29.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1231/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 24 noiembrie 2010

de extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 79 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Parlamentul European (3), Consiliul și Comitetul Economic și Social European (4) s-au pronunțat în favoarea unei mai bune integrări a resortisanților țărilor terțe care își au reședința în mod legal pe teritoriul statelor membre, conferindu-le un ansamblu de drepturi uniforme, cât mai apropiate cu putință de cele de care beneficiază cetățenii Uniunii.

(2)

Consiliul Justiție și Afaceri Interne din 1 decembrie 2005 a subliniat că Uniunea trebuie să asigure un tratament echitabil resortisanților țărilor terțe care își au reședința în mod legal pe teritoriul statelor membre și că o politică mai energică în domeniul integrării ar trebui să aibă ca obiectiv acordarea resortisanților țărilor terțe de drepturi și obligații comparabile cu cele ale cetățenilor Uniunii.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 859/2003 al Consiliului (5) a extins Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și Regulamentul (CEE) nr. 574/72 privind coordonarea regimurilor legale de securitate socială ale statelor membre la resortisanții țărilor terțe care nu făceau obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie.

(4)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în principal articolul 34 alineatul (2) din aceasta.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (6) înlocuiește Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (7) înlocuiește Regulamentul (CEE) nr. 574/72. Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 urmează să fie abrogate începând cu data punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004, precum și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 modernizează și simplifică în mod semnificativ regulile de coordonare, atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru instituțiile de securitate socială. Pentru acestea din urmă, regulile de coordonare modernizată au în vedere să accelereze și să faciliteze procesarea datelor cu privire la drepturile la prestații ale persoanelor asigurate și să diminueze costurile administrative corespunzătoare.

(7)

Promovarea unui nivel ridicat de protecție socială și creșterea nivelului de trai și a calității vieții în statele membre sunt obiective ale Uniunii.

(8)

Pentru a evita gestionarea de către angajatori și de către organismele naționale de securitate socială a unor situații juridice și administrative complexe privind un grup limitat de persoane, este important să se profite pe deplin de modernizarea și de simplificarea din domeniul securității sociale, prin utilizarea unui singur instrument juridic de coordonare, care să combine Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

(9)

În consecință, este necesar să se înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 859/2003 cu un instrument juridic al cărui principal scop este să înlocuiască Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și Regulamentul (CEE) nr. 574/72 cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și, respectiv, cu Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

(10)

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 resortisanților țărilor terțe care nu fac încă obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie nu conferă acestora niciun drept de intrare, ședere sau reședință ori de acces la piața forței de muncă de pe teritoriul unui stat membru. Prin urmare, aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 ar trebui să nu aducă atingere dreptului statelor membre de a refuza acordarea, de a retrage sau de a refuza reînnoirea unui permis de intrare, ședere, reședință sau muncă în statul membru în cauză, în conformitate cu legislația Uniunii.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ar trebui să fie aplicabile, în temeiul prezentului regulament, numai în măsura în care persoana în cauză își are deja reședința în mod legal pe teritoriul unui stat membru. Reședința legală ar trebui să reprezinte așadar o condiție prealabilă pentru aplicarea regulamentelor respective.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ar trebui să nu se aplice într-o situație limitată prin toate elementele sale la teritoriul unui singur stat membru. Aceasta se referă, inter alia, la situația unui resortisant dintr-o țară terță care are legături doar cu o țară terță și un singur stat membru.

(13)

Condiția reședinței legale pe teritoriul unui stat membru ar trebui să nu aducă atingere drepturilor care decurg din aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind pensia de invaliditate, de vârstă sau de urmaș, în numele unui stat membru, pentru un resortisant al unei țări terțe, care a îndeplinit, în prealabil, condițiile prezentului regulament, sau urmașilor unui astfel de resortisant al unei țări terțe, în măsura în care drepturile acestora provin de la un lucrător, atunci când își au reședința într-o țară terță.

(14)

Menținerea dreptului la ajutorul de șomaj, astfel cum este prevăzut la articolul 64 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, este condiționată de înregistrarea persoanei în cauză ca solicitant de loc de muncă la serviciile de ocupare a forței de muncă din fiecare stat membru în care acesta merge. Prin urmare, aceste dispoziții ar trebui să se aplice unui resortisant dintr-o terță țară numai în cazul în care acesta are dreptul, dacă este cazul, în temeiul permisului său de ședere sau al statutului acestuia de rezident de lungă durată, să se înscrie ca solicitant de loc de muncă la serviciile de ocupare a forței de muncă din fiecare stat membru în care acesta merge și să lucreze în acest stat în mod legal.

(15)

Prezentul regulament ar trebui să nu aducă atingere drepturilor și obligațiilor care rezultă din acordurile internaționale semnate cu state terțe și la care Uniunea este parte și care conferă avantaje în domeniul securității sociale.

(16)

Deoarece obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre datorită situațiilor transfrontaliere implicate și deci, având în vedere amploarea acțiunii preconizate la scara întregii Uniuni, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(17)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Irlanda a notificat, printr-o scrisoare din 24 octombrie 2007, intenția sa de a participa la adoptarea și aplicarea prezentului regulament.

(18)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(19)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 se aplică resortisanților țărilor terțe care nu fac deja obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetățenie, precum și membrilor familiilor și urmașilor acestora, cu condiția să aibă reședința în mod legal pe teritoriul unui stat membru și să fie într-o situație care nu este limitată din toate punctele de vedere la un singur stat membru.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 859/2003 se abrogă între statele membre care sunt obligate în temeiul prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 24 noiembrie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

O. CHASTEL


(1)  JO C 151, 17.6.2008, p. 50.

(2)  Poziția Parlamentului European din 9 iulie 2008 (JO C 294 E, 3.12.2009, p. 259) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 26 iulie 2010 (JO C 253 E, 21.9.2010, p. 1), Poziția Parlamentului European din 7 octombrie 2010 (nepublicată în Jurnalul Oficial).

(3)  Rezoluția Parlamentului European din 27 octombrie 1999 privind reuniunea de la Tampere a Consiliului European (JO C 154, 5.6.2000, p. 63).

(4)  Avizul CESE din 26 septembrie 1991 privind statutul lucrătorilor migranți din țări terțe (JO C 339, 31.12.1991, p. 82).

(5)  JO L 124, 20.5.2003, p. 1.

(6)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 284, 30.10.2009, p. 1.