Decizia 2011/72/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind responsabile de deturnare de fonduri ale statului tunisian, precum și de persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele asociate cu acestea, astfel cum figurează în anexa I.

(2)   Se interzice punerea la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor incluse pe lista din anexa I, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

(3)   Este interzisă participarea cu bună știință și intenționată la activitățile care au ca obiect sau ca efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 3

(1)   Anexa I trebuie să cuprindă justificarea includerii pe listă a persoanelor, entităților și organismelor.

(2)   Anexa I trebuie să includă, de asemenea, atunci când acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților și a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente din statele membre incluse pe lista din anexa II pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice sunt:

(a)

necesare pentru a acoperi nevoile esențiale ale persoanelor incluse pe lista din anexa I și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rambursarea împrumuturilor ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; sau

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca, în acest caz, statul membru să fi notificat tuturor celorlalte state membre și Comisiei motivele pentru care consideră că trebuie să fie acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea acesteia.

(2)   Statul membru relevant informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, autoritățile competente ale statelor membre menționate în anexa II pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice în cauză fac obiectul unui privilegiu judiciar, administrativ sau arbitral, instituit înainte de data includerii pe lista din anexa I a persoanei, entității sau organismului menționat la articolul 2, sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate anterior datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice în cauză vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate printr-un astfel de privilegiu sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;

(c)

privilegiul sau hotărârea nu este în beneficiul unei persoane, entități sau organism menționat în anexa I; și

(d)

recunoașterea privilegiului sau a hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru respectiv.

(2)   Statul membru relevant informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6

(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor adaosurilor în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus în anexa I,

cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

(2)   Articolul 2 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflate pe listă, cu condiția ca orice sume suplimentare vărsate în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

Articolul 7

Prin derogare de la articolul 2, în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract, a unui acord încheiat de persoana, entitatea sau organismul în cauză sau a unei obligații care a apărut în sarcina acesteia, înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv să fi fost identificat, autoritățile competente din statele membre, menționate pe site-urile internet din anexa II, pot autoriza, după îndeplinirea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă respectivă s-a asigurat că:

(i)

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană, entitate sau organism inclus pe lista din anexa I;

(ii)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2);

(b)

statul membru în cauză a notificat celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, decizia și intenția sa de a acorda autorizația.

Articolul 8

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează, a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Interdicția prevăzută la articolul 2 alineatul (2) nu angajează, în niciun fel, nicio răspundere a persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca această interdicție.

Articolul 9

(1)   Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează imediat orice informații care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 2, autorităților competente din statul membru în care își au reședința ori sediul, menționate pe site-urile internet enumerate în lista din anexa II, și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul statelor membre; și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă menționată cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2)   Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 10

Comisia și statele membre se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică reciproc orice informații utile de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

Articolul 11

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 12

(1)   Atunci când Consiliul decide să supună o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism măsurilor menționate la articolul 2 alineatul (1), acesta modifică anexa I în consecință.

(2)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționat la alineatul (1), fie direct, dacă dispune de adresa acestuia, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3)   Atunci când sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4)   Lista din anexa I se revizuiește la intervale regulate și cel puțin o dată la 12 luni.

Articolul 13

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre comunică, fără întârziere, aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 14

În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice mod cu Comisia, adresa și celelalte detalii de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 15

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, aflate în interiorul sau în exteriorul teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 16

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 28, 2.2.2011, p. 62.

(2)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.


ANEXA I

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, ENTITĂȚILOR SAU ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

 

