28.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/16


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 27 iunie 2011

de modificare a părții A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE a Consiliului în ceea ce privește lista laboratoarelor naționale autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase

[notificată cu numărul C(2011) 4385]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/378/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE și a Deciziilor 89/531/CEE și 91/665/CEE și de modificare a Directivei 92/46/CEE (1), în special articolul 67 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/85/CE stabilește măsurile minime de combatere care trebuie aplicate în cazul apariției unui focar de febră aftoasă și anumite măsuri preventive destinate unei mai bune conștientizări și pregătiri a autorităților competente și a comunității agricole cu privire la această boală.

(2)

Aceste măsuri preventive includ obligația statelor membre de a garanta faptul că manipularea virusului viu al febrei aftoase în contextul activităților de cercetare și diagnosticare este efectuată numai în laboratoare autorizate, specificate în partea A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE.

(3)

Spania a informat în mod oficial Comisia că Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Valdeolmos, Madrid este în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 65 din Directiva 2003/85/CE. Spania a solicitat adăugarea CISA pe lista laboratoarelor naționale autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase, prevăzută în partea A din anexa XI la directiva respectivă.

(4)

În consecință, este necesară înlocuirea mențiunii referitoare la Spania în lista laboratoarelor naționale prevăzută în partea A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE.

(5)

Prin urmare, partea A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În partea A din anexa XI la Directiva 2003/85/CE, mențiunea pentru Spania se înlocuiește cu următorul text:

„ES

Spania

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Algete, Madrid

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Valdeolmos, Madrid

Spania”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 306, 22.11.2003, p. 1.