21.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 336/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 1228/2010 AL COMISIEI

din 15 decembrie 2010

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a instituit Nomenclatura combinată (NC) în scopul îndeplinirii cerințelor prevăzute de Tariful vamal comun, de statisticile de comerț exterior ale Uniunii și de alte politici ale Uniunii privind importul și exportul de mărfuri.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (2) se aplică în cazurile în care taxarea nu se justifică.

(3)

În anumite împrejurări, ținând cont de natura specială a unora dintre mișcările mărfurilor menționate în Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului, ar fi oportun să se reducă sarcinile administrative necesare pentru declararea acestor mișcări prin atribuirea unor coduri NC specifice. Aceasta se întâmplă în special atunci când clasificarea fiecărui tip de mărfuri din cadrul unei mișcări în vederea întocmirii declarației vamale presupune un volum de muncă și niște cheltuieli disproporționate față de interesele vizate.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 113/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește schimburile comerciale vizate, definiția datelor, elaborarea statisticilor de comerț pe caracteristici de întreprindere și în funcție de moneda de facturare, precum și mărfurile sau mișcările specifice (3) și Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei din 18 noiembrie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1901/2000 și (CEE) nr. 3590/92 ale Comisiei (4) autorizează statele membre să utilizeze un sistem de codare simplificat pentru anumite mărfuri în statisticile comerciale extra-UE și intra-UE.

(5)

Aceste regulamente prevăd utilizarea, în condiții speciale, a unor coduri specifice pentru anumite mărfuri. În spiritul transparenței și în scop informativ, este necesar ca aceste coduri să fie menționate în NC.

(6)

Din aceste motive, este oportună introducerea capitolului 99 în NC.

(7)

Este necesar ca anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 să fie modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 324, 10.12.2009, p. 23.

(3)  JO L 37, 10.2.2010, p. 1.

(4)  JO L 343, 19.11.2004, p. 3.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică după cum urmează:

1.

La capitolul 99 secțiunea XXI partea a doua, în sumar, expresia „(Rezervat pentru anumite utilizări specifice stabilite de autoritățile comunitare competente)” se înlocuiește cu următorul text: „Coduri speciale din Nomenclatura combinată”.

2.

În secțiunea XXI partea a doua, între sfârșitul capitolului 98 și partea a treia, se adaugă capitolul 99, cu următorul text:

CAPITOLUL 99

CODURI SPECIALE DIN NOMENCLATURA COMBINATĂ

Subcapitolul I

Coduri din Nomenclatura combinată pentru anumite mișcări specifice ale mărfurilor

(Import sau export)

Note complementare:

1.

Dispozițiile prezentului subcapitol se aplică numai mișcării mărfurilor la care se referă.

Aceste mărfuri se declară la subpoziția corespunzătoare dacă se îndeplinesc condițiile și cerințele prevăzute aici sau în orice alte regulamente aplicabile. Descrierea acestor mărfuri trebuie să fie suficient de precisă pentru ca acestea să poată fi identificate.

Cu toate acestea, statele membre pot alege să nu aplice dispozițiile prezentului subcapitol în măsura în care sunt în joc taxe la import sau alte impuneri.

2.

Dispozițiile prezentului subcapitol nu se aplică în cazul comercializării de mărfuri între statele membre.

3.

Sunt excluse de la aplicarea dispozițiilor prezentului subcapitol mărfurile importate și exportate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 pentru care nu s-a autorizat scutirea de taxe la import sau la export.

De asemenea, sunt excluse de la aplicarea dispozițiilor prezentului subcapitol mișcările de mărfuri care fac obiectul unei interdicții sau restricții.

Codul NC

Descriere

Notă

1

2

3

 

Anumite mărfuri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului (import și export):

 

9905 00 00

Bunurile personale aparținând persoanelor fizice care își mută reședința obișnuită

 (1)

9919 00 00

Următoarele mărfuri, altele decât cele menționate mai sus:

 

Trusouri sau bunuri de uz gospodăresc aparținând unei persoane care își transferă reședința obișnuită cu ocazia căsătoriei; bunuri personale dobândite pe cale succesorală

 (1)

Uniforme școlare, rechizite și obiecte de uz casnic

 (1)

Sicrie conținând trupuri, urne funerare conținând cenușa unor persoane decedate și obiecte funerare ornamentale

 (1)

Bunuri pentru organizații caritabile sau filantropice și bunuri în folosul victimelor catastrofelor

 (1)

Subcapitolul II

Coduri statistice pentru anumite mișcări specifice ale mărfurilor

Note complementare:

1.

Regulamentul (UE) nr. 113/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește schimburile comerciale vizate, definiția datelor, elaborarea statisticilor de comerț pe caracteristici de întreprindere și în funcție de moneda de facturare, precum și mărfurile sau mișcările specifice (2) și Regulamentul (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei din 18 noiembrie 2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1901/2000 și (CEE) nr. 3590/92 ale Comisiei (3) autorizează statele membre să utilizeze un sistem de codare simplificat pentru anumite mărfuri în statisticile comerciale extra-UE și intra-UE.

2.

Codurile care figurează în prezentul subcapitol fac obiectul condițiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 113/2010 și în Regulamentul (CE) nr. 1982/2004.

Codul

Descriere

1

2

9930

Livrări de mărfuri pentru nave și aeronave:

9930 24 00

mărfuri de la capitolele 1-24 din NC

9930 27 00

mărfuri de la capitolul 27 din NC

9930 99 00

mărfuri clasificate în altă parte

9931

Mărfuri destinate echipajului care asigură exploatarea instalației marine sau funcționării motoarelor, a mașinilor și a altor aparate ale instalației marine:

9931 24 00

mărfuri de la capitolele 1-24 din NC

9931 27 00

mărfuri de la capitolul 27 din NC

9931 99 00

mărfuri clasificate în altă parte

9950 00 00

Cod utilizat numai la comercializarea de mărfuri între statele membre pentru tranzacțiile individuale a căror valoare nu depășește 200 EUR și, în anumite cazuri, pentru semnalarea produselor reziduale”.


(1)  La import, încadrarea la această subpoziție și scutirea de taxe la import fac obiectul condițiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului.

(2)  JO L 37, 10.2.2010, p. 1.

(3)  JO L 343, 19.11.2004, p. 3.