3.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 29/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 88/2011 AL COMISIEI

din 2 februarie 2011

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă (1) și în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 452/2008 stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici europene în domeniul educației și al învățării continue în trei domenii specificate care urmează a fi pus în aplicare prin acțiuni statistice.

(2)

Este necesar să se adopte măsuri de punere în aplicare a unor acțiuni statistice individuale pentru producerea de statistici privind sistemele de educație și formare, care fac obiectul domeniului 1 din Regulamentul (CE) nr. 452/2008

(3)

În cursul producerii și difuzării statisticilor europene în domeniul sistemelor de educație și formare, autoritățile naționale și europene în materie de statistică ar trebui să țină seama de principiile stabilite în Codul de bune practici al statisticilor europene, aprobat de Comisie la 25 mai 2005 în cadrul Recomandării sale privind independența, integritatea și responsabilitatea autorităților statistice naționale și comunitare (2).

(4)

Măsurile de punere în aplicare pentru producerea de statistici privind sistemele de educație și formare ar trebui să ia în considerare sarcina potențială impusă instituțiilor educaționale și persoanelor precum și cel mai recent acord încheiat între Institutul de Statistică al UNESCO (UIS) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Comisie (Eurostat) asupra conceptelor, definițiilor, prelucrării de date, periodicității și termenelor pentru transmiterea rezultatelor. Acesta include formatul de transmitere a datelor privind sistemele de educație, astfel cum este specificat în ultima versiune a orientărilor detaliate pentru colectarea de date Unesco/OCDE/Baza de date Eurostat.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 în ceea ce privește colectarea, transmiterea și prelucrarea datelor statistice din domeniul 1 privind sistemele de educație și formare.

Articolul 2

Subiectele și caracteristicile acestora

Selectarea și specificarea subiectelor care urmează să facă obiectul domeniului 1 privind sistemele de educație și formare, precum și lista detaliată a caracteristicilor și defalcărilor acestora sunt cele stabilite în anexa I.

Articolul 3

Perioadele de referință și transmiterea rezultatelor

1.   Datele privind înscrierile, numărul de persoane nou înscrise, limbile străine învățate și mărimea claselor se referă la anul școlar/universitar astfel cum este definit la nivel național (an t). Datele anuale privind înscrierile, persoanele nou înscrise, limbile străine învățate și mărimea claselor se transmit Comisiei (Eurostat) în fiecare an până la 30 septembrie în anul t+2. Prima transmitere a datelor în septembrie 2012 se referă la anul școlar/universitar 2010-2011, astfel cum este definit la nivel național.

2.   Absolvenți/absolviri se aplică anului școlar/universitar astfel cum este definit la nivel național (anul t) sau anului calendaristic (anul t+1). Datele anuale privind absolvenții/absolvirile se transmit Comisiei (Eurostat) în fiecare an până la 30 noiembrie în anul t+2. Prima transmitere a datelor în noiembrie 2012 se referă la anul școlar/universitar 2010-2011, astfel cum este definit la nivel național sau la anul calendaristic 2011.

3.   Cheltuielile pentru educație se referă la exercițiul financiar al statului membru astfel cum este definit la nivel național (anul t). Datele anuale privind cheltuielile pentru educație se transmit Comisiei (Eurostat) în fiecare an până la 30 noiembrie în anul t+2. Prima transmitere a datelor în noiembrie 2012 se referă la exercițiul financiar 2010.

Articolul 4

Cerințele referitoare la calitatea datelor și cadrul de calitate în domeniul raportării

1.   Cerințele referitoare la calitatea datelor și cadrul de calitate în domeniul raportării privind sistemele de educație și formare sunt stabilite în anexa II.

2.   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport de calitate în conformitate cu cerințele stabilite în anexa II în fiecare an. Primul raport se referă la anul de colectare a datelor 2012. Raportul de calitate referitor la perioadele de referință stabilite la articolul 3 se transmit Comisiei până la data de 31 ianuarie în anul t+3. Primul raport de calitate privind anul de colectare a datelor 2012 se transmite, în mod excepțional, până la data de 31 martie în anul t+3.

3.   Statele membre obțin datele necesare prin utilizarea unei combinații de surse diferite, precum anchetele prin sondaj, sursele de date administrative sau alte surse de date.

4.   Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) informații privind metodele și calitatea datelor din sursele utilizate, altele decât anchetele prin sondaj și sursele de date administrative menționate la alineatul (3).

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 februarie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 145, 4.6.2008, p. 227.

(2)  COM(2005) 217 final.


ANEXA I

Subiecte acoperite, lista detaliată a caracteristicilor și defalcărilor acestora

Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL-Bologna

Numărul de studenți înscriși după nivel de educație (învățământ terțiar) după sex și după domeniul de studiu detaliat în conformitate cu structura de două cicluri Bologna (licență-masterat) și doctorat

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

Numărul de studenți care urmează structurile Bologna (sau în programele de învățământ care conduc la o diplomă similară în țările din afara Europei), numărul de studenți din programe în care structurile Bologna nu au fost introduse (urmând structura clasificării ISCED 1997) (sau în programele care conduc la alte diplome în țările din afara Europei)

Structurile Bologna

Programe cu o durată mai mică de 3 ani dar considerate de nivel terțiar și care fac parte din structura Bologna (conducând la obținerea unei prime diplome), programe care duc la obținerea unei diplome de licență, cu o durată de 3-4 ani conducând la o primă diplomă, diplomă de masterat cu o durată cumulativă de 4-6 ani (conducând la obținerea unei a doua diplome), diplome de lungă durată considerate a face parte din structura Bologna (cu o durată de 5 ani sau mai mult), programe de doctorat (conducând la obținerea unei a treia diplome - unei diplome postdoctorale).

Niveluri ISCED

ISCED 5A de la 3 până la < 5 ani (conducând la obținerea unei prime diplome), ISCED 5A, 5 ani sau mai mult (conducând la obținerea unei prime diplome), ISCED 5A (conducând la obținerea unei a doua diplome), ISCED 5B (conducând la obținerea unei prime atestări a calificării), ISCED 5 B (conducând la obținerea unei a doua atestări a calificării), ISCED 6 (diplome de doctorat/postdoctorale)

Domeniu de studiu detaliat

Manual pentru domeniul educației și formări, versiunea decembrie 1999

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL1

Număr de studenți după nivelul de educație, orientarea programului, destinația programului, frecvența participării, sex și vârstă

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 0, - nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, - nivel 4, - nivel 5, - nivel 6, neclasificat după nivel

Orientarea programului

ISCED nivel 3 general, - nivel 3 pre-profesional/profesional, - nivel 4 general, - nivel 4 pre-profesional/profesional

Destinația programului

ISCED nivel 3A/B, - nivel 3C, - nivel 4A/B, nivel 4C, - nivel 5A, - nivel 5B

Frecvența participării

Total frecvență integrală și frecvență redusă, frecvență integrală

Sex

Masculin, feminin

Vârstă

Sub 3 ani, de la 3-29 ani (ani luați separat) 30-34 ani, 35-39 ani, 40 de ani și peste, vârstă necunoscută

Obligatoriu (cu excepția coloanei 5 privind participarea la programele pentru copii preșcolari care nu aparțin categoriei 0 sau 1 a ISCED).


