2.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/56


DECIZIA 2011/782/PESC A CONSILIULUI

din 1 decembrie 2011

privind măsuri restrictive împotriva Siriei și de abrogare a Deciziei 2011/273/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1).

(2)

La 23 octombrie 2011, Consiliul European a afirmat că Uniunea va impune măsuri suplimentare împotriva regimului sirian, atât timp cât continuă represiunea populației civile.

(3)

Având în vedere gravitatea situației din Siria, Consiliul consideră necesară impunerea unor măsuri restrictive suplimentare.

(4)

În plus, ar trebui incluse și alte persoane și entități pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive conținută în anexa I la Decizia 2011/273/PESC.

(5)

Din motive de claritate, măsurile impuse prin Decizia 2011/273/PESC și măsurile adiționale ar trebui să fie integrate într-un instrument juridic unic.

(6)

Prin urmare, Decizia 2011/273/PESC ar trebui abrogată.

(7)

Se impune ca Uniunea să acționeze în continuare pentru a pune în aplicare anumite măsuri.

(8)

Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezenta decizie, aceasta a r trebui să intre în vigoare la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL 1

RESTRICȚII LA EXPORT ȘI IMPORT

Articolul 1

(1)   Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, către Siria, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de armament și de materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate, precum și echipamente care ar putea fi folosite pentru represiunea internă, indiferent dacă acestea sunt sau nu originare de pe teritoriile lor.

(2)   Se interzic următoarele:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de asistență tehnică, de servicii de brokeraj sau de alte servicii legate de produsele menționate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, de fabricarea, de întreținerea și de utilizarea respectivelor produse;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele menționate la alineatul (1), incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul respectivelor produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă, de servicii de brokeraj sau de alte servicii.

Articolul 2

(1)   Articolul 1 nu se aplică în ceea ce privește:

(a)

furnizarea sau asistența tehnică destinate exclusiv să susțină sau să fie utilizate de către Forța Organizației Națiunilor Unite pentru supravegherea demilitarizării (UNDOF);

(b)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul echipamentelor militare neletale sau al echipamentelor susceptibile de a fi utilizate în scopul represiunii interne, destinate unor scopuri exclusiv umanitare sau de protecție, sau programelor de construcție instituțională ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) și ale Uniunii Europene sau operațiilor Uniunii Europene și ale ONU de gestionare a crizelor;

(c)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de vehicule care nu sunt destinate luptei, care au fost fabricate sau echipate cu materiale care oferă protecție balistică și care sunt destinate exclusiv folosirii pentru protejarea personalului Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia în Siria;

(d)

furnizarea de asistență tehnică, de servicii de brokeraj și de alte servicii legate de astfel de echipamente sau de astfel de programe și operații;

(e)

furnizarea de finanțare și de asistență financiară în legătură cu astfel de echipamente sau astfel de programe și operații;

cu condiția ca astfel de exporturi și asistență să fi fost aprobate în prealabil de autoritatea competentă relevantă.

(2)   Articolul 1 nu se aplică articolelor de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv vestelor antiglonț și căștilor militare, exportate temporar în Siria de către personalul Organizației Națiunilor Unite, personalul Uniunii Europene sau al statelor sale membre, reprezentanții mediei, personalul umanitar, personalul de asistență pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uz personal.

Articolul 3

Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente sau de software destinate în primul rând pentru monitorizarea sau interceptarea, de către regimul sirian sau în numele acestuia, a internetului sau a comunicațiilor telefonice prin rețele fixe sau mobile în Siria, precum și furnizarea de asistență pentru instalarea, operarea sau aducerea la zi a unor astfel de echipamente sau software.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării elementelor relevante care fac obiectul prezentului articol.

Articolul 4

(1)   Se interzice achiziționarea, importul sau transportul din Siria de țiței sau produse petroliere.

(2)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară, inclusiv produse financiare derivate, precum și asigurări și reasigurări, în legătură cu interdicțiile menționate la alineatul (1).

Articolul 5

Interdicțiile de la articolul 4 nu aduc atingere executării, până la 15 noiembrie 2011, a obligațiilor prevăzute în contracte încheiate înainte de 2 septembrie 2011.

