23.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 343/91


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 19 decembrie 2011

de stabilire a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și căldură, în aplicarea Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Deciziei 2007/74/CE a Comisiei

[notificată cu numărul C(2011) 9523]

(2011/877/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei și de modificare a Directivei 92/42/CEE (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2004/8/CE, Comisia a stabilit în Decizia 2007/74/CE (2) valori de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și căldură, constând într-o matrice de valori diferențiate în funcție de factori relevanți, precum anul construcției și tipul de combustibil.

(2)

Comisia trebuie să revizuiască valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și căldură pentru prima dată la 21 februarie 2011 și apoi din patru în patru ani, pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice și de schimbările intervenite în distribuția surselor de energie.

(3)

Comisia a revizuit valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și căldură, ținând seama de datele rezultate din utilizarea operațională în condiții reale, furnizate de statele membre. Evoluția celei mai bune tehnologii disponibile și justificabile din punct de vedere economic, înregistrată în perioada 2006-2011, la care s-a referit revizuirea, indică faptul că, în cazul valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică, distincția efectuată în Decizia 2007/74/CE în funcție de anul construcției unei unități de cogenerare nu trebuie menținută în cazul centralelor construite începând cu 1 ianuarie 2006. Însă, pentru unitățile de cogenerare construite în 2005 sau înaintea acestui an, valorile de referință trebuie să se aplice în continuare în funcție de anul construcției, pentru a se ține seama de evoluția observată a celei mai bune tehnologii disponibile și justificabile din punct de vedere economic. De asemenea, revizuirea a confirmat, pe baza experienței și analizei recente, că factorii de corecție referitori la situația climatică trebuie să se aplice în continuare. În plus, și factorii de corecție referitori la pierderile în rețea evitate trebuie să se aplice în continuare, deoarece pierderile în rețea nu s-au modificat în ultimii ani. Mai mult, factorii de corecție referitori la pierderile în rețea evitate trebuie să se aplice și în cazul centralelor care utilizează combustibili din lemn și biogaz.

(4)

Revizuirea nu a produs dovezi privind modificarea eficienței energetice a cazanelor în perioada luată în considerare și, în consecință, valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de căldură nu trebuie să fie legate de anul construcției. Nu au fost necesari factori de corecție referitori la situația climatică, deoarece procesul termodinamic de generare a căldurii din combustibil nu depinde în mod semnificativ de temperatura ambiantă. În plus, nu sunt necesari factori de corecție referitori la pierderile de căldură în rețea, deoarece căldura este utilizată întotdeauna aproape de locul de producție.

(5)

Sunt necesare condiții stabile pentru investițiile în cogenerare, precum și încrederea permanentă a investitorilor. Din această perspectivă, este, de asemenea, oportun să se extindă valorile de referință armonizate actuale pentru energie electrică și căldură la perioada 2012-2015.

(6)

Datele rezultate din utilizarea operațională în condiții reale nu demonstrează o îmbunătățire semnificativă din punct de vedere statistic a performanței efective a centralelor ultramoderne în perioada la care se referă revizuirea. Prin urmare, valorile de referință stabilite pentru perioada 2006-2011 în Decizia 2007/74/CE trebuie menținute pentru perioada 2012-2015.

(7)

Revizuirea a confirmat valabilitatea factorilor de corecție existenți, referitori la situația climatică și la pierderile în rețea evitate.

(8)

În cazul generării de căldură, utilizarea unui singur set de valori de referință pentru întreaga perioadă și renunțarea la factorii de corecție referitori la diferențele climatice și la pierderile în rețea au fost, de asemenea, confirmate.

(9)

Luând în considerare faptul că obiectivul principal al Directivei 2004/8/CE este promovarea cogenerării în scopul economisirii energiei, trebuie furnizat un stimulent pentru modernizarea unităților de cogenerare mai vechi în vederea îmbunătățirii eficienței lor energetice. Din aceste motive, valorile de referință ale randamentului pentru energie electrică aplicabile unei unități de cogenerare trebuie să crească începând din al unsprezecelea an care urmează după anul construcției.

(10)

Această abordare corespunde cerinței conform căreia valorile de referință armonizate ale randamentului trebuie să se bazeze pe principiile menționate la litera (f) din anexa III la Directiva 2004/8/CE.