Nume

Date de identificare

Motive

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Fost președinte al Tunisiei, născut la Hamman-Sousse la data de 3 septembrie 1936, fiul lui Selma HASSEN, căsătorit cu Leïla TRABELSI, titular al cărții naționale de identitate (CNI) nr. 00354671.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 24 octombrie 1956, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Zine El Abidine BEN ALI, titulară a CNI nr. 00683530.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 4 martie 1944, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 11 rue de France- Radès Ben Arous, titular al CNI nr. 05000799.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Sabha-Lybie la data de 7 ianuarie 1980, fiul lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, căsătorit cu Inès LEJRI, domiciliat la adresa résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, titular al CNI nr. 04524472.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisian, născut la Tunis la data de 2 decembrie 1981, fiul lui Naïma BOUTIBA, căsătorit cu Nesrine BEN ALI, titular al CNI nr. 04682068.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 16 ianuarie 1987, fiica lui Leïla TRABELSI, căsătorită cu Fahd Mohamed Sakher MATERI, titulară a CNI nr. 00299177.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Tunis la data de 17 iulie 1992, fiica lui Leïla TRABELSI, cu reședința în Palatul prezidențial, titulară a CNI nr. 09006300.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 5 noiembrie 1962, fiul lui Saida DHERIF, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, titular al CNI nr. 00777029.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 24 iunie 1948, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI, administrator adjunct al unei societăți agricole, domiciliat la adresa 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, titular al CNI nr. 00104253.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la Radès la data de 19 februarie 1953, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed MAHJOUB, administrator al unei societăți, domiciliată la adresa 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titulară a CNI nr. 00403106.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 26 august 1974, fiul lui Najia JERIDI, om de afaceri, domiciliat la adresa 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titular al CNI nr. 05417770.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 26 aprilie 1950, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, titular al CNI nr. 00178522.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 25 septembrie 1955, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, titular al CNI nr. 05150331.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 27 decembrie 1958, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed Montassar MEHERZI, director comercial, domiciliată la adresa 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, titulară a CNI nr. 00166569.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisian, născut la Marsa la data de 5 mai 1959, fiul lui Fatma SFAR, căsătorit cu Samira TRABELSI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titular al CNI nr. 00046988.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 1 februarie 1960, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Habib ZAKIR, domiciliată la adresa 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titulară a CNI nr. 00235016.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisian, născut la data de 5 martie 1957, fiul lui Saida BEN ABDALLAH, căsătorit cu Nefissa TRABELSI, dezvoltator imobiliar, domiciliat la adresa rue Ennawras no. 4 -Gammarth supérieur, titular al CNI nr. 00547946.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la Tunis la data de 3 iulie 1973, fiul lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, dezvoltator imobiliar, domiciliat la adresa immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, titular al CNI nr. 05411511.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisiană, născută la Tunis la data de 25 iunie 1975, fiica lui Mounira TRABELSI (sora lui Leila TRABELSI), administrator al unei societăți, căsătorită cu Mourad MEHDOUI, domiciliată la adresa 41 rue Garibaldi -Tunis, titulară a CNI nr. 05417907.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisian, născut la Tunis la data de 3 mai 1962, fiul lui Neila BARTAJI, căsătorit cu Lilia NACEF, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 41 rue Garibaldi - Tunis, titular al CNI nr. 05189459.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la data de 18 septembrie 1976, fiul lui Najia JERIDI, director general al unei societăți, domiciliat la adressa lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, titular al CNI nr. 05412560.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisiană, născută la data de 4 decembrie 1971, fiica lui Yamina SOUIEI, administrator al unei societăți, domiciliată la adresa 2 rue El Farrouj - la Marsa, titulară a CNI nr. 05418095.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisian, născut la data de 20 decembrie 1965, fiul lui Radhia MATHLOUTHI, căsătorit cu Linda CHERNI, funcționar de birou la Tunisair, domiciliat la adresa 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, titular al CNI nr. 00300638.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisian, născut la data de 29 ianuarie 1988, fiul lui Kaouther Feriel HAMZA, președinte-director general al societății Stafiem - Peugeot, domiciliat la adresa 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisian, născut la data de 13 ianuarie 1959, fiul lui Leïla CHAIBI, căsătorit cu Dorsaf BEN ALI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, titular al CNI nr. 00400688.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Bardo la data de 5 iulie 1965, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Slim CHIBOUB, domiciliată la adresa 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, titulară a CNI nr. 00589759.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Bardo la data de 21 august 1971, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Marouene MABROUK, consilier al ministrului afacerilor externe, titulară a CNI nr. 05409131.