Articolul 6

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea sau transferul de echipament și tehnologie esențiale pentru următoarele sectoare-cheie ale industriei gazelor naturale și petrolului din Siria sau către întreprinderi siriene sau deținute de Siria implicate în sectoarele respective în afara Siriei, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre ori cu ajutorul navelor sau al aeronavelor aflate sub jurisdicția statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acestora:

(a)

rafinare;

(b)

gaze naturale lichefiate;

(c)

explorare;

(d)

producție.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante cărora li se aplică prezentul alineat.

(2)   Se interzice furnizarea următoarelor către întreprinderile din Siria care sunt implicate în sectoarele-cheie ale industriei gazelor și petrolului din Siria menționate la alineatul (1) sau întreprinderilor siriene sau deținute de Siria implicate în sectoarele respective în afara Siriei:

(a)

asistență sau instruire tehnică și alte servicii legate de echipamente și tehnologie esențiale astfel cum sunt menționate la alineatul (1);

(b)

finanțare sau asistență financiară pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de echipamente și tehnologie esențiale, astfel cum sunt precizate la alineatul (1) sau pentru furnizarea de asistență sau instruire tehnică conexă.

Articolul 7

(1)   Interdicția de la articolul 6 alineatul (1) nu aduce atingere executării unei obligații legate de livrarea mărfurilor prevăzută în contracte încheiate înainte de 1 decembrie 2011.

(2)   Interdicțiile de la articolul 6 nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte încheiate înainte de 1 decembrie 2011 și care privește investiții realizate în Siria înainte de 23 septembrie 2011 de către întreprinderi stabilite în statele membre.

Articolul 8

Se interzice livrarea de bancnote și monede siriene către Banca Centrală a Siriei.

RESTRICȚII PRIVIND FINANȚAREA ANUMITOR ÎNTREPRINDERI

Articolul 9

Se interzice:

(a)

acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, sau întreprinderilor siriene sau aflate în proprietate siriană implicate în sectoarele respective în afara Siriei;

(b)

acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria;

(c)

achiziționarea sau extinderea unei participații la întreprinderile din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, sau în întreprinderile siriene sau aflate în proprietate siriană implicate în sectoarele respective în afara Siriei, inclusiv achiziționarea unor astfel de întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(d)

achiziționarea sau extinderea unei participații la întreprinderile din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria, inclusiv achiziționarea unor astfel de întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(e)

crearea oricăror societăți mixte cu întreprinderi din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, și cu sucursale sau filiale controlate de acestea.

(f)

crearea oricăror societăți mixte cu întreprinderi din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria și cu sucursale sau filiale controlate de acestea.

Articolul 10

(1)   Interdicțiile de la articolul 9 literele (a) și (c):

(i)

nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate înainte de 23 septembrie 2011;

(ii)

nu împiedică extinderea unei participații, în cazul în care această extindere reprezintă o obligație în temeiul unui acord încheiat înainte de 23 septembrie 2011.

(2)   Interdicțiile de la articolul 9 literele (b) și (d):

(i)

nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate înainte de 1 decembrie 2011;

(ii)

nu împiedică extinderea unei participații, în cazul în care această extindere reprezintă o obligație în temeiul unui acord încheiat înainte de 1 decembrie 2011.

RESTRICȚII PRIVIND PROIECTELE DE INFRASTRUCTURĂ

Articolul 11

(1)   Se interzice participarea la construirea de noi centrale electrice pentru producerea de electricitate în Siria.

(2)   Se interzice asigurarea de asistență tehnică sau finanțare sau asistență financiară pentru construirea de noi centrale electrice pentru producerea de electricitate în Siria.

(3)   Interdicția de la alineatele (1) și (2) nu aduce atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate înainte de 1 decembrie 2011.

RESTRICȚII PRIVIND SPRIJINUL FINANCIAR PENTRU COMERȚ

Articolul 12

(1)   Statele membre vor manifesta reținere în ceea ce privește asumarea de noi angajamente pe termen scurt și mediu privind sprijinul financiar public și privat pentru comerțul cu Siria, inclusiv pentru acordarea de credite la export, garanții sau asigurări resortisanților sau entităților acestora implicate în comerțul respectiv, în vederea reducerii sumelor datorate de acestea, în special pentru a evita orice sprijin financiar care ar contribui la represiunea violentă împotriva populației civile din Siria. În plus, statele membre nu își vor asuma noi angajamente pe termen lung în ceea ce privește sprijinul financiar public și privat pentru comerțul cu Siria.

(2)   Alineatul (1) nu afectează angajamentele asumate înainte de 1 decembrie 2011.