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL1_Adult

Numărul studenților din programele de educație pentru adulți așa cum figurează în tabelul ENRL1 după nivelul de educație, orientarea programului, frecvența participării, sex și vârstă

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, - nivel 4

Orientarea programului

ISCED nivel 3 general, - nivel 3 pre-profesional/profesional, - nivel 4 general, - nivel 4 preprofesional/profesional

Frecvența participării

Total frecvență integrală și frecvență redusă, frecvență integrală

Sex

Masculin, feminin

Vârstă

Sub 15 ani, de la 15-29 ani (ani luați separat) 30-34 ani, 35-39 ani, peste 40 de ani, vârstă necunoscută

Obligatoriu


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL1a

Număr de studenți după nivelul de educație, orientarea programului, destinația programului, tipul instituției, frecvența participării și sex

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 0, - nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, - nivel 4, - nivel 5A, - nivel 5B, nivel 6, neclasificat după nivel

Orientarea programului

ISCED nivel 2 general, - nivel 2 pre-profesional, - nivel 2 profesional, nivel 3 general, - nivel 3 preprofesional, - nivel 3 profesional, - nivel 4 general, - nivel 4 preprofesional, - nivel 4 profesional,

Destinația programului

ISCED nivel 3A, nivel 3B, - nivel 3C, - nivel 4A, nivel 4B, nivel 4C, - nivel 5A, prima diplomă, - nivel 5A a doua diplomă și următoarele, - nivel 5B prima atestare a calificării, - nivel 5B a doua atestare a calificării și următoarele.

Frecvența participării

Total frecvență integrală și frecvență redusă, frecvență integrală, frecvență redusă, echivalent frecvență integrală

total frecvență integrală și frecvență redusă

din care: Studenți care participă la programe care combină școala și mediul profesional (pentru nivelele 3 și 4 ISCED)

Sex

Masculin, feminin

cu frecvență integrală

din care: Studenți care participă la programe care combină școala și mediul profesional (pentru nivelele 3 și 4 ISCED)

Sex

Masculin, feminin

cu frecvență redusă

din care: Studenți care participă la programe care combină școala și mediul profesional (pentru nivelele 3 și 4 ISCED)

echivalent frecvență integrală

din care: Studenți care participă la programe care combină școala și mediul profesional (pentru nivelele 3 și 4 ISCED)

Tipul de instituție

Instituții publice, toate instituțiile de învățământ private

Frecvența participării

Frecvență integrală, frecvență redusă, echivalent frecvență integrală

Obligatoriu [cu excepția liniilor C5-C12 (privind instituțiile de învățământ private subvenționate de guvern și instituțiile de învățământ private independente) și coloana 5 (privind participarea la programele pentru preșcolari care nu aparțin categoriei 0 sau 1 a ISCED) care rămân opționale]


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL1a_adult

Numărul studenților din programele de educație pentru adulți așa cum figurează în tabelul ENRL1 după nivelul de educație, orientarea programului, tipul instituției, frecvența participării și sex

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 0, - nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, nivel 4

Orientarea programului

ISCED nivel 2 general, - nivel 2 pre-profesional, - nivel 2 profesional, nivel 3 general, - nivel 3 pre- profesional, - nivel 3 profesional, - nivel 4 general, - nivel 4 pre-profesional, - nivel 4 profesional,

Tipul de instituție

Instituții publice, toate instituțiile de învățământ private, instituții private subvenționate de guvern, instituții private independente

Frecvența participării

Frecvență integrală, frecvență redusă, echivalent frecvență integrală

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL3

Numărul de studenți și repetenți (ISC 123) în programele generale după nivelul de educație, sex și clasă

Defalcări

Specificații:

Tipul de student/statut de repetent

Număr de studenți, număr de repetenți

Nivel de educație

Nivelul 1 ISCED

Destinația programului

ISCED nivel 2 general, - nivel 3 general

Sex

Masculin, feminin

Clasă

Clasa I, Clasa a IIa, Clasa a IIIa, Clasa a IVa, Clasa a Va, Clasa a VIa, Clasa a VIIa, Clasa a VIIIa, Clasa a IXa, Clasa a Xa, Clasă necunoscută

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL4

Numărul de studenți în clasa 1 după sex și vârstă

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

Clasa 1 in școala primară (ISCED 1)

Sex

Masculin, feminin

Grup de vârstă

Sub 4 ani, de la 4 la 14 ani (ani luați în mod separat), 15 ani și peste, vârstă necunoscută

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL5

Număr de studenți (ISC 56) după nivelul de educație, destinația programului, domeniul de studiu și sex

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

Nivelul 56 ISCED

Destinația programului

ISCED nivel 5A, - nivel 5B, - nivel 6

Sex

Masculin, feminin

Domeniu de studiu

Educație (ISC 14), Formarea cadrelor didactice (ISC 141), Științele educației (ISC 142), Științe umaniste și Arte, Arte (ISC 21), Științe umaniste (ISC 22) Științe sociale, economice și juridice, Științe sociale și comportamentale (ISC 31), Jurnalism și informare (ISC 32) Științe economice și administrative (ISC 34), Drept (ISC 38), Științe exacte, științele naturii (ISC 42), Științe fizice (ISC 44), Matematică și statistică (ISC 46), Informatică (ISC 48), Științe inginerești, industrie manufacturieră și construcții, Științe inginerești și inginerie comercială (ISC 52), Industria manufacturieră și de prelucrare (ISC 54), Arhitectură și construcții (ISC 58), Științe agricole, silvice și piscicole (ISC 62), Medicină veterinară (ISC 64), Sănătate și protecție socială, Sănătate (ISC 72), Servicii sociale (ISC 76), Servicii, Servicii Personale (ISC 81), Servicii de transport (ISC 84), Protecția mediului (ISC 85), Servicii de securitate (ISC 86), domeniu necunoscut sau nespecificat

