15.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/162


REGULAMENTUL (UE) NR. 1096/2010 AL CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2010

privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

întrucât:

(1)

Criza financiară a pus în evidență deficiențe importante în domeniul supravegherii financiare, care nu a reușit să anticipeze evoluțiile macroprudențiale negative și să prevină acumularea de riscuri excesive în sectorul financiar și a subliniat în special punctele slabe la nivelul supravegherii macroprudențiale existente.

(2)

În noiembrie 2008, Comisia a însărcinat un grup la nivel înalt prezidat de domnul Jacques de Larosière („„grupul de Larosière”) să formuleze recomandări cu privire la modul în care pot fi consolidate mecanismele europene de supraveghere, pentru a proteja mai bine cetățenii și pentru a reinstaura încrederea în sistemul financiar.

(3)

În raportul său final, prezentat la 25 februarie 2009, grupul de Larosière a recomandat, printre altele, înființarea unui organism la nivelul Uniunii care să fie însărcinat cu supravegherea riscurilor din sistemul financiar în ansamblul său.

(4)

În comunicarea sa din 4 martie 2009 intitulată „Stimularea redresării economice europene”, Comisia a salutat și a oferit o largă susținere recomandărilor formulate de grupul de Larosière. În cadrul reuniunii sale din 19 și 20 martie 2009, Consiliul European a convenit asupra necesității de a îmbunătăți reglementarea și supravegherea instituțiilor financiare din cadrul Uniunii și de a utiliza raportului grupului de Larosière ca bază de acțiune.

(5)

În comunicarea sa din 27 mai 2009 intitulată „Supravegherea financiară europeană”, Comisia a prezentat o serie de reforme ale mecanismelor actuale de protejare a stabilității financiare la nivelul Uniunii, incluzând în special crearea unui „comitet european pentru risc sistemic”, responsabil cu supravegherea macroprudențială. Consiliul, la 9 iunie 2009, și Consiliul European, în cadrul reuniunii sale din 18 și 19 iunie 2009, au susținut punctul de vedere al Comisiei și au salutat intenția Comisiei de a înainta propuneri legislative astfel încât noul cadru să poată fi instituit pe deplin.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3) a instituit o supraveghere macroprudențială a sistemului financiar la nivelul Uniunii și un comitet european pentru risc sistemic (CERS).

(7)

Date fiind competențele sale în materie de chestiuni macroprudențiale, Banca Centrală Europeană (BCE) poate aduce o contribuție semnificativă la supravegherea macroprudențială efectivă a sistemului financiar al Uniunii.

(8)

Secretariatul CERS („secretariatul”) ar trebui să fie asigurat de către BCE și, în acest scop, BCE ar trebui să furnizeze suficiente resurse umane și financiare. Personalul secretariatului ar trebui, în consecință, să facă obiectul condițiilor de angajare a personalului BCE. În special, în conformitate cu preambulul Deciziei BCE din 9 iunie 1998 privind adoptarea condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, astfel cum a fost modificată la 31 martie 1999 (BCE/1998/4) (4), personalul BCE ar trebui să fie recrutat pe o bază geografică cât mai largă, din rândul resortisanților statelor membre.

(9)

La 9 iunie 2009, Consiliul a concluzionat că BCE ar trebui să furnizeze sprijin analitic, statistic, administrativ și logistic pentru CERS. Întrucât CERS are sarcina de a acoperi toate aspectele și domeniile care țin de stabilitatea financiară, BCE ar trebui să implice băncile centrale și autoritățile de supraveghere naționale pentru ca acestea să contribuie cu expertiza lor specifică. Ar trebui, prin urmare, să se recurgă la opțiunea de a încredința BCE misiuni specifice privind politicile în domeniul supravegherii prudențiale, prevăzută de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, încredințându-se BCE misiunea de a asigura secretariatul.

(10)

Ar trebui să se încredințeze BCE sarcina de a oferi sprijin statistic CERS. Colectarea și prelucrarea informațiilor, astfel cum se prevede în prezentul regulament și astfel cum sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor CERS, ar trebui, prin urmare, să intre sub incidența articolului 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE, precum și a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (5). În consecință, informațiile statistice confidențiale colectate de BCE sau de Sistemul European al Băncilor Centrale ar trebui să fie puse în comun cu CERS. Mai mult, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (6).