(3)   Alineatul (1) nu vizează comerțul în scopuri alimentare, agricole, medicale sau umanitare.

CAPITOLUL 2

SECTORUL FINANCIAR

Articolul 13

Statele membre nu își asumă, nici prin participarea lor în cadrul instituțiilor financiare, noi angajamente de acordare de subvenții, asistență financiară sau credite concesionale guvernului sirian, cu excepția celor cu scop umanitar și pentru dezvoltare.

Articolul 14

Se interzice:

(a)

orice punere la dispoziție de fonduri sau plată efectuată de Banca Europeană de Investiții (BEI) în conformitate cu sau în legătură cu orice acorduri de împrumut existente, încheiate între Siria și BEI;

(b)

continuarea de către BEI a oricăror contracte existente de servicii de asistență tehnică pentru proiectele suverane situate în Siria.

Articolul 15

Se interzic următoarele: vânzarea, cumpărarea, intermedierea sau asistența în emiterea de obligațiuni publice siriene sau garantate de stat emise după 1 decembrie 2011, direct sau indirect, către sau de la guvernul sirian, organismele publice, corporațiile sau agențiile siriene, Banca Centrală a Siriei, sau bănci cu sediul în Siria, sau sucursale și filiale din cadrul sau din afara jurisdicției statelor membre ale băncilor cu sediul în Siria, sau entități financiare care nu au sediul în Siria și nu se află sub jurisdicția statelor membre, dar sunt controlate de persoane cu domiciliul în Siria și entități cu sediul în Siria, precum și orice persoane sau entități care acționează în numele sau la instrucțiunile acestora, sau entități deținute sau controlate de acestea.

Articolul 16

(1)   Se interzice deschiderea de noi sucursale, filiale sau reprezentanțe ale băncilor siriene pe teritoriul statelor membre, precum și crearea unor noi asocieri în participație sau a unor participații în capitalurile proprii sau crearea unor noi relații bancare cu instituții corespondente de către bănci siriene, inclusiv Banca Centrală a Siriei, sucursalele și filialele acesteia și entități financiare care nu au domiciliul in Siria dar sunt controlate de persoane cu domiciliul în Siria sau entități cu sediul în Siria, cu bănci aflate sub jurisdicția statelor membre.

(2)   Se interzice instituțiilor financiare aflate pe teritoriul statelor membre sau sub jurisdicția acestora să deschidă reprezentanțe sau filiale sau conturi bancare în Siria.

Articolul 17

(1)   Se interzice furnizarea de servicii de asigurare și reasigurare Guvernului Siriei, organismelor publice, corporațiilor și agențiilor siriene, sau persoanelor sau entităților care acționează în numele sau la instrucțiunile acestora, sau entităților deținute sau controlate de acestea, inclusiv prin mijloace ilicite.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul furnizării de:

(a)

asigurări de sănătate sau de călătorie persoanelor fizice;

(b)

asigurări obligatorii sau de răspundere civilă către persoane, entități sau organisme siriene stabilite în Uniunea Europeană;

(c)

asigurări sau reasigurări proprietarului unei nave, al unei aeronave sau al unui vehicul navlosit de către o persoană, entitate sau organism sirian, iar persoana, entitatea sau organismul respectiv nu figurează în anexele I sau II.

CAPITOLUL 3

RESTRICȚII PRIVIND ADMISIA

Articolul 18

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, de către persoane care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul și de către persoane asociate cu acestea, astfel cum figurează în anexa I.

(2)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(3)   Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale organizate de ONU sau sub auspiciile acesteia;

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d)

în temeiul Tratatului de Conciliere din 1929 (Tratatul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)   Se consideră că alineatul (3) se aplică de asemenea în cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)   Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatelor (3) sau (4).

(6)   Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse la alineatul (1), atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni inițiate de Uniune sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Siria.

(7)   Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (6) informează în scris Consiliul în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(8)   În cazul în care, în temeiul alineatelor (3)-(7), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al unor persoane care figurează pe lista din anexa I, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

CAPITOLUL 4

ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

Articolul 19

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, precum și de către persoane și entități care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul și de către persoane și entități asociate acestora, astfel cum figurează pe listele din anexele I și II.

(2)   Niciun fond sau resursă economică nu se pune, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice sau a entităților care figurează pe listele din anexele I și II și nici nu pot fi utilizate în beneficiul acestora.

