29.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/31


DIRECTIVA 2011/94/UE A COMISIEI

din 28 noiembrie 2011

de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special articolul 8,

întrucât:

(1)

Anexa I la Directiva 2006/126/CE stabilește modelul pe baza căruia statele membre trebuie să introducă permise de conducere naționale. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, referirea la Comunitate de pe permisul de conducere trebuie înlocuită cu o referire la Uniunea Europeană. De asemenea, modelul trebuie actualizat pentru a reflecta aderarea Bulgariei și României la Uniunea Europeană.

(2)

În conformitate cu anexa I la Directiva 2006/126/CE, modelul Uniunii Europene de permis de conducere trebuie să indice categoriile de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă.

(3)

Având în vedere noile categorii de vehicule introduse de Directiva 2006/126/CE, este necesară actualizarea modelului Uniunii Europene de permis de conducere. În special, au fost introduse și vor fi aplicabile de la 19 ianuarie 2013 permisele de conducere pentru categoria AM (mopeduri) și pentru categoria A2 (motociclete). Așadar, modelul Uniunii Europene de permis de conducere trebuie adaptat.

(4)

Prin urmare, Directiva 2006/126/CE trebuie modificată în consecință.

(5)

Statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Uniunii, propriile lor tabele, care să ilustreze, în măsura în care este posibil, concordanța dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, și să le facă publice.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului privind permisele de conducere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 2006/126/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 30 iunie 2012 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea.

Statele membre aplică respectivele dispoziții de la 19 ianuarie 2013.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi este comunicat de statele membre textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 403, 30.12.2006, p. 18.


ANEXĂ

Anexa I la Directiva 2006/126/CE se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

DISPOZIȚII PRIVIND MODELUL UNIUNII EUROPENE DE PERMIS DE CONDUCERE

2.

La punctul 1, cuvintele „modelului comunitar de permis de conducere” se înlocuiesc cu cuvintele „modelului Uniunii Europene de permis de conducere”.

3.

La punctul 3, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

semnul distinctiv al statului membru care eliberează permisul, imprimat în negativ într-un dreptunghi albastru și înconjurat de un cerc format din douăsprezece stele galbene; semnele distinctive sunt următoarele:

B: Belgia

BG: Bulgaria

CZ: Republica Cehă

DK: Danemarca

D: Germania

EST: Estonia

GR: Grecia

E: Spania

F: Franța

IRL: Irlanda

I: Italia

CY: Cipru

LV: Letonia

LT: Lituania

L: Luxemburg

H: Ungaria

M: Malta

NL: Țările de Jos

A: Austria

PL: Polonia

P: Portugalia

RO: România

SLO: Slovenia

SK: Slovacia

FIN: Finlanda

S: Suedia

UK: Regatul Unit;”.

4.

La punctul 3, în ceea ce privește pagina 1 a permisului de conducere, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

cuvintele «Model al Uniunii Europene» în limba (limbile) statului membru care eliberează permisul și cuvintele «Permis de conducere» în celelalte limbi ale Uniunii Europene, imprimate cu roz, pentru a forma fundalul permisului:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Conduçăo

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;”.

5.

La punctul 3, în ceea ce privește pagina 2 a permisului de conducere:

litera (a) punctul 10 și litera (a) punctul 11 se înlocuiesc cu următoarele:

„10.

data primei eliberări pentru fiecare categorie (această dată trebuie să fie retranscrisă pe noul permis cu ocazia tuturor înlocuirilor sau schimbărilor ulterioare); fiecare câmp al datei trebuie completat cu două cifre, în ordinea următoare: ziua.luna.anul (ZZ.LL.AA);

11.

data expirării fiecărei categorii; fiecare câmp al datei trebuie completat cu două cifre, în ordinea următoare: ziua.luna.anul (ZZ.LL.AA);”;

la litera (a) punctul 12 prima liniuță, cuvintele „coduri comunitare armonizate” se înlocuiesc cu cuvintele „coduri armonizate ale Uniunii Europene”;

la litera (a) punctul 12, codul 95 se înlocuiește după cum urmează:

„95.

Conducătorul auto deținător de CPC care îndeplinește obligația de aptitudine profesională prevăzută în Directiva 2003/59/CE până la … [de exemplu, 95(01.01.12)]”;

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

o explicație a următoarelor rubrici numerotate care apar pe paginile 1 și 2 ale permisului de conducere: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 și 12.

În cazul în care un stat membru dorește să facă inscripționarea într-o limbă națională alta decât următoarele limbi: bulgară, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă sau suedeză, acesta elaborează o versiune bilingvă a permisului, utilizând una dintre limbile menționate, fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din prezenta anexă;”;

la litera (c), cuvintele „modelul comunitar de permis” se înlocuiesc cu cuvintele „modelul Uniunii Europene de permis de conducere”.

6.

La punctul 4, se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

Informațiile înscrise pe fața și versoul cardului trebuie să poată fi citite cu ochiul liber, iar pe verso, în cazul punctelor 9-12, trebuie folosite caractere cu înălțimea de 5 puncte.”

7.

Modelul de permis comunitar de conducere se înlocuiește după cum urmează:

MODELUL UNIUNII EUROPENE DE PERMIS DE CONDUCERE

Pagina 1

Image

Pagina 2

Image

8.

Exemplul de permis de conducere conform modelului se elimină.