4.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 291/2


DECIZIA COMISIEI

din 3 septembrie 2011

de instituire a unui Grup de experți în achiziții publice al Comisiei compus din reprezentanți ai părților interesate și de înlocuire a Deciziei 87/305/CEE privind înființarea Comitetului consultativ pentru introducerea concurenței în domeniul achizițiilor publice

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 291/02

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Strategia Europa 2020 evidențiază faptul că politica în domeniul achizițiilor publice trebuie să asigure utilizarea fondurilor publice în cel mai eficient mod posibil și să mențină piețele achizițiilor publice deschise în întreaga Uniune, în special în contextul constrângerilor bugetare și al dificultăților economice severe existente în multe state membre.

(2)

Strategia Europa 2020 subliniază faptul că normele privind achizițiile publice trebuie să îmbunătățească mediul de afaceri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii inovatoare, astfel încât să sprijine trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor. Politica în domeniul achizițiilor publice trebuie să contribuie, de asemenea, la realizarea obiectivelor societale comune, printre care se numără combaterea schimbărilor climatice și promovarea inovării, ce reprezintă noi provocări importante cu care se confruntă Europa.

(3)

În acest context, cadrul creat prin Decizia 87/305/CEE a Comisiei din 26 mai 1987 privind înființarea Comitetului consultativ pentru introducerea concurenței în domeniul achizițiilor publice (1) nu mai este adecvat pentru a furniza Comisiei competențele și contribuțiile practice necesare pentru a contura o politică în domeniul achizițiilor publice care să răspundă evoluției provocărilor din acest domeniu la nivelul Uniunii.

(4)

În consecință, este necesar să se instituie un grup de experți în domeniul achizițiilor publice, într-un nou cadru juridic care, pe de o parte, va permite adaptarea funcționării grupului la noul cadru pentru grupuri de experți al Comisiei (2) și, pe de altă parte, va furniza Comisiei competențele, experiența și cunoștințele necesare pentru a răspunde noilor provocări din domeniul achizițiilor publice.

(5)

Prin urmare, grupul trebuie să ajute Comisia să dezvolte o dezbatere și o politică de înaltă calitate în domeniul achizițiilor publice. Atunci când este cazul, grupul trebuie să pregătească rapoarte sau să emită avize pentru a ajuta Comisia la elaborarea și implementarea politicii și legislației Uniunii în domeniul achizițiilor publice.

(6)

În plus, un astfel de forum va permite, de asemenea, informarea sectoarelor interesate în legătură cu conceperea și aplicarea normelor Uniunii privind achizițiile publice.

(7)

Având în vedere cele de mai sus, grupul trebuie să aibă o componență mixtă, incluzând persoane selectate cu titlu personal și/sau pe baza intereselor pe care le reprezintă, precum și organizații. Acești membri trebuie să aibă experiență profesională diferită, incluzând, de exemplu, practicieni ai dreptului, experți tehnici implicați în contractele de achiziții publice, reprezentanți ai mediului academic, organizații ale sectorului sau profesionale și asociații ale autorităților sau entităților contractante.

(8)

În măsura în care este posibil, componența grupului trebuie să fie echilibrată, atât din punctul de vedere al genului, cât și al provenienței geografice.

(9)

Toți membrii trebuie să răspundă unor standarde înalte în materie de participare activă și de calitate la reuniuni, precum și la pregătirea acestora și la acțiunile subsecvente, dacă este necesar.

(10)

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3).

(11)

Prin urmare, Decizia 87/305/CEE trebuie abrogată,

DECIDE:

Articolul 1

Grupul de experți în achiziții publice al Comisiei compus din reprezentanți ai părților interesate

Se instituie un Grup de experți în achiziții publice compus din reprezentanți ai părților interesate (denumit în continuare „grupul”).

Acest grup înlocuiește Comitetul consultativ pentru introducerea concurenței în domeniul achizițiilor publice înființat prin Decizia 87/305/CEE.

Articolul 2

Sarcinile grupului

Sarcinile grupului constau în a furniza Comisiei cunoștințe și competențe juridice, economice, tehnice și/sau practice de înaltă calitate, pentru a o asista la conturarea politicii Uniunii în domeniul achizițiilor publice.

Aceste sarcini pot să implice:

(a)

furnizarea de analize și comentarii juridice și economice cu privire la evoluțiile importante sau la tendințele structurale din domeniul achizițiilor publice și cu privire la implicațiile acestora pentru cadrul de politică al Uniunii;

(b)

informarea serviciilor Comisiei în legătură cu provocările și evoluțiile înregistrate în sectoare specifice, la care achizițiile publice pot constitui un răspuns, și propunerea unor soluții adecvate;

(c)

furnizarea de contribuții în scopul îmbunătățirii eficacității politicii Uniunii în domeniul achizițiilor publice;

(d)

furnizarea de contribuții Comisiei în cadrul etapei de pregătire a elaborării legislației în domeniul achizițiilor publice;

(e)

asistarea serviciilor Comisiei la analizarea jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Avizele grupului nu au caracter obligatoriu pentru Comisie sau serviciile sale.

Articolul 3

Consultare

Comisia sau serviciile sale pot consulta grupul cu privire la orice aspect legat de politica, legislația sau practica Uniunii în domeniul achizițiilor publice.

Articolul 4

Componență – Numirea membrilor

(1)   Grupul este format din maximum 20 de membri.

(2)   Membrii sunt persoane numite cu titlu personal, persoane care reprezintă un interes comun și/sau organizații, după cum se menționează în regula nr. 8 din regulile orizontale pentru grupurile de experți ale Comisiei.

(3)   Toți membrii și reprezentanții acestora trebuie să răspundă unor standarde înalte în materie de participare activă și de calitate la reuniuni, precum și la pregătirea acestora și la acțiunile subsecvente, dacă este necesar.

(4)   În vederea selecționării membrilor grupului, serviciile Comisiei publică o cerere de candidaturi.

(5)   Membrii sunt numiți de directorul general al DG Piața Internă și Servicii. Aceștia sunt selectați dintre persoanele și organizațiile având competențe în domeniile menționate la articolele 2 și 3, care au răspuns la cererea de candidaturi.

Organizațiile își numesc reprezentanții. Directorul general al DG Piața Internă și Servicii poate refuza un reprezentant propus de o organizație, dacă acesta nu corespunde profilului cerut în cererea de candidaturi. În astfel de cazuri, se solicită organizației respective să numească un alt reprezentant.

(6)   Membrii sunt numiți pentru o perioadă de trei ani de către directorul general al DG Piața Internă și Servicii. Mandatul acestora se poate reînnoi pentru o perioadă maximă de trei ani. directorul general al DG Piața Internă și Servicii decide reînnoirea mandatului unuia sau mai multor membri, pe baza calității, regularității și relevanței contribuțiilor acestora definite la articolul 3.

Membrii rămân în funcție și activi până la înlocuirea lor.

(7)   Se poate prevedea numirea unui număr de supleanți egal cu numărul de membri. Supleanții sunt numiți în conformitate cu aceleași condiții ca și membrii; supleanții înlocuiesc în mod automat membrii absenți sau indisponibili.

(8)   Membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie în mod eficace la deliberările grupului, care demisionează sau care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (5) din prezentul articol sau la articolul 339 din tratat pot fi înlocuiți pentru restul mandatului lor.

(9)   Persoanele numite cu titlu personal acționează în mod independent și în interesul public. Persoanele numite pentru a reprezenta un interes comun al mai multor părți interesate nu pot reprezenta o singură parte interesată.

(10)   Numele persoanelor numite cu titlu personal, ale persoanelor care reprezintă un interes comun și ale organizațiilor se publică în Registrul grupurilor de experți și al altor entități similare ale Comisiei („Registrul”). Interesele pe care le reprezintă persoanele se publică, de asemenea, în Registru.

Persoanele care nu doresc divulgarea numelor lor pot solicita derogarea de la obligația de publicare prevăzută la primul paragraf. Derogarea se acordă numai dacă divulgarea numelui expertului ar putea pune în pericol securitatea sau integritatea acestuia sau ar putea aduce atingere, în mod nejustificat, vieții sale private.

(11)   Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 (4).

Articolul 5

Funcționare

(1)   Grupul este prezidat de un reprezentant al serviciilor Comisiei.

(2)   Grupul acționează la cererea acestor servicii.

(3)   Serviciile Comisiei stabilesc în avans agenda de lucru a reuniunilor. În acest scop, serviciile respective pot lua în considerare sugestii ale membrilor grupului.

(4)   Serviciile Comisiei pot decide reunirea grupului în plen sau pe subgrupuri compuse din membrii ale căror competențe și/sau interese au o relevanță specifică pentru punctele de pe agenda de lucru a reuniunii respective.

(5)   Serviciile Comisiei pot invita experți din afara grupului, având competențe specifice în ceea ce privește un subiect de pe agenda de lucru, să participe ad-hoc la activitatea grupului. În plus, serviciile Comisiei pot acorda statutul de observator unor persoane, unor organizații, astfel cum sunt definite în regula nr. 8 alineatul (3) din regulile orizontale pentru grupuri de experți, și unor țări candidate.

(6)   Toți membrii grupului și reprezentanții acestora, precum și experții și observatorii invitați la o anumită reuniune, trebuie să respecte obligațiile privind secretul profesional prevăzute în tratate și în normele de implementare a acestora, precum și normele privind securitatea ale Comisiei, referitoare la protecția informațiilor clasificate ale UE, stabilite în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (5). Dacă aceste obligații nu sunt respectate, directorul general al DG Piața Internă și Servicii poate lua toate măsurile adecvate.

(7)   Reuniunile grupului sau ale subgrupului (subgrupurilor) au loc în incintele Comisiei. Comisia asigură serviciile de secretariat. La reuniunile grupului pot participa și alți funcționari ai Comisiei care sunt interesați de lucrări.

(8)   Regulamentul de procedură al grupului este regulamentul de procedură standard pentru grupuri de experți, cu excepția cazului în care grupul adoptă norme specifice.

(9)   Comisia publică informațiile relevante cu privire la activitățile desfășurate de grup, fie prin includerea acestora în Registru, fie prin intermediul unui link al Registrului către un site internet dedicat.

Articolul 6

Cheltuieli aferente reuniunilor

(1)   Participanții la activitățile grupului nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(2)   Cheltuielile de călătorie și de sejur suportate de participanții la activitățile grupului sunt rambursate de Comisie în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei.

(3)   Cheltuielile respective se rambursează în limitele creditelor disponibile alocate în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 7

Abrogare

Decizia 87/305/CEE (6) se abrogă.

Adoptată la Bruxelles, 3 septembrie 2011.

Pentru Comisie

Michel BARNIER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 152, 12.6.1987, p. 32. Decizia 87/305/CEE a Comisiei din 26 mai 1987 privind înființarea Comitetului consultativ pentru introducerea concurenței în domeniul achizițiilor publice.

(2)  SEC(2010) 1360 final.

(3)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(4)  A se vedea nota de subsol nr. 3.

(5)  SEC(2007) 639, 25.6.2007.

(6)  A se vedea nota de subsol nr. 1.