(3)   Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a)

necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor care figurează pe listele din anexele I și II și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și plata facturilor la utilități;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu furnizarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate; sau

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea acesteia;

(e)

necesare pentru scopuri umanitare, precum furnizarea asistenței sau facilitarea furnizării asistenței, incluzând materiale medicale, alimente, personal umanitar și asistență conexă, sau evacuări din Siria;

(f)

planificate a fi achitate într-un sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizații internaționale care se bucură de imunitate în conformitate cu prevederile dreptului internațional, în măsura în care scopul acestor plăți este acela de a deservi interese oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale.

Un stat membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație pe care o acordă în temeiul prezentului alineat.

(4)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice să facă obiectul unui privilegiu judiciar, administrativ sau arbitral instituit înainte de data la care persoana fizică sau juridică sau entitatea menționată la alineatul (1) de la prezentul articol a fost inclusă în anexa I sau II, sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate înaintea datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate printr-un astfel de privilegiu sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;

(c)

privilegiul sau hotărârea să nu fie în beneficiul unei persoane fizice sau juridice sau al unei entități menționate în anexa I sau II; și

(d)

recunoașterea privilegiului sau a hotărârii respective să nu contravină politicii publice a statului membru respectiv.

Statul membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5)   Alineatul (1) nu interzice unei persoane sau entități desemnate să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat înaintea datei la care persoana sau entitatea respectivă a fost înscrisă pe lista din anexă, cu condiția ca statul membru relevant să fi decis că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană sau entitate menționată la alineatul (1).

(6)   Alineatul (1) nu interzice unei entități desemnate în lista din anexa II ca, pentru o perioadă de două luni de la data desemnării sale, să efectueze o plată din fondurile sau resursele economice înghețate primite de această entitate după data desemnării sale, în cazul în care această plată este datorată în temeiul unui contract în legătură cu finanțarea activităților comerciale, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de o persoană sau o entitate menționată la alineatul (1).

(7)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b)

plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența prezentei decizii,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența alineatului (1).

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 20

Nu se va da curs niciunei cereri, inclusiv cererilor de despăgubire sau indemnizare sau oricăror alte cereri de aceeași natură, cum ar fi cererile de compensare, amenzile sau cererile de chemare în garanție, cererile de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare, inclusiv cererile rezultate din scrisori de credit și instrumente similare în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei desfășurare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile care intră sub incidența prezentei decizii, din partea persoanelor sau entităților desemnate în anexele I și II, sau a oricărei alte persoane sau entități din Siria, inclusiv din partea Guvernului Siriei, a organismelor publice, corporațiilor sau agențiilor siriene, sau a oricărei persoane sau entități care prezintă o cerere prin intermediul sau în beneficiul unor astfel de persoane sau entități.

Articolul 21

(1)   Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește și modifică listele din anexele I și II.

(2)   Consiliul comunică decizia sa privind includerea pe listă, inclusiv motivele acesteia, persoanei sau entității vizate, fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 22

(1)   Anexele I și II cuprind motivele includerii pe listă a persoanelor și entităților vizate.

(2)   De asemenea, anexele I și II includ informațiile necesare identificării persoanelor sau entităților în cauză, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 23

Se interzice participarea, cu bună știință sau intenționat, la activități al căror scop sau efect este eludarea interdicțiilor prevăzute în prezenta decizie.

Articolul 24

Pentru ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute de prezenta decizie.

Articolul 25

Prezenta decizie se aplică pentru o perioadă de 12 luni. Aceasta se reexaminează permanent. Se reînnoiește sau se modifică, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

Articolul 26

Decizia 2011/273/PESC se abrogă.

Articolul 27

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 1 decembrie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 121, 10.5.2011, p. 11.


ANEXA I

Lista persoanelor și entităților la care se face referire în articolele 18 și 19

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Bashar Al-Assad

Născut la 11 septembrie 1965 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. D1903

Președintele republicii; A ordonat și a executat represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

2.

Maher (cunoscut și sub și sub numele Mahir) Al-Assad

Născut la 8 decembrie 1967;

pașaport diplomatic nr. 4138

Șeful diviziei a 4-a blindate a armatei, membru al comandamentului central al Baath, șeful Gărzii republicane; frate al președintelui Bashar Al-Assad; principal artizan al represiunii împotriva manifestanților.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (cunoscut și sub numele de Mamlouk)

Născut la 19 februarie 1946 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. 983

Șeful direcției generale siriene de informații (GID); implicare în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (cunoscut și sub numele de Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministrul Internelor; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

5.

