3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/43


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

de stabilire a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgență luate pentru combaterea pseudopestei aviare în Spania în 2009

[notificată cu numărul C(2011) 8717]

(Numai textul în limba spaniolă este autentic)

(2011/797/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a contribui la eradicarea pseudopestei aviare în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 3 alineatul (6) prima liniuță din respectiva decizie stabilește norme privind procentul care trebuie aplicat costurilor suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE (2) a Consiliului stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia de punere în aplicare 2011/208/UE a Comisiei din 1 aprilie 2011 privind contribuția financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență pentru combaterea pseudopestei aviare în Spania în 2009 (3) a acordat, printre altele, o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate pentru combaterea pseudopestei aviare în Spania în 2009. La data de 31 mai 2011, Spania a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(5)

Plata contribuției financiare a Uniunii trebuie să fie supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și că autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(6)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE, Spania a notificat fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile aplicate în conformitate cu legislația Uniunii privind notificarea și eradicarea, precum și cu privire la rezultatele acestora. În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005, cererea de rambursare a fost însoțită de un raport financiar, de documente justificative, de un raport epidemiologic pentru fiecare exploatație în care au fost sacrificate sau distruse animale, precum și de rezultatele auditurilor respective.

(7)

Observațiile Comisiei, metoda de calcul a cheltuielilor eligibile și concluziile finale au fost comunicate Spaniei în data de 20 octombrie 2011. Spania și-a exprimat acordul printr-un e-mail în data de 20 octombrie 2011.

(8)

În consecință, ar trebui stabilită, în prezent, valoarea totală a contribuției financiare a Uniunii la cheltuielile eligibile suportate în vederea eradicării pseudopestei aviare în Spania în 2009.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile legate de eradicarea pseudopestei aviare în Spania în 2009 este stabilită la 103 219,22 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Regatului Spaniei.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 87, 2.4.2011, p. 29.