1.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 289/9


DECIZIA TRIBUNALULUI

din 14 septembrie 2011

referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

2011/C 289/07

TRIBUNALUL,

având în vedere Regulamentul de procedură, în special articolul 43 alineatul (7) și articolul 100 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Pentru a ține seama de evoluția tehnologiilor de comunicare, a fost creată o aplicație informatică care permite depunerea și comunicarea de acte de procedură pe cale electronică.

(2)

Această aplicație, care se întemeiază pe un mecanism de autentificare electronică care combină recurgerea la un nume de utilizator și la o parolă, răspunde cerințelor de autenticitate, de integritate și de confidențialitate a documentelor schimbate,

DECIDE:

Articolul 1

O aplicație informatică denumită „e-Curia”, comună celor trei instanțe care compun Curtea de Justiție a Uniunii Europene, permite depunerea și comunicarea de acte de procedură pe cale electronică în condițiile prevăzute de prezenta decizie.

Articolul 2

Utilizarea acestei aplicații impune recurgerea la un nume de utilizator și la o parolă personale.

Articolul 3

Se consideră că un act de procedură depus prin e-Curia este originalul acelui act, în sensul articolului 43 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul de procedură, în cazul în care au fost utilizate numele de utilizator și parola reprezentantului pentru a efectua această depunere. Această identificare echivalează cu semnarea actului în cauză.

Articolul 4

La actul depus prin e-Curia trebuie să se atașeze anexele care sunt menționate în cuprinsul său, precum și opisul acestora.

Nu este necesară depunerea de copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actului depus prin e-Curia și ale eventualelor sale anexe.

Articolul 5

Momentul la care se consideră că un act de procedură este depus în sensul articolului 43 alineatul (3) din Regulamentul de procedură este cel al validării, de către reprezentant, a depunerii acestui act.

Ora luată în considerare este cea a Marelui Ducat al Luxemburgului.

Articolul 6

Actele de procedură, inclusiv hotărârile și ordonanțele, sunt comunicate prin e-Curia reprezentanților părților în cazul în care aceștia au acceptat în mod explicit acest mod de comunicare sau, în cadrul unei cauze, în cazul în care și-au dat consimțământul cu privire la acest mod de comunicare prin depunerea unui act de procedură prin e-Curia.

Actele de procedură sunt de asemenea comunicate prin e-Curia statelor membre, celorlalte state părți la Acordul privind Spațiul Economic European și instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii care au acceptat acest mod de comunicare.

Articolul 7

Destinatarii comunicărilor prevăzute la articolul precedent sunt înștiințați, prin e-mail, în legătură cu orice comunicare care le este adresată prin e-Curia.

Actul de procedură este comunicat în momentul în care destinatarul (reprezentant sau asistent al acestuia din urmă) solicită accesul la acest act. În lipsa unei cereri de acces, se consideră că actul a fost comunicat la expirarea celei de a șaptea zile care urmează celei a trimiterii e-mailului de înștiințare.

În cazul în care o parte este reprezentată de mai mulți agenți sau avocați, momentul luat în considerare pentru calculul termenelor este cel al primei cereri de acces efectuate.

Ora luată în considerare este cea a Marelui Ducat al Luxemburgului.

Articolul 8

Grefierul stabilește condițiile de utilizare a e-Curia și asigură respectarea lor. O utilizare a e-Curia care nu este conformă cu aceste condiții poate determina dezactivarea contului de acces în cauză.

Tribunalul ia măsurile necesare pentru a proteja e-Curia de orice abuz sau utilizare rău-intenționată.

Utilizatorul este înștiințat prin e-mail cu privire la orice măsură luată în temeiul prezentului articol prin care este împiedicat să utilizeze contul său de acces.

Articolul 9

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 14 septembrie 2011.

Grefier

E. COULON

Președinte

M. JAEGER