Atej (cunoscut și sub numele de Atef, Atif) Najib

 

Fost șef al direcției securității politice la Deraa; văr al președintelui Bashar Al-Assad; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (cunoscut și sub numele de Hafez Makhlouf )

Născut la 2 aprilie 1971 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. 2246

Colonel care conduce o unitate în cadrul direcției generale de informații, secția Damasc; văr al președintelui Bashar Al-Assad; apropiat al lui Mahir Al-Assad; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (cunoscut și sub numele de Mohammed Dib Zeitoun)

Născut la 20 mai 1951 la Damasc;

pașaport diplomatic nr. D000001300

Șef al direcției securității politice; implicare în represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Șef al securității politice la Banyas, implicare în represiunea împotriva manifestanților la Baida.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Născut la 10 iulie 1969 la Damasc,

pașaport nr. 454224

Om de afaceri sirian. Persoană asociată lui Mahir Al-Assad; văr al președintelui Bashar Al-Assad; furnizează finanțare regimului permițând represiunea împotriva manifestanților.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Născut în 1953 la Hama;

pașaport diplomatic nr. D0005788

Șef al serviciului militar de informații din Siria (SMI); implicat în represiunea împotriva populației civile.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Șef al serviciului de informații al forțelor aeriene siriene; implicat în represiunea împotriva populației civile.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Născut la 3 mai 1953 la Deraa;

pașaport diplomatic nr. D000000887

Șef al serviciului militar de informații, secția guvernoratul Damasc; implicat în represiunea împotriva populației civile.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Născut la 18 iunie 1962 la Kerdala;

pașaport nr. 88238

Implicare în represiunea împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Născut la 1 martie 1961 la Lattaquié;

pașaport nr. 86449 și nr. 842781

Implicare în represiunea împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Născut la 15 ianuarie 1950 la Al-Madehleh, Tartus

Adjunct al șefului de stat major pentru securitate și cercetare aeriană; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Născut în 1941

Șeful Biroului Sirian de Securitate Națională; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Născut la 10 decembrie 1938

Vicepreședinte al Siriei; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Născut la 10 aprilie 1937 (dată alternativă 20 mai 1937) la Hama,

pașaport diplomatic nr. 0002250

Adjunct al vicepreședintelui Siriei pentru afaceri de securitate națională; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Născut la 20 mai 1966;

pașaport nr. 002954347

Cumnat al lui Mahir Al-Assad; om de afaceri și agent local al mai multor societăți comerciale străine; finanțează regimul permițând represiunea împotriva manifestanților.

23.5.2011

20.

Iyad (cunoscut și sub numele de Eyad) Makhlouf

Născut la 21 ianuarie 1973 la Damasc;

pașaport nr. N001820740

Frate al lui Rami Makhlouf și ofițer GID implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Consilier prezidențial pentru afaceri strategice; implicat în represiunea împotriva populației civile.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Șef al Statului Major al forțelor armate răspunzător pentru implicarea militară în represiunea împotriva manifestanților pașnici.

23.5.2011

23.

Ihab (cunoscut și sub numele de Ehab, Iehab) Makhlouf

Născut la 21 ianuarie 1973 la Damasc;

pașaport nr. N002848852

Vicepreședinte al SyriaTel și administrator al societății comerciale din SUA a lui Rami Makhlouf; furnizează finanțare regimului permițând violența împotriva demonstranților.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Născut în 1951 sau 1946 la Kerdaha.

Șeful serviciului de protecție a președintelui; implicat în reprimarea manifestanților; văr primar al președintelui Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Director al Military Housing Establishment; sursă de finanțare a regimului; văr primar al președintelui Bachar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Comandantul de brigadă Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Născut la 1 septembrie 1957 la Yazd, Iran.

Comandant general al Gărzii revoluționare iraniene implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul din Siria să înăbușe protestele din Siria

23.6.2011

27.

General-maior Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

Comandant al Gărzii revoluționare iraniene, IRGC - Qods, implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul din Siria să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Născut în 1963 la Teheran, Iran.

Comandant Adjunct în cadrul Serviciilor Secrete ale Gărzii revoluționare iraniene, implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul din Siria să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Om de afaceri asociat cu Maher Al-Assad; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli)

 

Om de afaceri asociat cu Maher Al-Assad; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

31.