(11)

Trebuie stabilite, pentru producția separată de energie electrică și căldură, valori de referință armonizate ale randamentului revizuite. Prin urmare, Decizia 2007/74/CE trebuie abrogată.

(12)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cogenerare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Stabilirea valorilor de referință armonizate ale randamentului

Valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și căldură sunt stabilite în anexa I și, respectiv, în anexa II.

Articolul 2

Aplicarea valorilor de referință armonizate ale randamentului

(1)   Statele membre aplică valorile de referință armonizate ale randamentului stabilite în anexa I în funcție de anul construcției unei unități de cogenerare. Aceste valori de referință armonizate ale randamentului se aplică timp de 10 ani după anul construcției unei unități de cogenerare.

(2)   Începând din al unsprezecelea an care urmează după anul construcției unei unități de cogenerare, statele membre aplică valorile de referință armonizate ale randamentului care, în temeiul alineatului (1), se aplică unei unități de cogenerare care are 10 ani. Aceste valori de referință armonizate ale randamentului se aplică timp de un an.

(3)   În sensul prezentului articol, anul construcției unei unități de cogenerare este anul calendaristic în care începe producția de energie electrică.

Articolul 3

Factori de corecție ai valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică

(1)   Statele membre aplică factorii de corecție stabiliți în anexa III litera (a) în vederea adaptării valorilor de referință armonizate ale randamentului prevăzute în anexa I la situația climatică medie din fiecare stat membru.

Dacă pe teritoriul unui stat membru datele meteorologice oficiale arată diferențe de 5 °C sau mai mari ale temperaturii ambiante anuale, statul membru respectiv poate, cu condiția notificării Comisiei, să utilizeze în scopul primului paragraf mai multe zone climatice, aplicând metoda stabilită în anexa III litera (b).

(2)   Statele membre aplică factorii de corecție stabiliți în anexa IV în vederea adaptării valorilor de referință armonizate ale randamentului prevăzute în anexa I în funcție de pierderile în rețea evitate.

(3)   Atunci când aplică atât factorii de corecție stabiliți în anexa III litera (a), cât și pe cei stabiliți în anexa IV, statele membre aplică mai întâi anexa III litera (a) și apoi anexa IV.

Articolul 4

Modernizarea unei unități de cogenerare

Dacă o unitate de cogenerare existentă este modernizată, iar costul investiției de modernizare depășește 50 % din costul investiției aferente unei noi unități de cogenerare comparabile, anul calendaristic în care începe producția de energie electrică a unității de cogenerare modernizate se consideră a fi anul construcției sale în sensul articolului 2.

Articolul 5

Combinația de combustibili

Dacă unitatea de cogenerare funcționează cu mai mulți combustibili, valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată se aplică proporțional cu media ponderată a contribuțiilor diferiților combustibili la producția de energie.

Articolul 6

Abrogare

Decizia 2007/74/CE se abrogă.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Günther OETTINGER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 52, 21.2.2004, p. 50.

(2)  JO L 32, 6.2.2007, p. 183.


ANEXA I

Valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică (menționate la articolul 1

În tabelul de mai jos, valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică se bazează pe puterea calorifică netă și condițiile ISO standard (temperatură ambiantă de 15 °C, 1,013 bari, umiditate relativă de 60 %).

 

Anul construcției

Tipul de combustibil

2001 și înainte

2002

2003

2004

2005

2006-2011

2012-2015

Solid

Huilă/cocs

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Lignit/brichete de lignit

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Turbă/brichete de turbă

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Combustibili din lemn

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Biomasă agricolă

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Deșeuri (municipale) biodegradabile

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Deșeuri (municipale și industriale) neregenerabile

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Șisturi bituminoase

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Lichid

Petrol (motorină + păcură grea), GPL

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biocombustibili

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Deșeuri biodegradabile

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Deșeuri neregenerabile

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Gazos

Gaz natural

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Gaz de rafinărie/hidrogen

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biogaz

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Gaz de cocs, gaz de furnal, alte gaze reziduale, căldură reziduală recuperată

35

35

35

35

35

35

35


ANEXA II

Valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de căldură (menționate la articolul 1

În tabelul de mai jos, valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de căldură se bazează pe puterea calorifică netă și condițiile ISO standard (temperatură ambiantă de 15 °C, 1,013 bari, umiditate relativă de 60 %).