Obligatoriu


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL6

Numărul de studenți mobili și străini după nivel de educație (ISCED 5 și 6), destinația programului și domeniu de studiu

Defalcări

Specificații:

Tipul de student

Numărul de studenți mobili și străini

Nivel de educație

ISCED nivelul 5 și 6

Destinația programului

ISCED nivel 5A, - nivel 5B, - nivel 6

Domeniu de studiu

Educație (ISC 14), Formarea cadrelor didactice (ISC 141), Științele educației (ISC 142), Științe umaniste și Arte, Arte (ISC 21), Științe umaniste (ISC 22), Științe sociale, economice și juridice, Științe sociale și comportamentale (ISC 31), Jurnalism și informare (ISC 32), Științe economice și administrative (ISC 34), Drept (ISC 38), Științe exacte, științele naturii (ISC 42), Științe fizice (ISC 44), Matematică și statistică (ISC 46), Informatică (ISC 48), Științe inginerești, industrie manufacturieră și construcții, Științe inginerești și inginerie comercială (ISC 52), Industria manufacturieră și de prelucrare (ISC 54), Arhitectură și construcții (ISC 58), Științe agricole, Științe agricole, silvice și piscicole (ISC 62), Medicină veterinară (ISC 64), Sănătate și protecție socială, Sănătate (ISC 72), Servicii sociale (ISC 76), Servicii, Servicii personale (ISC 81), Servicii de transport (ISC 84), Protecția mediului (ISC 85), Servicii de securitate (ISC 86), Necunoscut sau nespecificat

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL7

Numărul de studenți mobili și străini după nivel de educație, destinația programului, cetățenie UE/cetățenie non-UE și sex

Defalcări

Specificații:

Tipul de student

Studenți mobili după origine în țările UE, în țările din afara UE și de origine necunoscută

Nivel de educație

ISCED nivel 5, - nivel 6, neclasificat după nivel

Destinația programului

ISCED nivel 5A prima diplomă, - nivel 5A a doua diplomă și următoarele, - nivel 5B prima atestare a calificării, - nivel 5B a doua atestare a calificării și următoarele.

Sex

Masculin, feminin

Tipul de student

Studenți care nu sunt cetățeni ai țării raportoare

din care studenți care sunt cetățeni ai țărilor UE

din care studenți care sunt cetățeni ai țărilor din afara UE

din care studenți cu cetățenie necunoscută

Nivel de educație

ISCED nivel 0, - nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, - nivel 4, - nivel 5, - nivel 6, neclasificat după nivel

Destinația programului

ISCED nivel 5A prima diplomă, - nivel 5A a doua diplomă și următoarele, - nivel 5B prima atestare a calificării, - nivel 5B a doua atestare a calificării și următoarele.

Sex

Masculin, feminin

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL8

Număr de studenți (ISCED 5/6) după nivelul de educație, destinația programului, țara de cetățenie

Defalcări

Specificații:

Tipul de student

Toți studenții

Nivel de educație

ISCED nivel 5, ISCED nivel 6

Destinația programului

ISCED nivel 5A, - nivel 5B

Țara de cetățenie

Țara standard și codul localității pentru uz statistic în vigoare care sunt definite și puse în aplicare de Diviziunea statistică a Națiunilor Unite (Standardul Internațional ISO 3166-1), m49alpha.

Obligatoriu


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRL9

Număr de studenți (ISC 5/6) după nivelul de educație, destinația programului și țara de origine (țara de reședință și/sau educație anterioară)

Defalcări

Specificații:

Tipul de student

Studenți după țara de origine

Nivel de educație

Nivelul 6 ISCED

Destinația programului

ISCED nivel 5A, - nivel 5B

Țara sau teritoriul de reședință și/sau educație anterioară)

Țara standard și codul localității pentru uz statistic în vigoare care sunt definite și puse în aplicare de Diviziunea statistică a Națiunilor Unite (Standardul Internațional ISO 3166-1), m49alpha.

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENTR1

Contingent anual după nivel de educație și destinația programului

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

Învățământ secundar superior ISCED 3, învățământ postsecundar neuniversitar ISCED 4, Învățământ terțiar

Destinația programului

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Tipul de student

numărul de persoane nou înscrise; persoanele reînscrise, studenți care își continuă studiile

Nou înscriși

Cu studii anterioare la alt nivel terțiar, fără alte studii la nivel terțiar

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENTR2

Numărul de persoane nou înscrise după nivel de educație, sex și vârstă

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

Învățământ secundar superior (ISCED nivel 3), învățământ postsecundar neuniversitar (ISCED 4), Învățământ terțiar

Destinația programului

ISCED nivel 5A, - nivel 5B, - nivel 6

Sex

Masculin, feminin

Vârstă

Sub 14 ani, de la 14 la 29 de ani (ani luați separat) 30-34 ani, 35-39 ani, peste 40 de ani, vârstă necunoscută

Obligatoriu cu excepția coloanelor 1 și 2 (privind nivelurile ISCED 3 și 4) care sunt opționale.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENTR3

Numărul de persoane nou înscrise după nivel de educație, sex și domeniu de studiu

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

Învățământ terțiar

Destinația programului

ISCED nivel 5A, - nivel 5B, nivel 6

Sex

Masculin, feminin

Domeniu de studiu

Educație (ISC 14), Formarea cadrelor didactice (ISC 141), Științele educației (ISC 142), Științe umaniste și Arte, Arte (ISC 21), Științe umaniste (ISC 22), Științe sociale, economice și juridice, Științe sociale și comportamentale (ISC 31), Jurnalism și informare (ISC 32), Științe economice și administrative (ISC 34), Drept (ISC 38), Științe exacte, științele naturii (ISC 42), Științe fizice (ISC 44), Matematică și statistică (ISC 46), Informatică (ISC 48), Științe inginerești, industrie manufacturieră și construcții, Științe inginerești și inginerie comercială (ISC 52), Industria manufacturieră și de prelucrare (ISC 54), Arhitectură și construcții (ISC 58), Științe agricole, Științe agricole, silvice și piscicole (ISC 62), Medicină veterinară (ISC 64), Sănătate și protecție socială, Sănătate (ISC 72), Servicii sociale (ISC 76), Servicii, Servicii personale (ISC 81), Servicii de transport (ISC 84), Protecția mediului (ISC 85), Servicii de securitate (ISC 86), Necunoscut sau nespecificat

Obligatoriu


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

GRAD-Bologna

Numărul de absolvenți/ absolviri (nivel terțiar) după sex și domeniu de studiu detaliat în conformitate cu structura de două cicluri Bologna (licență-masterat) și doctorat

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

Numărul de absolvenți/absolviri care urmează structurile Bologna (sau în programele de învățământ care conduc la o diplomă similară în țările din afara Europei), numărul de absolvenți/absolviri ai programelor în care structura Bologna nu a fost introdusă (urmând structura ISCED 199) (sau în programele care conduc la alte diplome în țările din afara Europei)

Structurile Bologna

Diplome obținute în mai puțin de 3 ani dar considerate de nivel terțiar și care fac parte din structura Bologna (conducând la obținerea unei prime diplome), diplome de licență, cu o durată de 3-4 ani conducând la o primă diplomă, diplomă de masterat cu o durată cumulativă de 4-6 ani (conducând la obținerea unei a doua diplome), primele diplome de lungă durată considerate ca făcând parte din structura Bologna (cu o durată de 5 sau mai mulți ani), programe de doctorat

Niveluri ISCED

ISCED 5A prima diplomă de la 3 până la < 5 ani, ISCED 5A prima diplomă 5 ani sau mai mult, ISCED 5A (conducând la obținerea unei a doua diplome), ISCED 5B (conducând la obținerea unei prime atestări a calificării), ISCED 5B (conducând la obținerea unei a doua atestări a calificării), ISCED 6 (diplome de doctorat/post-doctorale)

Domeniu de studiu detaliat

Manual pentru domeniul educației și formări, versiunea decembrie 1999

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

GRAD1

Număr de absolvenți (ISCED 3 și 4) după nivelul de educație, destinația programului, orientarea programului, tipul instituției, sex și studenți mobili și străini după sex

Defalcări

Specificații:

Tipul de absolvent

Absolvenți care sunt cetățeni străini în țara raportoare, absolvenți care sunt studenți mobili în țara raportoare

Nivel de educație

Învățământ secundar superior (ISCED 3), învățământ postsecundar neuniversitar (ISCED 4)

Destinația programului

ISCED nivel 3A, - nivel 3B, - nivel 3C cu o durată similară programelor tipice 3A sau 3B, - nivel 3C cu o durată mai scurtă decât programele tipice 3A sau 3B, ISCED nivelul 4A, nivelul 4B, nivelul 4C.

Orientarea programului

ISCED nivel 3 programe generale, - nivel 3 programe pre-profesionale, - nivel 3 programe profesionale, ISCED nivel 4 programe generale, - nivel 4 programe pre-profesionale, - nivel 4 programe profesionale

Sex

Masculin, feminin

Tipul de absolvent/mobil

Absolvenți care nu sunt de origine din țara raportoare

Nivel de educație

Învățământ secundar superior (ISCED 3), învățământ postsecundar neuniversitar (ISCED 4)

Destinația programului

ISCED nivel 3A , - nivel 3B, - nivel 3C cu o durată similară programelor tipice 3A sau 3B, - nivel 3C cu o durată mai scurtă decât programele tipice 3A sau 3B

Orientarea programului

ISCED nivel 3 programe generale, - nivel 3 programe pre-profesionale, - nivel 3 programe profesionale, - nivel 4 programe generale, - nivel 4 programe pre-profesionale, - nivel 4 programe profesionale

Sex

Masculin, feminin

Tipul de instituție

Instituții publice, toate instituțiile de învățământ private

Sex

Masculin, feminin

Nivel de educație

Învățământ secundar superior (ISCED 3), învățământ postsecundar neuniversitar (ISCED 4)

Destinația programului

ISCED nivel 3A , - nivel 3B, - nivel 3C cu o durată similară programelor tipice 3A sau 3B, - nivel 3C cu o durată mai scurtă decât programele tipice 3A sau 3B

Orientarea programului

ISCED nivel 3 programe generale, - nivel 3 programe pre-profesionale, - nivel 3 programe profesionale, - nivel 4 programe generale, - nivel 4 programe pre-profesionale, - nivel 4 programe profesionale

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

GRAD2

Număr de absolvenți (ISCED 3 și 4) după nivelul de educație, destinația programului, orientarea programului, vârstă și sex

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

Învățământ secundar superior (ISCED 3), învățământ postsecundar neuniversitar (ISCED 4)

Tipul de absolvent

Toți absolvenții, Absolvenți pentru prima dată

Destinația programului

ISCED nivel 3A , - nivel 3B, - nivel 3C cu o durată similară programelor tipice 3A sau 3B, - nivel 3C cu o durată mai scurtă decât programele tipice 3A sau 3B, absolvenți pentru prima dată ISCED 3A și 3B, absolvenți pentru prima dată ISCED 3A, 3B și 3C cu o durată similară programelor tipice 3A sau 3B, ISCED nivel 4A, - nivel 4B, - nivel 4C

Orientarea programului

ISCED nivel 3 programe generale, - nivel 3 programe pre-profesionale, - nivel 3 programe profesionale, ISCED nivel 4 programe generale, - nivel 4 programe pre-profesionale, - nivel 4 programe profesionale

Sex

Masculin, feminin

Vârstă

Sub 11 ani, de la 11-29 ani (ani luați separat) 30-34 ani, 35-39 ani, peste 40 de ani, vârstă necunoscută

Obligatoriu


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

GRAD3

Număr de absolvenți (ISCED 5 și 6) după nivelul de educație, destinația programului, durată cumulativă, tipul instituției, sex și studenți mobili și străini după sex

Defalcări

Specificații:

Tipul de absolvent/origine

Absolvenți care sunt studenți mobili în țara raportoare

Nivel de educație

ISCED nivel 5A, - nivel 5B, - nivel 6

Destinația programului

ISCED nivel 5A prima diplomă prin durată cumulativă, - nivel 5A a doua și următoarele diplome prin durată cumulativă, nivel 5B prima atestare a calificării prin durată cumulativă, - nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificărilor prin durată cumulativă, nivel 6 diplomă de doctorat, nivel 6 diplome postdoctorale

Durată cumulativă

ISCED nivel 5A prima diplomă de la 3 la < 5 ani, - nivel 5A prima diplomă de la 5 la 6 ani, nivel 5A prima diplomă peste 6 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome mai puțin de 5 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome mai puțin de 5-6 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome mai mult de 6 ani, ISCED nivel 5A prima diplomă de la 3 la < 5 ani, - nivel 5A prima diplomă de la 5 la 6 ani, nivel 5A prima diplomă peste 6 ani, nivel 5B prima atestare a calificării de la 2-< 3 ani, nivel 5B prima atestare a calificării de la 3 la < 5, nivel 5B prima atestare a calificării peste 5 ani, nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificării de la 3 la < 5 ani, nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificării 5 ani sau mai mult