(11)

Secretariatul ar trebui să pregătească reuniunile CERS și să susțină activitatea Consiliului general, a Comitetului director, a Comitetului consultativ tehnic și a Comitetului consultativ științific al CERS. În numele CERS, secretariatul ar trebui să colecteze toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor CERS,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Calitatea de membri

Președintele și vicepreședintele Băncii Centrale Europene (BCE) sunt membri ai Consiliului general al Comitetului european pentru risc sistemic (CERS), astfel cum este instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.

Articolul 2

Sprijinul acordat CERS

BCE asigură secretariatul, furnizând astfel sprijin analitic, statistic, logistic și administrativ pentru CERS. Misiunea secretariatului, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010, include în special:

(a)

pregătirea reuniunilor CERS;

(b)

în conformitate cu articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene și cu articolul 5 din prezentul regulament, colectarea și prelucrarea de informații, inclusiv informații statistice, în numele CERS și în vederea îndeplinirii atribuțiilor CERS;

(c)

pregătirea analizelor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor CERS, bazându-se pe consiliere tehnică din partea băncilor centrale și a autorităților de supraveghere naționale;

(d)

sprijinirea CERS în cooperarea internațională la nivel administrativ cu alte organisme relevante în materie de chestiuni macroprudențiale;

(e)

sprijinirea activității Consiliului general, a Comitetului director, a Comitetului consultativ tehnic și a Comitetului consultativ științific.

Articolul 3

Organizarea secretariatului

(1)   BCE furnizează suficiente resurse umane și financiare pentru îndeplinirea misiunii sale de a asigura secretariatul.

(2)   Șeful secretariatului este numit de către BCE, cu consultarea Consiliului general al CERS.

Articolul 4

Conducerea

(1)   Președintele CERS și Comitetul director transmit instrucțiuni șefului secretariatului în numele CERS.

(2)   Șeful secretariatului sau reprezentantul său participă la reuniunile Consiliului general, ale Comitetului director, ale Comitetului consultativ tehnic și ale Comitetului consultativ științific al CERS.

Articolul 5

Colectarea de informații în numele CERS

(1)   CERS stabilește care sunt informațiile necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010. Având în vedere aceasta, secretariatul colectează, periodic și ad-hoc, toate informațiile necesare în numele CERS, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 și sub rezerva articolului 6 din prezentul regulament.

(2)   În numele CERS, secretariatul pune la dispoziția autorităților europene de supraveghere informațiile referitoare la riscuri care le sunt necesare acestora pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora.

Articolul 6

Confidențialitatea informațiilor și a documentelor

(1)   Fără a aduce atingere aplicării dreptului penal, nicio informație confidențială primită de secretariat în îndeplinirea atribuțiilor sale nu poate fi divulgată niciunei persoane sau autorități din afara CERS decât în formă sintetică sau agregată, astfel încât instituțiile financiare individuale să nu poată fi identificate.

(2)   Secretariatul se asigură că documentele sunt înaintate CERS într-un mod care garantează confidențialitatea acestora.

(3)   BCE asigură confidențialitatea informațiilor primite de secretariat pentru îndeplinirea atribuțiilor BCE în temeiul prezentului regulament. BCE instituie mecanisme interne și adoptă norme interne pentru a asigura protecția informațiilor colectate de secretariat în numele CERS. Personalul BCE respectă normele aplicabile în materie de secret profesional.

(4)   Informațiile obținute de BCE ca urmare a aplicării prezentului regulament se utilizează exclusiv în scopurile menționate la articolul 2.

Articolul 7

Accesul la documente

(1)   Secretariatul asigură aplicarea Deciziei Băncii Centrale Europene din 4 martie 2004 privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene (BCE/2004/3) (7).

(2)   Modalitățile practice privind aplicarea Deciziei BCE/2004/3 documentelor referitoare la CERS se adoptă până la 17 iunie 2011.

Articolul 8

Reexaminarea

Până la 17 decembrie 2013, Consiliul examinează prezentul regulament, pe baza unui raport al Comisiei. După primirea unor avize din partea BCE și a autorităților europene de supraveghere, Consiliul stabilește dacă este necesară revizuirea prezentului regulament.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 16 decembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REYNDERS


(1)  Avizul din 22 septembrie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 270, 11.11.2009, p. 1.

(3)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 125, 19.5.1999, p. 32.

(5)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(6)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(7)  JO L 80, 18.3.2004, p. 42.