Dl Mohammad Mufleh

 

Șeful Serviciului sirian de informații militare în orașul Hama, implicat în represiunea împotriva manifestanților.

1.8.2011

32.

General-maior Tawfiq Younes

 

Șeful Departamentului de securitate internă al Directoratului de informații generale; implicat în violențe împotriva populației civile.

1.8.2011

33.

Dl Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Născut în Latakia, Siria, la 19.10.1932

Asociat apropiat și unchi matern al lui Bashar și Mahir al-Assad. Partener de afaceri și tatăl lui Rami, Ihab și Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Născut în Latakia

Asociat al lui Mahir al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile, precum și în coordonarea grupărilor miliției Shabiha.

1.8.2011

35.

General Ali Habib Mahmoud

Născut la Tartous în 1939.

Numit în funcția de ministru al apărării la 3 iunie 2009

Ministrul apărării. Responsabil de conducerea și operațiunile forțelor armate siriene implicate în represiuni și violențe împotriva populației civile.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Adjunctul lui Maher Al-Assad, șeful unității de poliție militară a celei de a patra divizii a armatei, implicat în represiune.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Director al biroului de aprovizionare din cadrul ministerului sirian al apărării, punctul inițial al tuturor achizițiilor de armament ale armatei siriene.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Văr al lui Bashar Al-Assad; fost director al companiei "Nizar Oilfield Supplies".

Foarte apropiat de anumiți funcționari guvernamentali aflați în posturi-cheie. Finanțare pentru Shabiha în regiunea Latakia.

23.8.2011

39.

General de brigadă Rafiq Shahadah

 

Șeful secțiunii 293 (afaceri interne) a Serviciului sirian de informații militare (SMI) în orașul Damasc. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Damasc. Consilier al președintelui Bashar Al-Assad pe probleme strategice și de informații militare.

23.8.2011

40.

General de brigadă Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Șef de secțiune în cadrul Serviciului sirian de informații militare (SMI) în Dayr az-Zor. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Dayr az-Zor și din Alboukamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Data nașterii: 1935 în Alep

Ministru adjunct, fost ministru al apărării, trimisul special al președintelui Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Asistentul secretarului regional al Partidului Socialist Arab Baas din 2005, director pe probleme de securitate națională al partidului regional Baas în perioada 2000- 2005. Fost guvernator al orașului Hama (1998-2000). Asociat apropiat al președintelui Bashar Al-Assad și al lui Maher Al-Assad. Factor de decizie la nivel înalt în cadrul regimului de represiune împotriva populației civile.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Responsabil de asasinatele din Hama din 1980, a fost rechemat la Damasc în calitate de consilier special al președintelui Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

General de brigadă Nawful Al-Husayn

 

Șeful secțiunii din Idlib a Serviciului sirian de informații militare (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din provincia Idlib.

23.8.2011

45.

General de brigadă Husam Sukkar

 

Consilier prezidențial pe probleme de securitate. Consilier prezidențial pentru agențiile de securitate implicate în represiune și violențe împotriva populației civile.

23.8.2011

46.

General de brigadă Muhammed Zamrini

 

Șef de secțiune în cadrul Serviciului sirian de informații militare (SMI) în Homs. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Homs.

23.8.2011

47.

Locotenent-general Munir Adanov (Adnuf)

 

Adjunctul șefului statului major, operațiunilor și instruirii militare pentru armata siriană. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Siria.

23.8.2011

48.

General de brigadă Ghassan Khalil

 

Șeful secțiunii de informații a Direcției informațiilor generale. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Siria.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Locul nașterii: Latakia

Miliția Shabiha. Asociat al lui Maher Al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile, precum și în coordonarea grupurilor miliției Shabiha.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Partener de afaceri apropiat al lui Maher Al-Assad. Cunoscut pentru sprijinul economic acordat regimului din Siria.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie din Alep. Acordă sprijin economic regimului sirian.

2.09.2011

52.

Emad Ghraiwati

Data nașterii: martie 1959; Locul nașterii: Damasc, Siria

Președintele Camerei de Industrie din Damasc (Zuhair Ghraiwati Sons). Acordă sprijin economic regimului sirian.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Data nașterii: 1949; Locul nașterii: Homs, Siria

Fondatorul Akhras Group (mărfuri, comerț, procesare și logistică), Homs. Acordă sprijin economic regimului sirian.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Data nașterii: 1949; Locul nașterii: Lattakia, Siria

Președintele Issam Anbouba Est. pentru agroindustrie. Acordă sprijin economic regimului sirian.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Data nașterii: 1943; locul nașterii: Damasc

Ministrul Justiției; asociat al regimului sirian, inclusiv prin sprijinirea politicilor și a practicilor acestuia de arest și detenție arbitrare.