Sex

Masculin, feminin

Tipul de absolvent/cetățenie

Absolvenți care sunt studenți străini în țara raportoare

Nivel de educație

ISCED nivel 5A, - nivel 5B, - nivel 6

Destinația programului

ISCED nivel 5A prima diplomă prin durată cumulativă, - nivel 5A a doua și următoarele diplome prin durată cumulativă, nivel 5B prima atestare a calificării prin durată cumulativă, - nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificărilor prin durată cumulativă, nivel 6 diplomă de doctorat, nivel 6 diplome postdoctorale

Durată cumulativă

ISCED nivel 5A prima diplomă de la 3 la < 5 ani, - nivel 5A prima diplomă de la 5 la 6 ani, nivel 5A prima diplomă peste 6 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome mai puțin de 5 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome mai puțin de 5 până la 6 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome peste 6 ani, ISCED nivel 5A prima diplomă de la 3 la < 5 ani, nivel 5A prima diplomă de la 5 la 6 ani,.nivel 5A prima diplomă peste 6 ani, nivel 5B prima atestare a calificării de la 2-< 3 ani, nivel 5B prima atestare a calificării de la 3 la < 5, nivel 5B prima atestare a calificării peste 5 ani, nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificării de la 3 la < 5 ani, nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificării 5 ani sau mai mult

Sex

Masculin, feminin

Tipul de instituție

Instituții publice, toate instituțiile de învățământ private

Nivel de educație

ISCED nivel 5A, - nivel 5B, - nivel 6

Destinația programului

ISCED nivel 5A prima diplomă prin durată cumulativă, - nivel 5A a doua și următoarele diplome prin durată cumulativă, nivel 5B prima atestare a calificării prin durată cumulativă, - nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificărilor prin durată cumulativă, nivel 6 diplomă de doctorat, nivel 6 diplome postdoctorale

Durată cumulativă

ISCED nivel 5A prima diplomă de la 3 la < 5 ani, - nivel 5A prima diplomă de la 5 la 6 ani, nivel 5A prima diplomă peste 6 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome mai puțin de 5 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome mai puțin de 5 până la 6 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome peste 6 ani, ISCED nivel 5A prima diplomă de la 3 la < 5 ani, nivel 5A prima diplomă de la 5 la 6 ani,.nivel 5A prima diplomă peste 6 ani, nivel 5B prima atestare a calificării de la 2-< 3 ani, nivel 5B prima atestare a calificării de la 3 la < 5, nivel 5B prima atestare a calificării peste 5 ani, nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificării de la 3 la < 5 ani, nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificării 5 ani sau mai mult

Sex

Masculin, feminin

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

GRAD4

Număr de absolvenți (ISCED 5 și 6) după nivelul de educație, destinația programului, durată cumulativă, vârstă și sex

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

Toți absolvenții ISCED 5 și 6: ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6. Absolvenți pentru prima dată (numărătoare neduplicată): ISCED 5A, ISCED 5B

Destinația programului

ISCED nivel 5A prima diplomă prin durată cumulativă, - nivel 5A a doua și următoarele diplome prin durată cumulativă, nivel 5B prima atestare a calificării prin durată cumulativă, - nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificărilor prin durată cumulativă, - nivel 6 diplome de doctorat, - nivel 6 diplome postdoctorale, absolvenți pentru prima oară (numărătoare neduplicată) ISCED 5A total prin durată cumulativă, total ISCED 5B

Durată cumulativă

ISCED nivel 5A prima diplomă de la 3 la < 5 ani, - nivel 5A prima diplomă de la 5 la 6 ani, nivel 5A prima diplomă peste 6 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome mai puțin de 5 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome mai puțin de 5 până la 6 ani, nivel 5A a doua și următoarele diplome peste 6 ani, ISCED nivel 5A prima diplomă de la 3 la < 5 ani, nivel 5A prima diplomă de la 5 la 6 ani,.nivel 5A prima diplomă peste 6 ani, nivel 5B prima atestare a calificării de la 2-< 3 ani, nivel 5B prima atestare a calificării de la 3 la < 5, nivel 5B prima atestare a calificării peste 5 ani, nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificării de la 3 la < 5 ani, nivel 5B a doua și următoarele atestări ale calificării 5 ani sau mai mult, absolvenți pentru prima oară (numărătoare neduplicată) ISCED 5A de la 3 la < 5 ani, absolvenți pentru prima oară (numărătoare neduplicată) ISCED 5A de la 5 la 6 ani, absolvenți pentru prima oară (numărătoare neduplicată) ISCED 5A peste 6 ani

Sex

Masculin, feminin

Vârstă

Sub 15 ani, de la 15-29 ani (ani luați separat) 30-34 ani, 35-39 ani, peste 40 de ani, vârstă necunoscută

Obligatoriu.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

GRAD5

Număr de absolviri după nivelul de educație, orientarea programului, sex și domeniul de studiu

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 3, - nivel 4, - nivel 5A, - nivel 5B, - nivel 6

Orientarea programului

ISCED nivel 3 calificări profesionale/pre-profesionale, - nivel 4 calificări profesionale/pre-profesionale, - nivel 5A prima diplomă de la 3 la < 5 ani, - nivel 5A prima diplomă de la 5 la 6 ani, - nivel 5A prima diplomă peste 6 ani, - nivel 5A a doua diplomă și următoarele, - nivel 5B prima atestare a calificării, - nivel 5B a doua atestare a calificării și următoarele, - nivel 6 diplome de doctorat, - nivel 6 diplome post-doctorale

Sex

Masculin, feminin

Domeniu de studiu

Educație (ISC 14), Formarea cadrelor didactice (ISC 141), Științele educației (ISC 142), Științe umaniste și Arte, Arte (ISC 21), Științe umaniste (ISC 22), Științe sociale, economice și juridice, Științe sociale și comportamentale (ISC 31), Jurnalism și informare (ISC 32), Științe economice și administrative (ISC 34), Drept (ISC 38), Științe exacte, științele naturii (ISC 42), Științe fizice (ISC 44), Matematică și statistică (ISC 46), Informatică (ISC 48), Științe inginerești, industrie manufacturieră și construcții, Științe inginerești și inginerie comercială (ISC 52), Industria manufacturieră și de prelucrare (ISC 54), Arhitectură și construcții (ISC 58), Științe agricole, Științe agricole, silvice și piscicole (ISC 62), Medicină veterinară (ISC 64), Sănătate și protecție socială, Sănătate (ISC 72), Servicii sociale (ISC 76), Servicii, Servicii personale (ISC 81), Servicii de transport (ISC 84), Protecția mediului (ISC 85), Servicii de securitate (ISC 86), Necunoscut sau nespecificat