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisian, născut la Tunis la data de 11 martie 1972, fiul lui Jaouida El BEJI, căsătorit cu Sirine BEN ALI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, titular al CNI nr. 04766495.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Bardo la data de 8 martie 1963, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Slim ZARROUK, medic, domiciliată la adresa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titulară a CNI nr. 00589758.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisian, născut la Tunis la data de 13 august 1960, fiul lui Maherzia GUEDIRA, căsătorit cu Ghazoua BEN ALI, președinte-director general al unei societăți, domiciliat la adresa 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titular al CNI nr. 00642271.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Hammam-Sousse la data de 22 noiembrie 1949, fiul lui Selma HASSEN, fotograf-jurnalist în Germania, domiciliat la adresa 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 02951793.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Hammam-Sousse la data de 13 martie 1947, căsătorit cu Zohra BEN AMMAR, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa rue El Moez - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 02800443.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisiană, născută la Hammam-Sousse la data de 16 mai 1952, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Fathi REFAT, reprezentant al Tunisair, domiciliată la adresa 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, titulară a CNI nr. 02914657.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisiană, născută la Sousse la data de 18 septembrie 1956, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Sadok Habib MHIRI, director de întreprindere, domiciliată la adresa avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, titulară a CNI nr. 02804872.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la data de 28 octombrie1938, fiul lui Selma HASSEN, pensionar, soț al decedatei Selma MANSOUR, domiciliat la adresa 255 cité El Bassatine - Monastir, titular al CNI nr. 028106l4.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisian, născut la Tunis la data de 21 octombrie1969, fiul lui Selma MANSOUR, căsătorit cu Monia CHEDLI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa avenue Hédi Nouira - Monastir, titular al CNI nr. 04180053.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Monastir la data de 29 aprilie 1974, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar, director de întreprindere, domiciliat la adresa 83 Cap Marina - Monastir, titular al CNI nr. 04186963.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Monastir la data de 12 octombrie 1972, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar, exportator și importator comercial, domiciliat la adresa avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titular al CNI nr. 04192479.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisiană, născută la Monastir la data de 8 martie 1980, fiica lui Selma MANSOUR, căsătorită cu Zied JAZIRI, secretară a unei societăți, domiciliată la adresa rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titulară a CNI nr. 06810509.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 8 octombrie 1978, fiul lui Hayet BEN ALI, director al unei societăți, domiciliat la adresa 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titular al CNI nr. 05590835.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 9 august 1977, fiul lui Hayet BEN ALI, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 05590836.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisiană, născută la Monastir la data de 30 august 1982, fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR, domiciliată la adresa rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titulară a CNI nr. 08434380.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Sousse la data de 13 ianuarie 1970, fiul lui Naïma BEN ALI, șef de serviciu la Tunisair, domiciliat la adresa résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, titular al CNI nr. 05514395.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Hammam - Sousse la data de 22 octombrie 1967, fiul lui Naïma BEN ALI, responsabil de misiune la ministerul transporturilor, domiciliat la adresa 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, titular al CNI nr. 05504161.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisian, născut la Sousse la data de 3 ianuarie 1973, fiul lui Naïma BEN ALI, căsătorit cu Lamia JEGHAM, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 05539378.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian, născut la Paris la data de 27 octombrie 1966, fiul lui Paulette HAZAT, director al unei societăți, domiciliat la adresa Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titular al CNI nr. 05515496 (dublă naționalitate).

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Paris la data de 16 aprilie 1971, fiul lui Paulette HAZAT, căsătorit cu Amel SAID, administrator al unei societăți, domiciliat la adresa Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, titular al CNI nr. 00297112.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian, născut la Tunis la data de 28 august 1974, fiul lui Leila DEROUICHE, director comercial, domiciliat la adresa 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, titular al CNI nr. 04622472.

Persoana face obiectul unei anchete judiciare desfășurate de autoritățile tunisiene cu privire la însușirea ilegală de bunuri imobile și mobile, deschiderea de conturi bancare și deținerea de active în diferite țări ca parte a unor operațiuni de spălare de bani.


ANEXA II

LISTA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE DIN STATELE MEMBRE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1), LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1), LA ARTICOLUL 7 ȘI LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1) LITERA (a), PRECUM ȘI ADRESA PENTRU NOTIFICAREA COMISIEI EUROPENE

A.   Autoritățile competente în fiecare stat membru:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresa pentru notificarea Comisiei Europene sau pentru alt tip de comunicare cu aceasta:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873