23.9.2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Data nașterii: 1966; locul nașterii: Tartous

Ministrul Informațiilor; asociat al regimului sirian, inclusiv prin sprijinirea și promovarea politicii acestuia privind informațiile.

23.9.2011

57.

General-maior Jumah Al-Ahmad

 

Comandant al Forțelor speciale. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie.

14.11.2011

58.

Colonel Lu’ai al-Ali

 

Șef al Informațiilor militare siriene, secțiunea Dera'a. Răspunzător pentru violențele din Dera'a.

14.11.2011

59.

General-locotenent Ali Abdullah Ayyub

 

Adjunct al șefului statului major (Personal și forță de muncă). Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie

14.11.2011

60.

General-locotenent Jasim al-Furayj

 

Șeful statului major. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie.

14.11.2011

61.

General Aous (Aws) ASLAN

Născut în 1958

Șef de batalion în cadrul Gărzii republicane. Apropiat al lui Maher al-ASSAD și al președintelui al-ASSAD. Participare la represiunea violentă exercitată împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

62.

General Ghassan Belal

 

General aflat la comanda biroului de rezerviști al diviziei a patra. Consilier al lui Maher al-ASSAD și coordonator al operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Conduce milițiile familiei Berri. Răspunzător pentru milițiile pro-guvernamentale implicate în represiunea violentă exercitată împotriva populației civile la Alep.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

65.

General-maior Zuhair Hamad

 

Adjunct al șefului Direcției generale de informații. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civil - Șef al Armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre). Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violență împotriva populației civile pe întregul teritoriu sirian.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Adjunct al ministrului de interne. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile din Siria.

14.11.2011

69.

General-maior Nazih

 

Adjunct al șefului Direcției generale de informații. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Comandant de batalion în cadrul diviziei a patra. Răspunzător pentru represiunea violentă exercitată împotriva populației civile la Deïr el-Zor.

14.11.2011

71.

General-maior Wajih Mahmud

 

Comandant al diviziei a 18-a blindate. Răspunzător pentru violența împotriva protestatarilor din Homs.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Născut la 24 august 1959 la Damasc.

Adresă: Kasaa, strada Anwar al Attar, clădirea al Midani, Damasc.

Pașaport sirian nr.004326765 eliberat la 2/11/2008, valabil până în noiembrie 2014.

Avocat în Baroul din Paris.

Conduce cabinetul Sabbagh și asociații (Damasc). Consilier juridic, financiar și gestionar al afacerilor lui Rami Makhlouf și ale lui Khaldoun Makhlouf. Asociat al lui Bachar al-Assad în finanțarea unui proiect imobiliar la Lattaquié. Oferă sprijin în vederea finanțării regimului.

14.11.2011

73.

General-locotenent Mustafa Tlass

 

Adjunctul șefului statului major (Logistică și aprovizionare). Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor în întreaga Sirie.

14.11.2011

74.

General-maior Fu'ad Tawil

 

Adjunct al șefului Informațiilor Forțelor Armate Aeriene Siriene. Răspunzător pentru utilizarea violenței în întreaga Sirie și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Data nașterii 1945, Locul nașterii Damascus

Ministrul finanțelor. Responsabil de economia siriană.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Data nașterii 1956, Locul nașterii Alep

Ministrul economiei și comerțului. Responsabil de economia siriană.

1.12.2011

77.

Locotenent-general Fahid Al-Jassim

 

Șeful Statului Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

78.

General-maior Ibrahim Al-Hassan

 

Adjunctul șefului Statului Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

79.

Comandant de brigadă Khalil Zghraybih

 

Divizia a 14-a. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

80.

Comandant de brigadă Ali Barakat

 

Cea de a 103-a brigadă a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

81.

Comandant de brigadă Talal Makhluf

 

Cea de a 103-a brigadă a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

82.

Comandant de brigadă Nazih Hassun

 

Serviciul de informații al forțelor aeriene siriene. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

83.

Căpitan Maan Jdiid

 

Garda prezidențială. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Divizia pentru securitate politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Divizia pentru securitate politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Divizia pentru securitate politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.