Obligatoriu.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

Durată medie

Durata medie a învățământului terțiar

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel terțiar, ISCED nivel 6

Orientarea programului

ISCED nivel 5A, - nivel 5B, nivel 5A/6

Durata prin aproximare

 

Formula:

(predefinită)

Durata prin metoda în lanț

Probabilitate condițională a unei rate de abandon 0 în cursul primului an de studiu, probabilitate condițională de tranziție de la primul la al 2-lea an de studiu, probabilitate condițională de tranziție de la al 2-lea la al 3-lea an de studiu, probabilitate condițională de tranziție de la al 3-lea la al 4-lea an de studiu, probabilitate condițională de tranziție de la al 4-lea la al 5-lea an de studiu, probabilitate condițională de tranziție de la al 5-lea la al 6-lea an de studiu, probabilitate condițională de tranziție de la al 6-lea la al 7-lea an de studiu, probabilitate condițională de tranziție de la al 7-lea la al 8-lea an de studiu, probabilitate condițională de tranziție de la al 8-lea la al 9-lea an de studiu, probabilitate condițională de tranziție de la al 9-lea la al 10-lea an de studiu, probabilitate condițională de tranziție de la al 10-lea la al 11-lea an de studiu

Opțional. De colectat o dată la trei ani.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

Rata de promovare

Anchetă 2009 care vizează estimarea ratei de promovare a studiilor superioare de către studenții naționali și străini

Defalcări

Specificații:

Absolvire pentru prima dată

 

Durată cumulativă

ISCED nivel 5A prima diplomă de la 3 la < 5 ani, - nivel 5A prima diplomă de la 5 la 6 ani, nivel 5A prima diplomă peste 6 ani, nivel 5A a doua atestare a calificării și următoarele (neduplicate), nivel 5B prima atestare a calificării de la 2 la < 3 ani, nivel 5B prima atestare a calificării de la 3 la < 5 ani, nivel 5B prima atestare a calificării peste 5 ani, nivel 5B prima și a doua atestare a calificării (neduplicat)

Mișcări între programele A și B de tip superior

Mișcare de programe 5A spre programe 5B, mișcare de programe 5B spre programe 5A

Numărul de absolvenți

Numărul de nou înscriși la un program 5A care nu obțin o primă diplomă 5A, dar care sunt reorientați înspre programe 5B și care promovează cu succes o primă diplomă 5B, număr de absolvenți de învățământ superior de tip A care vor începe pe urmă un program de tip 5B și care vor obține o primă diplomă 5B, numărul de nou înscriși la un program 5B care nu obțin o primă diplomă 5B, dar care sunt reorientați spre un program 5A și care obțin o primă diplomă 5A cu succes, numărul de absolvenți de învățământ superior de tip B care vor începe pe urmă un program 5A și care vor obține cu succes o primă diplomă 5A

Frecvența participării

Total frecvență integrală și frecvență redusă, frecvență integrală, frecvență redusă

Rata de promovare

(predefinită)

Opțional. De colectat o dată la trei ani.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

Class 1

Mărimea medie a claselor după nivel de educație și după tipul de instituție

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

Învățământ primar (ISC 1), Învățământ secundar inferior (ISC 2)

Tipul de instituție

Instituții publice, instituții de învățământ private subvenționate de guvern, instituții de învățământ private independente

Mărimea medie a claselor

Număr de studenți, număr de clase

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

PERS_ENRL2

Număr de studenți incluși în statisticile privind personalul din învățământ după nivelul de educație, orientarea programului, destinația programului, tipul instituției și modalitatea de studiu.

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 0, - nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, - nivel 4, - nivel 5/6, neclasificat după nivel

orientarea programului

ISCED nivel 1, - nivel 2, - nivel 3 general, - nivel 3 pre-profesional și profesional, - nivel 4 general, - 4 nivel pre-profesional și profesional, - nivel 5B, - nivel 5A/6

orientarea programului/localizare

ISCED nivel 3 pre-profesional și profesional în mediu școlar, - nivel 3 pre-profesional și profesional în mediu școlar și profesional, - nivel 4 pre-profesional și profesional în mediu școlar, - nivel 4 pre-profesional și profesional în mediu școlar și profesional

Tipul de instituție

Instituții publice, toate instituțiile de învățământ private

Modalitatea de studiu

Frecvență integrală, frecvență redusă, echivalent frecvență integrală

Obligatoriu. Liniile C4-C9 privind instituțiile de învățământ private subvenționate de guvern și instituțiile de învățământ private independente sunt opționale. Coloanele 9-10 (nivelul 3 ISCED profesional și preprofesional în mediu școlar și în mediu școlar și profesional) și 14-15 (ISCED nivel 4 profesional și preprofesional în mediu școlar și în mediu școlar și profesional) sunt opționale.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

PERS1

Cadre didactice (ISCED 0-4) și cadre didactice universitare (ISCED 5-6) după nivelul de educație, orientarea programului, sex, vârstă, tip de instituție și statut profesional

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 0, - nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, - nivel 4, - nivel 5 și 6, neclasificat după nivel

Orientarea programului

ISCED nivel 3 programe generale, - nivel 3 programe pre-profesionale și profesionale în mediu școlar, - nivel 3 programe preprofesionale și profesionale în mediu școlar și profesional, nivel 4 general, - nivel 4 preprofesional și profesional în mediu școlar, - nivel 4 preprofesional și profesional în mediu școlar și profesional, nivel 5B, - nivel 5A și 6

Sex

Masculin, feminin

Vârstă

Mai puțin de 25, 25-29 ani, 30-34 ani, 35-39 ani, 40-44 ani, 45-49 ani, 50-54 ani, 55-59 ani, 60-64 ani, 65 și peste, vârstă necunoscută

Statut profesional

Normă întreagă, fracțiune de normă, echivalent normă întreagă

Sex

Masculin, feminin

Tipul de instituție

Instituții publice, toate instituțiile de învățământ private

Statut profesional

Normă întreagă, fracțiune de normă, echivalent normă întreagă

Obligatoriu. Liniile A54-A61 privind instituțiile de învățământ private subvenționate de guvern și instituțiile de învățământ private independente sunt opționale. Coloanele 9-10 (ISCED nivel 3 profesional și preprofesional în mediu școlar și în mediu școlar și profesional) și 14-15 (ISCED nivel 4 profesional și preprofesional în mediu școlar și în mediu școlar și profesional) (pentru liniile A-A36) sunt opționale.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

PERS2

Personalul de conducere la nivelul școlii și asistenți didactici la nivelurile 0, 1, 2 și 3 ISCED

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 0, - nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, - combinație nivelurile 1 și 2, - combinație nivelurile 2 și 3

Personal de conducere la nivelul școlii

 

Sex

Masculin, feminin

Statut profesional

Normă întreagă, fracțiune de normă, echivalent normă întreagă

Asistenți didactici

 

Sex

Masculin, feminin

Statut profesional

Normă întreagă, fracțiune de normă, echivalent normă întreagă

Opțional.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

FIN_ENRL2

Număr de studenți incluși în statisticile privind finanțarea învățământului după nivelul de educație, orientarea programului, destinația programului, tipul instituției și modalitatea de studiu.