 

Tipul de combustibil

Abur/apă fierbinte

Utilizarea directă a gazelor de ardere (1)

Solid

Huilă/cocs

88

80

Lignit/brichete de lignit

86

78

Turbă/brichete de turbă

86

78

Combustibili din lemn

86

78

Biomasă agricolă

80

72

Deșeuri (municipale) biodegradabile

80

72

Deșeuri (municipale și industriale) neregenerabile

80

72

Șisturi bituminoase

86

78

Lichid

Petrol (motorină + păcură grea), GPL

89

81

Biocombustibili

89

81

Deșeuri biodegradabile

80

72

Deșeuri neregenerabile

80

72

Gazos

Gaz natural

90

82

Gaz de rafinărie/hidrogen

89

81

Biogaz

70

62

Gaz de cocs, gaz de furnal, alte gaze reziduale, căldură reziduală recuperată

80

72


(1)  Valorile corespunzătoare căldurii directe se utilizează dacă temperatura este de 250 °C sau mai mare.


ANEXA III

Factorii de corecție referitori la situația climatică medie și metoda de stabilire a zonelor climatice, utilizați pentru aplicarea valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică [menționați la articolul 3 alineatul (1)]

(a)   Factori de corecție referitori la situația climatică medie

Corecția referitoare la temperatura ambiantă se bazează pe diferența dintre temperatura medie anuală dintr-un stat membru și condițiile ISO standard (15 °C).

Corecția se efectuează în felul următor:

(i)

pierdere de randament de 0,1 puncte procentuale pentru fiecare grad peste 15 °C;

(ii)

creștere de randament de 0,1 puncte procentuale pentru fiecare grad sub 15 °C.

Exemplu:

Atunci când temperatura medie anuală dintr-un stat membru este de 10 °C, valoarea de referință a unei unități de cogenerare din statul membru respectiv trebuie majorată cu 0,5 puncte procentuale

(b)   Metoda de stabilire a zonelor climatice

Limitele fiecărei zone climatice vor fi constituite de izotermele (în grade Celsius întregi) temperaturii ambiante medii anuale între care există o diferență de cel puțin 4 °C. Diferența dintre temperaturile ambiante medii anuale din zone climatice adiacente va fi de cel puțin 4 °C.

Exemplu:

Într-un stat membru, temperatura ambiantă medie anuală în locul A este de 12 °C, iar în locul B, de 6 °C. Diferența este mai mare de 5 °C. În acest caz, statul membru are posibilitatea de a introduce două zone climatice separate de izoterma de 9 °C, constituind astfel o zonă climatică între izotermele de 9 °C și 13 °C, cu o temperatură ambiantă medie anuală de 11 °C, și o altă zonă climatică între izotermele de 5 °C și 9 °C, cu o temperatură ambiantă medie anuală de 7 °C.


ANEXA IV

Factorii de corecție referitori la pierderile în rețea evitate, utilizați pentru aplicarea valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică [menționați la articolul 3 alineatul (2)]

Tensiune

Pentru energie electrică exportată în rețea

Pentru energie electrică consumată la fața locului

> 200 kV

1

0,985

100-200 kV

0,985

0,965

50-100 kV

0,965

0,945

0,4-50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Exemplu:

O unitate de cogenerare de 100 kWel cu motor alternativ care funcționează cu gaz natural produce energie electrică la 380 V. 85 % din această energie electrică este utilizată pentru consumul propriu și 15 % este exportată în rețea. Instalația a fost construită în 1999. Temperatura ambiantă anuală este de 15 °C (deci nu este necesară nicio corecție climatică).

În conformitate cu articolul 2 din prezenta decizie, pentru unități de cogenerare mai vechi de 10 ani trebuie aplicate valorile de referință ale unităților care au 10 ani. În conformitate cu anexa I la prezenta decizie, pentru o unitate de cogenerare construită în 1999 care funcționează cu gaz natural și nu a fost modernizată, valoarea de referință armonizată a randamentului aplicabilă în 2011 este valoarea de referință pentru 2001, respectiv 51,7 %. După corecția pentru pierderile în rețea, valoarea de referință a randamentului rezultată, în cazul acestei unități de cogenerare, pentru producția separată de energie este (pe baza mediei ponderate a factorilor din prezenta anexă):

Ref Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %