17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 70/39


DECIZIA CONSILIULUI

din 14 martie 2011

de stabilire a poziției care urmează a fi adoptată de către Uniunea Europeană în cadrul celei de-a cincea reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam, cu privire la modificările anexei III la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice periculoase și pesticide care fac obiectul comerțului internațional

(2011/162/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 și articolul 207, coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană a aprobat Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice periculoase și pesticide care fac obiectul comerțului internațional („Convenția de la Rotterdam”) prin Decizia 2006/730/CE a Consiliului (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase (2) pune în aplicare Convenția de la Rotterdam la nivelul Uniunii.

(3)

Pentru a asigura faptul că țările importatoare beneficiază de protecția oferită de Convenția de la Rotterdam, este necesară și oportună susținerea recomandării Comitetului de analiză a produselor chimice referitoare la includerea azbestului crisotilic, a endosulfanului, a alaclorului și a aldicarbului în anexa III la Convenția de la Rotterdam. Aceste patru substanțe sunt deja interzise sau au o utilizare strict limitată pe teritoriul Uniunii și, prin urmare, sunt supuse unor cerințe de export care depășesc cerințele Convenției de la Rotterdam.

(4)

În cadrul celei de a cincea reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam urmează să se adopte decizii în ceea ce privește propunerile de modificare a anexei III. Uniunea ar trebui să susțină adoptarea modificărilor respective,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată de către Uniune în cadrul celei de a cincea reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam este cea potrivit căreia Comisia susține, în numele Uniunii, în ceea ce privește chestiunile care sunt de competența Uniunii, adoptarea modificărilor la anexa III la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice periculoase și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (3), în ceea ce privește adăugarea azbestului crisotilic, a endosulfanului, a alaclorului și a aldicarbului în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Comisiei.

Adoptată la Bruxelles, 14 martie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

FELLEGI T.


(1)  JO L 299, 28.10.2006, p. 23.

(2)  JO L 204, 31.7.2008, p. 1.

(3)  JO L 63, 6.3.2003, p. 29.