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 0, - nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, - nivel 4, - nivel 5/6, neclasificat după nivel

orientarea programului

ISCED nivel 2 general, - nivel 2 preprofesional și profesional, - nivel 3 general, - nivel 3 preprofesional și profesional, - nivel 4 general, - nivel 4 preprofesional și profesional, - nivel 5B, - nivel 5A/6

Tipul de instituție

Instituții publice, toate instituțiile de învățământ private

Modalitatea de studiu

Frecvență integrală, frecvență redusă, echivalent frecvență integrală

Obligatoriu. Liniile C4-C9 (privind instituțiile de învățământ private subvenționate de guvern și instituțiile de învățământ private independente) sunt opționale. Coloanele 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 sunt opționale. Coloana 10 poate fi raportată împreună cu coloana 9.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

FINANCE1

Cheltuielile pentru educație după nivelul de educație, sursă și tipul operațiunii

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 0, - nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, - nivel 4, - nivel 5/6

orientarea programului

ISCED nivel 2 general, - nivel 2 preprofesional și profesional, - nivel 3 general, - nivel 3 preprofesional și profesional, - nivel 4 general, - nivel 4 preprofesional și profesional, - nivel 5B, - nivel 5A/6

Sursă (1)

Cheltuielile administrației publice centrale, cheltuielile administrației regionale, cheltuielile administrației locale

tipul operațiunii (1)

Cheltuieli directe pentru instituțiile publice, cheltuieli directe pentru instituțiile de învățământ private, transferuri către administrațiile regionale (net), transferuri către administrațiile locale (net), burse și alte subvenții pentru studenți/familii, împrumuturi pentru studii, transferuri și plăți către alte entități private

Sursă (2)

Fonduri provenite de la agenții internaționale și din alte surse străine

tipul operațiunii (2)

Plăți internaționale direct către instituții publice, plăți internaționale direct către instituțiile de învățământ private, transferuri din surse internaționale către administrațiile centrale, transferuri din surse internaționale către administrațiile regionale, transferuri din surse internaționale către administrațiile locale

Sursă (3)

Cheltuielile familiilor

tipul operațiunii (3)

Plăți către instituțiile publice (net), plăți către instituțiile de învățământ private (net), plăți privind bunuri solicitate în mod direct și indirect de instituțiile de învățământ, plăți privind bunuri care nu sunt necesare în mod direct participării, plăți pentru meditații private

Sursă (4)

Cheltuielile altor entități private

tipul operațiunii (4)

Burse și alte subvenții pentru studenți/familii, împrumuturi pentru studii

Obligatoriu. Defalcarea detaliată a liniilor F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B este opțională. Coloanele 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 sunt opționale. Coloana 10 poate fi raportată împreună cu coloana 9.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

FINANCE2

Cheltuieli pentru educație după nivelul de educație, natura și categoria resursei

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 0, - nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, - nivel 4, - nivel 5/6

orientarea programului

ISCED nivel 2 general, - nivel 2 preprofesional și profesional, - nivel 3 general, - nivel 3 preprofesional și profesional, - nivel 4 general, - nivel 4 preprofesional și profesional, - nivel 5B, - nivel 5A/6

Cheltuieli în instituții publice

cheltuieli curente pentru remunerarea personalului (1)

cadre didactice, - alți membri ai personalului pedagogic, administrativ și profesional + personal auxiliar

cheltuieli curente pentru remunerarea personalului (2)

salarii, cheltuieli pentru pensii, alte compensații non-salariale

alte cheltuieli curente

 

cheltuieli de capital

 

ajustări pentru schimbări în soldurile fondurilor

 

cheltuieli pentru servicii auxiliare în instituțiile publice

 

cheltuieli pentru activități de cercetare și dezvoltare în instituțiile publice

 

Cheltuieli în toate instituțiile de învățământ private

totalul cheltuielilor curente pentru remunerarea personalului

 

totalul cheltuielilor curente altele decât cele pentru remunerarea personalului

 

cheltuieli de capital totale

 

ajustări pentru schimbări în soldurile fondurilor

 

cheltuieli totale pentru servicii auxiliare în instituțiile de învățământ private

 

total cheltuieli pentru activități de cercetare și dezvoltare în instituții de învățământ private

 

Obligatoriu. Liniile X1, X5, X7, X8, X9 plus Y1-Y40 și Z1-Z40 (privind instituțiile de învățământ private subvenționate de guvern și instituțiile de învățământ private independente) sunt opționale. Coloanele 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 sunt opționale. Coloana 10 poate fi raportată împreună cu coloana 9.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

REGIO1

Număr de studenți după nivelul de educație, orientarea programului, sex și regiune

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 0, - nivel 1, - nivel 2, - nivel 3, - nivel 4, - nivel 5, - nivel 6

Orientarea programului

ISCED nivel 3 general, - nivel 3 preprofesional/profesional, - nivel 4 general, - nivel 4 preprofesional/profesional, - nivel 5A nivel 5B

Sex

Masculin, feminin

Regiunea

Nivel NUTS 2 pentru toate țările cu excepția Germaniei și a Regatului Unit (nivel NUTS 1). Nu este necesară nicio informație regională pentru Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Islanda și Liechtenstein (nu există nivel NUTS 2 în aceste țări)

Obligatoriu.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

REGIO2

Număr de studenți după vârstă, sex și regiune

Defalcări

Specificații:

Vârstă

Sub 3 ani, de la 3-29 ani (ani luați separat) 30-34 ani, 35-39 ani, 40 de ani și peste, vârstă necunoscută

Sex

Masculin, feminin

Regiunea

Nivel NUTS 2 pentru toate țările cu excepția Germaniei și a Regatului Unit (nivel NUTS 1). Nu este necesară nicio informație regională pentru Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Islanda și Liechtenstein (nu există nivel NUTS 2 în aceste țări)