1.12.2011


B.   Entități

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Bena Properties

 

Controlată de Rami Makhlouf; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damasc

Tel.: 963 112110059 / 963112110043

Fax: 963 933333149

Controlată de Rami Makhlouf; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

3.

Hamcho International (alias Hamsho International Group)

rue Bagdad, PO Box 8254, Damasc

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Site internet: www.hamshointl.com

Email: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

Controlată de Mohamed Hamcho sau Hamsho; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Societate de lucrări publice controlată de Riyad Shalish și de Ministerul Apărării; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

5.

Direcția de securitate politică

 

Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.

23.8.2011

6.

Direcția informațiilor generale

 

Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.

23.8.2011

7.

Direcția informațiilor militare

 

Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.

23.8.2011

8.

Serviciul de informații al Forțelor Armate Aeriene

 

Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.

23.8.2011

9.

Forțele Qods ale IRGC (alias Forțele Quds)

Teheran, Iran

Forțele Qods (sau Quds) reprezintă o secțiune specializată a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice Iraniene (IRGC). Forțele Qods sunt implicate în furnizarea de echipamente și de sprijin pentru a ajuta regimul sirian să înăbușe protestele din Siria. Forțele Qods ale IRGC au furnizat asistență tehnică, echipamente și sprijin serviciilor de securitate siriene în vederea reprimării mișcărilor de protest ale populației civile.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filială a Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)

Entitate economică care finanțează regimul.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filială a Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)

Entitate economică care finanțează regimul.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damasc Republica Arabă Siriană

Tel: (+963) 11 2456777 and 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 and 2211186

Adresa de poștă electronică a băncii: Publicrelations@reb.sy,

Website: www.reb.sy

Bancă deținută de stat care acordă sprijin financiar regimului.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Telefon: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Website: http://www.addounia.tv

Addounia TV a incitat la violență împotriva populației civile din Siria.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Clădirea Cham Holding Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525

Tel +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

Email info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Controlată de Rami Makhlouf, cel mai mare grup de companii din Siria, care beneficiază de pe urma regimului și care furnizează sprijin regimului.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Adresa: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damasc – Syria

Telefon: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

Email: sales@eltelme.com

Website: www.eltelme.com

Producerea și furnizarea de echipamente de telecomunicații pentru armată.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adresa: Daa'ra Highway, Damasc, Syria

Telefon: +963-11-6858111

Telefon mobil: +963-933-240231

Construcția de cazărmi militare, cazărmi pentru punctele de frontieră și alte clădiri pentru uzul armatei.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresa: Adra Free Zone Area Damasc – Syria

Telefon: +963-11-5327266

Telefon mobil: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax:+963-11-5316396

Email: sorohco@gmail.com

Website: http://sites.google.com/site/sorohco

Investiții în proiecte militare și industriale la nivel local, producerea de piese pentru arme și produse aferente. Societatea este deținută integral de Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tel: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

Email: info@syriatel.com.sy;

Website: http://syriatel.sy/

Controlată de Rami Makhlouf; furnizează sprijin financiar regimului: prin contractul său de licență, plătește 50 % din profituri guvernului.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Site internet: www.champress.net

Post de televiziune care a participat la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damasc – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Cotidian care a participat la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților

1.12.2011

21.

Centrul sirian de studii și de cercetare (CERS) (alias CERS, Centrul de studiu și cercetare științifică; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias. Centrul de cercetare de la Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damas

Sprijină armata siriană în achiziția de materiale folosite direct pentru supravegherea și represiunea manifestanților.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damas

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damasc

Tel /fax: 963114471080

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damas

Tel.-No.:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damas și PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damas și PO BOX 21120 Baramkeh, Damas

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasc, Siria.

Companie de stat responsabilă de totalitatea exporturilor de țiței din Siria. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasc, Siria BOX: 60694

Tel: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Companie de stat. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasc – Siria.

Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Societate mixtă deținută în proporție de 50 % de GPC. Acordă sprijin financiar regimului.

1.12.2011


ANEXA II

Lista entităților menționate la articolul 19 alineatul (1)

Entități

 

Denumire

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Banca Comercială a Siriei

Filiala Damasc, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasc, Siria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasc, Siria;

Filiala Alep, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alep, Siria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; toate birourile la nivel mondial [NPWMD] Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

management general: dir.cbs@mail.sy

Bancă deținută de stat, care furnizează sprijin financiar regimului.

13.10.2011