Obligatoriu.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRLLNG1

Număr de studenți după nivelul de educație, orientarea programului și limbile străine moderne studiate

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 1, - nivel 2, - nivel 3

Orientarea programului

ISCED nivel 3 general, - nivel 3 pre-profesional/profesional

Limbă străină modernă

Bulgară, cehă, daneză, engleză, olandeză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, arabă, chineză, japoneză, rusă, alte limbi moderne

Număr corespunzător de studenți înscriși

 

Obligatoriu. Coloanele 4 și 5 (privind programele generale și preprofesionale și profesionale la nivelul 3 ISCED) sunt opționale.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ENRLLNG2

Număr de studenți după nivelul de educație, orientarea programului, vârstă și limbile străine moderne studiate

Defalcări

Specificații:

Nivel de educație

ISCED nivel 1, - nivel 2, - nivel 3

Orientarea programului

ISCED nivel 3 general, - nivel 3 pre-profesional/profesional

Numărul de limbi străine

nicio limbă străină, o limbă străină, 2 sau mai multe limbi străine

Vârstă

Sub 6 ani, de la 6 la 19 ani (ani luați în mod separat), 20 de ani sau mai mult, nespecificat după vârstă

Număr corespunzător de studenți înscriși

 

Obligatoriu. Liniile A2 - A18 sunt opționale, coloanele 13-16 (privind orientarea ISCED nivel 3 preprofesional și profesional) sunt opționale.


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ISCMAP_PROGR

Identificarea programelor de educație naționale

Defalcări

Specificații:

Titlurile coloanelor

Col. 1

Numărul programului (prog.<ISCED nivel>.<număr în cadrul nivelului>)

Col. 2

Anul de creare a programului

Col. 3

Nivel ISCED

Col. 4

Destinația programului

Col. 5

Orientarea programului

Col. 6

Durată cumulativă teoretică a nivelului ISCED 5

Col. 7

Poziția în structura națională a diplomelor/calificărilor

Col. 8

Poziția în structura învățământului terțiar (licență-masterat-doctorat)

Col. 9

Observații privind programele care acoperă mai multe niveluri sau subcategorii ISCED

Col. 10

Denumirea națională a programului

Col. 11

Denumirea descriptivă a programului în limba engleză

Col. 12

Cerința minimă de admitere (nivel ISCED sau altul)

Col. 13

Diplome principale, atestări și certificări acordate

Col. 14

Codul atestatului în ISCMAP-QUAL

Col. 15

Vârstă teoretică de începere

Col. 16

Durata teoretică a programului

Col. 17

Ani de studiu cumulativi teoretici la încheierea programului

Col. 18

Programul se derulează parțial în mediu profesional? (Da/Nu)

Col. 19

Program destinat în mod specific adulților (Da/Nu)

Col. 20

Program conceput în mod specific pentru o participare cu frecvență redusă (Da/Nu)

Col. 21

Prezent în colectarea de date a UOE (Da/Nu/Probabil)

Col. 22

Prezent în tabelele FINANȚĂRI ale UOE (Da/Nu/Probabil)

Col. 23

Înscrieri

Col. 24

Observații

Opțional


Numele tabelului și defalcări

Titlu și specificații

ISCMAP_QUAL

Identificarea calificărilor naționale din învățământ

Defalcări

Specificații:

Titlurile coloanelor

Col. 1

Numărul calificării (cal.<număr în cadrul nivelului>)

Col. 2

Anul de introducere a calificării

Col. 3

Nivel ISCED de calificare

Col. 4

Destinație (A/B/C)

Col. 5

Denumirea națională

Col. 6

Denumirea în limba engleză

Col. 7

Programe destinate obținerii calificării

Col. 8

Examen final (Da/Nu)

Col. 9

Serie de examene în cursul programului (Da/Nu)

Col. 10

Numărul de ore de curs specificat, ȘI de examene (Da/Nu)

Col. 11

Estimare a procentului din curs care face obiectul examenului

Col. 12

Numai numărul de ore de curs specificate (Da/Nu)

Col. 13

Ore de curs

Col. 14

Cerințe specifice

Col. 15

Poate fi obținută fără înscriere la un program specific? (Da/Nu)

Col. 16

În ce condiții?

Col. 17

Organizația (organizațiile) care acordă calificarea

Col. 18

Numerele programelor

Col. 19

Numărul de absolvenți

Col. 20

Numerele programelor

Col. 21

Numărul de absolvenți

Col. 22

Observații

Opțional


ANEXA II

Cerințele referitoare la calitatea datelor și cadrul de calitate în domeniul raportării

Cerințele de calitate a datelor

Cerințele de calitate a datelor pentru datele privind sistemele de educație și formare se referă la dimensiunile rapoartelor de calitate (sau criteriile de calitate în domeniul raportării) în materie de relevanță, acuratețe, actualitate și punctualitate, accesibilitate și claritate, comparabilitate și coerență.

În special, datele trebuie să fie conforme cu definițiile și conceptele menționate în orientările detaliate pentru UNESCO / OCDE / Eurostat de colectare a datelor privind sistemele de învățământ.

Raportul privind calitatea datelor

În fiecare an, Comisia (Eurostat) furnizează statelor membre proiecte de documente pentru stabilirea rapoartelor de calitate anuale, completate parțial cu indicatori cantitativi deja disponibili și cu alte informații de care dispune Comisia (Eurostat) cu 3 luni înainte de termenul de transmitere a datelor menționat la articolul 4 alineatul (2). Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport de calitate completat, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (2).

Raportul de calitate se împarte în următoarele 7 capitole: înscrieri, persoanele nou înscrise, personal, absolvenți/absolviri, finanțări, limbi străine învățate și date privind înscrierile la nivel regional.

Raportul privind calitatea datelor atestă documentar conformitatea cu dimensiunile de relevanță, precizie, actualitate și punctualitate, accesibilitate și claritate, comparabilitate și coerență.

În special, raportul privind calitatea datelor trebuie să ateste documentar conformitatea cu definițiile și conceptele menționate în orientările detaliate pentru UNESCO / OCDE / Eurostat de colectare a datelor privind sistemele de învățământ.

Abateri de la definițiile și conceptele menționate în orientările detaliate pentru UNESCO / OCDE / Eurostat de colectare a datelor privind sistemele de educație trebuie să fie documentate și explicate și, dacă este posibil, cuantificate.

În special, statele membre furnizează o descriere a surselor utilizate la nivel de tabele, astfel cum este descris în anexa I, iar utilizarea estimărilor și a revizuirilor trebuie să fie clar identificată la nivelul tabelelor și defalcărilor.